1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:

• koordynowanie spraw związanych z sporządzeniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z jego realizacji,
• udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach dotyczących środowiska,
• prowadzenie spraw związanych z historycznym zanieczyszczeniem ziemi,
• opiniowanie programów ochrony powietrza sporządzonych przez gminy powiatu jasielskiego,
• sporządzanie co 5 lat map akustycznych dla terenów poza aglomeracjami oraz przekazywanie ich zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
• przygotowywanie projektów uchwał dotyczących programów działań celem dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego dla terenów na których poziom hałasu jest przekroczony,
• wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
• ustalanie na wniosek poszkodowanego wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
• przygotowywanie projektów uchwał dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
• przyjmowanie wyników pomiarów od prowadzących instalację,
• nakładanie obowiązków prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone ustawą Prawo ochrony środowiska,
• przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
• ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
• przyjmowanie fragmentów map akustycznych od zarządcy drogą, linią kolejową lub lotniskiem,
• wydawanie, cofanie oraz ograniczenie pozwoleń :
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) na wytwarzanie odpadów.
• wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
• ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
• zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
• nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
• sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętej właściwością organu,
• występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
• prowadzenie spraw związanych z planowaniem, gospodarowaniem i wykorzystywaniem środków finansowych związanych z realizacją wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.

2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności:

• zatwierdzania statutów spółek wodnych,
• ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszącymi korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
• orzekania o nieważności uchwał organów spółki wodnej w przypadku ich sprzeczności z prawem lub statutem,
• przygotowywania decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z tego zasobu,
• przygotowywania decyzji stwierdzających przejście gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie z tego zasobu,
• przygotowywania decyzji potwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw.

3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy w szczególności:

• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
• wydawanie decyzji na zbieranie odpadów,
• wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, tj. na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym przygotowanie odpadów poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
• wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem oraz cofanie zezwoleń w przypadku niedopełnienia obowiązków,
• wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zgody na ich zamknięcie,
• wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy w szczególności:

• sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
• wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
• prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu w lasach, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia sprawcy, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
• wydawanie decyzji o zmianie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
• prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,
• ustalanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,
• zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa,
• nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej,
• wyrażanie zgody na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu,
• wyznaczanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających uproszczonych planów urządzenia lasu,
• opiniowanie przygotowanych przez nadleśnictwa rocznych planów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
• prowadzenie rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów,
• wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu w przypadku prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia a następnie z uproszczonym planem urządzania lasu oraz wskazywanie warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu,
• wydawanie decyzji nakazującej zwrot ekwiwalentu wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
• dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
• wydawanie zaświadczeń w sprawie działek objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy:

• wydawanie zezwoleń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny,
• wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
• prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich, wydawanie w szczególnych przypadkach nakazu wykonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w obrębie obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:

• prowadzenie rejestru roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych znajdujących się na terenie Powiatu, podlegających ograniczeniu przy przewozie przez granicę państwa na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną,
• wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,
• nakładanie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,
• prowadzenie spraw dotyczących nakazania usunięcia drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
• współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości w w sprawach związanych z wyrażaniem zgody na wycięcie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu.

7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii należy:

• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 tys. m3, bez użycia materiałów wybuchowych,
• przenoszenie koncesji za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,
• wygaszanie koncesji,
• zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
• wydawanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
• zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż przewiduje ustawa,
• gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
• zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
• przekazywanie do rejestru obszarów górniczych wymaganych dokumentów,
• ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej,
• ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie geologicznym,
• sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
• sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznej,
• przyjmowanie projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
• archiwizowanie danych geologicznych,
• prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
• prowadzenie spraw z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:
a) opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
c) uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:

• wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
• rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
• wydawania zezwoleń na przegradzanie wody płynącej sieciowymi narzędziami rybackimi,
• przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej
• wystawianie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

9. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rolnictwa należy w szczególności:

• współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Izbami Rolniczymi, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
• współpraca z samorządami gminnymi w pozyskiwaniu środków na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
• współpraca ze społeczno - zawodowymi organizacjami rolników,
• pozyskiwanie środków na rozwój rolnictwa

10. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych należy:

• prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji gruntów,
• prowadzenie spraw związanych z nietrwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
• przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie rekultywacji i nietrwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
• przygotowywanie danych do sprawozdań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do właściwości Wydziału.

Naczelnik: Tomasz Klich

tel. 13 448 64 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:49 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, sierpień 2019 12:59 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, wrzesień 2019 10:31 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, wrzesień 2019 10:35 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, wrzesień 2019 10:37 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, wrzesień 2019 10:37 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, wrzesień 2019 10:37 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, wrzesień 2019 10:42 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, wrzesień 2019 07:52 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02, grudzień 2019 11:05 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 10:48 Paweł Krajciewicz