logotypy

Nazwa projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w m. Bączal Górny w km 0+350 – 1+645

Nazwa programu lub funduszu: Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość dofinansowania: 482 204,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 632 407,61 zł

Krótki opis projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w m. Bączal Górny w km 0+350 – 1+645