Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie zobowiązania samoistnych posiadaczy do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, gmina Miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 531, w celu wykonania czynności remontowo-konserwatorskich istniejącej napowietrznej linii 110 kV relacji Gamrat A – Niegłowice, w związku z planowanym dostosowaniem sieci do pracy ze zwiększoną dopuszczalną temperaturą przewodów roboczych do + 80%.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się powyższej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.