Uchwała Nr LV/395/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 530.739,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

530.739,00

-

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

530.739,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

530.739,00

-

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

(środki PFRON)

 

530.739,00

-

 

OGÓŁEM

530.739,00

-

Dochody bieżące

530.739,00

-

 

 

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 605.414,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 74.675,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

605.414,00

74.675,00

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

605.414,00

74.675,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

605.414,00

74.675,00

dotacje

 

-

74.675,00

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

SP  w Jaśle

dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle

-

74.675,00

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

17.700,00

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

SOSW w Jaśle

na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

3.000,00

-

3110

Świadczenia społeczne

14.700,00

-

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

587.714,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

487.298,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

404.800,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

72.580,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.918,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

100.416,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SOSW w Jaśle

na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

20.000,00

-

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

22.000,00

-

4260

Zakup energii

14.000,00

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.200,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

21.916,00

-

4430

Różne opłaty i składki

1.300,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.000,00

-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000,00

-

 

OGÓŁEM

605.414,00

74.675,00

Wydatki bieżące, w tym:

605.414,00

74.675,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

587.714,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

487.298,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100.416,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.700,00

-

dotacje

-

74.675,00

 

 

  • 3

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 

  • 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.