Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tarnowiec, Gmina Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486, w celu założenia i przeprowadzenia odcinków doziemnej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN Tarnowiec 8 wraz z nawiązaniem do linii SN i nN”.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy liczonych od daty ukazania się przedmiotowej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.