Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Architektury i Budownictwa

Do podstawowych zadań Wydziału należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: 

 1. kontrola zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wymogami ochrony środowiska,
 2. kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 3. zgodności projektów zagospodarowania terenu z przepisami w tym techniczno -budowlanymi,
 4. kontrola kompletności projektu budowlanego, w tym posiadania wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń,
 5. kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania,
 6. uczestnictwo, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszystkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 7. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) obiektów budowlanych oraz nakładanie na inwestorów obowiązków jakie są związane z prowadzeniem i zakończeniem budowy,
 8. wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
 9. wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na inny podmiot,
 10. rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych bądź wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
 11. rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 12. nakładanie obowiązku wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w przypadku budowy obiektów wymagających zgłoszenia,
 13. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpatrywanie zgłoszeń na podstawie przepisów szczególnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
 14. wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
 15. prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę,
 16. wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę oraz o wygaśnięciu pozwolenia na budowę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa.

Do zadań Wydziału należy ponadto: 

 1. przygotowywanie opinii dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 2. przygotowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 3. przygotowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 4. prowadzenie egzekucji administracyjnej wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych przez organy administracji architektoniczno - budowlanej,
 5. uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jaśle,
 6. wydawanie zaświadczeń wymaganych z przepisów prawa oraz na żądanie stron ze względu na ich interes prawny,
 7. przeprowadzanie procedury "udziału społeczeństwa" w sprawach dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar "Natura 2000",
 8. przeprowadzanie procedury "udziału społeczeństwa" w sprawach przedsięwzięć, dla których ponownie przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 9. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału oraz przeznaczonych do wykorzystania w sprawach prowadzonych przez Wydział,
 10. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 11. rozstrzyganie postanowieniem o obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokumentów, celem stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar "Natura 2000",
 12. rozstrzyganie postanowieniem o zakresie i obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o pozwolenie na budowę,
 13. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej:
  • informacji zapewniających "udział społeczeństwa" w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar "Natura 2000",
  • dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 14. koordynowanie działań w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.),
 15. przygotowywanie uzgodnień projektów budowlanych na terenach zakładów górniczych i terenach zamkniętych,
 16. przygotowywanie postanowień o zgodzie na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego,
 17. przygotowywanie rozstrzygnięć o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych,
 18. prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,
 19. opracowywanie sprawozdań dla GUS i organów nadrzędnych.

Sprawy załatwiane na wniosek strony:

 • udzielanie, w formie decyzji, pozwolenia na budowę obiektów budowlanych,
 • zatwierdzanie projektu budowlanego, w formie odrębnej decyzji, poprzedzającej  wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku planowanego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • udzielanie, w formie decyzji, pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 • rozstrzyganie, w formie decyzji, o niezbędności wejścia inwestora do sąsiedniego  budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,             
 • udzielanie, w formie decyzji, pozwolenia na budowę w zakresie odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
 • udzielanie, w formie decyzji, pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania  żywiołu,
 • stwierdzenie, na wniosek strony, w formie decyzji, wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę z powodu nie rozpoczęcia budowy w ciągu 2 lat  od ostateczności decyzji pozwolenia na budowę lub przerwy w budowie trwającej dłużej niż 2 lata,
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej powiatowej i drogi publicznej gminnej,
 • udzielanie lub odmowa, w formie postanowienia, zgody na odstępstwo  od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wydawanie dzienników budowy , montażu i rozbiórki,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stany prawne wynikające z posiadanych w Wydziale Architektury i Budownictwa dokumentów i danych,
 • wydawanie, na wniosek strony, innych decyzji administracyjnych i postanowień przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Sprawy załatwiane na podstawie zgłoszenia strony:

 • rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, w przypadku, gdy do zmiany sposobu użytkowania nie jest konieczne wykonanie budowy lub robót budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj