Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Finansowo - Księgowy

- Referat Obsługi Księgowej Starostwa,

- Referat Planowania i Realizacji Budżetu Powiatu.

 

Do podstawowych zadań Referatu Obsługi Księgowej Starostwa należy obsługa finansowa Starostwa, a w szczególności:

 • przygotowywanie w ramach referatu projektów zarządzeń Starosty z zakresu gospodarki finansowej i budżetu Starostwa,
 • prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Starostwa i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie windykacji dochodów Powiatu i Skarbu Państwa,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów, wydatków i kosztów Starostwa,
 • analiza dochodów i wydatków Starostwa i przedkładanie Zarządowi wniosków w tym zakresie oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie Starostwa,
 • prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych wymagających wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT),
 • naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby zbiorczej sprawozdawczości Powiatu oraz sporządzanie bilansu Starostwa, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki,
 • dokonywanie obrotu bezgotówkowego w zakresie dochodów, wydatków i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie rejestru umów w zakresie realizacji wydatków Starostwa,
 • opracowywanie terminarza realizacji dochodów i wydatków Starostwa,
 • sporządzanie list wypłat dla członków Zarządu i radnych,
 • rozliczenia delegacji służbowych,
 • przygotowywanie zbiorczego planu finansowego Starostwa,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.

Do podstawowych zadań Referatu Planowania i Realizacji Budżetu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie zbiorczych projektów budżetu Powiatu,
 • przygotowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej (dotacji, wydatków i dochodów Skarbu Państwa), prowadzenie ewidencji i rozliczanie dotacji na realizację w/w zadań,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie gospodarki finansowej i budżetu Powiatu,
 • przygotowanie zbiorczego planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
 • prowadzenie ewidencji zmian w zbiorczym budżecie Powiatu i w budżecie Starostwa oraz uzgadnianie go z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 • prowadzenie ewidencji operacji księgowych wynikających z realizacji zbiorczego budżetu Powiatu (dochody, przychody, wydatki, rozchody),
 • przyjmowanie i sprawdzanie sprawozdań od jednostek budżetowych oraz innych sprawozdań i informacji na potrzeby Zarządu, Rady Powiatu, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz uprawnionych organów,
 • przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz jej zmian (prognoza dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów), a także wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu i jego zmian,
 • odbiór i sprawdzanie bilansów, rachunku zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostki od jednostek budżetowych Powiatu,
 • sporządzanie zbiorczych bilansów, rachunku zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostki,
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
 • współudział w przygotowaniu przetargów na wybór banku do obsługi budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • współudział w przygotowaniu przetargów o udzielenie kredytu Powiatowi,
 • przekazywanie środków finansowych na realizację wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz ich rozliczanie (obrót bezgotówkowy),
 • obsługa finansowo – księgowa projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych wymagających wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 • analiza sprawozdań finansowych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz włączanie ich do sprawozdań przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej,
 • analizowanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w tym zakresie,
 • opracowywanie wniosków w sprawie pożyczek i dotacji oraz zmian subwencji.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj