Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wola Cieklińska, gmina Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 257/20 oraz 257/21, w celu założenia i przeprowadzenia odcinków doziemnej linii kablowej średniego napięcia 30 kV, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN – 30 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 od słupa 219/1 do słupa 238 oraz demontaż sieci napowietrznej od słupa 219 do słupa nr 238 wraz z odgałęzieniem do słupa 219/1, w ramach przebudowy istniejącej sieci napowietrznej na kablową relacji Niegłowice – Równe”.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy liczonych od daty ukazania się przedmiotowej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.

Stosowanie do art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) w okresie stanu epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Stosowanie do ust. 7 powołanego powyżej przepisu ogłoszenie informacji w tym okresie jest skuteczne.