Na podstawie art. 9 ust 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań do kwoty 837 000,00 zł na pokrycie kosztów:

1) zimowego utrzymania dróg powiatowych – do kwoty 500 000,00 zł
2) zakupu paliw do środków transportowych – do kwoty 320 000,00 zł
3) konserwacji sygnalizacji świetlnej – do kwoty 17 000,00 zł

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 zostaną uregulowane w 2019 r. z wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w dziale 600 rozdziale 60014.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.