Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6, ust. 6 b i 6 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym ( M.P. z 2018 r. poz. 802) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) ustala się opłatę w wysokości:

a) rower lub motorower – 115 zł
b) motocykl – 227 zł
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 494 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 616 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 871 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.284 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.562 zł.

2. Za parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się opłatę za każdą dobę przechowywania w wysokości:

a) rower lub motorower – 21 zł,
b) motocykl – 28 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 41 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 53 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 77 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 139 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 204 zł.

3. W rozumieniu ust. 2 doba rozpoczyna się z chwilą dostarczenia pojazdu na parking.

§ 2

W przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, koszty te ustala się w wysokości 50 % stawek kwotowych opłat określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXIII/437/2018PDF364.66 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26, listopad 2018 12:43 Paweł Szot