Uchwała Nr LXI/426/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempna


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Krempna realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempna, w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r., na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

§ 2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej na rzecz Gminy Krempna w wysokości do kwoty 5 790,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), która zostanie przekazana w dwóch transzach:

1) I transza – do kwoty 2 316,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) w terminie do 15.12.2018 r.
2) II transza – do kwoty 3 474,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) w terminie do 31.01.2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXI/426/2018PDF189.53 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, październik 2018 12:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:11 Paweł Szot