Protokół Nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 18 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

Do tej pory nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XLIX Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 18 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 17 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny,

- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad L Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 15 marca 2018 r. poprzez dodanie w pkt 6 podpunktów a) i b),  które otrzymują brzmienie:

„a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego”,

„b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Pozostałe podpunkty pkt. 6 zmieniają odpowiednio numerację.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie było.

Radny Janusz Przetacznik – jestem zaskoczony propozycją Zarządu Powiatu o wprowadzenie tak ważnego problemu pod obrady Rady, a tym bardziej, że to dotyczy zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Temat dofinansowania tej drogi był znany wcześniej i nie był przedstawiony na Komisjach Rady. Apeluję do Państwa Radnych abyśmy tego wniosku Zarządu Powiatu nie uwzględnili.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad tj. wprowadzenie punktu a):

- w głosowaniu brało udział 18 radnych.

- za przyjęciem zmiany porządku obrad było 8 radnych,

- przeciwko było 10 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Zmiany porządku obrad nie przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad tj. wprowadzenie punktu b):

- w głosowaniu brało udział 18 radnych.

- za przyjęciem zmiany porządku obrad było 8 radnych,

- przeciwko było 10 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Zmiany porządku obrad nie przyjęto.

Listę obecności podpisał kolejny Radny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk Nr 416).
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 417).
 9. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (Druk Nr 418).
 10. zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)” (Druk Nr 419).
 11. powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+50 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej” (Druk Nr 420).
 12. Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia i działaniach mających na celu  jego zmniejszenie (Druk Nr 421).
 13. Rozpatrzenie  informacji  Powiatowego  Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie  bezpieczeństwa  sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie (Druk Nr 422).
 14. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje.
 16. Wnioski i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Do pracy w Komisji Wnioskowej Radny Bogusław Kręcisz zgłosił Radnych: Stanisława Milickiego, Grzegorza Persa, Marka Biernackiego. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji.

W głosowaniu brało udział 18 radnych.

- skład Komisji Wnioskowej przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na  2018 r. (Druk Nr 416).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 r. wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu informując, że w skutek nie przyjęcia do porządku obrad proponowanych przez Zarząd uchwał, należy zmodyfikować projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik – na posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego jak również na sesji budżetowej w miesiącu grudniu dyskutowaliśmy na temat inwestycji związanej z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Wniosek złożony na sesji w dniu 14 grudnia 2017 r. był jednoznaczny – skreślenie tego zadania. Po dyskusji na sesji zgodziliśmy się, aby ograniczyć wydatki na tym zadaniu do kwoty wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej. Zwracam uwagę na to, że Zarząd przyzwyczaił się do tego, aby zaskakiwać Radę Powiatu przez zmiany budżetowe, a nie przez merytoryczną dyskusję nad problemem i sposobu jego rozwiązania. Ośrodek w Ożennej pojawił się w uchwale budżetowej na 2018 rok i wówczas stwierdzono, że najpierw sprawdzimy możliwości organizacyjne, techniczne i wówczas podejmiemy decyzje w tej sprawie. Okazało się, że Zarząd złożył wniosek do Narodowego Funduszu, zaciągnął zobowiązania i pojawiło się to zadanie do realizacji, bez przedyskutowania celowości i zasadności na Komisjach Rady. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Finansowo – Budżetowa wspólnie wnioskowały o zdjęcie tego zadania z budżetu na 2018 r. W dniu dzisiejszym mamy identyczną sytuację, ten temat powraca, a Rada nadal nie otrzymuje informacji dotyczącej bieżącego utrzymania i eksploatacji tego budynku przez okres trwałości projektu, a mamy przecież również wydatki związane z boiskami sportowymi i wydatkami z tym związanymi. Zadanie to jest ważne i należy je realizować, jednak podejście Zarządu do tematu jest niewłaściwe. O zadaniu dowiadujemy się z projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu na bieżący rok.

Składam wniosek, aby projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok opatrzony numerem: druk nr 416 ze zmianami wprowadzanymi przez Zarząd Powiatu, nie był tematem obrad dzisiejszej sesji; należy go odrzucić w całości. Oczekujemy, że Zarząd przekaże kompletną informację dotyczącą Ośrodka w Ożennej, oraz informację dotyczącą modernizacji boisk przyszkolnych. Projekt należy przekazać komisjom radny do dalszego procedowania.

Radny Jan Urban – myślę, że wniosek Radnego Janusza Przetacznika zmierza do przeredagowania projektu uchwały i być może jeszcze na dzisiejszej sesji moglibyśmy podjąć tę uchwałę, bowiem w niej są również inne ważne zagadnienia, które należy realizować; np. boiska – tam mamy termin do końca marca.

Radny Józef Kozioł – mam pytanie – czy jest to możliwe, aby na tej sesji jeszcze to zrobić?

Radny Adam Kmiecik – zdejmujemy całą uchwałę, która zawiera inwestycję w Ożennej. Zarząd prosi o przerwę i przygotowuje nowy projekt uchwały, który będzie zawierał boiska sportowe. Tak się niestety kończy, gdy próbujemy poprzez doklejkę wprowadzić coś tylnymi drzwiami. Na temat Ożennej odbyła się tutaj dyskusja i Rada podjęła pewną decyzję i uważam, że Zarząd nie miał uprawnień, aby do tego wracać. Mieliśmy tylko zapłacić za poczynione zobowiązania, ale nie mieliśmy planować nowych wydatków.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – na temat Ożennej była wcześniej zgoda. Wniosek do Narodowego Funduszu został złożony wcześniej tj. w jesieni 2017 r. Nieprawdą jest stwierdzenie, że Zarząd złożył wniosek po tym jak Rada zdjęła to zadanie. Na dzień dzisiejszy mamy oceniony wniosek i przyznane są środki na jego realizację tj. kwota ponad 3 miliony złotych.

Składam wniosek przeciwny – o odrzucenie wniosku Radnego Janusza Przetacznika. Musimy podjąć dzisiaj decyzję o finansowaniu boisk przyszkolnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – wniosek został złożony jesienią 2017 r. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chcemy realizować inwestycję dofinansowaną w 95 %. Otrzymujemy 3 miliony zł na dofinansowanie tego remontu. Informacja na ten temat wpłynęła w ostatnim czasie i niezwłocznie przystąpiliśmy do procedowania. Proszę Wysoką Radę o podjęcie odpowiedzialnej decyzji i przyjęcie tego zadania w Ożennej. Wszystkie Komisje pozytywnie wypowiedziały się na temat projektu uchwały. Jest również okazja aby zmienić oblicza boisk sportowych przy szkołach.

Radny Bogdan Kręcisz – mam prośbę do Radnego Janusza Przetacznika; największe kontrowersje w projekcie uchwały budzi inwestycja w Ożennej. W związku z tym proszę Pana Radnego aby skorygował swój wniosek i wnioskował o wyłączenie z projektu zmiany uchwały budżetowej tylko sprawę Ożennej. Wszystkim nam zależy bowiem na boiskach, wszyscy radni są zgodni w tej sprawie, a jeżeli dzisiaj tego nie przyjmiemy to nie będziemy mogli realizować przebudowy boisk przy szkołach.

Radny Janusz Przetacznik – chcę zwrócić uwagę Państwa na to, że uchwała budżetowa na 2018 rok miała zapis, że na Ośrodek Edukacyjny w Ożennej było przewidziane 30.000 zł na dokumentację projektową. W projekcie uchwały o zmianie budżetu, bez żadnej dyskusji: jak ten projekt wygląda, jakie będą koszty eksploatacji, otrzymaliśmy informacje, że to zadanie jest w trakcie realizacji, jest złożony wniosek do Narodowego Funduszu. Do dzisiejszego projektu uchwały zostały wniesione autopoprawki Zarządu. Teraz nie wiem, na którym druku ja mam bazować. Projekt trzeba przerobić, aby powstał spójny dokument nad którym będziemy procedować. Odnośnie boisk sportowych – nie ma tu żadnych wątpliwości o potrzebie realizacji tych inwestycji, natomiast kwota 100.000 zł jest na przygotowanie dokumentacji. Nie rozumiem więc, dlaczego termin przygotowania dokumentacji ogranicza nam możliwość podpisania umowy.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć – radni otrzymali autopoprawkę Zarządu i projekt uchwały po autopoprawce. Pani Skarbnik omówiła zmiany wynikające z tego, ze nie zostały przyjęte do porządku obrad uchwały dotyczące drogi 992.

Radny Jan Urban – wszyscy jesteśmy jednomyślni w sprawie budowy boisk sportowych przy szkołach i nad tym nie ma dyskusji. Dobrze byłoby, aby ogłosić przerwę i Pani Skarbnik dokonałaby zmian w projekcie uchwały i do głosowania mielibyśmy jednolity tekst.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – złożyłem wniosek formalny i proszę o jego przegłosowanie.

Radny Jan Muzyka – głównym powodem zdjęcia sprawy Ożennej z uchwały budżetowej była niewiadoma dotycząca finansowania tego zadania. Dzisiaj wiemy o kwocie dofinasowania i myślę, że to zmienia sytuację.

Radny Stanisław Mlicki – nie wiem komu robimy na złość nie przyjmując sprawy Ożennej. Proszę o przyjęcie tego zadania, bowiem dofinansowanie w 95 % nie zdarza się często. Należy się dogadać i sprawę popchnąć do przodu.

Radny Grzegorz Pers – było powiedziane, że w grudniu zostawiliśmy kwotę 30.000 zł na projekt. Nagle wszyscy zdziwieni, że Zarząd proponuje realizację tej inwestycji gdy otrzymujemy 3 miliony zł. Dokumentacja była zrealizowana i możemy inwestycję wykonać. Apeluję do radnych z tamtego okręgu, aby nie głosowali przeciwko inwestycjom z tamtej części powiatu. Będą miejsca pracy, teren jest piękny i takie inwestycje tam są potrzebne.

Radny Adam Kmiecik – ta dyskusja tworzy fałszywy obraz tego o czym mówimy. Nie dokładajmy niejasnych stwierdzeń, mówmy o konkretach. Faktem jest, że jest szansa na dofinansowanie w kwocie ok. 3 milionów zł. Ale faktem jest również to, że nie wiemy jakie będą koszty utrzymania. Zarząd miał przygotować program użytkowy i przekazać nam pomysł na wykorzystanie tego ośrodka. Na czym chcemy oprzeć funkcjonowanie tego ośrodka. Na razie są tylko same niewiadome. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą koszty inwestycji po przetargu i czy nie będziemy musieli do kwoty 3 milionów zł jeszcze dołożyć. O 10 km od tego ośrodka jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Magurskim Parku Narodowym. Czy ktoś się pokusił o rozeznanie: ile tam jest zatrudnionych osób, ile było uczestników. Jakie informacje od października do marca Zarząd dostarczył radnym, aby dzisiaj mogli podjąć decyzję. Nie jest sztuką wybudować, ale sztuką jest to prowadzić i utrzymać. Odpowiedzialnością naszą jest nie zmarnowanie środków. Nie sprawiajmy wrażenia, że to radni nie chcą przyjąć środków. Ponadto dzisiaj nie wiemy jaką kwotę jeszcze trzeba będzie dołożyć na wyposażenie, aby szpital po remoncie mógł funkcjonować, dzisiaj nie wiemy jak się będzie bilansowała nasza oświata.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – program został przedstawiony wraz z wnioskiem. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, wszystkie sprawy zostały przedstawione na Komisjach i wszystkie Komisje zaopiniowały to pozytywnie. Nasz ośrodek będzie przyjmował głównie młodzież, tzw. zielone szkoły. Będzie to również promocja naszego powiatu. Jest przed nami wielka szansa aby to zrealizować.

Radny Mariusz Sepioł – dyskusja dotyczy tylko Ożennej. Padają argumenty jak to się dzieje w Niemczech, Austrii, jakie są tam obiekty. Jednak w tamtych krajach są programy państwowe dotacji dla wycieczek i obozów. Otrzymują duże dotacje na organizowanie turystyki, a rodzice ponoszą symboliczną odpłatność. Były próby w Austrii ograniczenia tych dotacji, ale podniósł się alarm, że szereg ośrodków turystycznych upadnie. Trudno będzie utrzymać ze środków powiatu nasz obiekt w Ożennej, gdzie nie ma gazu. Koszty utrzymania będą duże i problemy będą się mnożyć. Problemem będzie również brak zapotrzebowania ze strony środowiska nauczycielskiego na tego typu wyjazdy, bowiem jedzie się tam gdzie jest bliżej i taniej. Jeżdżą do Krempnej lub do Folusza. Nie łudźmy się, że przyciągniemy zewnętrznego turystę. Beskid Niski jest dla wytrawnych turystów. Turystów plecakowych a nie dla turystów majętnych. Było rzucone hasło zielone szkoły, ale z tego co wiem nie ma tam przewidzianej dużej sali konferencyjnej, aby przeprowadzać szkolenia i debaty. Z zielonych szkół korzystają duże ośrodki miejskie, ale nie wygramy konkurencji z Sudetami, Podhalem czy też Czechami. Jeżeli biznesowo byłby to łakomy kąsek, to ten obiekt byłby dawno sprzedany, bowiem kwoty nie były duże. Można za niewielkie pieniądze coś wybudować, ale nie ma pomysłu co z tym dalej robić. Czy tak ma być z Ośrodkiem w Ożennej? Przy takiej mizerii finansowej nie widzę możliwości utrzymania tego ośrodka, a koszty będą się ciągnąć latami. Po tej kadencji kredyty będziemy spłacać do 2025 roku albo i dłużej.

Radny Józef Kozioł – przysłuchując się dyskusji przychodzą mi na myśl inne sesje i dyskusje na nich. Dzisiejsza opozycja rozdziera szaty, że materiał jest nie przygotowany. Gdyby na Komisjach było wszystko dokładnie wyjaśnione już byłoby po sesji. Trudno jest przewidzieć jak będzie, ale znając realia, mieszkańcy z wielkich miast poszukują takich właśnie zacisznych miejsc. Jeżeli ten ośrodek powstanie to nie myślę, że ten powiat upadnie, ale na pewno przyciągnie turystów, poprawi się infrastruktura, czy to usługowa czy też rolnicza. Trzeba optymistycznie podejść do sprawy. Jestem za tym ośrodkiem.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – Chcę powiedzieć, że było kilka Zarządów i nie było pomysłu co z tym zrobić. Może był pomysł ale nie było możliwości.

Był taki pomysł żeby to sprzedać ale pojawiały się takie śmieszne sumy, że byłby to praktycznie prezent. Ale tu nie o to chodzi, chodzi o to, aby to zagospodarować, tak jak powiedział Pan Radny Kozioł i Pan Radny Pers, jest szansa w tej chwili i przed taka szansą stoimy. Jeżeli teraz tej szansy nie wykorzystamy, podejrzewam, że przez kilka lat, a może już nigdy takiej szansy nie będzie. Dlatego proszę Państwa Radnych aby to przemyśleć i zagłosować za tym, abyśmy mogli tą inwestycję realizować.

Radny Grzegorz Pers – na Komisjach Pani Dyrektor MDK przedstawiała szacunkowy koszt utrzymania tego obiektu. Widzę dużo złej woli w tych wypowiedziach. Po okresie tych 5 lat można na tym zarabiać. Można popatrzeć na małe miejscowości (np. Wapienne) jak się one rozwijają. Tutaj wszystko na nie, ale jest to dobry krok w kierunku promocji powiatu. Nie udało się go sprzedać, więc co zrobić z tym obiektem.

Radny Jan Muzyka – odnośnie szpitala jakie były piękne plany, jak wszystko było opracowane, jakie wizje mieliśmy na planszach. Gdzie bylibyśmy dzisiaj gdyby to wszystko było tak właśnie, gdyby te wizje dalej rozwijać? Kiedy mówi się o turystyce i o promocji Powiatu wspomina się o tych właśnie terenach. Mówi się, że trzeba ożywiać i uruchamiać. Dziś jak chce się coś otworzyć jesteście akurat przeciw. Ja nie jestem wielkim optymistą z natury, ja wierze w Państwo Polskie. Zdążamy w kierunku krajów zachodnich. Coraz bardziej się do tego poziomu zbliżamy. Będzie coraz więcej pieniędzy na turystykę i na te cele. Będzie to wszystko na pewno funkcjonować, tak ośrodek w Ożennej jak i stadion w Trzcinicy.

Radny Stanisław Mlicki – należy przyjechać do Folusza i zobaczyć ile jest ludzi w Parku Ekologicznym. Jeżeli nie podejmiemy tego zadania i nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli czy mogliśmy coś osiągnąć.

Radny Adam Kmiecik – dość trudno jest rozróżnić odwagę od braku rozsądku. Na podstawie czego padło stwierdzenie, że utrzymanie ośrodka będzie kosztowało 131.000 zł rocznie, a może to będzie znacznie więcej? Wyliczenia trzeba oprzeć o konkretne dane. Nie stać nas na taką próbę, czy to się uda czy też nie. Gdyby każdy z nas miał wydać własne środki to do tej próby już by się tak nie palił. Nie podajcie nam przykładu prowadzenia ośrodka przez inne podmioty, podajcie nam przykład ośrodka prowadzonego przez powiat. Na tym etapie, na którym jest powiat i przy tej palecie wydatków po prostu nas nie stać.

Radny Franciszek Miśkowicz – Zarząd Powiatu próbował sprzedawać tę nieruchomość, jak również inne nieruchomości były wystawiane do sprzedaży ponieważ to było w uchwałach budżetowych. Nie udało się nam tego sprzedać bowiem ten majątek był przeszacowany, ceny wzięte były z sufitu. W tej chwili wchodzimy w nowy okres zadłużenia aż do roku 2027. Patrzmy na nasze realia bowiem będziemy mieli mnóstwo innych potrzeb dofinansowania, a wówczas możemy nie mieć możliwości. Inwestycja w Ożennej obciąży budżet oświaty a wiemy, że już w tym roku mamy olbrzymi deficyt w stosunku do otrzymanej dotacji.

Radny Grzegorz Pers – Zarządy Powiatu wystawiały nieruchomość w Ożennej na sprzedaż jednak to się nie udało, więc teraz mamy możliwość zagospodarowania tego budynku, jest szansa aby to funkcjonowało. Dlaczego jesteście przeciwni tej propozycji.

Radny Mateusz Lechwar – jeżeli nie przystępujemy do tego programu, to co będzie dalej z tym budynkiem. W 2012 roku wartość netto wynosiła 1 mln zł, a w 2016 roku 350.000 zł. i nikt nie przystąpił do rokowań. Kwota dofinansowania inwestycji jest 10 razy większa od wartości nieruchomości. Warto więc zaryzykować i podnieść wartość tej nieruchomości.

Radny Stanisław Zając – powiat otrzymał w spadku kilkanaście lat temu i od tej pory stoi nieczynny i niszczeje. Na pewno powinniśmy skorzystać z tej okazji. Jeżeli ten obiekt doprowadzimy do dobrego funkcjonowania to może być przeznaczony w przyszłości na inne cele społeczne.

Radny Jan Urban – jeżeli ta nieruchomość byłaby atrakcyjna to na pewno za taką kwotę byłaby sprzedana. Komisja Edukacji w swojej opinii nie była jednoznaczna. W głosowaniu 3 osoby były za, a pozostałe były przeciw albo się wstrzymały. Na pewno odwaga jest cenna, ale cenne jest również racjonalne podejście do tematu. Zadanie zrzucimy na MDK a wiemy jakie braki środków są w oświacie.

Wróćmy jednak do procedury postępowania przy podejmowaniu uchwał. Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek o odrzucenie tej uchwały. Radny Bogusław Kręcisz zwrócił się do wnioskodawcy o korektę wniosku tj. wykreślenie z projektu uchwały tylko inwestycji w Ożennej.

Radny Janusz Przetacznik – ta dyskusja pokazuje nam, że mija kadencja a my nadal nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Wycofuję wniosek złożony wcześniej o odrzucenie w całości projektu uchwały i składam nowy wniosek o treści: „Wnioskuję o skreślenie zadania inwestycyjnego pn. „MDK w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” dz. 900 rozdział 90095 z kwotą 1.556.117,00.- (tabela nr 3 - § 3 projektu uchwały); konsekwentnie należy dokonać zmian w  § 1 i § 2.”

Gdybyśmy otrzymali szczegółowe rozliczenie i rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości to moglibyśmy merytorycznie na ten temat dyskutować. Nie mogliśmy sprzedać nieruchomości bowiem każdy nabywca najpierw pyta się o źródła wody, dostawy prądu, ogrzanie budynku,  możliwość odprowadzania ścieków. Nie mamy możliwości sprzedaży, to może szukajmy partnerstwa publiczo–prywatnego, taki wniosek składała Komisja Rozwoju Gospodarczego. Niestety mamy przykre doświadczenia z inwestycjami, brak nam jest dobrej dyskusji, a wiemy że braki finansowe wystąpią w różnych obszarach.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – w obiekcie nie ma mowy o ogrzewaniu elektrycznym, jest tam ogrzewanie gazowe, butla zakopana i tak było dotychczas ogrzewane. W 2007 roku chcieliśmy sprzedać budynki w Nowym Żmigrodzie i nie było wówczas nabywców. Dzięki temu, że ich nie sprzedano dzisiaj powiatowi służą. Składam wniosek przeciwny – o odrzucenie wniosku Radnego Janusza Przetacznika.

Radny Mariusz Sepioł – nie wierzę w finasowanie niektórych zadań oraz nie wierzę w dobre finansowanie oświaty jasielskiej. Uważam że nie należy remontować budynku, aby po 5 latach wystawiać go na sprzedanie i nie wierzę, że znajdzie się nabywca, który zapłaci takie kwoty jakie zostaną w budynek włożone. Państwo radni miejcie odwagę być Radnymi, a nie poddanymi.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i trzeba się odważyć i przystąpić do tej inwestycji.

Radny Franciszek Miśkowicz – wnoszę o zamknięcie dyskusji.

Radny Grzegorz Pers odczytał wniosek Radnego Janusza Przetacznika: „Wnioskuję o skreślenie zadania inwestycyjnego pn. „MDK w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” dz. 900 rozdział 90095 z kwotą 1.556.117,00.- (tabela nr 3 - § 3 projektu uchwały); konsekwentnie należy dokonać zmian w  § 1 i § 2”.

Radca Prawny – głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika będzie pierwsze bowiem odnosi się do konkretnej treści uchwały.

Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek Radnego Janusza Przetacznika.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za wnioskiem było 10 radnych,

- przeciwko było 9 radnych.

Wniosek przyjęto.

Przerwa.

Po przerwie Przewodniczący Rady Robert Snoch złożył wniosek o przerwanie sesji i wyznaczenie nowego terminu (tj. 20.03.) jej kontynuacji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przerwanie sesji.

W głosowaniu brało udział 18 radnych.

- za wnioskiem było 8 radnych,

- przeciwko było 10 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

W czasie gdy Pani Skarbnik opracuje zmianę do projektu uchwały Pan Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie punktu 7 i punktu 6 d). Nie było głosów sprzeciwu.

Ad. 7. Informacja Dyrektora PUP  w Jaśle o stanie bezrobocia i działaniach mających na celu  jego zmniejszenie (Druk Nr 421).

Pan Dariusz Uliasz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle omówił informację o stanie bezrobocia. Informacja została przesłana Radnym w materiałach na sesję.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad. 6. d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)” (Druk Nr 419).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod glosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Pani Skarbnik dostarczyła Radnym zmodyfikowany (po przyjęciu wniosku Radnego Janusza Przetacznika) projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok oraz uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Radni nie zabierali więcej głosów w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na  2018 r.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny,

- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 6. b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 417).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod glosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 17 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. c) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  (Druk Nr 418).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod glosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. e) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+50 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej” (Druk Nr 420).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod glosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8. Rozpatrzenie  informacji  Powiatowego  Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie  bezpieczeństwa  sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie (Druk Nr 422).

Informację przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle Pan Andrzej Smyka.

Informację przekazano Radnym w materiałach na sesję.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – na temat afrykańskiego pomoru świń – w naszym powiecie hodowla świń nie jest głównym kierunkiem produkcji rolnej (ok. 200 gospodarstw zarejestrowanych) ale zasady do przestrzegania są tak trudne do zastosowana, że ta ilość może jeszcze zmaleć.

Radny Jan Urban – czy będzie jakaś informacja, która dotrze do wszystkich mieszkańców, bowiem tradycyjna hodowla jest nadal.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – każdy hodowca będzie musiał spełnić te warunki, a jeżeli nie spełni to otrzyma od nas decyzję o likwidacji hodowli.

Ad. 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

Radny Janusz Przetacznik – dotyczy punktu 5 z posiedzenia z dnia 23.02. – Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Wójta Gminy Nowy Żmigród z propozycją sprzedaży działki ewid. Nr 525/12 położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. Nie przypominam sobie uchwały Rady Powiatu upoważniającej Zarząd do podejmowania takich działań. Drugie pytanie dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, używanych składników majątkowych stanowiących zbędne wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jaśle. Czym to było spowodowane i na jaką kwotę.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – jeżeli chodzi o Nowy Żmigród – Wójt wystąpił z propozycją utworzenia wniosku do RPO na rewitalizację Parku objętego nadzorem konserwatorskim. Zarząd wstępnie wyraził taką opinię, że powinniśmy wystąpić do Rady Powiatu o przekazanie tej nieruchomości. Pozostałe ok. 40 arów podlegałoby negocjacji o ewentualnej sprzedaży. Gdy Wójt udzieli odpowiedzi, to wówczas Zarząd poinformuje o tym Radę.

Jeżeli chodzi o Wody Polskie – od 1.01.2018 r. rozpoczęły działalność nowe instytucje. Zarząd Regionalny powstał w Rzeszowie, ale środki na tworzenie biur mają niewystarczające, pomogliśmy im w wynajęciu pomieszczeń i przekazaliśmy im składniki mienia ruchomego – meble i krzesła używane, komputery używane.

Radny Adam Kmiecik – odnośnie zapisu, że Zarząd zdecydował o przeznaczeniu 200.000 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych z przeniesienia tych środków z zadania przebudowa drogi Szebnie – Potok.

Dyrektor PZD w Jaśle – będzie to budowa chodnika przy drodze Szebnie – Tarnowiec.

Ad. 10. Interpelacje.

INTERPELACJA Radnego Janusza Przetacznika:

Odwołam się do treści swojej interpelacji, którą złożyłem na VIII sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 28 maja 2015 r. a dotyczącej zakupu mammografu w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Poniżej przypominam najważniejsze kwestie, które wtedy poruszyłem, a te najistotniejsze z nich teraz podaję wytłuszczoną czcionką:

 1. „… 23 maja 2013 r. kierownictwo Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przekonało radnych powiatowych o tym, że zakup mammografu cyfrowego jest koniecznością. Argumentowano i podkreślano  wówczas,  że to najpilniejsza inwestycja,  bez której kobiety z naszego powiatu  w najbliższej przyszłości mogą zostać pozbawianie badań.
  W rezultacie Szpital otrzymał wsparcie i zapewnienie dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie ok. 418 tys. zł (ok. 334 tys. w 2014  r. i ok. 84 tys. zł. w 2015 r.) – uchwała Nr XL/279/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
  . Aplikacja Szpitala nie przebiła się do finału, ale ... problem zapewnienia badań profilaktyki piersi pozostał.
 2. W dniu 28 sierpnia 2014 r. odbyła się LVII sesja Rady Powiatu w Jaśle, a Rada po raz kolejny usłyszała, żedotychczasowy sprzęt uległ zużyciu technicznemu, ze względu  na tzw. upływ lat, brak jest części zamiennych koniecznych do wymiany i jego sprawnego działania. Na rynku te części są niedostępne, ze względu na to, że nie są już produkowane, a zapasy magazynowe są już wyczerpane.  …. ”
 3.  „ …  W dniu 28 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu RP w Jaśle, w którym wzięła udział p. Dorota Gawlik – Feldo oraz na VII sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła  w dniu 30 kwietnia br., radni zostali zaskoczeni informacją o zamknięcia pracowni mammografii w jasielskim szpitalu przy jednoczesnym braku informacji o podjętych przez kierownictwo Szpitala decyzji lub wręcz braku reakcji na zaistniałą sytuację. Taka reakcja musi dziwić, a wręcz wzbudzać niepokój w kontekście naszych decyzji związanych z uznaniem zadania pn: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” za istotne i ważne zadanie i którego wydatki nie wygasają z dniem 31 grudnia 2014 roku – uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. W dniu 19 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Jaśle.  Omawiane były m.in. sprawy zakupów inwestycyjnych Szpitala i zamkniętej pracowni mammografii, w której w 2014 roku przeprowadzono, na wysłużonym, analogowym mammografie,  1529 badań za które Szpital otrzymał z NFZ środki w wysokości 130.007,50 zł przy 130.307,80 zł kosztów i która wypracowała dodatkowe dochody w kwocie 20.230 zł.

Oczywiście można narzekać na służbę zdrowia, na zły system jej finasowania (to teraz bardzo modne i na czasie), na wszystko i na wszystkich, ….. ”

 1. „…takie działania nie powinny być podejmowane przeze mnie, ale przede wszystkim przez osoby za to odpowiedzialne i to bez zbędnej zwłoki. Uważam, że nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy Szpital świadomie rezygnuje ze świadczenia badań profilaktycznych, a tym samym ze stałych i pewnych przychodów z NFZ, a  jedynym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest  oferta wydzierżawienia pomieszczeń pracowni i przekazanie naszych pacjentek i pewnych przychodów z NFZ prywatnym firmom. Milczenie i cicha akceptacja tych działań ze strony organu założycielskiego i brak koncepcji wykorzystania przyznanej dotacji, nie powinno mieć miejsca i w trybie pilnym należy szukać dróg wyjścia z tej sytuacji. .. ”.

 

I co? Pomimo zadeklarowanego wsparcia finansowego samorządu powiatowego
w rozwiązanie czy inaczej wprowadzenia nowoczesnej diagnostyki w zakresie profilaktyki piersi w kwietniu 2015 r. doszło do zamknięcia, pomimo zawartej umowy z NFZ, pracowni mammografii działającej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Składając interpelację, której fragmenty powyżej zacytowałem, sformułowałem 4 pytania, które skierowałem do Starosty Jasielskiego:

 1. Czy dyrekcja Szpitala przedkładając Radzie Społecznej i Zarządowi Powiatu Jasielskiego „Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 2015 r.” , w tym propozycję wydatków majątkowych przedstawiła źródła sfinansowania zakupu mammografu cyfrowego dla potrzeb realizacji zadnia: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” ?

W przypadku podjęcia takich działań i zamierzeń, do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów (wyciągi z protokołów) potwierdzających podejmowanie przez Kierownictwo Szpitala działań zmierzających do realizacji w/w zadania.

 

 1. Na jakiej podstawie Zarząd Powiatu Jasielskiego skierował pod obrady Rady Powiatu w Jaśle projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2014 roku ?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów źródłowych.

 

 1. Czy Zarząd Powiatu Jasielskiego otrzymał informacje/-ę dotyczącą podjęcia przez Kierownictwo Szpitala konkretnych działań zmierzających do wznowienia badań mammograficznych prowadzonych przez Szpital ?

Jeżeli tak, to proszę do odpowiedzi dołączyć kserokopie odpowiednich materiałów (dokumenty, wyciągi z protokołów) w tej sprawie.

 1. Czy Zarząd Powiatu Jasielskiego otrzymał informacje/-ę o konkretnych działaniach Kierownictwo Szpitala zmierzających do realizacji w 2015 roku zadnia: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” i jaka była reakcja (decyzje) Zarządu Powiatu Jasielskiego ?

Jeżeli tak, to proszę do odpowiedzi dołączyć kserokopie odpowiednich materiałów (dokumenty, wyciągi z protokołów) w tej sprawie.

Jeżeli nie, to proszę wystąpić z tym pytaniem do Dyrektora Szpitala o przedstawienie odpowiedzi na powyższe pytanie, do której należy dołączyć kserokopie odpowiednich materiałów (zarządzenia, ogłoszenia, wyciągi, notatki itp.) dotyczących prowadzenia konkretnych działań (przetarg, postępowanie konkursowe, zapytania itp.).

i w dniu 23 czerwca 2015 r. otrzymałem odpowiedź (znak: BR.0003.31.2015), którą załączam.

            Szczęśliwie po blisko 6-ciu miesiącach, „w dniu 17 listopada w jasielskim szpitalu rozpoczął pracę nowoczesny mammograf cyfrowy. Nowy aparat zastąpił wyprodukowany
w 1996 roku wysłużony mammograf analogowy, który ze względów bezpieczeństwa zakończył pracę końcem kwietnia bieżącego roku
.” – czytamy w komunikacie Starosta Powiatowego zamieszonym na stronie internetowej:

https://www.powiat.jaslo.pl/20-aktualnosci/starostwo/764-w-jasielskim-szpitalu-dzialalnosc-wznowila-pracownia-mammografii

Tak więc zarządzający Szpitalem, w tym dwie osoby z długoletnim doświadczeniem
w sterowaniu Szpitalem, w końcu znaleźli konkretne rozwiązanie i po okresie marazmu,
w tym zamknięciu pracowni mammografii, doszło do ponownego uruchomienia przez Szpital badań mammograficznych prowadzonych na nowoczesnym sprzęcie na miarę możliwości XXI wieku.  Lepiej późno nic wcale. Zdecydowanie tak, ale czy takie poważne zaniedbania to powód do dumy?

Jedynym argumentem czy usprawiedliwieniem doprowadzenia do takiej sytuacji tj. zamknięcia pracowni mammografii, pomimo pomocy samorządu, o której mowa wyżej, była zła sytuacja finansowa Szpitala i zbyt niskie przychody z tytułu kontraktu z NFZ. Czy aby na pewno ? Poniżej przedstawiam wysokość tych przychodów w latach 2014-2018 na podstawie planów finansowych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zatwierdzanych przez Dyrektora Szpitala po zaopiniowaniu ich przez Radę Społeczną.

Źródła przychodów

Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na rok:

2014*

2015

2016

2017

2018

Przychody ze sprzedaży NFZ,  w tym:

66 571 667,94 zł

 68 056 000,00 zł

 73 693 000,00 zł

 79 256 000,00 zł

85 600 000,00 zł

·    profilaktyczne programy zdrowotne

     141 600,00 zł

      105 000,00 zł

      120 000,00 zł

      150 000,00 zł

?

* - wykonanie

W powyższym zestawieniu nie uwzględniam dodatkowych  przychodów Szpitala ze sprzedaży usług medycznych, przychodów z najmu czy innych przychodów takich jak np. dotacje. Jak widać z powyższego zestawienia przychody Szpitala ze sprzedaży NFZ mają stałą tendencję rosnącą i wzrastają w zdecydowanie w szybszym tempie (wykazują większą dynamikę) niż dochody budżetowe Powiatu Jasielskiego, choć w przypadku przychodów budżetowych, to akurat w tym przypadku jest zdecydowanie odwrotnie i pozycja ta w budżecie powiatu zdecydowanie wzrosła i w dalszym ciągu wykazuje niestety tendencje wzrostowe. Warto zwrócić uwagę, że planowane przychody Szpitala na 2018 rok ogółem wynoszą 91.450.000 zł, a planowane ogółem dochody budżetu Powiatu Jasielskiego wg uchwały budżetowej na 2018 rok to 106 459 739,98 zł.

            Rada Powiatu w Jaśle na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. z 2016 r. poz. 1638 z późniejszymi zmianami) jest uprawniona do corocznego dokonywania oceny działalności Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle. Rada w dniu 26 listopada 2015 roku oceniając pozytywnie z zastrzeżeniami działalność Szpitala za 2014 rok, mając m.in. na względzie czekające samorząd powiatowy wyzwania związane z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy Szpitala, podjęła uchwałę nr XVII/104/2015 ze zmianą dokonaną na wniosek Szpitala (pismo z dnia 29 grudnia 2015 r. – znak: DA-8023/5/15) uchwałą nr XX/127/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., w której w § 2 otrzymał brzmienie:

Zobowiązuje się Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do:

 1. pilnego znowelizowania (zaktualizowania) przyjętego przez Radę Powiatu „Programu Restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2012-2013” (uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XXVI/178/2013 z dnia 12 lipca 2012 r.) lub opracowania nowego programu i przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Jaśle w terminie do 29 lutego 2016 r.
 2. niezwłocznego podjęcia wszelkich, niezbędnych i przede wszystkim skutecznych

i zintensyfikowanych działań w kierunku ograniczenia wysokości ponoszonych kosztów w każdej dziedzinie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i zwiększenia jego przychodów.”

Wg oświadczenia Dyrektora Szpitala z dnia 3 grudnia 2015 r. znak: ADO-8023/312/15 Szpital miał zawartą umowę z NFZ w Rzeszowie na dwa programy profilaktyczne:

 1. Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki i etap podstawowy
  w pracowni diagnostycznej (realizacja Pracownia USP i Pracownia Mammografii).
 2. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (realizacja w Poradni Ginekologiczno-położniczej). 

Ponadto w/w piśmie Dyrektor Szpitala p. Michał Burbelka zapewniał, że „ .. Szpital na bieżąco śledzi ogłoszenia o prowadzonych przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia postępowaniach konkursowych i przystąpi do programów, jeżeli spełni wymagania w tym zakresie.”

Również działalność Szpitala za 2015 rok, w którym przez okres ponad 6 miesięcy zamknięta była pracownia mammografii, podlegała ocenie Rady.

Korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, o których mowa wyżej, również
w 2016 roku Rada podejmowała próbę oceny działalności Szpitala za 2015 rok, a więc rok,
w którym ponad 6 miesięcy zamknięta była pracownia mammografii. Zarząd Powiatu w Jaśle, na podstawie przyjętych przez Radę kryteriów, dokonał takiej oceny, którą przedstawił
w uzasadnieniu do projektu uchwały - druk nr 247. Na 100 możliwych punktów (100%), wg sześciu kryteriów działalność Szpitala uzyskała 59 punktów (59%), w tym 3 punkty (3%) na 10 możliwych z tytułu zarządzania. Negatywna ocena działalności Szpitala mogła być sformułowana w przypadku, gdy poziom spełnienia najważniejszych wymagań jest niższy niż 60 punktów (60%). Projekt uchwały Rady negatywnie oceniającej działalność Szpital a w 2015 roku   wraz z uzasadnieniem był przedmiotem obrad XXX sesji Rady w dniu 27 października 2016 roku. Po odbytej dyskusji Rada, w głosowaniu jawnym, nie przyjęła uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd. Za przyjęciem uchwały głosowało dwóch radnych, 9-ciu radnych było przeciwnych, a 7-miu radnych wstrzymało się od głosu. Po zmianie Zarządu Powiatu w Jaśle, która nastąpiła w wyniku podjęcia przez Radę w dniu 27 października 2015 r. uchwały nr XXX/227/2016 w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego, Rada nie dokonała oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2015 rok.

„.. Rak piersi wciąż jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u polskich kobiet. Corocznie diagnozuje się ok. 16 tys. nowych zachorowań na ten typ nowotworu. Ryzyka pojawienia się nowotworu nie można całkowicie wyeliminować, ale można zminimalizować ryzyko jego rozwoju. Najlepszym na to sposobem jest regularne, comiesięczne samobadanie piersi oraz systematycznie wykonywane badanie mammograficzne. .. Badania mammograficzne w naszym szpitalu są wykonywane najwyższej klasy sprzętem cyfrowym, drugim takim na Podkarpaciu. Nie tylko umożliwia on uzyskanie obrazów diagnostycznych o wysokiej jakości, pozwalających na rozpoznanie nawet niewielkich zmian, ale również dzięki minimalizacji dawki promieniowania dostosowanej do wielkości piersi, czyni badanie w pełni bezpiecznym. ..”  - czytamy na stronie Szpital Specjalistycznego w Jaśle.

W dniu 10 marca 2017 r. został ogłoszony komunikat dotyczący naboru wniosków
o dofinansowanie nr RPPK.06.02.01-IŻ.00-18-001/16 w zakresie lecznictwa szpitalnego
w ramach poddziałania 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (w załączeniu), a w dniu 22 marca 2017 r. została podana do publicznej wiadomości „Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 Działanie 7.6. Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie”  (w załączeniu). Na przedmiotowej liście zostały pozytywnie zweryfikowane m.in. wnioski o dofinansowanie projektów:

 • Zdrowe i aktywne kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy,
 • Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego.

            Mając powyższe na względzie zwracam się do Pana Starosty o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W jaki sposób Zarząd Powiatu w Jaśle wykonał uchwałę Rady nr XVII/104/2015 wraz późniejszymi zmianami ?

W odpowiedzi proszę podać konkretne przedsięwzięcia Zarządu w przedmiocie poprawy działalności Szpitala.

 1. Czy były przedmiotem kontroli zleconej przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę Jasielskiego albo przez inne jednostki zewnętrzne umowy zawarte z NFZ
  w Rzeszowie na dwa programy profilaktyczne realizowane przez Szpital:
 1. Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki i etap podstawowy w pracowni diagnostycznej (realizacja Pracownia USP i Pracownia Mammografii).
 2. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (realizacja w Poradni Ginekologiczno-położniczej) ?

Jeżeli nie to wnioskuję do Pana Starosty, aby w planach kontroli uwzględnić tę tematykę i przedstawić wyniki tej kontroli. Jeżeli tak, to proszę w odpowiedzi przedstawić wyniki tych kontroli – nazwę podmiotu kontrolującego, czas trwania i przedmiot kontroli, wyniki kontroli, w tym ewentualnie wnioski i zalecenia pokontrolne.

Ponadto w odpowiedzi proszę podać informacje dotyczące w/w programów, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje: data zawarcia umowy, okres jej obowiązywania, wysokość wynagrodzenia (dofinansowania) i sposób dokumentowania i rozliczenia (realizacji) programu.

 1. Czy z tytułu ograniczenia prowadzenia diagnostyki spowodowanej zamknięciem Pracowni Mammograficznej do dnia 16 listopada 2015 r. zostały ograniczone przychody Szpitala z tego tytułu w 2015 roku i ewentualnie w latach następnych oraz zostały podjęte przez Szpital inne działania zmierzające do realizacji umowy z NFZ w przedmiocie realizacji „Programu profilaktyki piersi” ? Jeżeli zostały zmniejszone przychody to proszę podać wysokość zmniejszonych przychodów oraz proszę podać wysokość poniesionych kosztów z tego tytułu w rozbiciu na szczegółowe koszty rodzajowe. Jeżeli były podejmowane działania, to proszę podać jakie? W odpowiedzi proszę podać konkretne informacje dotyczące kwestii realizacji umowy zawartej z NFZ w Rzeszowie (czy doszło do zmiany umowy – np. wydłużenie terminu, zmniejszenia lub zwiększenia ilości przeprowadzonych badań) oraz w przypadku podjęcia innych działań zmierzających do realizacji tego programu w odpowiedzi proszę podać informację dotyczącą podjętych działań zastępczych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o uzyskaniu zgody z NFZ na podjęcie takich czynności (forma uzyskania zgody), rodzaj podjętych działań, podmiotu realizującego, okresu realizacji, wysokości poniesionych kosztów przez Szpital z tego tytułu przy podaniu również informacji o wysokości otrzymanego dofinansowania i akceptacji.
 2. Jakie działania, po 17 listopada 2015 roku, podejmował i zamierza podjąć Szpital w przedmiocie zwiększenia liczby przeprowadzanych badań mammograficznych i jakie są efekty podjętych działań ?
 3. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle zamierza przedłożyć Radzie projekt oceny działalności Szpitala za 2015 rok oraz czy zostały przyjęte nowe kryteria oceny działalności Szpitala za 2017rok ? Jeżeli zostały przyjęte nowe kryteria to do odpowiedzi proszę je dołączyć odpowiedni akt prawny wraz ze stosownym uzasadnieniem.
 4. Czy poza programami profilaktycznymi, o których mowa wyżej, Szpital składał inne wnioski umożliwiające uzyskanie dodatkowych przychodów i realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych w ramach RPO poddziałania 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia lub działania 7.6. Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie ? Jeżeli tak to w odpowiedzi proszę podać kiedy i jakie wnioski (nazwy programów) składał Szpital i jakie są efekty złożonych wniosków. Ponadto w odpowiedzi proszę podać informacje dotyczącą obowiązującej pragmatyki uczestniczenia w naborach (składania wniosków) przez Szpital.

INTERPELACJA Radnego Janusza Przetacznika:

 „Aby trwać należy się zmieniać”

Szpitale są szczególnymi podmiotami, które aby móc realizować swoje podstawowe zadanie, muszą nieustannie myśleć o dalszym rozwoju i poprawie jakości usług medycznych. Oczekiwania pacjentów, aby leczyć się w placówkach o wysokim standardzie oraz zmieniająca się struktura demograficzna czy nowe wymagania ustawowe sprawiają, że ciągłe inwestowanie w infrastrukturę jest po prostu niezbędne.

O konieczności rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zwanego dalej Szpitalem lub zamiennie SzSwJ i poszerzeniu zakresu usług medycznych dla mieszkańców powiatu wiadomo był „od zawsze” i to niezależnie od obowiązujących przepisów, aktualnych władz samorządowych  czy składu kierownictwa Szpitala. Kierownictwo Szpitala widziało pilną potrzebę jego rozbudowy i podejmowało próby dostosowania swojej infrastruktury do zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań, a przede wszystkim uwzględniając potrzeby bezpiecznej eksploatacji i użytkowania obiektów, w tym koniecznych remontów czy modernizacji.

Dla przybliżenia tematu poniżej podam kilka najważniejszych danych w tym zakresie:

 1. W 2008 roku Szpital opracował pierwszą koncepcję architektoniczną jego rozbudowy polegającą na dobudowie nowego skrzydła z nowymi salami operacyjnymi, gabinetami zabiegowymi i salami dla chorych.
 2. W 2012 roku powstają dwie kolejne koncepcje projektowe, które zakładały:
 3. a) przebudowę Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji poprzez m.in. nadbudowę budynku A (takie rozwiązanie wymagało zamknięcia bloku operacyjnego na ok. 8 m-cy),
 4. b) budowę, w kompleksie szpitalnym w sąsiedztwie budynków A i B, samodzielnego trzykondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami technicznymi, szatnią, centralną stylizatornią, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi połączonego łącznikiem na poziomie parteru i I piętra z budynkiem szpitala.

Koncepcje te zostały opracowane na zlecenie i pod nadzorem SzSwJ, którym wtedy kierował Zbigniew Betlej. Według pracowników tej jednostki propozycja rozbudowy wg. koncepcji (lit.b) w pełni odpowiadała na aktualne wyzwania techniczne i technologiczne, potrzeby i oczekiwania pacjentów, a jej wdrożenie (realizacja) mogło być odpowiedzią na wypełnienie wymogów dostosowania infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do przepisów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). Dodatkowym atutem tej koncepcji była możliwość budowy tego budynku, bez zagrożenia ciągłości pracy SzSwJ. Koncepcja ta nie doczekała się realizacji.

 1. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle Zbigniew Betlej Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 28 sierpnia 2012 r. Rezygnacja Zbigniewa Betleja z funkcji Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle została przez Zarząd Powiatu przyjęta przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”. Przyjmując rezygnację z pełnionej funkcji Zarząd Powiatu rozwiązał ze Zbigniewem Betlejem umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 28 sierpnia 2012 roku. Na tym samym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle cyt.: „Starosta poddał pod głosowanie powierzenie obowiązków Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Panu lek.med. Michałowi Burbelce, na okres 3 miesiące, tj. od dnia 29 sierpnia 2012 roku do 29 listopada 2012 r. oraz podjęcie decyzji o określeniu wynagrodzenia nowego Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na poziomie wynagrodzenia dotychczasowego Dyrektora.” Zarząd Powiatu przyjął wniosek przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 2. Wraz ze zmianą Dyrektora SzSwJ zmienia się koncepcja rozbudowy Szpitala, a inicjatywę w tej sprawie przejmuje Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz. Przygotowaniem przyszłej inwestycji szpitalnej zajmuje się Starostwo Powiatowe przy udziale pracowników Szpitala – sprzeczność z uregulowaniami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaśle uchwalonym przez Radę Powiatu Uchwałą nr V/32/2011 RPJ z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle z późniejszymi zmianami dokonywanymi przez kompetentne organy samorządowe.
 3. Rada Powiatu w Jaśle uchwałą nr L/355/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2015 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych
  z opracowaniem dokumentacji na potrzeby rozbudowy Szpitala Specjalistycznego 
  w Jaśle
  powierzyła Zarządowi podjęcie działań zmierzających do opracowania dokumentacji dostosowującej infrastrukturę SzSwJ, poprzez jego rozbudowę, do obowiązujących wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Szpitala, stosownie do obowiązujących przepisów wraz z zagospodarowaniem terenu. Podjęta uchwała określała, że przewidywane całkowite koszty wykonania dokumentacji projektowej nie powinny przekroczyć kwoty 1.500.000,00 zł. 
 4. Rada Powiatu w Jaśle podejmuje uchwały umożliwiające realizację rozbudowy Szpitala wg przyjętych rozwiązań konkursowych:
 • nr XIII/77/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – podjęta uchwała określała, że przewidywane całkowite koszty zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wyniosą 24 500 000,00 zł., w tym 500.000 zł. to wkład Powiatu Jasielskiego, a 6 000 000,00 zł to wkład Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Podjęta w/w uchwała RPJ, uchylała wcześniej podjętą przez RPJ uchwałę nr X/73/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.  w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu pn.”Profilaktyka i czesne wykrywanie chorób  Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Uchylona uchwała RPJ wyrażała wolę na przystąpienie do projektu, którego najważniejszym elementem będzie realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały była m.in. informacja przygotowana i podpisana przez etatowego Członka Zarządu Tadeusza Górczyka na temat montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” z dnia 29 czerwca 2015 r., która zakładała całkowite koszty inwestycji na poziomie 28 000 000,00 zł, w tym udział samorządu powiatowego w wysokości 22.000.000,00  zł. (roboty budowlane) i 6.000.000,00 zł. udział Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (sprzęt i wyposażenie  - pismo Szpitala w spawie montażu finansowego zakupu sprzętu i wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii z dnia 16 czerwca 2016 r.  znak: DA-8023/2/15),
 • nr XIII/80/2015 z dnia 9 września 2015 r. (wieloletnia prognoza finansowa – zgoda Rady Powiatu na zaciąganie wieloletnich zobowiązań związanych z rozbudową Szpitala)
 • nr XX/128/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. (uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2016 rok – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 8511 „Szpitale ogólne” – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” zabezpieczona kwota w wysokości: 18.000.000,00 zł.),
 • nr XXVIII/215/2016 z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego
  w Jaśle”podjęta uchwała określała, że przewidywane całkowite koszty zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wyniosą 40 000 000,00 zł., w tym 000.000 zł. to wkład Powiatu Jasielskiego finansowany w latach:
 1. 2017 – 10 000 000,00 zł,
 2. 2018 – 16 500 000,00 zł,
 3. 2019 – 7 500 000,00 zł ,

a 6 000 000,00 zł to wkład Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w 2018 roku.

 1. I kolejny zwrot. Zmiana Zarządu Powiatu w Jaśle i wraz z tą zmianą zmienia się koncepcja rozbudowy czy modernizacji Szpitala i dostosowania jego infrastruktury do przepisów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). W konsekwencji Rada Powiatu w Jaśle działając na wniosek Zarządu w dniu 22 grudnia 2016 r. podejmuje uchwałę nr XXXIII/248/2016 uchylającą uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” a zadanie to, zgodnie ze swoimi kompetencjami, przy wsparciu organizacyjnym, finansowym Powiatu Jasielskiego jako podmiotu tworzącego, podejmuje Szpital.     
 2. Zmiana składu Zarządu Powiatu w Jaśle i zmiana koncepcji, o której mowa w pkt 7 znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych przez Radę Powiatu uchwałach budżetowych na 2017 i 2018 rok odpowiednio:
 3. nr XXXIII/224/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. (uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2017 rok – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 8511 „Szpitale ogólne” – zadanie inwestycyjne (poz. 49) pn. „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędna infrastrukturą (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - zabezpieczona kwota dotacji w wysokości: 2.000.000,00 zł.),
 4. nr XLVII/224/2016 z dnia 21 grudnia 2017 r. (uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2017 rok – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 8511 „Szpitale ogólne” – zadanie inwestycyjne (poz. 46) pn. „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędna infrastrukturą (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - zabezpieczona kwota dotacji w wysokości: 10.620.000,00 zł.).

Opisane wyżej zadnie nie jest jedynym zadaniem inwestycyjnym, którego realizacji ma się podjąć Szpital przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu.

 1. Tak jak już wspomniałem „aby trwać należy się zmieniać”, zmienić rozsądnie, zgodnie
  z możliwościami organizacyjnymi, technicznymi, na zasadach partnerstwa. Partnerstwo, współdziałanie samorządu powiatowego i kierownictwa Szpitala było motorem dotychczasowych zmian zachodzących w obszarze infrastruktury Szpitala. To nie budziło i moim zdaniem w dalszym ciągu nie powinno budzić żadnych dyskusji czy kontrowersji, są możliwości, są środki. Poniżej przedstawiam wysokość przychodów Szpitala oraz wysokość odpisów na amortyzację (koszt działalności Szpitala związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych) w latach 2014-2018 na podstawie planów finansowych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zatwierdzanych przez Dyrektora Szpitala po zaopiniowaniu ich przez Radę Społeczną.

         Wyszczególnienie

Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na rok:

2014*

2015

2016

2017

2018

Przychody ze sprzedaży NFZ

66 571 667,94 zł

 68 056 000,00 zł

 73 693 000,00 zł

 79 256 000,00 zł

85 600 000,00 zł

Amortyzacja

  3 233 077,21 zł

   3 200 000,00 zł

   2 600 000,00 zł

   2 600 000,00 zł

2 600 000,00 zł

* - wykonanie

            Mając powyższe na uwadze zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy i w jakiej wysokości będzie wynosił udział Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w realizowanych przez Szpital inwestycjach, o których mowa w uchwałach budżetowych powiatu przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu ?
 2. Czy wysokość udziału Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w realizowanym zadaniu pn. „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą” w związku z deklarowanym udziałem w tej inwestycji (m.in. sprzęt i wyposażenie) w piśmie Szpitala w sprawie montażu finansowego zakupu sprzętu i wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii z dnia 16 czerwca 2016 r.  znak: DA-8023/2/15) została potwierdzona w zawartych umowach o dotację czy planie finansowym Szpitala na 2018 rok? Jeżeli tak to proszę do odpowiedzi dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów. Jeżeli nie to proszę o podanie przyczyn odstąpienia Szpitala od współudziału w realizowaniu tego zadania.

INTERPELACJA Radnego Mariusza Sepioła:

Wnioskuję o usunięcie z korytarza Zespołu szkół Nr 4 w Jaśle tablicy poświęconej pamięci Oskara Lange – agent wpływu Józefa Wissarionowicza Stalina.

                                                                                                                          

 Ad. 11. Wnioski i zapytania radnych.

WNIOSEK Radnego Adama Kmiecika:

Wnioskuję o przekazanie mi w formie pisemnej wyliczeń kosztów utrzymania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej w okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji przygotowanych przez Dyrektora MDK w Jaśle.

Radny Janusz Przetacznik – zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu może przesuwać środki budżetowe, składam więc wniosek, aby o tych zmianach na bieżąco informować Komisję Rewizyjną.

Ad. 12. Sprawy różne.

Przewodniczący – DPS w Foluszu zaprasza na inscenizację drogi krzyżowej w Foluszu w dniu 23 marca br. o 10.30.

Zarząd przychylił się do wniosku PZD o przesunięcie informacji na temat dróg powiatowych do 15 kwietnia br.

Regionalna Izba Obrachunkowa wszczyna postępowanie dotyczące uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji …

Radny Stanisław Zając – odnośnie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, trzeba stwierdzić, że rok ubiegły był bardzo korzystny dla PUP bowiem pozyskano bardzo wiele środków zewnętrznych na działania zwalczające bezrobocie. Należy chwalić działania Pana Dyrektora.

Ad. 13. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem planowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął          L Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 11.55.

   Protokolant

Dorota Szewczyk

                                                                                         

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, maj 2018 11:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 30, maj 2018 12:28 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 30, maj 2018 12:28 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 30, maj 2018 12:29 Paweł Szot