Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 • Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów
 • Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Do podstawowych zadań Referatu Geodezji i Ewidencji Gruntów należy w szczególności: 

 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 2. przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
 3. zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych objętych działem I ksiąg wieczystych,
 4. dokonywanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 5. udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
 6. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 7. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 8. sporządzanie propozycji projektów planu dochodów i wydatków do budżetu Powiatu w zakresie zadań geodezyjnych oraz przedkładanie propozycji jego zmian,
 9. prowadzenie spraw związanych ze zleceniem robót geodezyjnych,
 10. współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie windykacji należności z tytułu opłat geodezyjnych,
 11. prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,
 12. zakładanie osnów szczegółowych,
 13. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
 14. prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne,
 15. współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu:
  • planowania gospodarczego,
  • planowania przestrzennego,
  • wymiaru podatków i świadczeń,
  • statystyki publicznej,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • ewidencji gospodarstw rolnych.
 16. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych.
 17. współdziałanie ze Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa,
 18. prowadzenie rejestru cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych,
 19. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomośći i Ochrony Gatunków należy w szczególności:   

 1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania tymi zasobami,
 2. prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, oddanych w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
 3. sporządzanie rocznych i półrocznych informacji o stanie mienia powiatu w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz innych okresach na polecenie Zarządu lub Starosty,
 4. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 5. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 6. prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na prawo własności,
 7. prowadzenie sprzedaży i oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 8. prowadzenie spraw dotyczących oddawania, przekazywania nieruchomości w trwały zarząd oraz jego wygaszania,
 9. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych oraz postępowań zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz prowadzenie działalności wydobywczej,
 10.  prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub ich części
 11.  prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania,
 12. prowadzenie postępowań dotyczących nieodpłatnego przekazywania na własność działek siedliskowych i gruntów oddanych do dożywotniego użytkowania,
 13. prowadzenie postępowań dotyczących ustalania nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie,
 14. prowadzenie spraw związanych z trwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 15. przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustaw o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 16. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustaw o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 17. prowadzenie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 18. opiniowanie z urzędu podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Powiatu,
 19. wyrażanie zgody na wycięcie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu,
 20. występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastruktury, służącymi wykonaniu zadań własnych,
 21. prowadzenie powszechnej transakcji nieruchomości,
 22. współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu,
 23. współdziałanie z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawach związanych z rekultywacja gruntów i nietrwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 

 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujące zbiory danych przestrzennych oraz standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1 000, 1: 2 000, 1: 5 000,
 2. przekazywanie, co pół roku, kopii baz danych Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 3. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego,
 4. bieżąca aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków,
 5. bieżąca aktualizacja standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1 000, 1: 2 000, 1: 5 000,
 6. opracowywanie zakresu rzeczowego oraz technologii wykonania robót geodezyjnych zleconych przez wydział,
 7. współdziałanie z Wydziałem Finansowo - Księgowym w zakresie windykacji należności z tytułu opłat geodezyjnych,
 8. gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
 9. przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń robót geodezyjnych,
 10. wyłączanie operatów pomiarowych zasobu przejściowego z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
 11. wydawanie materiałów geodezyjnych i warunków technicznych do wykonania roboty,
 12. kontrola prac geodezyjnych przyjmowanych do Zasobu i nadanie im cech dokumentu,
 13. udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
 14. wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania mapy zasadniczej z obszaru Powiatu,
 15. obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 16. koordynowanie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,
 17. prowadzenie ewidencji uzgodnionych projektów,
 18. zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu,
 19. prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 20. tworzenie kopii zabezpieczających Powiatowe bazy danych systemu informacji o terenie,
 21. przyjmowanie zgłoszeń wszelkich zmian danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu,
 22. zakładanie i prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie w Powiecie,
 23. współpraca przy tworzeniu systemu z jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi tworzeniem tego systemu,
 24. klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów przeznaczonych do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
 25. sporządzenia rocznego sprawozdania dla GUS z zakresu:
 • mapa zasadnicza,
 • Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu,
 • kataster nieruchomości,

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj