Uchwała nr nr I/4/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 418
Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 416
Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 416
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 416
Uchwała Nr L/371/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 413
Uchwała nr VI/24/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 411
Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 lutego 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 411
Komisja Statutowa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 411
Uchwała Nr LV/395/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 410
Uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 409
Petycja o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad Komisji Rady Powiatu Jasielskiego przez odpowiednich pracowników oraz udostępnianie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 409
Uchwała XXX/218/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 408
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 407
Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 405
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 403
Wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie sufitów i ścian w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 400
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 400
Protokół nr XLV/2017 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 399
Uchwała nr XV/91 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 397
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 397
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 396
Uchwały nr XI/67/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 396
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 394
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 394
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 394
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 394
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 393
Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 392
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 392
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 392