UE                                                 prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców powiatu jasielskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w km 1+630 - 4+349 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa 2,719 km dróg powiatowych.

 

 

W dniu 23 czerwca 2016 roku, Powiat Jasielski podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu.

1. Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Projekt

"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" w ramach projektu realizacja przebudowy drogi powiatowej Nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w km 1+630 - 4+349.

3. Całkowita wartość projektu (brutto): 1.526.454,13 zł

4. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRROW: 971.281,00 zł

5. Okres realizacji projektu

2018

6. Krótki opis projektu:

W ramach zaplanowanych działań na drodze powiatowej nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka – Dębowiec, wykonana zostanie m.in. wymiana materiału przepustów pod drogą, likwidacja przełomów typu ciężkiego, mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, miejscowe profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej oraz wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno wraz z skropieniem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych wraz z skropieniem, regulacja pionowa włazów studzienek dla urządzeń podziemnych, ścieki z elementów betonowych układane na ławie betonowej i podsypce piaskowej, uzupełnienie mieszanką tłuczniową poboczy i nawierzchni na zjazdach bocznych, oczyszczenie z namułu rowów oraz przepustów pod zjazdami, regulacja pionowa stalowych barier drogowych.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 22, maj 2018 14:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 14:28 Paweł Szot