Starosta Jasielski

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 694/1 o pow. 0,0290 ha  i 696/1 o pow. 0,0390 ha, położona w miejscowości Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00046587/4.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest drewniany, parterowy, częściowo podpiwniczony budynek mieszkalno – gospodarczy o powierzchni użytkowej 83,17 m2. Budynek po pożarze, w znacznej części posiadający uszkodzoną więźbę dachową. Ogólny stan techniczny budynku zły, wymagający kapitalnego remontu.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród (Uchwała Nr XLV/329/06 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 25.10.2006 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolami: ZNP – tereny zieleni niskiej, KD-Z – tereny komunikacji: istniejących dróg zbiorczych.

Ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje na terenie oznaczonym symbolem ZPN lokalizowania budynków, dopuszczając jedynie remonty budynków w istniejących rozproszonych zagrodach rolniczych oraz przebudowy tych budynków bez zmiany funkcji użytkowania terenu.  

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 12 553,00 zł

Wadium – 1 200,00 zł

Minimalne postąpienie – 126,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na numer 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009 w takim terminie by wpłynęło na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle, najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

-  dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

-  pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności     gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

-  pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby prawnej),

- zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości,

- pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu (w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka),

-  oryginalny dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 212, II piętro.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Starosta Jasielski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Starosta Jasielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. 

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. (13) 448-64-79 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 9 sierpnia 2019 r. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości do oględzin jest Przemysław Majka. 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 1 parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (13) 448-64-79,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 9 sierpnia 2019 r.