Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r, poz. 450, ze zm.) oraz art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/436/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r.

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Niniejszy program opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm.). Ilekroć w Programie jest mowa o :
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm. )
2) Programie – rozumie się przez to roczny program współpracy z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
3) organizacjach i podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje i podmioty, w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,
5) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,
6) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ I

Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Cel główny:

a) wspieranie organizacji i podmiotów w realizacji ważnych celów społecznych oraz budowanie partnerstwa,
b) stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji i podmiotów z organami Powiatu Jasielskiego.
c) określenie sposobów i zasad współdziałania z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu Jasielskiego.

2. Cele szczegółowe:

a) aktywizacja wspólnoty lokalnej i tworzenie więzi społecznych przez promowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich,
b) zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, sporcie i rekreacji,
c) budowanie partnerstwa samorządu powiatowego z organizacjami i podmiotami w zaspokajaniu potrzeb różnych grup społecznych,
d) umożliwienie organizacjom i podmiotom wpływu na kreowanie polityki społecznej w powiecie jasielskim, bardziej efektywne i skuteczne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi,
e) nawiązywanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami i podmiotami,
f) udzielanie organizacjom i podmiotom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres przedmiotowy współpracy i priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiotem współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami jest przede wszystkim realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie zadań Powiatu.

2. Na rok 2019 ustala się priorytetowe zadania publiczne:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących aktywny tryb życia.

2) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych,

3) z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,

4) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) ochrona i promocja zdrowia.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady i formy współpracy

1. Powiat Jasielski realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi na terytorium Powiatu Jasielskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, będzie odbywać się w następujących formach:

1) przedstawianie organizacjom i podmiotom projektów uchwał Rady Powiatu w Jaśle w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w celu wyrażenia przez nie opinii,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji i podmiotów oraz przedstawicieli organów Powiatu Jasielskiego. Zespoły powołuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu w Jaśle,
4) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, w trybie określonym w ustawie,
5) udzielanie w trybie i na warunkach określonych w art. 19a ustawy, dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert,
6) udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom współpracującym z Powiatem Jasielskim, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
7) udzielanie organizacjom i podmiotom wsparcia merytorycznego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
8) promowanie działalności sektora pozarządowego,
9) przeprowadzanie konsultacji z organizacjami i podmiotami przy tworzeniu programu współpracy.

3. Współpraca Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami odbywać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości, polegającej w szczególności na:

a) wspieraniu realizacji zadań publicznych przez organizacje i podmioty, które zagwarantują ich wykonanie w sposób celowy, rzetelny, efektywny, oszczędny i terminowy,
b) zapewnieniu organizacjom i podmiotom możliwości samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów,
c) wspieraniu organizacji i podmiotów w zakresie prowadzonej działalności, umożliwiając realizację zadań publicznych;

2) suwerenności stron, polegającej na kształtowaniu wszelkich stosunków społeczno -gospodarczych pomiędzy Powiatem Jasielskim, a organizacjami i podmiotami, z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w działalności statutowej;

3) partnerstwa, polegającego m. in. na:

a) konsultowaniu zakresu współpracy,
b) wspólnym rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Powiatu Jasielskiego,
c) wspólnej ocenie podjętych działań;

4) efektywności, czyli wspólnego dążenia do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawności polegającej na:

a) udostępnianiu organizacjom i podmiotom informacji o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy oraz środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Jasielskiego na współpracę oraz kryteriach i sposobach oceny projektów,
b) informowaniu organizacji i podmiotów o terminach i trybie zlecania zadań publicznych, warunkach i efektach ich realizacji,
c) udostępnianiu Powiatowi Jasielskiemu danych organizacji i podmiotów, dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu ich funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

 

ROZDZIAŁ IV

Sposób realizacji i ocena realizacji Programu

1. Współpraca Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami w ramach Programu obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, polegające na:

a) przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów dla organizacji i podmiotów na realizację zadań publicznych i z pominięciem otwartego konkursu ofert na warunkach zawartych w ustawie,
b) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami i podmiotami,
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami i podmiotami.

2. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 19 ustawy.

3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji Programu zajmuje się Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, natomiast w zakresie określonym w Rozdziale II ust.2 pkt. 4 i 5 Programu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

4. Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:

a) liczby organizacji i podmiotów wyrażających wolę współpracy z powiatem przy realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
b) liczby organizacji i podmiotów które podjęły współpracę z Powiatem przy realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
c) liczby przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i podmioty wspólnie z Powiatem Jasielskim oraz pod patronatem Starosty Jasielskiego,
d) wysokości środków finansowych pozyskanych przez organizacje i podmioty ze środków budżetowych Powiatu Jasielskiego.

 

ROZDZIAŁ V

Okres realizacji oraz środki finansowe na realizację Programu

1. Program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2. Wysokość środków finansowych planowanych do przeznaczenia na realizację zadań publicznych zawartych w Programie wynosi 16 000,00 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rozdział II ust.2 pkt. 3).

3. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Powiatu w Jaśle na 2019 rok.

 

ROZDZIAŁ VI

Informacja o sposobie tworzenia Programu

1. Roczny Program współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami został opracowany po konsultacjach społecznych.
2. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle i polegały na:

a) przygotowaniu projektu,
b) skierowaniu do konsultacji,
c) rozpatrzeniu złożonych opinii i uwag,
d) przedłożeniu projektu na posiedzenie Zarządu Powiatu w Jaśle i skierowaniu pod obrady Rady Powiatu w Jaśle.

 

ROZDZIAŁ VII

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu w Jaśle powołuje imienny skład Komisji Konkursowych, zwanych dalej Komisją.

2. W skład Komisji powołanej przez Zarząd Powiatu w Jaśle wchodzą:

a) przedstawiciele Zarządu Powiatu w Jaśle,
b) osoby reprezentujące organizacje i podmioty, które nie reprezentują organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybrany przez Zarząd Powiatu w Jaśle.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

5. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu w Jaśle.

6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

1. Po zakończeniu Programu, Zarząd Powiatu w Jaśle w terminie wynikającym z ustawy przedstawi Radzie Powiatu w Jaśle sprawozdanie z realizacji Programu.

2. Organizacje i podmioty otrzymujące środki finansowe w formie dotacji zobowiązane są do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych o realizacji zadania zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu przez Powiat Jasielski.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami i podmiotami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXIII/436/2018PDF1.39 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26, listopad 2018 11:43 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26, listopad 2018 12:40 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26, listopad 2018 12:41 Paweł Szot