Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Edukacji

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych w tym z oddziałami integracyjnymi i szkół sportowych.
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek oświatowo - wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych określonych w ustawie o systemie oświaty,
 3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów szkół i placówek wymienionych w pkt. 1 i 2, w tym w szczególności związanych z:
  • powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz jego odwołaniem,
  • dokonywaniem oceny pracy kierowników jednostek oświatowych w zakresie ustalonym ustawą - Karta Nauczyciela,
  • udzielaniem urlopu wypoczynkowego (uzupełniającego, szkoleniowego),
 4. opiniowanie organizacji pracy szkół i placówek przed ich zatwierdzeniem przez Zarząd,
 5. występowanie do dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 6. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie działań zmierzających do łączenia różnych szkół lub placówek w zespoły lub rozwiązywania tych zespołów,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie gospodarowania mieniem, organizacji pracy, finansowania, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń dla dyrektorów szkół w tym zakresie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
 8. opracowywanie i realizacja planów finansowych budżetu Powiatu w części przewidzianej dla Wydziału,
 9. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, ewidencją i dotowaniem szkół niepublicznych,
 10. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkoły publicznej,
 11. rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół wynikających z przepisów szczegółowych,
 12. prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi nauczycieli,
 13. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do odpowiedniej formy kształcenia,
 14. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 15. prowadzenie spraw nauczycieli, związanych z:
  • przeniesieniem z urzędu do innej szkoły,
  • nałożeniem obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • zlecaniem zadań edukacyjnych,
  • zwalnianiem z obowiązku zwrotu nauczycielskiego zasiłku na zagospodarowanie.
 16. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej szkół i placówek z terenu Powiatu,
 17. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj