1. Do podstawowych zadań Biura ds. Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:
 • informowanie Zarządu oraz zainteresowanych komórek organizacyjnych Starostwa o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • analiza możliwości pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia,
 • koordynowanie czynności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu na etapie realizacji projektu w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu, niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla realizacji projektów Powiatu współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości,
 • przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej projektów Powiatu współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
 • prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne,
 • przygotowywanie na potrzeby Powiatu, monitorowanie, realizowanie i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 1. Pracą Biura ds. Pozyskiwania Funduszy kieruje Koordynator.”

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 10, luty 2020 10:19 a.rabenda