Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Organizacji i Kadr

 • Referat Organizacji i Kadr,
 • Referat Administracyjno - Gospodarczy,
 • Biuro Rady Powiatu,
 • Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego,
 • Stanowisko ds. BHP i Ochrony P. poż.,
 • Stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,

Do podstawowych zadań Referatu Organizacji i Kadr należy w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 2. przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 3. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
 4. sporządzanie sprawozdań statystycznych, związanych z zatrudnianiem pracowników Starostwa,
 5. koordynowanie szkoleń, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa,
 6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży i prac interwencyjnych w Starostwie,
 7. organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów, studentów i aplikantów,
 8. nadzorowanie przestrzegania czasu pracy,
 9. przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków na organizację Starostwa,
 10. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, zbiorczej ewidencji materiałów z tych kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 11. organizowanie posiedzeń Zarządu oraz zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Zarządu,
 12. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu,
 13. prowadzenie ewidencji uchwał Zarządu,
 14. przekazywanie uchwał, decyzji i ustaleń Zarządu do realizacji,
 15. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Zarządu,
 16. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 17. prowadzenie spraw związanych z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywaniem do właściwych organów oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia,
 18. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, w zakresie działania Wydziału,
 19. prowadzenie rejestrów wniosków, aktów wewnętrznych, w tym zarządzeń Starosty, wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, jednostek organizacyjnych Powiatu, porozumień zawieranych przez Starostę lub Powiat,
 20. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle, z wyłączeniem prowadzonych przez jednostkę inwestycji i remontów,
 21. przygotowywanie zarządzeń wewnętrznych Starosty, dotyczących organizacji Starostwa,
 22. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu wraz z jednostkami podległymi,
 23. prowadzenie Sekretariatu Starostwa,
 24. organizowanie i obsługa przyjęć klientów (stron) przez Starostę i Wicestarostę w sprawach skarg i wniosków,
 25. organizowanie i obsługa narad Starosty z kierownikami komórek organizacyjnych,
 26. prowadzenie kancelarii ogólnej, zapewniającej obsługę kancelaryjną Starostwa,
 27. prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
 28. obsługa informatyczna Starostwa,
 29. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Do podstawowych zadań Referatu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo- technicznym, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz naprawą i konserwacją,
 2. prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
 3. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń zamieszczanych w Starostwie oraz obsługa tablicy ogłoszeń,
 4. zapewnianie zaopatrzenia budynku Starostwa w media i wywóz nieczystości,
 5. zapewnienie informacji wizualnej dla klientów,
 6. zapewnienie obsługi centrali telefonicznej, urządzenia kopiującego obsługi i transportu osobowego,
 7. zapewnianie bieżących napraw wynikających z eksploatacji budynku Starostwa,
 8. zapewnienie całodobowego dozoru budynku Starostwa,
 9. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją budynku Starostwa i prowadzenie ksiąg obiektu według zasad określonych w prawie budowlanym,
 10. zapewnianie serwisu, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń kotłowni gazowej, sieci centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
 11. koordynowanie wymaganych przeglądów instalacji budynku Starostwa,
 12. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem wolnych pomieszczeń biurowych i piwnic w budynku Starostwa.

Do podstawowych zadań Biura Rady Powiatu należy w szczególności: 

 1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji Rady,
 2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji Rady,
 3. sporządzanie protokołów z sesji Rady,
 4. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji i wniosków radnych.
 5. przekazywanie Zarządowi do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji, interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 6. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 7. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
 8. obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady,
 9. prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach Komisji,
 10. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Rady,
 11. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów.

Do podstawowych zadań Stanowiska ds. Archiwum Zakładowego należy prowadzenie archiwum zakładowego.

Do podstawowych zadań Stanowiska ds. BHP i Ochrony P. poż. należy zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP i p. poż.

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności: 

 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 2. podejmowanie wszelkich działań, celem utrzymania systemu zarządzania jakością,
 3. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań mających na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 4. sprawowanie nadzoru i zarządzanie dokumentacją systemową,
 5. koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych,
 6. sprawowanie nadzoru nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokonywanie oceny skuteczności tych działań,
 7. przedstawianie kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
 8. upowszechnianie w Starostwie świadomości dotyczącej wymagań klientów zewnętrznych.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj