Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

            o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.6821.40.2019 z dnia 22.11.2019 r., zobowiązującej właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1462/1 o powierzchni 0,1264 ha, do jej udostępnienia w obszarze zajęcia nieruchomości na potrzeby prowadzonych prac oraz pasa przeznaczonego na drogę dojazdową, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w celu wykonania czynności remontowo-konserwatorskich istniejącej napowietrznej linii 110 kV relacji Hankówka – Gamrat A oraz zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie przedmiotowych czynności, w związku z planowanym dostosowaniem sieci do pracy ze zwiększoną dopuszczalną temperaturą przewodów roboczych do + 80%.

            Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 25.11.2019 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.