logotypy

Nazwa projektu: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w m. Myscowa w km 5+724

Nazwa programu lub funduszu: Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość dofinansowania: 53 322,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 69 864,00 zł

Krótki opis projektu: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w m. Myscowa w km 5+724