Sprzedaż drzew na pniu rosnących wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince w ciągu drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów w m. Święcany Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 555
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 552
Uchwała Nr L/371/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 552
Uchwała Nr LV/395/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 551
Uchwała XXX/218/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 550
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum w Trzcinicy Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 548
Protokół Nr XLVIII/2018 z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 stycznia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 548
Petycja w sprawie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 548
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" - I etap Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 548
Uchwała nr XI/64/2011 Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 546
Uchwały nr XI/67/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 545
Uchwała nr nr I/4/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 544
Uchwała nr VI/24/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 544
Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobr Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 544
Uchwała Nr LIV/394/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bud Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 544
Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 543
Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 539
Uchwała Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 539
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 538
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 538
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 537
Uchwała nr XLI/283/09 Rady Powiatu w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 537
Wykonanie pomiarów i opracowań geodezyjno - kartograficznych Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 537
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 537
Protokół nr XL/2017 z XL Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 536
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 536
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyc Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 535
Uchwała nr nr I/1/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 533
Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 531
Wykonanie robót budowlanych I etapu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu" Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 531