Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • kontrola realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności organizacyjno-administracyjnej w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 • organizowanie oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań Powiatu przez Starostwo oraz inne jednostki organizacyjne Powiatu,
 • kontrola realizacji aktów prawnych stanowionych przez organy Powiatu oraz zarządzeń Starosty w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 • prowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie:
  a)      gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
  b)      funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
  c)      wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań,
 • realizowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą,
 • opracowywanie procedur i planów kontroli,
 • sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • przedstawianie Staroście i Zarządowi protokołów kontroli oraz informacji o wykorzystaniu materiałów pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne Starostwa,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
 • współpraca z pracownikami merytorycznymi Starostwa w zakresie będącym przedmiotem kontroli,
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • prowadzenie rejestru skarg.

tel. 13 44 86 407, pok.206

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:47 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:06 Paweł Szot