Zawiadomienie

 

            Stosowanie do art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe (art. 113 ust. 6 UGN), położonej w obrębie 07-Południe, gmina Miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1475, w celu budowy 5,5 metrów odcinka doziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV relacji Niegłowice – Krosno na odcinku: GPZ Niegłowice – słup nr 50. Budowa stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV w mieście Jasło”.

Strony w terminie 7 dni liczonych od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, a także złożyć dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Jaśle przy ul Rynek 18, pokój nr 1. Stawiennictwo w celu zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe. Po upływie wyżej wskazanego terminu, jeżeli nie zostaną zgłoszone nowe żądania, istotne dla prowadzonego postępowania lub przedstawione nowe okoliczności w sprawie, zostanie wydana decyzja w przedmiocie prowadzonego postępowania.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienie jest dzień 28.11.2019 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia.