Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy: 

 1. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 2. opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 3. uzgadnianie i zatwierdzanie miejskich i gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 4. ochrona przeciwpowodziowa - opracowanie, aktualizacja i uruchamianie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, a także zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 5. kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych,
 6. realizacja zadań wynikających z przepisów wewnętrznych w sprawie zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu.
 7. zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Starosty informacji w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, także zapobiegania klęskom żywiołowym,
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów itp.
 9. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 10. obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w sytuacji bieżącej lub kryzysowej oraz w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny,
 11. koordynowanie działań nad opracowaniem raportów strat, programów odbudowy w zakresie szkód i strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zagrożenia,
 12. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych.
 13. zapewnienie funkcjinowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście,
 14. realizacja pozostałych zadań zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów prawa.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony ludności należy w szczególności: 

 1. określanie i planowanie procesu zapobiegania zagrożeniom,
 2. przygotowanie i koordynowanie wniosków w zakresie procedur planowania cywilnego,
 3. opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów obrony cywilnej i ustalanie procedur reagowania kryzysowego w tym zakresie,
 4. przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 5. organizowanie i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej kadr kierowniczych i członków formacji obrony cywilnej,
 6. monitorowanie zagrożeń i alarmowanie ludności w wypadku wystąpienia skażeń,
 7. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem,
 8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,
 9. współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami,
 10. sprawowanie nadzoru nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
 11. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 12. przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty w zakresie obrony cywilnej,
 13. planowanie, koordynowanie oraz organizowanie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej,
 14. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej,
 15. koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych,
 16. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli schronowych,
 17. prowadzenie powiatowego magazynu obrony cywilnej,
 18. realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających z przepisów prawa.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obronnych należy w szczególności: 

 1. wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze Powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich,
 2. opracowanie i bieżąca aktualizacja "Planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
 3. opracowanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla Powiatu,
 4. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 5. przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego,
 6. opracowanie i bieżąca aktualizacja "Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego" oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla,
 7. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie realizacji zadań obrony cywilne,
 8. przygotowywanie wniosków do decyzji dotyczących tworzenia stref niebezpieczeństwa wokół nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe wojsk,
 9. realizowanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie Powiatu - punkt kontaktowy państwa - gospodarza (HNS).
 10. ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym,
 11. przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych,
 12. prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa,
 13. realizowanie zadań stałego dyżuru Starosty na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa,
 14. realizacja pozostałych zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów prawa,
 15. współdziałanie z Wydziałem Promocji i Spraw Społecznych w sprawach związanych z opracowywaniem planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa.

Do zadań Wydziału należy ponadto: 

 1. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i współdziałaniem z:
  • Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Jaśle,
  • Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Jaśle,
  • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,
  • Komendą Powiatową Policji w Jaśle,
 3. zatwierdzanie programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży,
 4. uzgadnianie wspólnych działań powiatowych służ, inspekcji i straży na obszarze Powiatu,
 5. kierowanie wspólnymi działaniami powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacjach szczególnych,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub urny z prochami z innego państwa.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj