1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy:

  • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
  • uzgadnianie i zatwierdzanie miejskich i gminnych planów zarządzania kryzysowego,
  • ochrona przeciwpowodziowa - opracowanie, aktualizacja i uruchamianie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, a także zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych,
  • realizacja zadań wynikających z przepisów wewnętrznych w sprawie zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu.
  • zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Starosty informacji w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, także zapobiegania klęskom żywiołowym,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów itp.
  • Opracowanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w powiecie
  • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w sytuacji bieżącej lub kryzysowej oraz w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny,
  • koordynowanie działań nad opracowaniem raportów strat, programów odbudowy w zakresie szkód i strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zagrożenia,
  • prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych.
  • przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście,
  • realizacja pozostałych zadań zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów prawa.

 2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony ludności należy w szczególności:

  • określanie i planowanie procesu zapobiegania zagrożeniom,
  • przygotowanie i koordynowanie wniosków w zakresie procedur planowania cywilnego,
  • opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów obrony cywilnej i ustalanie procedur reagowania w tym zakresie,
  • przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  • organizowanie i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej kadr kierowniczych i członków formacji obrony cywilnej,
  • monitorowanie zagrożeń i alarmowanie ludności w wypadku wystąpienia skażeń,
  • sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem,
  • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,
  • sprawowanie nadzoru nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
  • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty w zakresie obrony cywilnej,
  • planowanie, koordynowanie oraz organizowanie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej,
  • koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych,
  • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli schronowych,
  • prowadzenie powiatowego magazynu obrony cywilnej,
  • realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających z przepisów prawa,
  • współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i epidemii,
  • przygotowywanie decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,
  • opracowywanie powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
  • opracowywanie planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa.

 3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:

  • wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze Powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich,
  • opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
  • organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  • przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego,
  • opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego” oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla,
  • współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • przygotowywanie wniosków do decyzji dotyczących tworzenia stref niebezpieczeństwa wokół nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe wojsk,
  • wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie Powiatu – punkt kontaktowy państwa – gospodarza – HNS.
  • ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych,
  • prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa,
  • realizowanie zadań stałego dyżuru Starosty na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa,
  • realizacja pozostałych zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów prawa,
  • opracowywanie i aktualizacja planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa.

 4. Do zadań Wydziału należy ponadto:

  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i współdziałaniem z:
  • a) Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Jaśle,
   b) Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Jaśle,
   c) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, 
   d) Komendą Powiatową Policji w Jaśle, 

  • zatwierdzanie programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • uzgadnianie wspólnych działań powiatowych służ, inspekcji i straży na obszarze Powiatu,
  • kierowanie wspólnymi działaniami powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacjach szczególnych,
  • prowadzenie postępowań w ramach biura rzeczy znalezionych spraw rzeczy znalezionych, w szczególności:
  • a) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
   b) przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
   c) poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
   d) udzielanie informacji o posiadanych depozytach,
   e) zawiadamianie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o znalezieniu rzeczy mogącej mieć wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok, szczątków ludzkich lub urny z prochami z innego państwa.
  • powołanie lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Powiatu Jasielskiego zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Naczelnik: Tadeusz Walczyk

tel. 13 44 86 415, pok.224

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:49 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:04 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:05 Paweł Szot