Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych należą w szczególności:

  1. w zakresie rozwoju Powiatu:
  2. a) inicjowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu w szczególności poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem Powiatu,
  3. koordynacja działań w zakresie określenia kierunków rozwoju i opracowywanie dokumentów planistycznych związanych ze strategią rozwoju Powiatu,
  4. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
  5. inicjowanie nowych i propagowanie już istniejących rozwiązań i instrumentów wspierających inicjatywy gospodarcze w Powiecie,
  6. rozliczanie projektów lub programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej;
  7. w zakresie promocji Powiatu Jasielskiego:
   1. inicjowanie działań i przedsięwzięć promocyjnych Powiatu, w tym promowanie potencjału gospodarczego, przyrodniczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i za granicą,
  1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie Jasielskim,
  2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych, w tym kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie Powiatu Jasielskiego,
  3. organizowanie na terenie Powiatu Jasielskiego obchodów rocznic powiatowych oraz państwowych przy współudziale samorządów, administracji rządowej i innych podmiotów,
  4. załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych,
  5. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic oraz uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu Jasielskiego,
  6. redagowanie strony www.powiat.jaslo.pl,
  7. informacja medialna o działalności Starostwa Powiatowego w Jaśle, współpraca z mediami w zakresie działalności Powiatu Jasielskiego,
  8. współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Jasielskiego i jego gmin w kraju i za granicą,
  9. występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych dla działań pozainwestycyjnych,
  10. nawiązywanie i monitorowanie współpracy pomiędzy Powiatem Jasielskim a partnerami zagranicznymi,
  11. prowadzenie spraw dotyczących kontaktów z zagranicą: nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy zagranicznej, aranżowaniem wspólnych działań z partnerami zagranicznymi i włączaniem społeczności lokalnej w te działania, przygotowywaniem oficjalnych wizyt i spotkań oraz organizacją delegacji zagranicznych,
  12. prowadzenie spraw związanych z współtworzeniem, przystępowaniem i działalnością Powiatu w regionalnych, krajowych i międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych,
  13. wymiana informacji i doświadczeń w zakresie różnych form działań samorządowych,
  14. współpraca z jednostkami pozarządowymi przyczyniającymi się do aktywizacji Powiatu Jasielskiego,
  15. organizowanie wizyt studyjnych,
  16. prowadzenie i nadzorowanie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z zasadami określonymi przez Starostę w odrębnym zarządzeniu,
  17. prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. w zakresie kultury, sportu i turystyki:
   1. wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
   2. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury,
   3. współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,
   4. opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
   5. organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym,
   6. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
   7. przygotowywanie propozycji dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań w dziedzinie kultury,
   8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wyróżnień i nagród ze środków budżetu Powiatu dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
   9. organizowanie i współorganizowanie imprez turystycznych,
   10. organizacja informacji turystycznej,
   11. prowadzenie spraw związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, w tym w szczególności:

  - ustanawianie i cofanie ustanowień społecznych opiekunów zabytków,

  - prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,

  - umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informacyjnych

  - prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem powiatowego programu opieki nad zabytkami;

  1. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
   1. opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, we współdziałaniu z wydziałami starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
   2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością fundacji oraz stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej oraz związków sportowych, mających siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego,
   3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca na wzajemnej informacji i konsultacji projektów aktów normatywnych,
   4. przygotowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
   5. kontrola i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, we współdziałaniu z wydziałami starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
   6. przygotowywanie informacji i sprawozdań na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  2. wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
  3. w zakresie opieki nad kombatantami:
   1. zadania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
   2. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
   3. świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
   4. analizę sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
  4. w zakresie ochrony zdrowia:
   1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz nadawaniem mu statutu,
   2. przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rady społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
   3. organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego nie obejmujących opieki całodobowej,
   4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i działalnością izb wytrzeźwień,
   5. profilaktyka narkomanii (w tym działalność wychowawcza i zapobiegawcza),
   6. organizowanie działań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę,
   7. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, w tym w szczególności realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych przez niego świadczeń,
   8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu,
   9. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizowaniem powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego;
  5. zadania związane z nadzorem Zarządu nad działaniem niektórych jednostek organizacyjnych, tj.: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka w Wolicy, Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  6. zadania związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej:
   1. organizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego,
   2. nadzór nad bieżącym działaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
   3. zbieranie dokumentacji wytworzonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej,
   4. sporządzanie zbiorczych informacji o wykonaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
   5. merytoryczny nadzór nad wydatkowaniem i rozliczaniem środków z dotacji przeznaczonej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
  7. koordynacja zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o

  cudzoziemcach.”

  Brak załączników.

  Opis zmianDataOsobaPorównaj
  Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:48 Paweł Szot
  Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:10 Paweł Szot
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 01, marzec 2018 13:02 Paweł Szot
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, wrzesień 2018 15:09 Monika Niziołek
  Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, styczeń 2019 13:22 Monika Niziołek
  Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, luty 2020 10:16 a.rabenda