Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Inwestycji

 • Referat Inwestycji i Remontów
 • Referat Zamówień Publicznych


Do podstawowych zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy w szczególności: 

 1. opracowywanie planów i programów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu - w uzgodnieniu z ich kierownikami,
 2. opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Powiatu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 3. opracowywanie propozycji przedsięwzięć w zakresie inwestycji i remontów do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle,
 5. przygotowywanie inwestycji realizowanych przez Powiat, z wyłączeniem inwestycji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem w niezbędnym zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z wyłączeniem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w trakcie prowadzonych w tych jednostkach inwestycji i remontów,
 7. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami, wymaganej ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 8. przygotowywanie projektów umów o prace projektowe, umów z wykonawcami robót budowlanych, umów o nadzór inwestorski lub zastępstwo inwestorskie,
 9. realizacja obowiązków i praw inwestora wynikających z ustawy prawo budowlane,
 10. współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie realizacji finansowej poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 11. sprawowanie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Powiat,
 12. bieżące monitorowanie i weryfikacja zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat,
 13. merytoryczne prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Powiatu na zadania dotyczące inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania dróg, w tym w szczególności przygotowywanie umów i kontrola terminowości,
 14. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych i remontów dróg,
 15. uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji przez Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy projektów finansowanych ze środków pomocowych, dotyczących inwestycji i remontów,
 16. opracowywanie i realizacja planów remontów, w tym w szczególności budynków i lokali użytkowych, prowadzonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu.


Do podstawowych zadań Referatu Zamówień Publicznych
należy w szczególności: 

 1. przygotowywanie i koordynowanie całości postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych realizowanych w Starostwie według zasad, trybów i procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 2. przygotowywanie umów związanych z udzieleniem i realizacją zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa, które zleciły udzielenie zamówienia publicznego,
 3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 4. opracowywanie sprawozdań i informacji o dokonanych zamówieniach publicznych,
 5. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 6. udzielanie pomocy i instruktażu komórkom organizacyjnym w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj