Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

 1. dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów,
 2. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych,
 3. dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
 4. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 5. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 6. dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracanie pojazdu do ruchu,
 7. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 8. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz decyzji wyrażających zgodę na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej,
 9. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 10. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 11. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy, zniszczeniu i wydawanie wtórników prawa jazdy,
 12. dokonywanie w prawie jazdy wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
 13. wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
 14. wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konferencję Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.,
 15. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne dla osób, które kierowały pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 16. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie osób w stosunku do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 17. wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień na podstawie wyroku sądowego i jego zwrocie po ustaniu przyczyny,
 18. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu przekroczenia liczby 20 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 1 roku od uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy,
 19. wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami osób w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, psychologicznych oraz wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie,
 20. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu przekroczenia liczby 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 21. wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 22. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nie dostarczenia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
 23. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu kontrolnego,
 24. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu niepoddania się w wyznaczonym terminie egzaminowi kontrolnemu,
 25. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a k. w.,
 26. wydawanie decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym,
 27. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, gdy kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym,
 28. wydawanie decyzji o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy, jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, lub wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, jeżeli decyzja taka nie została wydana, w sytuacji gdy osoba kierowała pojazdem pomimo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust.1 pkt 1a,
 29. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kierowania pojazdem jeżeli osoba kierowała pojazdem w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy,
 30. wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 31. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursów reedukacyjnych,
 32. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
 33. współpraca z policją, sądem i prokuraturą w zakresie zatrzymania praw jazdy,
 34. wydawanie decyzji i zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 35. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 36. zatwierdzanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
 37. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostki uprawnionej do usuwania pojazdu z drogi oraz wyznaczaniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
 38. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie,
 39. udzielanie, zmiana, zawieszanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia (dawna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autobusem),
 40. udzielanie, zmiana, zawieszanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia (dawna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy),
 41. udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 42. udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 43. udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji,
 44. wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których przedsiębiorca udokumentował wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51 z późn. zm.),
 45. wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
 46. wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze powiatu,
 47. uzgadnianie na wniosek marszałka województwa wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
 48. wydawanie i zmiana zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób/rzeczy na potrzeby własne oraz stwierdzanie nieważności zaświadczenia,
 49. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 50. przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego w zakresie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
 51. wydawanie zezwoleń kat. II i kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 52. wpisywanie, zmiana zakresu wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz prowadzenie tego rejestru,
 53. wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 54. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 55. wpisywanie, zmiana zakresu wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz prowadzenie tego rejestru,
 56. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 57. wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji, przedłużanie ważności legitymacji instruktora oraz prowadzenie ewidencji instruktorów,
 58. wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji oraz prowadzenie ewidencji wykładowców,
 59. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
 60. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 61. sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie: średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,
 62. wpisywanie i skreślanie z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami oraz prowadzenie tej ewidencji,
 63. przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 64. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

 

Naczelnik: Anna Klinger

Zastępca Naczelnika: Sergiusz Hadała

tel. 13 44 86 456, pok.230

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:59 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, październik 2018 13:14 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, styczeń 2019 13:19 Monika Niziołek