Protokół VIII/2019 z VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 12.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Pana Starosty Adama Pawlusia, przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Komendanta Powiatowego Policji, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy i media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 20 radnych, w związku z tym obrady są prawomocne.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali protokół oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Wpłynęła jedna uwaga Pana Radnego Janusza Przetacznika do treści protokołu, która została uwzględniona w protokole.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował zmianę porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle poprzez dodanie w punkcie 6 litery h) w brzmieniu:
„h) zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V).” (Druk nr 48).
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.
Rada Powiatu zdecydowała o zmianie porządku obrad sesji.

Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 36).
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 37).
c) wyrażenia zgody na zaciągniecie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 38).
d) ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 39).
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 40).
f) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegającego na budowie chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w m. Tarnowiec”(Druk Nr 41).
g) zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)” (Druk Nr 42).
h) zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V).” (Druk nr 48).
i) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019” (Druk Nr 43).
j) określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (Druk Nr 44).
k) określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego (Druk Nr 45).
l) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk Nr 46).
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2018 rok (Druk Nr 47).
8. Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2018 r. (Druk Nr 48).
9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
a) wybór Komisji Skrutacyjnej.
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
c) przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Panią Bożenę Macek-Lubaś, Pana Jana Urbana, Panią Dorotę Woźniak.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej. Innych propozycji nie było.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem zaproponowanych członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 19 Radnych.
Komisja Wnioskowa została powołana w zaproponowanym składzie.

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok (Druk nr 36).
Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił Panią Teresę Połeć - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały zmiany budżetu.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Przewodniczący Robert Snoch poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Pan Jan Czajka - opinia Komisji na temat zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie Powiatu.

Radny Janusz Przetacznik - co prawda Pan Radny Stanisław Pankiewicz nie lubi historii, ale ja jednak do tej historii chciałbym wrócić, ponieważ jesteśmy po uchwale budżetowej na rok 2019, a teraz w dość istotny sposób zmieniamy jej postanowienia. Chciałbym przypomnieć Wysokiej Radzie, że 15 marca 2018 roku odbyła się sesja, na której jednogłośnie Wysoka Rada, na wniosek Zarządu, uchwaliła Wieloletnią Prognozę, w której między innymi dawała upoważnienie i pełnomocnictwo dla Zarządu do złożenia wniosku na temat budowy i przebudowy infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego, przeznaczając na to kwotę 3.200.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł w roku 2018, w roku 2019 3.100.000,00 zł. To było 15 marca i jednogłośnie ten temat został rozstrzygnięty. Również na sesji nadzwyczajnej, ale już 3 kwietnia, Zarząd wystąpił o zwiększenie tej kwoty o dodatkowy 1.000.000,00 zł. Odbyła się w międzyczasie dość ostra polemika, czy wymiana poglądów. Zarząd argumentował, że jest to szalenie ważne i istotne, aby w tym momencie zwiększyć kwotę o dodatkowy 1.000.000,00 zł, zwiększy to naszą kartę przetargową. Między innymi głos zabierał Pan Starosta, Pan Tadeusz Gorgosz Wicestarosta, Radny Adam Kmiecik, Jan Urban, Jan Muzyka, Mariusz Sepioł, czy ja. W wyniku dyskusji, Zarząd zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, na zadaniu dotyczącym boisk przedszkolnych, czyli wróciliśmy do tego zadania z kwotą 3.200.000,00 zł. Członek Zarządu Radny Jan Muzyka zaznaczył, że ściągniecie tego 1.000.000,00 zł jest błędem bowiem była by to karta przetargowa, że mamy już na to przeznaczone środki. Radny Adam Kmiecik również podsumował, że powinniśmy być konsekwentni w stosunku do składanych wniosków.
Mieliśmy informacje, że ten wniosek jest pewny i go zrealizujemy. Między innymi daliśmy również dodatkowe środki, na budowę stadionu w Trzcinicy, kosztem naszych jednostek. Uchwaliliśmy budżet na rok 2019 i nikt z Członków Zarządu nawet się nie zająknął, że to zadanie nie zostało pozytywnie ocenione i nie będzie realizowane. W tym projekcie uchwały mamy sytuacje taką, że to zadanie prawie w całości ściągamy i co robimy z kwotą 3.050.000,00 zł? Mogliśmy to równie dobrze w roku 2018 powiedzieć, a nie na sesji 11 marca, że nasz wniosek, nasze zadanie nie zostało pozytywnie rozpatrzone. Ale dotacje szerokim strumieniem płynęły dla innych jednostek, a nie naszych jednostek oświatowych. Na co idzie 3.050.000,00 zł, może warto się zastanowić i zwrócić na to uwagę.
Po pierwsze o 2.000.000,00 zł, zmniejszamy deficyt, chwała za to, bo były to nasze wnioski. Natomiast co z kwotą 1.050.000,00 zł. Pojawia się kwota 814.000,00 zł w dziale Transport lokalny drogowy. Przypomnijmy, te kwestie dotychczas przez Powiat nie były finansowane. Jedyne wydatki, które z budżetu Powiatu finansowaliśmy to między innymi na utrzymanie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, który miał między innymi organizować transport. Mieliśmy na ten temat rozmawiać, a w tym momencie okazuje się, że te wydatki pojawiają się w marcu 2019 roku, tuż przed ogłoszeniem między innymi, teraz nie wiem, czy „Piątki Kaczyńskiego”, „Piątki Morawieckiego”, czy „Piątki PiS-u”, że ma być autobus w każdej gminie. W związku z tym po co wychodzić w takim razie przed szereg, skoro środki zewnętrzne finansowe mają być przyznane na „autobus do każdej gminy”, tego nie rozumiem i dlaczego w tym momencie te środki się pojawią. Przecież jeżeli mamy pewne zadania przejąć i po to powoływaliśmy Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny, to mieliśmy określone zadania, mieliśmy określone priorytety i o tym rozmawialiśmy. Prosiliśmy w ramach debaty budżetowej, aby ten temat poruszyć i na ten temat rozmawiać. Nie było takiej rozmowy, nie było takiej potrzeby, bo jeżeliby była prawda powiedziana na tej sali w trakcie debaty to ten deficyt budżetowy wtedy byłby znacznie większy, trzeba by było odkryć karty. Wtedy trzeba było szybko uchwalać budżet, bez dyskusji, bo należało składać wniosek na prace scaleniowe i po raz kolejny potwierdza się polskie przysłowie, „że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł” i po raz kolejny widać, że brak konkretnej dyskusji i szukania pewnych rozwiązań. Tak jak już wielokrotnie na tej sali mówiłem i wskazywałem chciałbym, aby Rada Powiatu była podmiotem, a nie przedmiotem w podejmowaniu ważnych rozstrzygnięć w tym uchwalania budżetu. Będę głosował przeciwko proponowanym zmianom budżetowym, bo jestem przeciwny takiej formie dyskusji, takiej formie wydatkowania publicznych pieniędzy.
Radny Krzysztof Buba - chciałbym uzyskać parę informacji od Pana Starosty. Interesuje mnie wniosek, który był składany w 2018 roku przez Powiat Jasielski, jak on został zaopiniowany, bo wiadomo, że negatywnie, czy też został odrzucony z przyczyn formalnych, czy coś wiemy na temat tego jak został ten nasz wniosek oceniony? Moje pytanie ma związek z tym, że tak jak się domyślam, pewno będziemy składać i aplikować o środki z tegorocznego programu i dlatego mam takie pytanie z tym związane. Jak to będzie wyglądało? Czy na wszystkie boiska, które są tutaj? Jaki będzie zakres? Jaki kosztorys związany z tym składanym wnioskiem? Czy coś już wiemy na ten temat? Bo jak pokazuje historia w tamtym roku było 21.000.000,00 zł, nie udało nam się załapać na dofinansowanie. W tym roku jest 10.000.000,00 zł. W 2018 roku, jak sobie sprawdziłem, odrzucono ponad 740 wniosków, także wydaje mi się, że będzie nam ciężko dostać się i uzyskać środki finansowe dlatego też bym miał pytanie do Pana Starosty. Czy nie zasadniejsze by było żeby z własnych środków zacząć powoli remontować te boiska, a nie odkładać to na przyszłość?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - rzeczywiście otrzymaliśmy informację, że ten nasz wniosek nie uzyskał dofinansowania, tak jak Pan Radny Janusz Przetacznik mówił, że chcieliśmy ten wniosek zwiększyć w pewnym momencie. Zakładamy realizacje tego wniosku w następnych latach tj. 2020-2021. Oczywiście zakładamy wzrost cen i cała wartość projektu to będzie ponad 4.600.000,00 zł w zaokrągleniu. Dodatkowo oprócz tych wszystkich boisk, które były, to również dodatkowo oświetlenie tych boisk i ścianka wspinaczkowa w Zespole Szkół Nr 4. Stan tych boisk przy naszych szkołach średnich na terenie Miasta Jasła jest fatalny. Zostały te boiska zamknięte decyzjami Sanepidu, więc te zajęcia się nie odbywają na tych dotychczasowych boiskach. To jest temat pilny. Wydaje się, że uzyskanie tych środków jest konieczne. Czy będziemy je realizować z własnych środków, to w tej chwili trudno się zdecydować na to i jest szansa pozyskania środków i mam nadzieje, że się uda uzyskać te środki.

Radny Jan Urban - ja tylko w sprawie uzupełnienia mam pytanie do Pana Starosty: ponieważ ten wniosek nie załapał się i został odrzucony na etapie oceny, czy to ze względu na brak środków? To jest jedna kwestia i druga kwestia to jest fakt, iż będziemy składać te wnioski, ze źródeł, które są dostępne. Kwota dostępna to około 10.000.000,00 zł na cały kraj, więc tutaj też jest to bardzo wątpliwa nadzieja i szansa jeżeli chodzi o załapanie się i wykonanie tych inwestycji. Wracając zaś do budżetu, to akurat będę dzisiaj osobą, która będzie głosowała za przedmiotową zmianą z prostej przyczyny, że tam są środki przeznaczone na dofinansowanie komunikacji publicznej na obszarze funkcjonowania Powiatu. Powiatowo - Gminny Związek dokończył pewien etap jeżeli chodzi o wypracowanie modelu. Ja tylko chcę powiedzieć, że trzeba zapomnieć, że samorządy nie będą partycypowały w środkach na komunikację publiczną ponieważ, bez środków wyłożonych z samorządów nie będzie możliwości organizacji transportu. Na dzisiaj jest to kwota, która jest planowana, a wszystko będzie realizowane po wykonaniu. To tak w skrócie. Byłbym wdzięczny za udzielenie tej odpowiedzi. Nie załapaliśmy się na ten wniosek, bo nie przeszedł oceny formalnej, czy po prostu brakło środków? A kiedy powzięliśmy tę informację?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tę informację powzięliśmy dokładnie miesiąc temu.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - dziwi mnie stanowisko Pana Radnego Przetacznika, który jest za niedofinansowaniem komunikacji publicznej, czyli za stworzeniem takich warunków, że około 4000 osób dojeżdżających codziennie, dowożonych przez dawniejszy PKS nie będzie miało dostępu komunikacyjnego. W tym przede wszystkim młodzież szkolna, która jest dowożona do naszych szkół. Nie jest to zrobione z zaskoczenia, bo tak jak tutaj Pan Radny Jan Urban powiedział, trudne prace były, żebyśmy wypracowali pewną formułę dofinansowania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ciężko było nam przekonać paru Kolegów Wójtów nowo wybranych, a przede wszystkim z tych gmin, gdzie do tej pory gminy nie wnosiły żadnych kosztów do komunikacji publicznej, tak jak i powiat również nie wnosił i dlatego to zdziwienie jest duże. Po długich rozmowach i pewnych uzgodnieniach udało nam się to wypracować i chcę również powiedzieć, że Powiatowo - Gminny Związek Komunikacyjny, jak historycznie wrócę, to został jeszcze powołany w poprzedniej kadencji, a my realizujemy, jako nowo funkcjonujący Zarząd, właśnie uchwały poprzedniej kadencji. Ogólnie powiem, że wszystkie Samorządy będą dokonywać dopłat. Dla Powiatu przypada to kwota 814.000,00 zł, przede wszystkim z rejonów poza Powiatu Jasielskiego, dlatego że chodzi o to, aby dowieść młodzież do naszych szkół. Myślę, że będzie sposobność kiedyś o szczegółach powiedzieć, bo jest to kwota, która najprawdopodobniej nie będzie przekroczona, a jeżeli wejdą te dopłaty, o których Rząd zapowiedział, to będzie to kwota zdecydowanie mniejsza. Inaczej powiem, ocena przez Samorządy i przez Zarząd Powiatu Jasielskiego tego problemu była na czasie dlatego, że niezależnie od tego, czy by była dopłata, czy nie takie decyzje zapadły i na Zarządzie i takie decyzje zapadły na Zgromadzeniu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego.

Radny Franciszek Miśkowicz - częściowo ten temat, o który chciałem zapytać Pana Wicestarostę już został poruszony. Ja myślę, że tutaj Rada powinna mieć pełną informację jak ten transport publiczny będzie zorganizowany docelowo na terenie Powiatu i taka debata powinna być szersza ponieważ, moim zdaniem, to co w tej chwili zapewniamy to doraźne uratowanie tego problemu, który pojawił się po likwidacji jednostki, która nazywała się PKS i to co było przygotowane w ramach Związku to jest etap wstępny. Moim zdaniem ten temat będzie dużo bardziej kosztowny, o ile nie zmieni się ustawa o transporcie publicznym. Te 800.000,00 zł to jest tylko na dzień dzisiejszy kwota, którą Powiat ma ponieść w ramach tego Związku wspólnie z gminami, które się zobowiązały. Myślę, że należy przygotować pełną informację na ten temat i przedstawić tutaj Radzie, jak to docelowo będzie wyglądać, jakie będą zagrożenia tego programu, jeżeli chodzi o finansowanie.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym jeszcze uzupełnić swoją wypowiedz i przy okazji odnieść się do wypowiedzi Pana Stanisława Pankiewicza. Po pierwsze nie jestem przeciwny transportowi zbiorowemu, ponieważ jest to zadanie własne Powiatu. Transport zbiorowy art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym i od zawsze to zadanie istnieje bez względu na to, czy była nowelizowana ta ustawa, czy też nie. Natomiast powiedziałem wyraźnie, że po raz pierwszy spotykamy się z dopłatami. Pierwszy raz pojawiły się wydatki w budżecie Powiatu na rok 2018 w zakresie utrzymania Powiatowo-Gminnego Związku, za którym głosowałem. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju, między innymi informowałem o powiatowym planie zrównoważonego transportu. O pewnych zagrożeniach, o tym, że Radni powinni otrzymać pełną wiedzę i odbyć dyskusję na temat prowadzonych prac, w jaki sposób będziemy ten transport organizować. Chciałbym powiedzieć, że do roku 2019 ten transport jakoś dziwnym staraniem czy zrządzeniem był organizowany i dzieci dojeżdżały do naszych szkół prowadzonych przez Powiat i było ich znacznie, znacznie więcej i jakoś z tym problemów nie było i tych wydatków w Dz. 600 Rozdz. 60004 § 2900 też nie było. Po prostu nie było. Jestem Radnym drugą kadencję, ale zapewniam Pana, że w Kadencji V jak również w Kadencji IV i III tych wydatków w tym dziale nie było. Stąd, wprowadzając tego typu wydatki tak duże, bo prawie 1.000.000,00 zł i tak jak mówimy, jeszcze nie do końca mamy oszacowane wydatki, mając w zanadrzu, że jest pewien program warto by było Wysoką Radę przed takimi wydatkami poinformować. O tym na Komisji Rozwoju mówiliśmy i dziwię się, że Pan w tym momencie w ten sposób zabiera głos proponując wydatek 814.000,00 zł, nie przedstawiając żadnych informacji dlaczego akurat po raz pierwszy się pojawia, dlaczego akurat będziemy to realizować. Dotychczas, tak jak powiedział Pan Radny Franciszek Miśkowicz, ten transport organizowany był przez PKS, prywatnych przewoźników jak również na terenie Miasta Jasła i gmin ościennych, które podpisały porozumienie z ZMKS, a teraz obecnie spółkę Miejską Komunikację Samochodową, bo ZMKS uległ przeobrażeniu kapitałowemu. W związku z tym na dzisiaj chcielibyśmy tych informacji znacznie więcej, biorąc pod uwagę, że Zarząd Powiatu i Starostwo Powiatowe wiedzie prym, a bez zgody Powiatu, Związek Powiatowo-Gminny istniał nie będzie. Dlatego powiedziałem, dopóki Zarząd będzie traktował Radnych i Radę przedmiotowo, a nie podmiotowo, będę głosował przeciwko.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 17 Radnych.
- przeciw podjęciu uchwały głosowało 2 Radnych.
- wstrzymał się od głosu 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6 b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027.
Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027.
Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Pan Jan Czajka - opinia jednogłośnie pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - mamy do czynienia z Wieloletnią Prognozą Finansową i wprowadzeniem nowego zadania - budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych. Mamy propozycję wydatków na trzy lata 2019-2021 w łącznej kwocie 2.379.997,00 zł. Tu rozumiem, że konsekwentnie, tak jak Pan Starosta powiedział, te wydatki mogą przekroczyć 4.600.000,00 zł, czyli liczymy w tym wypadku na dodatkowe środki z dofinansowania. Jeżeli nie, to rozumiem, że będziemy realizować w ramach tych środków, bo chyba najwyższa pora, żeby w tym momencie młodzieży szkolnej nie tylko zapewnić dojazd do budynku, ale przynajmniej zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Do czego innego chciałbym jeszcze nawiązać. Ponieważ w tym przypadku mamy załącznik do Wieloletniej Prognozy i na ostatniej stronie mamy wydatki od roku 2019 do roku 2027. Moje pytanie jest następujące. Ponieważ w roku 2018 realizowaliśmy przebudowę infrastruktury sportowej jednostek oświatowych, czy w takim razie te planowane wydatki na kwotę 100.000,00 zł, czyli wykonanie przynajmniej dokumentacji technicznej, projekty budowlane, w tym również na oświetlenie, bo przypomnijmy, że właśnie w kwietniu 2018 roku odbyła się ta dyskusja i propozycja zwiększenia dodatkowych środków o 1.000.000,00 zł, na wykonanie oświetlenia, o którym zapomnieliśmy pierwotnie składając 15 marca ubr. wniosek. Czy w takim razie zamykamy to zadanie pod nazwą przebudowa infrastruktury i rozliczamy je konkretnymi wydatkami za rok 2018?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – wydatkowaliśmy 46.000,00 zł, na tamto zadanie. Część tych obiektów sportowych, które są niezbędne zwłaszcza dla tych dwóch szkół przy ulicy Szkolnej. Wydaje się, że rozsądnym byłoby rozpoczęcie tej inwestycji, żeby młodzież mogła na tym powietrzu rzeczywiście ćwiczyć. Nie lepsza sytuacja jest również przy tych szkołach przy ul. Staszica. Ta sytuacja nie pojawiła się ani rok, ani dwa, ani trzy lata temu. To już trwa od dłuższego czasu, więc myślę że zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijać.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
- przeciw podjęciu uchwały głosował 1 Radny.
- wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6 c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
Przewodniczący otworzył dyskusje i poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Pan Jan Czajka - Komisja do projektu uchwały wydała pozytywną opinię jednogłośnie.
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażania zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działając na terenie Powiatu Jasielskiego.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ponieważ nie było innych głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działając na terenie Powiatu Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 e. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Irena Baciak- Komisja wyraża pozytywną opinię w sprawie przedmiotowej uchwały.
Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 f. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegającego na budowie chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w m. Tarnowiec”.
Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Pan Jan Czajka - Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegającego na budowie chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w m. Tarnowiec”.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 g. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było żadnych pytań oraz innych głosów w dyskusji, w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 h. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Innych głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 i. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na Podstawie Porozumienia zawartego w dniu 7 czerwca 2018 roku pomiędzy Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Powiatem Jasielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle do dnia 31 marca 2019 roku Powiat Jasielski wraz z Gminą Krempna uczestniczy w pierwszym Kamieniu Milowym tj. pierwszym etapie projektu pod nazwą „Liderzy Kooperacji” realizowanym w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020” i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z punktów porozumienia jest umożliwienie prezentacji założeń i realizacji wyżej wymienianego projektu na posiedzeniu Rady Powiatu.
W imieniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Agnieszka Krzemień będąca doradcą w projekcie „Liderzy Kooperacji” zaprezentowała jego założenia. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podzieliło cały kraj na trzy Makroregiony. W Makroregionie Wschodnim (obejmującym województwa: Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie i Podkarpackie) liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W każdym z tych makroregionów Ministerstwo prosiło o wypracowanie modelu kooperacji między podmiotami pomocy integracji społecznej, a innymi podmiotami polityk sektorowych, który miałby służyć lepszemu, skuteczniejszemu, efektywniejszemu wsparciu osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji, wobec, których instytucjonalne możliwości pomocy zostały wyczerpane. W wyżej wspomnianym makroregionie chodzi o wypracowanie modelu dla obszarów wiejskich, stąd obecność Gminy Krempna. W całym województwie tylko 8 Gmin i 6 Powiatów bierze udział w tym projekcie. Warunkiem wzięcia udziału Gminy w projekcie jest wzięcie udziału przez Powiat. Rodziny będą wspierane nie za pomocą świadczeń finansowych, ale usług. Powiat i Gmina nie ponoszą żadnych środków finansowych, nie ma wkładu własnego, a wręcz mają korzyści, bo ROPS płaci za usługi dla rodzin. Z jednego Powiatu może być tylko jedna Gmina, do tej pory była to Gmina Krempna.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Poprosił o opinię Komisje Stałe.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Innych głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 j. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na realizacje zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Społeczną.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Pan Jan Urban - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na realizacje zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 k. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego.
Przewodniczący Rady Powiatu przypominał, że kadencja poprzedniej Rady Społecznej upłynęła 28 lutego w związku z tym istnieje konieczność wyboru nowej Rady Społecznej. Najpierw należy określić liczbę członków będących przedstawicielami Rady Powiatu w Jaśle, bo jednym będzie z urzędu - Pan Starosta, jednym będzie przedstawiciel Wojewody.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - w imieniu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”, jak również na Komisji Społecznej określiliśmy tę liczbę członków na 9, łącznie z przedstawicielami wchodzącymi w skład z urzędu, czyli 7 członków wskaże Rada.
Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 l. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - w imieniu Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” chciałem zgłosić następujących kandydatów na członków, będących przedstawicielami Rady Powiatu:
1. Irena Baciak,
2. Jan Czubik,
3. Mateusz Lechwar,
4. Ryszard Lisowski,
5. Franciszek Miśkowicz - jeżeli wyrazi zgodę,
6. Grzegorz Pers,
7. Magdalena Stasiowska.

Radny Franciszek Miśkowicz nie wyraził zgody na kandydowanie.
Pozostali zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radny Janusz Przetacznik - w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, zgłaszam Radną Ewę Wawro. Myślę, że już dała się Pani Radna poznać, że jest żywotnie zainteresowana i reaguje na działalność Szpitala. Myślę, że jej obecność w Radzie Społecznej byłaby ze wszech miar zasadna i uzasadniona.

Pani Radna Ewa Wawro wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący zamknął dyskusję, zgłaszanie kandydatów i złożył wniosek, aby kandydatów głosować wspólnie.

Radny Janusz Przetacznik - moja uwaga dotyczy § 4 projektu uchwały. Dotyczy uchylenia uchwały z 2015 roku, ponieważ ta uchwała przypomnijmy jest kadencyjna i tak jak Pan Przewodniczący wspomniał 28 lutego br. Rada Społeczna w jej aktualnym składzie przestała istnieć, bo kadencja się skończyła, w między czasie tę uchwałę z 2015 roku parokrotnie zmienialiśmy wprowadzając inne osoby, w związku z tym uważam, że ten § 4 jest w tym wypadku zbędny. Już kadencja upłynęła, nie mamy co zmieniać, a jeżeli już zmieniamy, to musielibyśmy wymienić wszystkie zmiany po drodze.

Przewodniczący zapytał, czy już dzisiaj konieczne jest wskazanie do uchwały pierwszego terminu zwołania Rady Społecznej?
Na zapytanie Przewodniczącego, Radca prawny stwierdził, iż koniecznym jest już dnia dzisiejszego wyznaczenie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - proponuję pierwsze posiedzenie: 18 marca 2019 roku na godzinę 14.00 i również zgadzam się z wnioskiem o wykreślenie § 4 i przesunięcie § 5 jako 4.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z wykreśleniem § 4.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2018 rok.
Komendant Powiatowej Policji w Jaśle, przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2018 rok.

Ad. 8. Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2018 r.
Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali bardzo szczegółową przedmiotową Informację Prokuratury.

Ad. 9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
Przewodniczący poinformował, że dwa Kluby Radnych złożyły wniosek o odwołanie Pana Starosty. Radni otrzymali kopie tych wniosków, zgodnie z wymogami proceduralnymi wnioskiem zajęła się Komisja Rewizyjna, której opinię również Radni mieli przesłaną. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego, jest negatywna.

Ad. 9 a. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący przeszedł do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Skrutacyjnej radnych: Irenę Baciak, Ewę Wawro, Józefa Rosoła.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 19 Radnych.
Rada Powiatu dokonała wyboru zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 9 b. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle w składzie: Mateusz Lechwar - Przewodniczący, Jan Czajka, Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch - Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wnioskiem Radnych Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego złożonym podczas IV Sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2018 roku, działając na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) negatywnie opiniuje wniosek o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
W uzasadnieniu podczas IV Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 20 grudnia 2018 roku został złożony pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie Adam Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego, który został podpisany przez 10 Radnych Rady Powiatu w Jaśle, tym samym zostały wypełnione wymogi ustawowe określone w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Przewodniczącemu Rady Powiatu wniosek ten został przekazany w dniu 18 grudnia 2018 roku. Na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Za negatywną opinią opowiedziało się czterech radnych. Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji do przedłożenia niniejszej opinii Przewodniczącemu Rady Powiatu. Zgodnie z art. 31 ust. 3ustawy o samorządzie powiatowym odwołanie Starosty następuje większością 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania.
Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Ad. 9 c. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
Komisja Skrutacyjna w składzie: Irena Baciak - Przewodnicząca, Ewa Wawro, Józef Rosół członkowie, ukonstytuowała się. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Irena Baciak przedstawiła zasady głosowania, zgodnie z którymi po wyczytaniu z listy obecności radny otrzymywał kartę do głosowania, a po ponownym wyczytaniu oddawał głos i wrzucał do urny. Po oddaniu głosów przez Radnych, Komisja udała się na ich przeliczenie i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania.

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.
Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja stwierdziła co następuje:
Liczba Radnych Rady Powiatu w Jaśle na obecnych sesji uprawnionych do głosowania 20.
Minimalna liczba głosów do dokonania odwołania Starosty wynosi 14.
Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 20.
Liczba kart wyjętych z urny 20.
Liczba kart nieważnych 0.
Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem Pana Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego 8.
Liczba głosów oddanych przeciwko odwołaniu Pana Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego 12.
Liczba głosów wstrzymujących się od odwołania Pana Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego 0.
Komisja stwierdziła, że wniosek w sprawie odwołania Pana Adama Pawlusia ze stanowiska Starosty Jasielskiego nie uzyskał minimalnej liczby głosów tj. 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym w związku z tym Pan Adam Pawluś nie został odwołany z funkcji Starosty Jasielskiego.
Uwagi Komisji: członek Komisji Ewa Wawro wnioskowała o przeprowadzenie głosowania poprzez jednokrotne wyczytanie nazwiska Radnego podczas rozdawania kart do głosowania z jednoczesnym oddaniem głosu, wniosek został odrzucony głosami 2:1 protokół zakończono i podpisano przez wszystkich członków Komisji. Komisja Skrutacyjna sporządziła dwa protokoły i umieściła je w kopercie. Następnie pogratulowała Panu Staroście.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny uzyskałem poparcie. Mam nadzieję, że Zarząd pod moim przewodnictwem, będzie realizował bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego, że wszystkie zamierzenia, które obiecaliśmy w kampanii wyborczej zostaną dotrzymane, że Powiat nie będzie ulegał dalszej depopulacji, że powstaną nowe miejsca pracy, powstaną nowe połączenia komunikacyjne, że stworzymy warunki do lepszego życia dla naszych mieszkańców. Panie Przewodniczący z uwagi na to, że moja wieloletnia przyjaciółka zmarła bardzo bym prosił o zwolnienie z dalszego udziału w sesji, gdyż chciałby uczestniczyć w tym pogrzebie, a pogrzeb się zaczyna o godzinie 14.00.
Przewodniczący zwolnił Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia z dalszego udziału w sesji.

Ad. 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej. Nie było pytań do treści sprawozdania.

Ad. 11. Interpelacje.
Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado składam kolejną już interpelację dotyczącą naszego jasielskiego szpitala i prowadzonych tam prac modernizacyjno-remontowych, między innymi tutaj inspiracją do tej interpelacji była odpowiedź, którą otrzymałem od Pana Starosty 5 marca i na najbliższą sesje przygotuję, kolejną interpelację natomiast chciałbym w tym momencie złożyć interpelację, którą przeczytam Państwu.
INTERPELACJA
„Aby trwać należy się zmieniać”
To motto, które po raz kolejny powtarzam, niech będzie i tym razem mottem przewodnim mojej interpelacji. Ostatni raz posiłkowałem się nim składając w dniu 27 marca 2018 r., kolejną trzecią już interpelację dotyczącą wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dostosowania infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do przepisów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Odpowiedź na powyższą interpelację otrzymałem, po prawie dwóch miesiącach, tj. w dniu 23 maja 2018 r. znak pisma: BR.0003.140.2018, w której Pan Starosta Jasielski Adam Pawluś udzielił następujących odpowiedzi na m.in. zadane pytania.
1. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle zweryfikował zasadność wystawienia a następnie dokonania płatności za fakturę nr 1/02/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w wysokości 1.300.000,00 zł.?

„Zapisy umowy dotyczące warunków zapłaty za przedmiot umowy: § 8 pkt 3: „Zapłata wynagrodzenia o którym moa ust.1 nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę całości przedmiotu umowy, określonego w §1 ust.1 oraz po potwierdzeniu jej należytego wykonania protokołem końcowym na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.”
Przedmiot umowy dostarczony był do Zamawiającego etapami zgodnie z umową. Fakt dostarczenia dokumentowany był protokołami zdawczo-odbiorczymi. Dokumentacja projektowa i STWiORB weryfikowane były przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie. W dniu 10.02.2016 r. Komisja powołana przez Zamawiającego podpisała w dniu 10.02.2016 r. protokół odbioru przedmiotu umowy, który był podstawą do zapłacenia faktury.”
2. Kiedy i na jakich warunkach organizacyjnych (tryb udzielenia zamówienia, program opracowania, termin i wysokość wynagrodzenia) Szpital zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania infrastruktury Szpitala do obowiązujących przepisów Biuru Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. ul. Mieszczańska 9A 30-313 Kraków? i Czy przed podjęciem takiej decyzji Szpital uzgadniał z Zarządem Powiatu w Jaśle lub przekazał Zarządowi Powiatu w Jaśle informacje dotyczące planowego trybu zamówienia, jego programu, potencjalnych wykonawców itp.?
„Szpital zlecił jednostce projektowania Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. ul. Mieszczańska 9A 30-313 Kraków do wykonania projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ramach zadania: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle raz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”, zgodnie z ofertą, prawem budowlanym wraz z przedmiarem, kosztorysem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w celu przeprowadzenia postępiania na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do momentu uzyskania przez Szpital pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Umowa została zawarta w dniu 13.01.2017 r.
Zlecenia dokonano na podstawie zapytania ofertowego z dnia 2017-01-10. Wartość szacunkowa zamówienia netto wynosiła 120.000,00 zł. Złożono trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. ul. Mieszczańska 9A 30-313 Kraków była na kwotę brutto (z 23% VAT) 150.060,00 zł. Termin realizacji zamówienia: Projekt budowlany do 10 lutego 2017 r., pozostała dokumentacja do 15 kwietnia 2017 r. Dyrekcja Szpitala informowała Zarząd Powiatu ustnie w ww. sprawie.”
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie, wszystko pod kontrolą. Ale może jednak warto nieco dłużej zatrzymać się nad tymi dwoma tematami, gdyż jakże różne opinie i w różnym czasie są formułowane w tym zakresie i wymagają wyjaśnienia.
Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” to niewątpliwie bardzo złożone i bardzo wymagające zadanie. Szczególnie proces przygotowania inwestycji tj. dokonanie oceny istniejącej infrastruktury medycznej, mapa potrzeb, inwentaryzacja zagospodarowania terenu, przyjęcie koncepcji architektonicznej i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej to proces, w którym mogą pojawić się błędy, usterki, nieprawidłowości, złe rozwiązania użytkowe, technologiczne czy konstrukcyjne. Brak doświadczonej kadry w tym zakresie nakazuje wręcz posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem innych osób, firm itp. Celem uniknięcia poważnych błędów, przy wdrożeniu procedury wykonawczej, Zarząd Powiatu zdecydował się na dokonanie weryfikacji zleconej dokumentacji projektowej, a wykonanej, zgodnie z zawartą umową z dnia 22 października 2014 r. z Andrzejem Chrzanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects& CD Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33, 51-450 Wrocław” przez podmiot zewnętrzny. To nie wstyd, ale konieczność, przy braku doświadczonego zespołu i minimalizowaniu nieprzewidzianych kosztów realizacyjnych.
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez „Architects& CD Andrzej Chrzanowski” została zweryfikowana przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie na podstawie dwóch umów z dnia: 15 lipca 2015 r. oraz 12 grudnia 2015 r. Spółka za szczegółową weryfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej na podstawie pracy konkursowej będącej koncepcją architektoniczną rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle otrzymało wynagrodzenie zgodnie z wystawionymi fakturami:
a) nr 3/10/2015 z dnia 30.10.2015 r. w wysokości 49.200,00 zł.,
b) nr 2/12/2015 z dnia 10.12.2015 r. w wysokości 20.000,00 zł.
Łącznie za weryfikację dokumentacji powiat zapłacił 69.200,00 zł.
Na sesjach Rady Powiatu w Jaśle radni otrzymywali informacje, że są duże trudności, że wystąpiły poważne uchybienia i błędy projektowe, że nie można zrealizować pierwotnie zaplanowanej rozbudowy Szpitala, pomimo wszczętego postępowania przetargowego. W efekcie po zmianie Zarządu Powiatu w Jaśle dochodzi do odstąpienia (zaniechania realizacji) zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Powiatu w Jaśle na wniosek Zarządu podejmuje uchwałę nr XXXIII/248/2016 uchylającą uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”).
Po odstąpieniu od realizacji w/w zadania i przystąpieniu do realizacji nowego pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle raz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapełnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” sprawa ta nie została wyjaśniona pomimo zleconych przez Radę Powiatu w Jaśle kontroli czy moich interpelacji.
Mając na uwadze treść moich pytań oraz udzielone odpowiedzi zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1) czy po dokonaniu szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie, zostały stwierdzone błędy w dokumentacji projektowej opracowanej przez Andrzeja Chrzanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Architects& CD Andrzej Chrzanowski”?
2) czy Zarząd Powiatu w Jaśle wystąpił do autora dokumentacji z żądaniem poprawy dokumentacji i poinformował o tym fakcie audytora? Jeżeli tak to: Czy audytor przedstawił swoje stanowisko w zakresie ujawnionych błędów po dokonanej przez siebie weryfikacji?
3) czy błędy, o których mowa w pytaniu pierwszym, zostały usunięte w terminie zakreślonym przez Zarząd Powiatu w Jaśle?
4) kiedy został złożony pozew przeciwko „Architects& CD Andrzej Chrzanowski”
i co obejmuje?
5) czy Zarząd Powiatu w Jaśle rozważał możliwość pozwania Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie za nierzetelną realizację umów w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Andrzeja Chrzanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Architects& CD Andrzej Chrzanowski” ?

Radny Janusz Przetacznik- Natomiast co do drugiego pytania tak jak już na wstępie powiedziałam na następnej sesji się odniosę ponieważ mam komplet dokumentów związanych z realizacją już przez Szpital pewnych zadań, natomiast zacytowałem, abyście Państwo wiedzieli, że tutaj żadnej dokumentacji w Starostwie nie mamy ponieważ te sprawy uzgadniał Pan Dyrektor Szpitala ustnie z Zarządem.

Ad. 12. Wnioski i zapytania radnych.
Radny Jan Urban - do Komisji Wnioskowej wpłynęły dwa wnioski. Wnioskodawcami były Radna Dorota Woźniak i Radna Anna Nigborowicz. Adresatem obydwu wniosków jest Zarząd Powiatu.
Radna Dorota Woźniak złożyła wniosek nr 1 o treści:
Proszę o remont drogi powiatowej nr 1863R Skołyszyn - Harklowa obejmujący usunięcie przełomu. Przełom znajduje się po prawej stronie drogi, przed szczytem górki i obejmuje 1/4 szerokości jezdni. Jego głębokość zmusza kierowców do zjeżdżania na lewą stronę jezdni, co zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Radna Anna Nigborowicz złożyła wniosek nr 2 o następującej treści:
W sprawie zażwirowania miejsca, które w 2018 roku zostało zarurowane pod wykonanie chodnika przy ciągu drogi powiatowej Siepietnica- Święcany. Przy tej części drogi nie ma utwardzonego pobocza w związku z czym mieszkańcy muszą chodzić po błocie lub po drodze, co naraża ich na duże niebezpieczeństwo. Proszę o pilne rozwiązanie tego problemu.

Radna Dorota Woźniak - Chciałam powiedzieć dwa słowa na temat tej drogi powiatowej nr 1863R Skołyszyn - Harklowa, tam jest przełom, który obejmuje dosyć długi odcinek do ¼ szerokości jezdni w związku z powyższym samochody muszą przejeżdżać na lewą stronę drogi ponieważ jest to w miejscu pod górką w związku z powyższym stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pani Dyrektor mówiła, że będzie ten wiosenny objazd prawda, więc prosiłabym zwrócić uwagę, bo pogłębia się ten przełom
i zaopatrzenia go.

Radna Ewa Wawro - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dwie sprawy. Jedno to jest zapytanie do Pana Adama Pawlusia Starosty Jasielskiego.
1. Dotyczy: wyjaśnienia wydatków na materiały promocyjne.
W nawiązaniu do moich wniosków z 17 stycznia br. oraz 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok w części dotyczącej ograniczenia wydatków promocyjnych, które w stosunku do 2018 r. wzrastają z 60.000,00 zł do kwoty 138.000,00 zł w roku bieżącym oraz informacji zamieszczonej w przedłożonym „Sprawozdaniu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym” z dnia 26 lutego 2019 r. – na str. 8 poz. 5,zwracam się z następującymi zapytaniami:
1) ile Powiat Jasielski wydatkował publicznych środków finansowych (ile kosztowało) przygotowanie projektu „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego”?
2) czy i kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawi Radzie Powiatu w Jaśle taką strategię czy chociażby główne cele dotyczące promocji powiatu na 2019 rok?
3) co kryje się pod nazwą „materiały promocyjne”, na które Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 25 lutego 2019 r. postanowił przeznaczyć 37.000,00 zł?
4) czy cele dotyczące promocji powiatu na 2019 rok, w tym zakres „materiałów promocyjnych” były przedmiotem zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu RPJ?

2. Dotyczy: umieszczenia w agendzie jednej z sesji, które zwoła Pan Przewodniczący
w pierwszym kwartale br., punktu: „Działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
Korzystając ze swoich uprawnień określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, 17 stycznia 2019 r. zwróciłam się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle radnego Roberta Snocha z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej w pierwszym kwartale bieżącego roku punktu dotyczącego: „Działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, którą należy przedstawić w świetle zatwierdzonego przez Radę „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” oraz w kontekście groźby strajków pracowniczych, które mogą sparaliżować funkcjonowanie szpitala. 5 marca 2019 r., po blisko dwóch miesiącach oczekiwania, otrzymałam pisemną odpowiedź, z której jasno wynika, że Pan Przewodniczący Rady nie zamierza zrealizować mojego postulatu a co za tym idzie nie chce, albo nie może skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień wynikających z treści art. 19a ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników starostwa, którzy mają zapewnić funkcjonowanie rady powiatu, komisji i radnych.
W związku z zaistniałą sytuacją wnioskuję do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Jaśle o przesłanie informacji do zainteresowanych grup pracowniczych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oczekujących na zapowiedzianą debatę (związki zawodowe, tablice ogłoszeń, media), że do takiej w najbliższym czasie nie dojdzie.
Jednoczenie informuję Wysoką Radę i Pana Przewodniczącego, że korzystając ze swoich uprawnień, konsekwentnie będę działać w kierunku odbycia takiej debaty w możliwie szybkim terminie. Jestem głęboko przekonana, że odsuwanie jej w czasie o kolejne pół roku negatywnie wpłynie na i tak napięte nastroje pracownicze. Właściwe funkcjonowanie szpitala jest dla powiatu sprawą ważną, a co za tym idzie nie wolno nam traktować problemu jako „niewygodnego” albo nawet wręcz „.tabu”. Niestety utarło się, że priorytetem staje się działalność Szpitala gdy chodzi o kolejną dotację, o kolejne pieniądze, które mają poprawić wizerunek Szpitala. Wtedy władze samorządowe i dyrektor Szpitala przekonują nas, że to priorytet, że tak trzeba, bo troska o Szpital jest naszym obowiązkiem nie tylko ustawowym ale i moralnym. Z tym ostatnim w pełni się zgadzam, ale dla mnie za troską kryje się odpowiedzialność za dobre zarządzanie, umiejętne wykorzystywanie dostępnych zasobów ludzkich, finansowych i materialnych. Uważam, że już zbyt wiele czasu straciliśmy, wiele zostało podjętych złych lub niezbyt trafnych decyzji, wielu znakomitych fachowców opuściło jasielski szpital i podjęło z dużym powodzeniem pracę w innych podmiotach leczniczych. Tak nie musiało być, tak nie musi być. Porozmawiajmy szczerze, wspólnie zastanówmy się co było tego przyczyną i jak zapobiec temu w przyszłości. Może będzie „boleć”, ale w końcu zdobądźmy się na ten krok, właśnie w przededniu wyboru najlepszej osoby (kandydata) na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Radny Janusz Przetacznik - ponieważ obrady na naszych sesjach wyglądają tak jak wyglądają i nie zawsze nasze pytania w trakcie dyskusji spotykają się z odpowiedziami w związku z tym, zmieniam nieco taktykę działania i będę te moje pytania starał się zadawać w formie zapytań, które są publikowane na stronie internetowej i zobowiązują Pana Starostę do terminowego udzielania odpowiedzi. Tych zapytań mam sporo w związku z tym proszę uzbroić się w cierpliwość.
Radny Janusz Przetacznik złożył zapytania o następującej treści:
1. Dotyczy: powództwa przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków w związku z poczynionymi staraniami i odmową pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie.
W dniu 14 grudnia 2017 r. podczas XLVII sesji Rady Powiatu w Jaśle, radny Pan Adam Kmiecik zwrócił się do Pana Starosty o „głębokie przeanalizowanie wszelkich pism, dokumentacji wnoszonych do Starostwa Powiatowego w Jaśle i działań Pana Jerzego Trybusa a dotyczących działki przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie” w związku z toczącym się postępowaniem sądowym (powództwo przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków w związku z poczynionymi staraniami i odmową wydania pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie).
W związku z powyższym zwracam się z następującymi zapytaniami:
1) czy Pan Starosta wystąpił do Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego albo do odpowiednich jednostek organizacyjnych województwa o udostępnienie kserokopii wniosków składanych podczas zagospodarowywania działki w Nowym Żmigrodzie przy ul. Jasielskiej (zjazd z drogi wojewódzkiej) zgodnie z wnioskiem radnego Adama Kmiecika?
2) czy wystąpienia, o którym mowa w zapytaniu pierwszym, były skuteczne i Powiat Jasielski otrzymał wnioskowane kserokopie dokumentów, które mogły być i zostały złożone jako ewentualne dowody w Sądzie?
3) czy sprawa sądowa przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków w związku z poczynionymi staraniami i odmową pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie została zakończona i jaki jest jej finał?

2. Dotyczy: wyjaśnienie nieobecności etatowego pracownika Starostwa Powiatowego
w Jaśle Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu, na sesji zwołanej na 19 kwietnia 2018 roku.
Na stronach Starostwa Powiatowego w Jaśle w dniu 10 stycznia 2019 r. zostało zamieszone „Stanowisko Starosty jasielskiego” (https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/inne-informator/696-sprostowanie-100119), w którym m.in. czyt.: „Warto z przykrością podkreślić, że niektórzy radni zamiast wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnienia funkcji społecznej, a polegających przede wszystkim na uczestnictwie w sesjach, ….. W związku z powyższym, zwróciliśmy się do ich pracodawców, o wyjaśnienie kwestii dotyczących ich nieobecności na sesji zwołanej głównie w celu uchwalenia uchwały budżetowej.” W związku z zamieszczeniem w/w stanowiska, podczas VI sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 17 stycznia 2019 r. zwróciłem się do Pana Starosty m.in. o wyjaśnienie nieobecności etatowego pracownika Starostwa Powiatowego czyli radnego RPJ Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle, na sesji zwołanej na dzień 19 kwietnia 2018 roku. Ponieważ nadal ta sprawa nie została wyjaśniona zwracam się z następującymi zapytaniami:
1) kiedy udzieli Pan Starosta, wyjaśnień dotyczących nieobecności na sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 19 kwietnia 2019 r. radnego Andrzeja Stachurskiego, który był w tym okresie etatowym pracownikiem Starostwa Powiatowego w Jaśle, którego był i jest Pan kierownikiem?
2) na jakiej podstawie i kto konkretnie zwracał się i do których pracodawców o wyjaśnienie kwestii dotyczących nieobecności radnych na sesji RPJ zwołanej na dzień 4 stycznia 2019 r.?
3) czy z uwagi na brak quorum i nie odbycie się sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 4 stycznia br. wystąpił Pan samodzielnie lub w czyimś imieniu do pozostałych pracodawców (pominiętych przy kierowaniu wniosków o złożenie wyjaśnień
o których mowa w pyt. 2) czy ich pracownicy pełniący funkcje radnych powrócili w tym dniu do pracy i świadczyli pracę na rzecz swoich pracodawców?

3. Dotyczy: „Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego”

W nawiązaniu do składanych interpelacji w sprawie budowy na działce o nr ewidencyjnym 475 o powierzchni 0,0678 ha jest położona w Jaśle obręb nr 08 – Centrum (księga wieczysta – KS1J/000595113/9), która jest własnością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6 i otrzymanych od Pana Starosty odpowiedzi (ostania z dnia 18 grudnia 2018 r. znak: BR.0003.1.2018), w której przeczytałem o używaniu w apelu skierowanym do Jaślan i Mieszkańców Powiatu Jasielskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. potocznego języka a nie języka prawnego w odniesieniu do „obiektu małej architektury” jakim jest czy ma być w niedalekiej przyszłości „Pomnik Żołnierzy Niezłomnych”. Podobne „potoczne” określenia zostały ponownie użyte w zaproszeniach i plakatach Powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 1 marca 2019 r. oraz zamieszonej na stronach Starostwa Powiatowego informacji:
https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/743-powiatowe-obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych
Biorąc powyższe pod uwagę to znaczy prawidłowe nazywanie budowli, która powstaje na skwerku przy Zespole Szkół nr 4 i chociażby poprzez wzgląd na osoby, których pamięci ten pomnik dotyczy oraz mając na uwadze fakt, że zakładany, pierwotny termin budowy i oddania pomnika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości nie został dotrzymany (31 października 2018 r.) i się przedłuża, kieruję do Pana Starosty następujące zapytanie:
czy w imię poszanowania prawa, nie warto skończyć z fikcją i w sposób formalny, zgodny z MPZP oraz przepisami ustawy prawo budowlane zalegalizować budowę „Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego” na działce o nr ewidencyjnym 475 o powierzchni 0,0678 ha jest położona w Jaśle obręb nr 08 – Centrum (księga wieczysta – KS1J/000595113/9), która jest własnością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6?
https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/741-chwala-bohaterom

4. Dotyczy: wyjaśnienia zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle

W dniu 6 lutego 2019 r., podczas VII sesji Rady Powiatu w Jaśle, zwróciłem się do Pana Starosty o wyjaśnienia zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy
o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle.
W dniu 5 marca 2019 r. odebrałem odpowiedź na mój wniosek (pismo z dnia 1 marca 2019 r. znak: BR.0003.18.2019). Z przykrością jednak stwierdzam, że mnie ona nie satysfakcjonuje i nie wyjaśnia istoty problemu, a jedynie potwierdza fakt, że Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 18 stycznia 2019 r. podjął uchwałę nr 3/19 w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W związku z powyższym zwracam się z następującymi zapytaniami:
1) czy Pan Michał Burbelka po wygaśnięciu umowy o pracę zawartej w dniu 22 stycznia 2013 r. na okres 6-ciu lat na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle otrzymał świadectwo pracy?
2) czy na dzień rozwiązania umowy o pracę, o której wyżej, Pan Michał Burbelka wykorzystał w całości przysługujący Mu urlop wypoczynkowy? W przypadku, gdy Dyrektor nie wykorzystał przysługującego Mu urlopu wypoczynkowego to składam uzupełniające zapytania:
2a) ile dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego posiadał Pan Michał Burbelka na dzień wygaśnięcia umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle?
2b) jakie kroki przedsięwziął Pan Starosta jako zwierzchnik służbowy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, aby nie dopuścić do sytuacji, w której na dzień wygaśnięcia umowy o pracę, pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
2c) czy z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego Panu Michałowi Burbelce został wypłacony ekwiwalent z tego tytułu?
3) czym kierował się Zarząd Powiatu w Jaśle, że w swoich rozważaniach, związanych z wygaśnięciem umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle a przed rozstrzygnięciem konkursowym, nie uwzględniał innych doświadczonych pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, którzy w przeszłości pełnili funkcje kierownicze w tej jednostce jako potencjalnych kandydatów do zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora?
4) na podstawie jakich uprawnień, upoważnień, prerogatyw itp. Zarząd Powiatu
w Jaśle zatrudnił Pana Michała Burbelkę na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle -
w odpowiedzi proszę podać konkretną podstawę prawną tej decyzji – uchwała nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 roku nie zawiera takiej podstawy?
5) czy w zawartej umowie o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, przez okres 6-ciu miesięcy, do dnia 21 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lub innych podmiotów leczniczych przez Pana Michała Burbelkę i na jakich warunkach, w tym finansowych?
6) kto i w jaki sposób sprasowuje nadzór nad udzielaniem dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych przez pełniącego obowiązki dyrektora?

W odpowiedzi Pana Starosty (pismo z dnia 1 marca 2019 r. znak: BR.0003.18.2019)
w części odnoszącej się do zapisów Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (§ 12 ust. 3), użył Pan Starosta bardzo ciekawego określenia „przemijająca nieobecność”. W związku z powyższym zwracam się z następującymi zapytaniami:
7) czy umowa o pracę zawarta na czas określony to nie jest „przemijająca nieobecność”?
8) czy „wakat na stanowisku kierownika” to nie jest „przemijająca nieobecność”?
9) czy w trakcie udzielania dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych pełniący obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest w „przemijającej nieobecności”, a obowiązki zarządzającego szpitalem wykonują zastępcy dyrektora zgodnie z postanowieniami statutu?

Ponadto informuję, że w składanym wniosku powoływałem się na uregulowania ustawowe dotyczące wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wskazując, że informacje o wynagrodzeniu, nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej i wnioskowałem aby Zarząd Powiatu w Jaśle uzupełnił złożone sprawozdanie.
Radny Janusz Przetacznik - dlaczego to tak wnioskowałem, dlatego że Pan Starosta był łaskaw podać mi podstawę prawną ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora, a nie jej wysokość, o którą wnioskowałem.

Radny Jan Urban – jeżeli jesteśmy już przy pytaniach mam krótkie pytanie, myślę że zaraz tutaj przedstawiciele Zarządu rozwieją moje wszelkie wątpliwości. Jaki jest los zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego, który Rada dokonała ponieważ nie mogłem się dopatrzeć w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zatwierdzenia rzeczonych zmian?
Wicestarosta Stanisław Pankiewicz – jest informacja, którą Zarząd otrzymał, organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze, decyzji w tym temacie jeszcze nie ma.
Radny Jan Urban - dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Obawiam się, że będziemy znowu używać określenia, „a nie mówiłem”.

Ad. 13. Sprawy różne.
Radny Grzegorz Pers – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko krótko chciałem Państwu serdecznie podziękować za obecność w uroczystościach pogrzebowych mojej mamy.

Radna Irena Baciak – chciałam przedstawić wnioski Komisji Statutowej z posiedzenia z dnia 28 lutego 2019 roku dotyczące rozpatrzenia wniosków Pana Janusza Przetacznika. Komisja Statutowa na posiedzeniu 28 lutego rozpatrzyła niniejsze wnioski. Na Komisji stwierdzono, że nie będziemy rozpatrywać ich szczegółowo, były one przez nas szczegółowo omawiane i interpretowane natomiast przedstawimy tylko wnioski jakie wpisaliśmy do księgi protokołów.
W większości wniosków Pan Radny proponuje zmiany kosmetyczne typu Przewodniczący Rady zwany dalej Przewodniczącym, lub wykreślenie słowa Rady z treści Statutu, bardzo często się takie zapisy znajdują, niektóre zapisy są ujęte w Statucie Starostwa, a niektóre są powtórzeniem z Ustawy samorządowej np. co powinien zawierać protokół sesji. We wniosku Pana Radnego Przetacznika jest to szczegółowo opisane co powinno się znajdować w takim protokole, lub powołując Komisje Rewizyjną uwzględniając reprezentację wszystkich klubów. Radny we wnioskach kieruje się zbytnią szczegółowością w szczególności wymieniając w jednym z nich nazwę własną programu komputerowego do obsługi poczty elektronicznej, co jest nie zgodne z prawem. Komisja uznała za zasadne przeniesienie regulacji dotyczących organizacji i trybu pracy Komisji Rewizyjnej jako załącznika do Statutu odpowiedzialny byłby za to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ponieważ Pan Radny Janusz Przetacznik również bardzo szczegółowo opisuje jakie są kompetencje Komisji Rewizyjnej. My jako Komisja Statutowa proponujemy, żeby można to było zrobić w formie załącznika do Statutu, czy w formie regulaminu. Podobnie należy postąpić w sprawie uregulowania procedury wyborów na funkcje w Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu. Komisja Statutowa uznała za zasadne stworzenie takiego Regulaminu, który regulowałby procedury wyborów na wybieralne stanowiska. W regulaminach będzie możliwe uwzględnienie proponowanych przez Radnego Janusza Przetacznika bardziej szczegółowych zapisów w tej materii. Komisja uznała za właściwe wprowadzenie przy najbliższej konieczności nowelizacji Statutu, uregulowań dotyczących trybu pracy Komisji Wnioskowej, bardzo ładnie to Pan Radny Janusz Przetacznik opisał. Komisja jest przychylna i jeżeli będzie taka konieczność może takie zapisy wprowadzić, żeby to uregulować, było to przedmiotem jednego z wniosków Pana Radnego Przetacznika, pozostałe wnioski Radnego Komisja postanowiła odrzucić.
Radny Janusz Przetacznik - dziękuję za tę informację Przewodniczącej Komisji Statutowej, ale właśnie do tych uregulowań chciałbym na chwile się odnieść, czy zatrzymać. Przede wszystkim zarzuca Komisja Statutowa wnioskom, które rekomendowałem do rozpatrzenia przez Wysoką Radę pewnych doprecyzowań i uszczegółowień. Właśnie między innymi brak tych uregulowań, czy uszczegółowień powoduje to w jakim miejscu w tej chwili jesteśmy i jak pracujemy jeżeli chodzi o Radę Powiatu i jej Komisje. Z dużym zdziwieniem w tym wypadku jako Członek Komisji Rewizyjnej dowiaduję się, że Pan Przewodniczący mając uprawnienia statutowe zwołuje posiedzenie Komisji bez konsultacji, na godzinę 8 rano. Między innymi to jest posiedzenie, które opiniowało wniosek o odwołanie Pana Starosty nie uwzględniając stanowiska i opinii innych członków Komisji, gdzie również to poruszaliśmy tutaj na tej sali, aby posiedzenia Komisji odbywać w uzgodnionych terminach dogodnych dla wszystkich radnych lub w godzinach popołudniowych. Niestety Pan Przewodniczący tego nie przestrzega. Dla siebie, czy pod siebie tylko i wyłącznie podporządkowuje terminy. Kolejnym przykładem nieuszczegółowienia pewnych działań i samowolnego działania jest, o czym informowałem Pana Przewodniczącego, kolejne zdarzenie, które miało miejsce nie tak dawno, bo dokładnie 5 marca. Na 5 marca Pan Przewodniczący zwołał posiedzenie na godzinę 16.00 i tu podziękowałem, pochwaliłem się do pozostałych radnych, że wreszcie zaczynamy działać i wreszcie będzie okazja na dobrą merytoryczną współpracę i osobiście otrzymałem to zawiadomienie, podpisał je Przewodniczący Komisji Mateusz Lechwar. Natomiast w tym momencie dowiedziałem się z e-maila 5 marca, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zmienia termin posiedzenia. Komisja, która odbędzie się w dniu 11 marca o godzinie 11.00. Czyli w dniu posiedzenia Komisji zwołanej w ustawowym i statutowym terminie dowiadujemy się, że pracownik starostwa zmienia termin posiedzenia Komisji. Zadałem pytanie Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu, gdzie jest zapisane, że uprawnieniem Przewodniczącego, również i Rady Powiatu w Jaśle, jest „zmiana terminu”? Przypominam Przewodniczący zwołuje posiedzenie i prowadzi jej obrady, a nie zmienia terminy.
Również kwestie dotyczące poczty elektronicznej po raz kolejny chciałbym wyjaśnić. Jeżeli Pani Przewodnicząca Komisji Statutowej wnikliwie przeczytała mój wniosek powoływałem się na „Outlook” lub inne pokrewne programy i bardzo bym prosił uważnie czytać, a nie wskazywać, że tylko i wyłącznie „Outlook” ponieważ nie każdy korzysta z poczty „Outlook”. Wyraźnie wskazywałem w moim uregulowaniu pomijając te kwestie, czy to nazwiemy pocztą elektroniczną, skrzynką, obojętnie czym to nie nazwiemy istotą mojego wniosku było, aby radny wyraził zgodę w formie pisemnej na dostarczanie informacji drogą e-mailową. Tego nie mamy uregulowane w naszym Statucie. W związku z tym jakiekolwiek w tym momencie postępowanie wszczęte w zakresie procedury, w oparciu tylko i wyłącznie o zawiadomienia elektroniczne będzie nieskuteczne. Chcemy się bawić, to będziemy się bawić. Ja tutaj oświadczam, że będę w tym momencie korzystał ze swoich uprawnień, że wszystkie zawiadomienia mam otrzymywać w formie pisemnej i nie będę przyjmował i akceptował zawiadomień elektronicznych. Jeżeli Państwo nie szanujecie pewnych naszych wzajemnych uzgodnień, bo to proponowałem, nic innego. Możemy na ten temat dyskutować. Istotą problemu i zamiany w statucie jest przede wszystkim, aby Radny wyraził zgodę na otrzymywanie zawiadomień, aby poczta elektroniczna stała się dla nas nośnikiem informacji, zawiadomień. Tak samo pełnoprawnym jak przesyłka pocztowa, która w tym czasie może być wysłana lub nie, bo my składamy formalne oświadczenie. Jeżeli chodzi o te kwestie kosmetyczne, to zwracam Komisji Statutowej uwagę, że jeżeli już w tym momencie zmieniamy Statut to warto, powtarzam raz jeszcze, warto pochylić się nad tym aby ten Statut jeżeli ma powtórzenia lub źle napisane sformułowania, to po prostu je poprawmy i nic tu złego w tym nie widzę. Poza tym tak jak wnioskował Radny Jan Urban i ja również popracujmy nad Statutem w nowej wersji, tekstem jednolitym abyśmy te wszystkie kwestie uregulowali i wtedy tych ewentualnych powtórzeń już nie będzie. Także po raz kolejny apeluję o Przewodniczących Komisji, aby zwoływać posiedzenia Komisji w terminach uzgodnionych z jej członkami lub w godzinach popołudniowych, ponieważ radny ma prawo, ale nie obowiązek bycia na posiedzeniach Komisji jeżeli świadczy pracę. Jeżeli Pan Starosta z takim uporem godnym lepszej sprawy, tak dba o pracodawców i pracowników wykonujących pracę na rzecz pracodawców, to może niech się również zainteresuje kwestiami związanymi z odbywaniem posiedzeń Komisji w godzinach pracy, gdzie na to nie ma ustawowego obowiązku zwolnienia. Ostatnia kwestia na tej sesji, proszę pana Przewodniczącego po raz kolejny abyśmy przyjęli stały dzień pracy Rady na sesjach, abyśmy wzorem innych Rad i miejskich, powiatowych oraz Sejmików Wojewódzkich ustalili harmonogram pracy z konkretnymi datami i z konkretnymi sprawami, ponieważ w tym momencie przerzucamy z czwartku na poniedziałki, zaraz na środy, piątki. Zróbmy jeden stały dzień abyśmy mogli sobie zaplanować swoje prace, a przede wszystkim również prowadzić merytoryczne prace, aby Przewodniczący Komisji wiedzieli, w którym kierunku mają iść lub również żeby kluby radnych mogły przygotowywać swoje stanowiska do określonych spraw, do określonych tematów poruszanych przez Wysoką Radę.

Ad. 14. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 14.30.

Protokolant
Anna Bara

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół VIII/2019pdf1.61 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 09:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, maj 2019 14:37 Paweł Szot