Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: 

 1. kontrola realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności organizacyjno-administracyjnej w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 2. organizowanie oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań Powiatu przez Starostwo oraz inne jednostki organizacyjne Powiatu,
 3. kontrola realizacji aktów prawnych stanowionych przez organy Powiatu oraz zarządzeń Starosty w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 4. prowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie:
  • gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
  • funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
  • wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań,
 5. realizowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą,
 6. opracowywanie procedur i planów kontroli,
 7. sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 8. prowadzenie rejestru kontroli,
 9. przedstawianie Staroście i Zarządowi protokołów kontroli oraz informacji o wykorzystaniu materiałów pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne Starostwa,
 10. współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
 11. współpraca z pracownikami merytorycznymi Starostwa w zakresie będącym przedmiotem kontroli,
 12. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
 13. prowadzenie rejestru skarg.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj