1. W Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości tworzy się :
  • Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów,
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów,
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

 2. Do podstawowych zadań Referatu Geodezji i Ewidencji Gruntów należy w szczególności:

  • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
  • zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych objętych działem I ksiąg wieczystych,
  • dokonywanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  • udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
  • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  • sporządzanie propozycji projektów planu dochodów i wydatków do budżetu Powiatu w zakresie zadań geodezyjnych oraz przedkładanie propozycji jego zmian,
  •  prowadzenie spraw związanych ze zleceniem robót geodezyjnych,
  • współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie windykacji należności z tytułu opłat geodezyjnych,
  • prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,
  • zakładanie osnów szczegółowych,
  • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  • prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne,
  • współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu:
  • a) planowania gospodarczego,

   b) planowania przestrzennego,

   c) wymiaru podatków i świadczeń,

   d) statystyki publicznej,

   e) gospodarki nieruchomościami,

   f)  ewidencji gospodarstw rolnych.

  • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych.
  • współdziałanie ze Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa,
  • prowadzenie rejestru cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych,
  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

 3. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów należy w szczególności:

  • tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania tymi zasobami,
  • prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, oddanych w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
  • sporządzanie rocznych i półrocznych informacji o stanie mienia Powiatu w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz w innych okresach na polecenie Zarządu lub Starosty,
  • zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  • prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na prawo własności,
  • prowadzenie sprzedaży i oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości
  • prowadzenie spraw dotyczących oddawania, przekazywania nieruchomości w trwały zarząd oraz jego wygaszania,
  • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych oraz postępowań zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz prowadzenie działalności wydobywczej,
  • prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub ich części,
  • prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania,
  • prowadzenie postępowań dotyczących nieodpłatnego przekazywania na własność działek siedliskowych i gruntów oddanych do dożywotniego użytkowania,
  • prowadzenie postępowań dotyczących ustalania nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie,
  •   prowadzenie spraw związanych z trwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
  • przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustaw o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
  • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustaw o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • prowadzenie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  • opiniowanie z urzędu podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Powiatu,
  • wyrażanie zgody na wycięcie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu,
  • występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastruktury, służącymi wykonaniu zadań własnych,
  • prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
  • współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu,
  • współdziałanie z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawach związanych z rekultywacją gruntów i nietrwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 
  • przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia ,
  • współdziałanie z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych przy opracowywaniu powiatowego programu opieki nad zabytkami.

 4. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

  • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujące zbiory danych przestrzennych oraz standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1 000, 1: 2 000, 1: 5 000,
  • przekazywanie, co pół roku, kopii baz danych Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego,
  • bieżąca aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków,
  • bieżąca aktualizacja standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1 000, 1: 2 000, 1: 5 000,
  • opracowywanie zakresu rzeczowego oraz technologii wykonania robót geodezyjnych zleconych przez wydział,
  • współdziałanie z Wydziałem Finansowo - Księgowym w zakresie windykacji należności z tytułu opłat geodezyjnych,
  • gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń robót geodezyjnych,
  • wyłączanie operatów pomiarowych zasobu przejściowego z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • wydawanie materiałów geodezyjnych i warunków technicznych do wykonania roboty,
  • kontrola prac geodezyjnych przyjmowanych do Zasobu i nadanie im cech dokumentu,
  • udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
  • wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania mapy zasadniczej z obszaru Powiatu,
  • obsługa organizacyjno- techniczna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  • koordynowanie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,
  • prowadzenie ewidencji uzgodnionych projektów,
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • tworzenie kopii zabezpieczających Powiatowe bazy danych systemu informacji o terenie,
  • przyjmowanie zgłoszeń wszelkich zmian danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu,
  • zakładanie i prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie w Powiecie,
  • współpraca przy tworzeniu systemu z jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi tworzeniem tego systemu,
  • klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów przeznaczonych do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • sporządzenia rocznego sprawozdania dla GUS z zakresu:
  • a) mapa zasadnicza,

   b) Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu,

   c) kataster nieruchomości,

   d) osnowa geodezyjna.

 

Naczelnik: Mariusz Pabisz

Zastępca Naczelnika: Rafał Czech

tel. 13 44 86 486, pok. 12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 11:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, kwiecień 2017 09:32 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, styczeń 2019 13:21 Monika Niziołek