Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

 • §1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 6.283,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok (PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

6.283,00

-

80115

 

Technika

 

680,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

680,00

 

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

ZST w Jaśle

680,00

-

80140

 

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

 

5.603,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

5.603,00

-

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

CKP w Jaśle

5.603,00

-

 

OGÓŁEM

6.283,00

-

Dochody bieżące

6.283,00

-

  

 • §2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 4.621.283,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok (PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

3.765.000,00

-

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

300.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

300.000,00

-

 inwestycje

300.000,00

-

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

SP w Jaśle

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”

300.000,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

3.465.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

3.465.000,00

-

 inwestycje

3.465.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

3.465.000,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

6.283,00

-

80115

 

Technika

 

680,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

680,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

680,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

680,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

ZST w Jaśle

680,00

-

80140

 

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

 

5.603,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.603,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.603,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.603,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

CKP w Jaśle

5.603,00

-

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

500.000,00

-

85111

 

Szpitale ogólne

 

500.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

500.000,00

-

 inwestycje

500.000,00

-

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

SP w Jaśle

dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

500.000,00

-

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

350.000,00

-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

350.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

350.000,00

-

 inwestycje

350.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

350.000,00

-

 

OGÓŁEM

4.621.283,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

6.283,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

6.283,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.283,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

4.615.000,00

-

inwestycje

4.615.000,00

-

 

 • §3

 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok (PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło"

SP w Jaśle

300.000,00

-

w tym: inwestycje

300.000,00

-

Razem rozdział 60013

 

300.000,00

-

w tym: inwestycje

300.000,00

-

60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle

SP w Jaśle

205.000,00

-

w tym: inwestycje

205.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże

SP w Jaśle

245.000,00

-

w tym: inwestycje

245.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś

SP w Jaśle

760.000,00

-

w tym: inwestycje

760.000,00

-

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie

SP w Jaśle

1.600.000,00

-

w tym: inwestycje

1.600.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec

SP w Jaśle

321.000,00

-

w tym: inwestycje

321.000,00

-

Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny

SP w Jaśle

100.000,00

-

w tym: inwestycje

100.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka

SP w Jaśle

234.000,00

-

w tym: inwestycje

234.000,00

-

Razem rozdział 60014

 

3.465.000,00

-

w tym: inwestycje

3.465.000,00

-

Razem dział 600

 

3.765.000,00

-

w tym: inwestycje

3.765.000,00

-

851

85111

Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)

SP w Jaśle

500.000,00

-

w tym: inwestycje

 

500.000,00

-

Razem rozdział 85111

 

500.000,00

-

w tym: inwestycje

 

500.000,00

-

Razem dział 851

 

500.000,00

-

w tym: inwestycje

 

500.000,00

-

926

92605

Miejsca postojowe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle wraz z zapleczem socjalnym w Foluszu

SP w Jaśle

350.000,00

-

w tym: inwestycje

350.000,00

-

Razem rozdział 92605

 

350.000,00

-

w tym: inwestycje

350.000,00

-

Razem dział 926

 

350.000,00

-

w tym: inwestycje

350.000,00

-

 

 

OGÓŁEM

4.615.000,00

-

w tym:    inwestycje

4.615.000,00

-

 

 

 • §4

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 4.615.000 zł do kwoty 5.795.000 zł, którego źródłem sfinansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.795.000 zł. 

 • §5
 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r. poprzez:
 2. zmniejszenie planu przychodów o 6.400.000 zł do kwoty 0 zł, poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu o 6.400.000 zł do kwoty 0 zł,
 3. zwiększenie planu przychodów o 11.015.000 zł do kwoty 11.015.000 zł, poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 015.000 zł.
 4. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 5.795.000 zł oraz spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5.220.000 zł. 
 • §6
 1. Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o 1.180.000 zł do kwoty 0 zł.
 2. Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 5.220.000 zł do kwoty 0 zł. 
 • §7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 • §8

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XI/57/2019PDF918.66 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:21 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 08, maj 2019 08:16 Paweł Szot