Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej § 2 otrzymuje brzmienie:


„Środki, o których mowa w §1 w łącznej kwocie 1 730 809 zł w 2018 roku przeznacza się na następujące zadania:

„ I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - w kwocie 94 623 zł.
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –
w kwocie 15 057 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – w kwocie 392 431 zł.
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – w kwocie 912 780 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –
w kwocie 158 063 zł.
6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika –
w kwocie 0 zł.”

II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – w kwocie 120 000 zł.
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej –
w kwocie 30 000 zł.
3) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu – w kwocie 0 zł.
4) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu – w kwocie 7 855 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr III/14/2018pdf356.40 KBPaweł Krajciewicz
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26, listopad 2020 12:37 Paweł Krajciewicz