Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Stypendia i nagrody dla sportowców

Stypendia sportowe przyznawane są corocznie zawodnikom reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego na wniosek klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik. Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego przeprowadzany jest w terminie do 30 września roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla zawodnika może zwrócić się klub sportowy.

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w Uchwale Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Powiatu w Jaśle sportowcom zamieszkałym na terenie Powiatu Jasielskiego lub reprezentującym kluby sportowe z terenu Powiatu Jasielskiego, za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe mogą składać kluby sportowe działające na terenie Powiatu Jasielskiego, kluby macierzyste zawodników zamieszkałych na terenie Powiatu Jasielskiego, związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej, organizacje pozarządowe oraz radni Rady Powiatu w Jaśle w terminie do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania nagród i wyróżnień znajdują się w „Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 r. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego z budżetu Powiatu Jasielskiego

Formularz wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj