Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
  2. sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą,
  3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a także w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu,
  4. przeprowadzanie czynności doradczych zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
  5. przedstawianie Staroście pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
  6. przeprowadzanie czynności sprawdzających obejmujących dokonywanie oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
  7. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego,
  8. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
  9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań,
  10. promowanie rozwiązań nowatorskich oraz przykładów szczególnie sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj