Uchwała Nr  LX/419/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 419.489,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

750

  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

98.589,00

-

75020

 

Starostwa powiatowe

 

80.900,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

80.900,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(refundacja wynagrodzeń bezrobotnych z PUP)

SP w Jaśle

80.900,00

-

75095

 

Pozostała działalność

 

17.689,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

17.689,00

-

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Środki z refundacji wydatków poniesionych na projekt „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski”

17.689,00

-

801

  

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

7.900,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

7.900,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

7.900,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(środki z OKE za materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych)

ZSB w Jaśle

7.900,00

-

855

  

RODZINA

 

313.000,00

-

85508

 

Rodziny zastępcze

 

213.000,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

213.000,00

-

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

 

213.000,00

-

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

100.000,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

100.000,00

-

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

 

100.000,00

-

 

OGÓŁEM

419.489,00

-

Dochody bieżące

419.489,00

-

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 963,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 474,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

1.500,00

-

01095

 

Pozostała działalność

 

1.500,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.500,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.500,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.500,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

1.500,00

-

020

 

 

LEŚNICTWO

 

1.000,00

-

02095

 

Pozostała działalność

 

1.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

1.000,00

-

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

26.000,00

-

60095

 

Pozostała działalność

 

26.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

26.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

26.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

26.000,00

-

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

12.000,00

-

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

12.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

12.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

12.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

12.000,00

-

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

40.400,00

-

75020

 

Starostwa powiatowe

 

40.400,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

40.400,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

40.400,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40.400,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

40.400,00

-

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

-

123.474,00

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

-

123.474,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

123.474,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

123.474,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

123.474,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

SP w Jaśle

-

123.474,00

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

123.474,00

-

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

123.474,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

123.474,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

123.474,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

123.474,00

-

2940

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

SP w Jaśle

123.474,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

7.900,00

-

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

5.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000,00

-

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

ZSB w Jaśle

5.000,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

2.900,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

2.900,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

2.900,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.900,00

-

4260

Zakup energii

ZSB w Jaśle

2.900,00

-

855

 

 

RODZINA

 

313.000,00

-

85508

 

Rodziny zastępcze

 

213.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

213.000,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

213.000,00

-

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

213.000,00

-

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

100.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

100.000,00

-

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

100.000,00

-

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

100.000,00

-

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

12.000,00

-

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

12.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

12.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

12.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

SP w Jaśle

12.000,00

-

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

5.689,00

-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

5.689,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.689,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.689,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.689,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SP w Jaśle

5.689,00

-

 

OGÓŁEM

542.963,00

123.474,00

Wydatki bieżące, w tym:

542.963,00

123.474,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

229.963,00

123.474,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80.900,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

149.063,00

123.474,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

313.000,00

-

 

 

  • 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LX/419/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 419.489,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
(PLN)
Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów Jednostka realizująca dochody Zwiększenie Zmniejszenie
Dz. Rozdz. §
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98.589,00 -
75020 Starostwa powiatowe 80.900,00 -
Dochody bieżące, w tym: 80.900,00 -
0970 Wpływy z różnych dochodów

(refundacja wynagrodzeń bezrobotnych z PUP) SP w Jaśle 80.900,00 -
75095 Pozostała działalność 17.689,00 -
Dochody bieżące, w tym: 17.689,00 -
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki z refundacji wydatków poniesionych na projekt „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski” 17.689,00 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.900,00 -
80130 Szkoły zawodowe 7.900,00 -
Dochody bieżące, w tym: 7.900,00 -
0970 Wpływy z różnych dochodów

(środki z OKE za materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych) ZSB w Jaśle 7.900,00 -
855 RODZINA 313.000,00 -
85508 Rodziny zastępcze 213.000,00 -
Dochody bieżące, w tym: 213.000,00 -
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 213.000,00 -
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 100.000,00 -
Dochody bieżące, w tym: 100.000,00 -
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 100.000,00 -
OGÓŁEM 419.489,00 -
Dochody bieżące 419.489,00 -
§2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 542.963,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 123.474,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
(PLN)
Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków Jednostka realizująca wydatki Zwiększenie Zmniejszenie
Dz. Rozdz. §
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.500,00 -
01095 Pozostała działalność 1.500,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 1.500,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1.500,00 -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Jaśle 1.500,00 -
020 LEŚNICTWO 1.000,00 -
02095 Pozostała działalność 1.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 1.000,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1.000,00 -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Jaśle 1.000,00 -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.000,00 -
60095 Pozostała działalność 26.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 26.000,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 26.000,00 -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.000,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Jaśle 26.000,00 -
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.000,00 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 12.000,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12.000,00 -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Jaśle 12.000,00 -
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.400,00 -
75020 Starostwa powiatowe 40.400,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 40.400,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40.400,00 -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.400,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Jaśle 40.400,00 -
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 123.474,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 123.474,00
Wydatki bieżące, w tym: - 123.474,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego: - 123.474,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 123.474,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek SP w Jaśle - 123.474,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 123.474,00 -
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 123.474,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 123.474,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 123.474,00 -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123.474,00 -
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie SP w Jaśle 123.474,00 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.900,00 -
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 5.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 5.000,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5.000,00 -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 -
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ZSB w Jaśle 5.000,00 -
80130 Szkoły zawodowe 2.900,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 2.900,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2.900,00 -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.900,00 -
4260 Zakup energii ZSB w Jaśle 2.900,00 -
855 RODZINA 313.000,00 -
85508 Rodziny zastępcze 213.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 213.000,00 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych 213.000,00 -
3110 Świadczenia społeczne PCPR w Jaśle 213.000,00 -
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 100.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 100.000,00 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 -
3110 Świadczenia społeczne PCPR w Jaśle 100.000,00 -
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12.000,00 -
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12.000,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 12.000,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12.000,00 -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00 -
4300 Zakup usług pozostałych SP w Jaśle 12.000,00 -
926 KULTURA FIZYCZNA 5.689,00 -
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.689,00 -
Wydatki bieżące, w tym: 5.689,00 -
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5.689,00 -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.689,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia SP w Jaśle 5.689,00 -
OGÓŁEM 542.963,00 123.474,00
Wydatki bieżące, w tym: 542.963,00 123.474,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 229.963,00 123.474,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.900,00 -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149.063,00 123.474,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 313.000,00 -

 

§3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr LX/419/2018PDF765.61 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, wrzesień 2018 10:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, październik 2018 09:59 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, październik 2018 10:44 Paweł Szot