1. Do podstawowych zadań Wydziału należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

  • kontrola zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wymogami ochrony środowiska,
  • kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  • zgodności projektów zagospodarowania terenu z przepisami w tym techniczno -budowlanymi,
  • kontrola kompletności projektu budowlanego, w tym posiadania wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń,
  • kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania,
  • uczestnictwo, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszystkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) obiektów budowlanych oraz nakładanie na inwestorów obowiązków jakie są związane z prowadzeniem i zakończeniem budowy,
  • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
  • wydawanie  decyzji o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na inny podmiot,
  • rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych bądź wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • nakładanie obowiązku wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w przypadku budowy obiektów wymagających zgłoszenia,
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpatrywanie zgłoszeń na podstawie przepisów szczególnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
  • wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
  • prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę oraz o wygaśnięciu pozwolenia na budowę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa,
  • przygotowywanie projektu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg publicznych powiatowych i gminnych, dla których wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 2. Do zadań Wydziału należy ponadto:

  • przygotowywanie opinii dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • przygotowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przygotowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • prowadzenie egzekucji administracyjnej wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych przez organy administracji architektoniczno - budowlanej,
  • uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jaśle,
  • wydawanie zaświadczeń wymaganych z przepisów prawa oraz na żądanie stron ze względu na ich interes prawny,
  • przeprowadzanie procedury „udziału społeczeństwa" w sprawach dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar „Natura 2000",
  • przeprowadzanie procedury „udziału społeczeństwa" w sprawach przedsięwzięć, dla których ponownie przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału oraz przeznaczonych do wykorzystania w sprawach prowadzonych przez Wydział,
  • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, 
  • rozstrzyganie postanowieniem o obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokumentów, celem stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar „Natura 2000",
  • rozstrzyganie postanowieniem o zakresie i obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o pozwolenie na budowę,
  • umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej:
  • a) informacji zapewniających „udział społeczeństwa" w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar „Natura 2000",

   b) dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

  • koordynowanie działań w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.),
  • przygotowywanie uzgodnień projektów budowlanych na terenach zakładów górniczych i terenach zamkniętych,
  • przygotowywanie postanowień o zgodzie na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego,
  • przygotowywanie rozstrzygnięć o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych,
  • prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,
  • opracowywanie sprawozdań dla GUS i organów nadrzędnych.

Naczelnik: Andrzej Babiarz

tel. 13 44 86 431, pok.28a

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:01 Paweł Szot