Drukuj

Na podstawie art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: XII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 roku
Odsłony: 282
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/62/2019 PDF1.29 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 13:48 Paweł Szot