Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportuzajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, nadzorem nad stacjami diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców.

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności: 

 1. dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych,
 2. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych,
 3. dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
 4. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 5. dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu,
 6. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 7. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 8. wydawanie miedzynarodowych praw jazdy,
 9. przyjmowanie od kierowników zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy, zniszczeniu i wydawanie wtórników prawa jazdy,
 10. dokonywanie w prawie jazdy wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
 11. wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
 12. wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konferencję Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.,
 13. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne dla osób, które kierowały pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 14. wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji,
 15. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie osób w stosunku do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 16. wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień na podstawie wyroku sądowego i jego zwrocie po ustaniu przyczyny,
 17. wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami osób w przypadku istnienia przeciwskazań zdrowotnych, psychologicznych oraz o przywróceniu po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie,
 18. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (przekroczenie punktów karnych),
 19. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nie dostarczenia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
 20. współpraca z policją, sądem i prokuraturą w zakresie zatrzymania praw jazdy,
 21. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 22. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 23. zatwierdzanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
 24. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostki uprawnionej do usuwania pojazdu z drogi oraz wyznaczaniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
 25. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie,
 26. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek,
 27. nadawanie cechy identyfikacyjnej pojazdom w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 28. udzielanie, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 29. udzielanie, zmiana, cofnie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 30. wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 31. wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 32. wydawanie i zmiana zaświadczeń potwierdzających wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy na potrzeby własne,
 33. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 34. przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,
 35. uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
 36. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III,
 37. wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 38. wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 39. przeprowadzanie kontroli stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia kierowców,
 40. wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 41. wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora,
 42. wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji,
 43. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 44. przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
 45. prowadzenie spraw związanych z prowadzoną przez zarządców linii kolejowych likwidacją linii kolejowych lub odcinka linii kolejowej.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj