Protokół Nr LVI/2018

z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Do tej pory nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokołów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LIV Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 17 radnych,

- wstrzymało się od głosu 2 radnych,

- głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LV Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 17 radnych,

- wstrzymało się od głosu 2 radnych,

- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Nie było propozycji zmiany porządku obrad.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r.
 7. wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 8. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 9. wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
 10. dyskusja,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r. (Druk nr 453).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r. (Druk nr 454).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (III)” (Druk nr 455).
 14. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 15. Wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór  Komisji Wnioskowej.

Radny Bogusław Kręcisz zgłosił do pracy w Komisji Wnioskowej Radnych: Mateusza Lechwara, Bożenę Macek – Lubaś, Jana Lazara. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W głosowaniu brało udział 19 radnych. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Listę obecności podpisał kolejny radny.

Ad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r.

 1. wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Pani Teresa Połeć – Skarbnik Powiatu przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle  z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.

Pan Adam Kmiecik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r.                   w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r. i wniosku                    o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu.

 1. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Pan Adam Kmiecik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle  z wykonania budżetu powiatu za      2017 r.

 1. wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu.

Radny Franciszek Miśkowicz – Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Mateusz Lechwar – Przewodniczący Komisji Społecznej stwierdził, że Komisja dyskutowała na ten temat w dniu 14 czerwca br. Przeanalizowała sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 oraz zapoznała się z Uchwałą RIO z dnia 7.06. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały oraz pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Radny Jan Urban – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje wykonania budżetu
w działach merytorycznych Komisji.

Radny Janusz Przetacznik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego               i Promocji Powiatu stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie
z wykonania budżetu jak również pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 r.

Radny Janusz Przetacznik – budżet na 2017 r. przyjęty w dniu 22 grudnia    2016 r. poprzedzony był dyskusją, którą odbywaliśmy na Komisjach jak również na sesji budżetowej. Budżet ulegał pewnym zmianom i modyfikacjom. Mamy nadwyżkę budżetową, ale nasuwają się pewne wątpliwości co do realizacji tego budżetu.

Po stronie dochodowej: nie znalazłem uzasadnienia w przedstawionych materiałach, że Zarząd starał się podjąć działania, abyśmy mogli zrealizować wszystkie zapisane w budżecie zadania jak również zadania wprowadzane uchwałami w ciągu roku, a dotyczy to przede wszystkim działu 600 czyli spraw związanych z zadaniami inwestycyjnymi na drogach. Największy wydatek w tym dziale to wydatki na drogę Trzcinica - Jareniówka (planowana kwota to 3.992.000 zł a kwota zrealizowana to 3.812.000 zł). Zarząd przedstawiając to zadanie do realizacji stwierdził, że nasz udział będzie nie większy niż 50 % a na pozostałą część mieliśmy otrzymać środki zewnętrzne. Gmina Jasło przyznała nam dotację w kwocie 356.000 zł, tj. mniej niż 10 % tego zadania.

W budżecie 2017 roku w dziale 600 mamy zapisane łącznie 47 zadań, a okazuje się, że z tego 14 zadań nie zostało podjętych. Czy to jest powód do dumy? Myślę, że nie. Głównym zadaniem było zadanie przebudowa drogi Szebnie – Chrząstówka – Przybówka na kwotę 117.000 zł – wykonanie 0 zł. Inne zadanie – droga Siepietnica – Święcany – Lisów III etap na kwotę 397.310 zł – wykonanie 0 zł. Zadanie dotyczące pomocy dla Województwa Podkarpackiego 100.000  zł – realizacja – 0 zł. Jak mówiłem 47 zadań przyjęliśmy do realizacji i te wszystkie zadania powinny być podjęte i realizowane.

Dział 750 rozdział 75020 – realizacja zadania modernizacja pomieszczeń
w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Zarząd wówczas twierdził, że zachodzi niebezpieczeństwo warunków pracy, a dotyczyło to instalacji p.poż.  Mimo, że były zabezpieczone środki finansowe, a Zarząd wiedział, że pomieszczenia wymagają modernizacji, to nie podjął żadnych działań. Czy
w chwili obecnej coś w tej materii się dzieje? Udział w programach
i pozyskiwaniu środków europejskich też nie napawa entuzjazmem, ale zadania są w miarę realizowane. W materiałach dotyczących realizacji budżetu było również sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r. Do 31 maja Rada powinna otrzymać raport o sytuacji finansowej, a mamy dzisiaj  15 czerwca i my jako radni nie otrzymaliśmy tego raportu.

Dziękuję Zarządowi za zgłoszoną autopoprawkę do projektu uchwały. Teraz mamy dokładnie wykazane kwoty i uchwałę mamy bardziej czytelną. Jednak przy zwoływaniu sesji absolutoryjnej radni powinni otrzymać komplet dokumentów będący przedmiotem obrad Rady tj. również wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i wiedziałem jakie jest stanowisko Komisji, ale z zawiadomienia o zwołaniu sesji nie wynikało jakie jest to stanowisko.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję.

 1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r. (Druk nr 453) wraz z autopoprawką (radni otrzymali autopoprawkę przed sesją).

W głosowaniu brało udział 20  radnych.

- za przyjęciem uchwały było 17 radnych,

- przeciwko było 3 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle        z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r. (Druk nr 454).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję           i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 17 radnych,

- przeciwko było 3 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – podziękował Radnym w imieniu Zarządu za udzielenie absolutorium za 2017 r.

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (III)” (Druk nr 455).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego               i Promocji Powiatu stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały, jest to uchwała zmieniająca, która wcześniej była przez nas rozpatrywana.

Radny Franciszek Miśkowicz – Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Mateusz Lechwar – Przewodniczący Komisji Społecznej stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

Radny Janusz Przetacznik – zapis w sprawozdaniu: Zarząd Powiatu zdecydował o skierowaniu sprawy na drogę sądową w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – czy możemy się dowiedzieć czegoś szczegółowego. Czy Komisja Rewizyjna otrzyma informacje na ten temat.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Powiatu w drodze konkursu wyłonił firmę prawniczą, która podjęła się opracowania opinii prawnej w sprawie ewentualnego uzyskania odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy tj. projektu. Opinia jest dość obszerna. Zawarte są w umowie warunki na jakich ta kancelaria będzie prowadzić postępowanie sądowe. Zarząd zdecydował się na dochodzenie kar umownych w wysokości 350.000 zł i od tej kwoty będzie dokonany wpis 5 %, a kancelaria jako wynagrodzenie otrzyma 4,5 % uzyskanej kwoty. Przyjęliśmy, że to będzie prowadzić kancelaria zewnętrzna, aby naszych radców nie obciążać dodatkowymi obowiązkami, a temat jest bardzo skomplikowany.

Ad. 10. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji.

Ad. 11. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Adam Kmiecik – otrzymałem informację w sprawie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle mam pytanie: czy te opisane czynności są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem? Czy harmonogram był zmieniany, jeżeli był to kiedy i w jakim zakresie?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – zakres prac jest bardzo duży, prace wewnątrz obiektu wyprzedzają harmonogram natomiast prace na zewnątrz obiektu są nieco opóźnione. Wraz z inspektorami nadzoru sprawdzamy postęp prac zgodnie z harmonogramami i nie ma zagrożenia,  niewykonania prac w założonym terminie.

Radny Adam Kmiecik – proszę o informację pisemną: ile razy harmonogram prac przy rozbudowie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle był modyfikowany, kiedy i wykaz tych prac, które są wykonywane wyprzedzająco harmonogram jak również te prace które są wykonywane z opóźnieniem.

Radny Franciszek Miśkowicz – chciałbym otrzymać informację na temat Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim ponieważ PKS zmienił właściciela i grozi, że w nowym roku szkolnym będzie wiele kursów autobusów zawieszonych. Sprawa ta jest istotna dla mieszkańców Powiatu.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – PKS zakupił prywatny podmiot i nas poinformował, że ma straty na niektórych kursach i będzie likwidował kursy. Panowie Wójtowie zdeklarowali się, że będzie tworzony nowy podmiot transportowy z udziałem PKS. Jesteśmy w trakcie sprawdzenia możliwości utworzenia takiego podmiotu. Problemem przy tworzeniu takiego podmiotu jest sprawa zatrudnienia pracowników PKS.

Radny Jan Urban – proszę nie rozpuszczać plotek, że transport zbiorowy od września będzie zagrożony. Od wielu lat jest stosowana praktyka, że jest inny rozkład jazdy w okresie wakacyjnym. Jeżeli chodzi o dowóz dzieci do szkół to takiego zagrożenia nie będzie.

Radny Janusz Przetacznik – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Starosty odnośnie skierowania sprawy do sądu mam pytania:

Kiedy było postępowanie konkursowe i za jaką kwotę kancelaria wydała opinię, czy już zapłaciliśmy? Czy to będzie stała praktyka Zarządu Powiatu, że będziemy wynajmować kancelarie prawne? Dotychczas nasi prawnicy opiniowali wszelkie umowy.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – postępowanie konkursowe rozpoczęło się w jesieni ubiegłego roku – kwota za wydanie opinii to niecałe 5.000 zł oraz 4,5 % udziału w uzyskanej kwocie. Zgłosiło się kilkanaście kancelarii, komisja konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę.

Radny Bogusław Kręcisz – remonty cząstkowe – czy są przewidziane jakieś prace na drodze Święcany – Lisów. Czy Zarząd rozważał zgłoszenie konkretnych zadań drogowych do kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg? Czy nie należy rozważyć zgłoszenie II etapu przebudowy drogi Święcany – Lisów do tego programu?

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – remonty cząstkowe zostały już zakończone, pozostały jeszcze prace przy przełomach. Niektóre drogi są w gorszym stanie niż droga, o której mówi Pan Radny Kręcisz.

Radny Bogusław Kręcisz – nie kwestionuję, że są gorsze drogi, ale przy drodze Święcany - Lisów zostały dokonane wykupy gruntów, została dokonana wycinka drzew, a mieszkańcy się zastanawiają, dlaczego nic się dalej nie robi, a wszystko pod inwestycję jest już przygotowane. Uważam, że tak po gospodarsku należy zakończyć to co się rozpoczęło.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – jako Zarząd patrzymy po gospodarsku, ale na wszystkie drogi w powiecie. Dobrze, że ta droga jest tak przygotowana, w razie potrzeby będzie zgłoszona i przebudowana.

Ad. 12. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś –Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały przejęte do prowadzenia przez SOSW w Jaśle jak również budynek został od Miasta Jasła udostępniony, tak że warsztaty będą nadal funkcjonować bez zakłóceń.

Ad. 13. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 11.10.

    Protokolant

Dorota Szewczyk

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół nr LVI/2018PDF1.57 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07, sierpień 2018 12:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, sierpień 2018 12:55 Paweł Szot