Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie działalności promocyjnej należy w szczególności: 

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu poprzez współpracę ze wszystkimi instytucjami na terenie województwa zainteresowanymi rozwojem Powiatu,
 2. opracowywanie dokumentów planistycznych związanych ze strategią rozwoju Powiatu,
 3. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
 4. koordynacja działań w zakresie określania kierunków rozwoju Powiatu,
 5. inicjowanie nowych i propagowanie już istniejących rozwiązań i instrumentów wspierających inicjatywy gospodarcze w Powiecie,
 6. uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych,
 7. wspomaganie inicjatyw dotyczących powstawania i rozwoju stowarzyszeń gospodarczych na terenie Powiatu,
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 9. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu,
 10. koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,
 11. koordynowanie sprawnego przekazywania przez komórki organizacyjne Starostwa i zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu informacji z działania organów Powiatu i Starosty,
 12. prowadzenie witryny internetowej Powiatu,
 13. współpraca z mediami,
 14. bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
 15. opracowywanie materiałów informacyjnych o Powiecie, w tym inicjowanie działalności wydawniczej,
 16. organizowanie spotkań i konferencji prasowych,
 17. prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu, oraz organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt,
 18. uczestniczenie i współpraca z samorządami gmin, klubami sportowymi i stowarzyszeniami w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych na szczeblu powiatowym.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie kultury, sportu i turystyki należy w szczególności: 

 1. organizowanie i zapewnienie funkcjonowania biblioteki powiatowej,
 2. współpraca z samorządami gmin, instytucjami, firmami turystycznymi oraz organizacjami pozarządowymi mająca na celu rozwój turystyki na terenie Powiatu,
 3. współpraca z samorządami gmin, organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu powiatowych imprez kulturalnych i sportowych,
 4. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością fundacji oraz stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej oraz związków sportowych, mających siedzibę na terenie Powiatu,
 5. organizowanie działalności z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wyróżnień i nagród ze środków budżetu Powiatu dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 7. prowadzenie spraw związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, w tym w szczególności:
  • ustanawianie i cofanie ustanowień społecznych opiekunów zabytków,
  • prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
  • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informacyjnych,
  • przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
 8. organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem szkolnych schronisk młodzieżowych,
 9. organizowanie i współorganizowanie imprez turystycznych,
 10. organizacja informacji turystycznej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony zdrowia należy w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzaniem ich statutów,
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego nie obejmujących opieki całodobowej,
 4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i działalnością izb wytrzeźwień,
 5. profilaktyka narkomanii (w tym działalność wychowawcza i zapobiegawcza),
 6. organizowanie działań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę,
 7. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, w tym w szczególności realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych przez niego świadczeń,
 8. przeprowadzanie kontroli oraz dokonywanie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w zakresie:
  • zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w jego statucie z uwzględnieniem: liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług, okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi, liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,
  • zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,
  • wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny i techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami,
 9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu,
 10. współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i epidemii,
 11. przygotowywanie decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,
 12. opracowywanie powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
 13. opracowywanie we współpracy z Wydziałem ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa.

Do zadań Wydziału należy ponadto prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad: 

 • Domem Dziecka w Wolicy,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
 • Domem Pomocy Społecznej w Foluszu,
 • Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle,

z wyłączeniem spraw dotyczących prowadzonych przez te jednostki inwestycji i remontów. 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj