Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:

 1. koordynowanie spraw związanych z sporządzeniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 2. udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach dotyczących środowiska,
 3. prowadzenie baz danych dotyczących wyników badań oraz terenów zagrożonych w zakresie hałasu i jakości gleby,
 4. opiniowanie programów ochrony powietrza,
 5. opiniowanie planów działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
 6. prowadzenie okresowych badań jakości gleby,
 7. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ograniczenia lub zakazów używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących lub wodach płynących, koniecznych do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 8. sporządzanie co 5 lat map akustycznych dla terenów poza aglomeracjami oraz przekazywanie ich zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
 9. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących programów działań celem dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego dla terenów na których poziom hałasu jest przekroczony,
 10. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 11. ustalanie na wniosek poszkodowanego wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 12. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
 13. przyjmowanie wyników pomiarów od prowadzących instalację,
 14. nakładanie obowiązków prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone ustawą Prawo ochrony środowiska,
 15. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 16. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 17. przyjmowanie wyników pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk i portów,
 18. przyjmowanie fragmentów map akustycznych od zarządcy drogą, linią kolejową lub lotniskiem,
 19. wydawanie, cofanie oraz ograniczenie pozwoleń:
  • zintegrowanych,
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • na wytwarzanie odpadów,
 20. wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
 21. ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
 22. zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 23. nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 24. sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętej właściwością organu,
 25. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
 26. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, gospodarowaniem i wykorzystywaniem środków finansowych związanych z realizacją wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu, rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,
 2. wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami płynącymi Skarbu Państwa,
 3. wydawanie decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 4. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż publiczne,
 5. ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,
 6. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów p. powodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
 7. ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych,
 8. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń,
 9. zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
 10. ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszącymi korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
 11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy w szczególności: 

 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, przenoszenie i ich wygaszanie,
 2. wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń oraz przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 3. wydawanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
 4. wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,
 5. wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń i cofanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie oraz na zbieranie lub transport odpadów,
 6. prowadzenie rejestru dla posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 7. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zgody na jego zamknięcie.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy w szczególności: 

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
 3. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu w lasach, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia sprawcy, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 4. wydawanie decyzji o zmianie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
 5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z Budżetu Państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,
 6. ustalanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,
 7. zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa,
 8. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej,
 9. wyrażanie zgody na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu,
 10. wyznaczanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających uproszczonych planów urządzenia lasu,
 11. opiniowanie przygotowanych przez nadleśnictwa rocznych planów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 12. prowadzenie rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów,
 13. wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu w przypadku prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia a następnie z uproszczonym planem urządzania lasu oraz wskazywanie warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu,
 14. wydawanie decyzji nakazującej zwrot ekwiwalentu wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
 15. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy:

 1. wydawanie zezwoleń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich, wydawanie w szczególnych przypadkach nakazu wykonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy: 

 1. prowadzenie rejestru roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych znajdujących się na terenie Powiatu, podlegających ograniczeniu przy przewozie przez granicę państwa na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną,
 2. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,
 3. nakładanie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,
 4. prowadzenie spraw dotyczących nakazania usunięcia drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 5. współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawach związanych z wyrażaniem zgody na wycięcie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii należy: 

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 tys. m3, bez użycia materiałów wybuchowych,
 2. przenoszenie koncesji za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,
 3. wygaszanie koncesji,
 4. zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 5. wydawanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
 6. zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż przewiduje ustawa,
 7. gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
 8. zawiadamianie o przyjęciu dokumentacji geologicznej,
 9. przekazywanie do rejestru obszarów górniczych wymaganych dokumentów,
 10. ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej,
 11. ustalanie opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
 12. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
 13. sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznej,
 14. przyjmowanie projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 15. przyjmowanie zawiadomień o wydobyciu piasku i żwiru na własne potrzeby,
 16. archiwizowanie danych geologicznych,
 17. prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 18. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:
 • opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 • uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy: 

 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 3. przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,
 4. wystawianie legitymacji i przyznawanie oznaki Społecznej Straży Rybackiej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rolnictwa należy w szczególności:

 1. współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Izbami Rolniczymi, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
 2. współpraca z samorządami gminnymi w pozyskiwaniu środków na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 3. współpraca ze społeczno - zawodowymi organizacjami rolników,
 4. pozyskiwanie środków na rozwój rolnictwa.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych należy: 

 1. prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji gruntów,
 2. prowadzenie spraw związanych z nietrwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 3. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie rekultywacji i nietrwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 4. przygotowywanie danych do sprawozdań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do właściwości Wydziału.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj