Protokół XI/2019 z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu Jasielskiego, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego oraz przedstawicieli mediów.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk nr 57).
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. (Druk nr 58).
c. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Druk nr 59).
5. Zamknięcie obrad.
Uzasadnienie.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu wynika między innymi z konieczności podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. w której zabezpieczone zostaną środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych planowanych do zgłoszenia do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych, a termin składania wniosku mija w dniu 14 kwietnia 2019 roku, powyższe zmiany będą również miały wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący poinformował, że Radna Magdalena Stasiowska zrezygnowała z członkostwa w Klubie Radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, tym samym w Radzie Powiatu pozostały dwa Kluby.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 20 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Radny Powiatu Jan Muzyka zgłosił do Komisji Wnioskowej radnych: Irena Baciak, Jan Czajka, Stanisław Święch.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Listę obecności podpisał kolejny radny.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 21 Radnych.
Skład Komisji powołany został jednogłośnie.

Ad. 4 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk nr 57).
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Przewodniczący Robert Snoch otworzył dyskusję, poprosił o opinię Komisje Rady.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk- opinia Komisji na temat zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Jan Czajka - opinia Komisji na temat zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie Powiatu.

Radny Jan Urban - szkoda, że znów w trybie nadzwyczajnym spotykamy się, aby dokonywać bardzo poważnych zmian w budżecie Powiatu Jasielskiego. Jak pamięcią sięgnę nie było takiej sytuacji, że podział tzw. nadwyżki, czyli wolne środki z lat ubiegłych, były dokonywane w trybie nadzwyczajnym. Ja nie wiem, czy to już przed nami taka perspektywa, żeby spotykać się w trybie nadzwyczajnym, aby nie było wniosków, czy zapytań, ale przechodząc do rzeczy. Dokonujemy tutaj konkretnych zmian w budżecie Powiatu Jasielskiego, ukłon w kierunku Zarządu, że wsłuchał się w głosy, które padały na tej sali aby zmniejszać deficyt budżetowy. Odpowiedzialny i rozsądny Zarząd winno cechować właściwe gospodarowanie środkami finansowymi. Bodaj dwa razy, gdy dyskutowaliśmy nad zmianami budżetowymi, składaliśmy wnioski, które miały na celu zmniejszenie deficytu budżetowego. Odnosząc się do zadań, które tutaj występują to myślę, że one są w wąskim gronie ustalone jedynie słuszne obszary, w których należy dokonać działań i inwestycji. Ja tylko pragnę wspomnieć, że o naborze do Funduszu Dróg Samorządowych było wiadomo od 14 marca, a my pod pretekstem i w uzasadnieniu to co Pan Przewodniczący odczytał, na szybko robimy sesje nie w czwartek tak jak się umawialiśmy i prosiliśmy, a był konsensus w tej materii, tylko we środę. Przecież wiedzieliśmy, że są nabory do Funduszu Dróg Samorządowego od 14 marca i znowu na szybko, bo 14 kwietnia jest zamknięcie. Wielokrotnie też w roku poprzednim było zadanie z remontem dachu na CKP-ie. Skoro w tamtym roku się nie udało zrobić, a były wolne środki to z bólem serca muszę stwierdzić, że to zadanie przy podziale nadwyżki nie pojawiło się na ten rok. Tyle razy już wołamy o to, a zamiast remontować dach na CKP-ie, (byliśmy ostatnio na Komisji Edukacji i ci, którzy nie mieli świadomości zobaczyli, a wtedy była pogoda, ślady po zaciekach) my sobie fundujemy miejsca postojowe w Foluszu wraz z zapleczem socjalnym. Naprawdę myślę, że ważniejszy jest dach na tym CKP-ie, niż rzeczone miejsca postojowe z zapleczem socjalnym. Odnosząc się już do kolejnej transzy ja rozumiem, że to cały czas jest ten pierwszy etap remontu oddziału chirurgii, tak już będziemy te pieniądze bez końca dosypywać, dodawać. Czyżby był nie doinwestowany kosztorys? Zadaję takie pytanie. Konkludując stwierdzę jedną rzecz, można było w trybie normalnym, rzeczowej dyskusji przy rzeczowej analizie zastanowić się nad podziałem tych wolnych środków i może znalazłyby się zadania, które są niezbędne z punktu widzenia rozwoju Powiatu. Jeszcze raz apeluje do Pana Przewodniczącego Rady, który zapowiadał na początku swojej kadencji, że będzie Przewodniczącym wszystkich radnych, że będziemy się jednak spotykać w trybie normalnym aby można było porozmawiać o kwestiach, które nas wszystkich Radnych dotyczą. Wyrażam swoje wielkie niezadowolenie, że nie pojawił się ten CKP tylko będziemy sobie budować miejsca postojowe na Foluszu za 350.000,00 zł oczywiście z zapleczem socjalnym.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - krótko odpowiem dlaczego tryb nadzwyczajny, dlatego że ta informacja o naborze ukazała się niedawno, wcześniej były informacje, że nabory na Fundusz Dróg Samorządowych będą dokonywane w sierpniu, więc składamy te drogi, które są możliwe do realizacji, czyli tam gdzie są projekty, ewentualnie tam gdzie możliwe są inwestycje, to wszystko jeszcze jest wielką niewiadomą, ale z tej szansy musimy skorzystać, więc ten zarzut, że procedujemy trybie nadzwyczajnym uważam, że jest jak najbardziej uzasadniony. Dziękuję za tę pochwałę, że jest to zmniejszenie deficytu, czyli nie wchodzimy w tryb sięgania po kredyt, dlatego, że sytuacja jest dobra, dochody są lepsze. Dlatego, że ta polityka Rządu Prawa i Sprawiedliwości spowodowała, że dochody z PIT-u są wyższe, nasze społeczeństwo bogatsze, tych pieniędzy jest więcej i możemy sobie na więcej pozwolić. Również niektóre projekty uległy przesunięciu w czasie do realizacji, chociażby ta droga 992, Województwo w ubiegłym roku nie skorzystało z naszych środków, więc przeznaczymy środki w tym roku, tu nasze dofinansowanie nie zmienia się jest w takiej samej wysokości jak było deklarowane tylko jest zmiana w czasie. Dlatego te zarzuty, że prowadzimy tryb nadzwyczajny, aby unikać dyskusji, są całkowicie nieuzasadnione, że prowadzimy w wąskim gronie również nie są uzasadnione, ponieważ te inwestycje obejmują cały powiat. Przypomnę jeszcze Wysokiej Radzie, że mamy szereg wniosków złożonych do Ministra Spraw Wewnętrznych o likwidację skutków klęsk żywiołowych i składaliśmy te wnioski, które mają protokoły, które inwestycje są możliwe do realizacji np. droga Zawadka Osiecka - Dobrynia została wykonana ze środków powodziowych, ma świetną nawierzchnię utwardzoną klińcem i jeżeli jej nie pokryjemy asfaltem to ta droga ulegnie degradacji i jej naprawa będzie później kosztowała wiele środków, wydaje się uzasadnionym, żeby tą drogę wykonać. Nie wykonamy jej w całości dlatego, że musielibyśmy uzyskać decyzję środowiskową, a takiej w paru tygodniach nie jesteśmy wstanie uzyskać więc poniżej kilometra wykonamy, to podaje taki przykład, chociaż żaden z tych Wójtów Osieka i Dębowca nie był za tą drogą, bo mówili, że inne by woleli, ale droga w samym Dębowcu jest jeszcze nie gotowa, przygotowujemy ją do projektowania i uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, które są niezbędne przy tym odcinku na drodze Zarzecze – Dębowiec, bo ona jest w złym stanie, a bardzo dużo pielgrzymów wędruje do Sanktuarium i to też w negatywny sposób rzutuje na nasz obraz.
Remont dachu w CKP-ie jest nie od wczoraj. Były w poprzedniej kadencji możliwości pozyskania środków w ramach termomodernizacji, Miasto Jasło skorzystało, Gmina Skołyszyn skorzystała. Nie wiem, czy Gmina Jasło też skorzystała? Natomiast Powiat Jasło nie korzystał. Ja rozmawiałem z dyrektorem, żeby naprawić to szkło na dachu i nie będzie to przeciekać, natomiast generalny remont naprawdę wymaga wielkich środków i mamy przygotowany projekt, który zrealizujemy, czekamy na nabór, może się pojawi w mechanizmie norweskim, ale tego nie wiemy. W każdym bądź razie jesteśmy tu akurat przygotowani, więc chciałbym, aby to wziąć pod uwagę, że nie stoimy bezczynnie, ale nie ma w tej chwili środków na to, a jeżeli one się pojawią idziemy w realizację CKP-u, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych, te szkoły naprawdę wyglądają fatalnie, ten stan jest zapóźniony, więc na pewno będziemy to robić, ale jeżeli mamy wydać 100 % środków własnych na przeprowadzenie tych termomodernizacji, to jeżeli pojawią się środki to lepiej z nich skorzystać, przy funduszu norweskim z tego co informowali nas pracownicy środki wydane przed terminem ogłoszenia nie są kwalifikowane, bardzo prosiłbym o cierpliwość i wyrozumiałość. Jeżeli chodzi o szpital to chcemy realizować drugą część. Tu nie ma żadnego niedoszacowania kosztorysu, prace na tej części żeńskiej dobiegają końca zgodnie z zawartą umową. W maju prawdopodobnie będziemy już odbierać. Tak musi jeszcze odebrać Sanepid i inne służby z nadzoru budowlanego. Tutaj sprawa jest oczywista, przetarg był ogłoszony w ubiegłym roku i chcielibyśmy przygotować w podobnym trybie przetarg na drugą część, jeżeli szpital przygotuje taki harmonogram i przeprowadzenie tego przetargu, żeby prace na części męskiej wykonywać w warunkach zimowych, bo proszę Państwa to się sprawdziło. My ten przetarg organizowaliśmy na tę część żeńską i kwoty były o wiele wyższe, więc wydłużyliśmy termin realizacji, przenieśliśmy to na okres zimowy w tym czasie firmy budowlane naprawdę szukają takich zamówień, które są możliwe do wykonania w środku, a w szpitalu jest to możliwe ze względów technologicznych, jest szansa, żeby uzyskać lepszą cenę, jest większa konkurencja mam nadzieję, że również firma, która to realizuje nie będę wymieniał nazwy, żeby mi nikt nie zarzucił, że prowadzę jakiś lobbing, ale z sąsiedniego powiatu, niestety nikt z naszego nie wystartował do tego przetargu, ale z sąsiedniego bardzo dobrze się spisuje na tej inwestycji i życzył bym sobie żeby drugą część oni realizowali lub ktoś inny jeżeli tak zdecyduje Komisja Przetargowa i dyrektor. Tu jest taka prośba Panie Dyrektorze, żeby przygotować taki harmonogram, aby można było realizować tą inwestycję na przełomie roku 2019/2020, żeby była szansa na uzyskanie najlepszej ceny i tu jest apel również do Wysokiej Rady aby do tego się przychylić jest to naprawdę ważne. Ja ostatnio byłem na takiej konferencji na temat inwestycji szpitalnych i zasadach funkcjonowania, więc w Niemczech, czy prywatnych szpitalach jest prowadzona taka procedura, że nie kierownicy, czy ordynatorzy decydują o łóżkach tylko jest centralny system zarzadzania łóżkami, także teoretycznie nawet na oddziale chirurgii będzie można umieścić pacjenta z innego oddziału jeżeli to będą pokoje zapewniające intymność, jeżeli to będzie pokój dwuosobowy, czy jednoosobowy to mogą tam przebywać kobiety, czy mężczyźni, natomiast na sześcioosobowej sali jak w tej chwili to jest to naprawdę trudno zachować higienę, właściwe warunki i komfort dla pacjentów. Bardzo bym prosił aby pozytywnie się nastawić, żeby się nam udało aby te inwestycje szpitalne wszystkie wyszły, bo wszyscy możemy się tam znaleźć i potrzebować skorzystać z tego szpitala.

Radny Jan Urban ad vocem - Panie Starosto jak podałem 14 marca już było wiadomo o naborze, tutaj nie będę polemizował, ja tylko wyrażę swój żal ponieważ była deklaracja ze strony Państwa Zarządu. Takie słowo zrobiło karierę w tej Radzie, że Zarząd pochyli się nad wnioskami, które były zgłaszane, czy 17 stycznia, czy też 6 lutego ponieważ sam Pan Starosta stwierdził, że są one słuszne i zasadne. Wracając do szpitala, chciałbym, żeby jasno wybrzmiała deklaracja, że te 500.000,00 zł to jest z przeznaczeniem na drugi etap.
Czy na obecną chwilę jesteście Państwo w stanie, czy szpital, kierownictwo szpitala jest w stanie przedstawić wstępny kosztorys ile tego będzie? My tak będziemy dokładać i dokładać. Abyśmy w perspektywie konieczności zrobienia tego drugiego etapu remontu znali kwotę jakby docelową, bo dzisiaj jest 500.000,00 zł na następnej sesji, może zwołanej też w trybie nadzwyczajnym, będzie kolejne 500.000,00 zł i tak będziemy szli. Żebyśmy wiedzieli jaka jest perspektywa kwotowa, bo o czasowej to Pan Starosta powiedział i słusznie ta zimowa jest najlepsza, tu się zgodzę bo wtedy wykonawcy mają mniejszy portfel zamówień. Żebyśmy po prostu coś wiedzieli, bo dzisiaj jest 500.000,00 zł dlatego przed chwilą usłyszeliśmy, że to jest już drugi etap remontu tej chirurgii.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - ja tylko chciałem parę słów
o historii remontu tego oddziału powiedzieć, bo projekt był już zrobiony za czasów jak Pan Franciszek Miśkowicz był wicestarostą wręcz namawiał nas, żeby remontować chirurgię, obiecywał, że będą pieniądze, miały być dwa etapy na przełomie dwóch budżetów. Szpital projekt zamówił, został on zrobiony i był już kilkakrotnie przekosztorysowany ponieważ się zdezaktualizował. Wiecie Państwo, że teraz rynek budowlany jest bardzo skomplikowany. Kosztorys inwestorski na remont męskiej części chirurgii tzw. etap pierwszy wynosi około 3 000.000,00 zł, natomiast przetarg tak naprawdę pokaże jakie będą realne koszty. Pan Starosta słusznie tu wspomniał o tym, że czas jest też ważny, kiedy możemy robić ten remont ponieważ przykładem drugi etap, który teraz wykonujemy i oferty spadły z 3 mln do 2 mln także jeżeli będzie oczywiście Państwa Radnych zgoda na to, to będziemy ten remont robić
w miesiącach zimowych. Chirurgia to jest oddział, który rocznie przyjmuje 3200 pacjentów, operuje się około 1500 pacjentów. Jest to oddział, który jest niezbędnym, podstawowym oddziałem w szpitalu. Nieremontowany praktycznie rzecz biorąc od 50 lat, były oczywiście poprawki budowlane, remontowano łazienki, wielokrotnie był odmalowywany, zmieniono wykładzinę, ale takiego profesjonalnego remontu nie zrobiono odkąd szpital wybudowano. Także tutaj trudno jest rzeczywiście powiedzieć jaka będzie wysokość tego kosztorysu, bo ona się teraz pojawia po przetargu. Wiecie Państwo dobrze, że jeszcze 4, 5 lat temu z reguły koło 20, 30% cena w stosunku do kosztorysu inwestorskiego spadała. Obecnie jest wręcz odwrotnie, dlatego my robimy wszystko aby ta cena była jak najniższa, teraz jesteśmy w trakcie przekosztorysowania, także tutaj trudne jest określenie kosztorysu inwestorskiego, a po drugie prawdę pokaże przetarg, ale na tą chwilę, na którą sporządzamy ten kosztorys inwestorski to cena około 3 000.000,00 zł za tzw. pierwszy etap, bo my teraz wykonujemy drugi etap.

Radna Bożena Macek - Lubaś - ja cofnę się troszeczkę do stycznia tego roku i zwrócę Państwa uwagę na jedną rzecz, wtedy uchwalając budżet na 2019 rok wzięliśmy cztery inwestycje drogowe pod uwagę i to była droga Szebnie – Chrząstówka - Przybówka, ul. Kraszewskiego później Szebnie –Tarnowiec – Jedlicze – Potok z mostem na rzece Jasiołce i przebudowa dróg powiatowych Wolica – Gliniczek - Sądkowa i Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek, właściwie to już było za dotację dla Gminy Tarnowiec. Z tych trzech inwestycji, które były wtedy właśnie w styczniu zaakceptowane przez Wysoką Radę w tych zmianach widzę tylko ulicę Kraszewskiego. Pojawiło się 6 nowych zadań, dlatego zastanawia mnie jedna rzecz: Jakie były kryteria wprowadzania tych nowych zadań? Pamiętam, że dwa lata temu na moją prośbę zresztą, zrobiliśmy objazd dróg powiatowych, byliśmy w każdej gminie, zobaczyliśmy wszystkie drogi, ustaliliśmy taką mapę drogową, które drogi wymagają w pierwszej kolejności remontu, czy budowy. Część z tych naszych założeń, została wykonana za co bardzo serdecznie dziękuje m.in. droga w Szebniach, bo ona do Tarnowca jeszcze nie doszła, została zrobiona za co jestem bardzo wdzięczna. Natomiast niepokoi mnie fakt, że te trzy inwestycje nie znalazły się teraz w tych zmianach budżetowych, pojawiają się zupełnie nowe za wyjątkiem ulicy Kraszewskiego. Teraz nie wiem jak mam to rozumieć? Ponieważ wiem, że droga Szebnie – Chrząstówka – Przybówka, tu był złożony wniosek do Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i z drugiej strony wiem, że nie uzyskał akceptacji, nie znalazła się na liście rankingowej, a wszystko było gotowe. Czy nie uważacie Państwo, że należało teraz jeszcze raz skierować ten wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych? Było wszystko gotowe można było zrobić, tak samo było zresztą z inną inwestycją, przebudowa drogi powiatowej Tarnowiec - Potok z mostem na Jasiołce, też wszystko było gotowe ewentualnie jakąś kosmetykę poprawić coś i dać to dalej. Bardzo mi jest przykro, że my nigdy nie jesteśmy informowani o tym jak nasze wnioski zostają oceniane. Ile my punktów dostajemy za te wnioski? Czy to jest bliżej maksimum? Czy to jest całkiem na dole? Mam jeszcze takie pytanie: Ile inne gminy np. Kołaczyce, czy Brzyska, na które łącznie planuje się wydatki 2 360.000,00 zł. dołożyły? Bo ja wiem ile deklaruje moja Gmina Jasło, która zawsze wspomagała Powiat przy każdej inwestycji, tej Szebińskiej również. Jutro będzie sesja i te uchwały zostaną podjęte na drogę Niepla 234.000,00 zł my dajemy, Gmina dokłada 100.000,00 zł, chociaż powiem szczerze znam doskonale tę drogę i jeden kilometr wskazany tutaj w kilometrażu to nie jest nic wielkiego dlatego, że ta droga jest na końcu w bardzo złym stanie i jak tam jest popękane, wiadomo nowa nakładka to nie rozwiązuje problemu, bo przy samej granicy z powiatem krośnieńskim ta droga jest w najgorszym stanie, przez wieś jest też w fatalnym, nie ma grama chodnika przy szkole, poza tym ten most też wymaga jakiejś naprawy bo cały czas jak jest więcej wody to wylewa się ona na drogę. Następna sprawa do droga przez Chrząstówkę również łączącej z powiatem krośnieńskim nasz powiat. Wójt deklaruje 200.000,00 zł do drogi, Tarnowiec następne 200.000,00 zł to jest już pół miliona, a ja tu nie widzę już żadnej z tych dróg, a wiem, że zgłaszane do tzw. „Schetynówki” nie uzyskały, że tak powiem akceptacji i nie będzie tych pieniędzy. Powtórzę, ciekawa jestem bardzo jak inne gminy podchodzą do dofinansowywania inwestycji drogowych dla powiatu? Jak Państwo budowaliście drogę, ale ja to tak przeżywałam, że czasem wydaje mi się, że to jest taka moja droga bardzo bliska memu sercu to wiem, że Pan Wójt Tarnowca powiedział, że jak będzie ta droga budowana na jego terenie to on będzie ją dofinansowywał. Zostało tylko 350 m na terenie Gminy Jasło i Wójt Gminy Jasło nie przestraszył się tego, że tam jest tylko tyle, fakt faktem Pan Starosta prosił o wiele więcej on i tak deklaruje 200.000,00 zł tam jest 350 m drogi, więc tak czasem zastanawiam się, czy te nowe inwestycje to nie mają związku z tą zapowiedzią Pana Przewodniczącego na samym wstępie, że tak powiem aż się samo nasuwa, Nawsie Kołaczyckie, Kołaczyce, Brzyska, Nawsie Kołaczyckie 1 600.000,00 zł. Panie Starosto jak już coś zaczynamy to może spróbować by dokończyć bez jakiś niespodzianek.

Radna Ewa Wawro - odnoszę się w tej chwili do remontu szpitala, oddziału chirurgii: bardzo się cieszę, że taki remont jest robiony, szpital zawsze był, jest i będzie bliski memu sercu. Cieszę się, że prace remontowe jakiekolwiek tam trwają im będą bardziej zawansowane tym będzie mnie to bardziej cieszyć. Natomiast konsekwentnie nie zgadzam się, żeby cały ciężar tych wszystkich prac remontowych w szpitalu spoczywał na samorządzie powiatu. Ja przypomnę, że mimom trudnej sytuacji finansowej w 2018 roku przekazaliśmy szpitalowi ponad 13 000.000,00 zł, w 2019 roku wprowadziliśmy kolejne zadanie, na które przeznaczamy 1 600.000,00 zł jako kontynuacje zadania zleconego rozpoczętego w 2018 roku. Teraz jesteśmy zaskoczeni wprowadzeniem kolejnego zadania przebudowa chirurgii, o której przed chwileczką tak szeroko słyszeliśmy i kolejne 500.000,00 zł. Tydzień temu była sesja poświęcona szpitalowi, generalnie nie padła, żadna deklaracja, ani zapowiedź, że jako Rada będziemy musieli zdecydować o podjęciu kolejnego obciążenia finansowego, chciałam zadać pytanie: Czy to wprowadzanie kolejnego trzeciego zadania to nie jest przypadkiem taka celowa manipulacja tytułami po to, żeby ukryć przed nami i opinią publiczna to, że proces planowania zarzadzania, zatwierdzania kosztorysów, ogłaszania przetargów i podpisywania umów realizowanych jest nie do końca właściwy? Dlaczego w uzasadnieniu projektu do uchwały tej, którą mamy podjąć nie ma ani jednozdaniowego uzasadnienia wprowadzenia do budżetu powiatu kolejnych środków na dotację? Padła dzisiaj zapowiedź, że jest to dopiero początek zadania inwestycyjnego, które szacowane jest na pond 3 500.000,00 zł. Czy w tej sytuacji będziemy tak zaskakiwani z sesji na sesję kolejnymi pieniędzmi, które będziemy mieli przekazywać? To z jednej strony, z drugiej strony natomiast ten głośny wielokrotnie przytaczany CKP. W poniedziałek mieliśmy posiedzenie Komisji Edukacji właśnie
w budynku CKP-u i po raz pierwszy tam byłam i przyznam szczerze, że nie spodziewałam się skali zniszczonego dachu i stropu, jak to faktycznie wygląda. Generalnie jeżeli Centrum Kształceni Praktycznego w Jaśle, które jest naszą jednostką powiatową, budynek jest naszą własnością, czyli naszym majątkiem i my pozwalany, żeby wygląd tego budynku, stan bezpieczeństwa nawet był wręcz uwłaczający powiatowi. O przekazywaniu i nie wykorzystaniu zarezerwowanych pieniędzy na przebudowę dachu już była mowa. Pan Starosta zapowiedział, że przygotowujemy się do złożenia wniosku do funduszy norweskich na sfinansowanie tego potrzebnego remontu, bardzo mnie to cieszy, natomiast w konsekwencji tego, że cały czas dotujemy nie swoją jednostkę z jednej strony z drugiej zapominamy o tym, że przecież jeżeli chcemy przyciągnąć do naszych szkół zawodowych uczniów to w tym momencie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby odwiedzający tą placówkę uczniowie, rodzice byli przerażeni widząc zamiast sal budynku jakieś, wyglądające jak opustoszone stare hale, dach zagrzybiały i cieknący, naprawdę wygląda to okropnie.
W związku z tym składam wniosek w imieniu moim i Radnego Janusza Przetacznika o wprowadzenie zmiany w planie wydatków budżetu na inwestycje i skreślenie zadania: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)- dział 851 rozdział 85111 Tabeli nr 3”, na które jest przeznaczona kwota 500.000,00 zł oraz w miejsce tego skreślonego zadania wprowadzić zadanie: „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle”- dział 801 rozdział 80140 przeznaczyć na to kwotę 500.000,00 zł, taki wniosek składam do Komisji Wnioskowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jestem zaskoczony wypowiedzią Pani Radnej Ewy Wawro, która uważa, że szpital to nie jest naszą jednostką, jest naszą i to wydaje się najbardziej nam potrzebną, więc musimy o nią dbać. Również jestem zaskoczony tym wnioskiem i tym zarzutem, że w niewłaściwy sposób realizujemy inwestycje, dokładnie wyjaśniałem jaki tryb chcemy procedować, jaki chcemy zachować na oddziale chirurgii, żeby można było zachować ciągłość świadczeń tak jak to jest obecnie. Nie realizujemy remontu całej chirurgii w jednym czasie, bo wtedy oddział trzeba by było zamknąć, lekarzy i pracowników wysłać na urlopy co najmniej na pół roku, a jednak cały czas są wykonywane zabiegi, jest prowadzone leczenie
i już jak tu oświadczył Pan dyrektor za kilka tygodni inwestycja zostanie zakończona, więc będzie można przystąpić do umieszczania pacjentów w nowej części. Pozwoli nam to przygotować się do następnego etapu, czyli najpierw do procedowania, dlatego 500.000,00 zł w tym roku, żeby wykorzystać tą sytuacje okresu zimowego, gdzie łatwiej jest znaleźć wykonawców, bo mamy zadanie, które daje się wykonać w okresie zimowym, a nie wszystkie inwestycje budowlane da się wykonywać w okresie zimowym, a tą akurat się da zrobić, można również robić w innym czasie, ale chcemy robić w okresie zimowym, dlatego aby uzyskać lepszą cenę. Więc tutaj nie ma niewłaściwego procesu realizacji inwestycji wręcz przeciwnie uważam, że jest to wymuszone procesem wynikającym z działalności szpitala zwłaszcza oddziału chirurgii, na pewno to również w dużym stopniu zakłóca ten proces leczenia, ale cały czas pacjenci są przyjmowani i są wykonywane zabiegi, te straty dla szpitala nie są tak ogromne, gdyby zamknąć oddział i przeprowadzić inwestycje na zamkniętym oddziale. To również są pewne uciążliwości dla innych oddziałów, bo pod spodem z tego co dobrze pamiętam to jest ginekologia i trzeba tam piony przebić, wykonać szereg prac, które zakłócają normalny proces leczenia pacjentów.
Tak jak już wcześniej mówiłem jeżeli chodzi CKP, to ma on kilka budynków nie tylko ten jeden, który jest zniszczony. W III kadencji powiat zrealizował piękną inwestycję wraz z innymi samorządami i województwem podkarpackim i jedna część jest bardzo nowoczesna ma nowoczesne urządzenia również zakupiliśmy nowoczesne urządzenia i wyposażenie w ramach projektu 6 4, który został zakończony w ubiegłym roku, niestety ta część musi jeszcze trochę poczekać, ale mam nadzieję, że się uda to zrealizować. Apeluję do Wysokiej Rady i wszystkich Radnych, żeby wniosek Pani Ewy Wawro i Pana Janusza Przetacznika odrzucić, bo jeżeli ten wniosek zostanie przyjęty to dyrektor będzie musiał przeznaczyć swoje środki z bieżącej działalności, a tym samym ograniczyć wydatki na planowany nawet wzrost zatrudnienia, więc to nie jest troska o szpital wręcz przeciwnie, jeżeli chcemy dbać o rozwój szpitala to ta najważniejsza jednostka samorządu powiatowego wymaga wsparcia i czyńmy to skutecznie.

Radna Ewa Wawro - ad vocem - Panie Starosto ja dziękuję za wyjaśnienia jeszcze raz podkreślę, że ja się bardzo cieszę się, że oddział jest remontowany bo faktycznie wymaga tego bezwzględnie, szczególnie właśnie chirurgia, natomiast mam takie pytanie, bo nie usłyszeliśmy odpowiedzi: Te 500.000,00 zł dotacji, którą w tej chwili chcemy przeznaczyć, konkretnie na co będzie przeznaczone?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - na drugi etap w tym roku, jeżeli wartość kosztorysowa zostanie określona w kosztorysie inwestorskim 2,5 mln, czy 3 mln, chodzi o to żeby szpital przygotował taki proces realizacji inwestycji, żeby w tym roku przeznaczył na zakres rzeczowy na kwotę 500.000,00 zł, a pozostałą kwotę w przyszłym roku. Dlatego na pewno będziemy jeszcze procedować tutaj na Radzie, żeby zwiększyć te środki, ale już w uchwale wieloletniej, gdy szpital będzie już znał konkretną cenę, miał harmonogram realizacji tej inwestycji. To co w tej chwili przygotowują, bo ta inwestycja ten kosztorys jest już stary, czy nieaktualny i trzeba go zaktualizować, może Panie dyrektorze w pewnej części odchudzić, ale inwestycja będzie realizowana na przełomie roku. To jest ważne żeby taki harmonogram przyjąć aby uzyskać najlepsze warunki do konkurencji, to co mówiłem, że w zimie ciężko jest
o prace budowlane ze względu na warunki atmosferyczne, a my mamy zakres rzeczowy, który da się realizować w warunkach zimowych, więc jest to szansa. Nie wiemy jaki będzie ten rynek, bo dopiero rozstrzygnięcie przetargu powie nam ile ta inwestycja będzie kosztować i czy dyrektor dołoży jakieś środki, czy może nawet zostaną jakieś, tego nie wiemy w dniu dzisiejszym my zakładamy, żeby szpital przygotował zakres rzeczowy na tą inwestycję na 2019 rok 500.000,00 zł, natomiast jak przeliczy kosztorys to resztę zaplanuje na 2020 rok.

Radna Ewa Wawro - ad vocem - Panie Starosto w takim razie wykazując dobrą wolę i troskę
o szpital, jakby rodzaj takiego kredytu zaufania mówiącego o tym, że te dotacje, które wciąż dajemy na szpital z nich nie będzie głównie finansowany ten remont. W takim razie wycofuję ten wniosek. Też w kontekście, tego że Pan Starosta zapewnia i mówił o tym, że CKP będzie realizowany ze środków norweskich, że są na to duże szanse. Wycofuję nasz wniosek.
Radny Krzysztof Buba - Pan Starosta prosił nas o pozytywne podejście do zmian budżetowych, ale mam pytanie do Pana Starosty: Kiedy Pan Starosta podejdzie do naszych propozycji zmian, które akcentowaliśmy podczas sesji budżetowych i kiedy zacznie coś z nich być realizowane? Pytam o to w kontekście budowy rond, o które wniosek składałem. Czy Pan Starosta złoży taką deklarację, że jeszcze jest szansa, że te ronda będą wybudowane w tym roku, albo zaczniemy coś robić, czy nie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - dzisiaj z Panem Burmistrzem miasta Jasła Ryszardem Pabianem w bardzo krótkiej rozmowie ustaliliśmy, że w maju spotkamy się, żeby przedyskutować szereg inwestycji, które dotyczą Powiatu i Miasta. Jest wiele wspólnych tematów i mam nadzieję, że tą sprawę również rozstrzygniemy. Ja widziałbym jakieś takie całościowe rozwiązania, chcielibyśmy tutaj wspólnie z Miastem ustalić takie strategiczne sprawy mianowicie, żeby powiat przejął takie ulice, czy drogi, które będą stanowiły dłuższe ciągi natomiast, taki układ, który w tej chwili jest ulic, bo tak to trzeba nazwać ulic powiatowych jest bardzo nie korzystny dla nas, również i dla Miasta, bo jeżeli jest odśnieżanie to pługi trzeba podnosić na tych ulicach, które są powiatu, a które są Miasta. Mam nadzieję, że do takich uzgodnień wspólnych dojdzie, chciałbym, żebyśmy jako Powiat zajęli się bardziej strategicznymi rozwiązaniami. Może uda nam się zaprojektować nowe ciągi drogowe, również w kontekście układu sieci dróg krajowych i wojewódzkich, bo bez tego nie możemy planować niczego. Przebieg drogi krajowej nr 73 jest po Komitecie Oceny Projektów Inwestycyjnych i jak rozmawiałem z Panem Posłem Rzońcą to w miesiącu maju będzie konferencja na temat realizacji tej inwestycji. Na terenie Miasta Jasła droga ta będzie przebiegać po zachodniej stronie przez osiedle Kaczorowy. Orientacyjnie mówiąc do Karpackiej Troi od oczyszczalni ścieków, więc to zasadniczo zmieni układ komunikacyjny drogi tranzytowej 73. Chcielibyśmy, żeby drogę 992, która idzie w tej chwili do Ronda Solidarności może wydłużyć do najważniejszego węzła komunikacyjnego jaki się może pojawić, czyli w Kaczorowach i nowa przeprawa mostowa, więc o tym trzeba rozmawiać również z Województwem. Ja chcę Wysoką Radę poinformować, że w wyniku naszych działań i zabiegań u Ministra Adamczyka jest szansa na zrealizowanie nowej nawierzchni drogi 993 - droga wojewódzka, ale ona jest dla miasta bardzo istotna jak również dla małopolski. W tej sali prowadziliśmy rozmowy nie tak dawno ze stroną słowacką, żeby odciążyć miasto z ruchu tranzytowego od strony Gorlic i Nowego Sącza, bo województwo realizuje przebudowę mostów, to jest wszystko ważne i w takim kontekście trzeba patrzeć na sprawy. Kilka dni temu podpisałem decyzje na realizację inwestycji drogowej na Gądki, więc miasto będzie prawdopodobnie aplikować o środki do Funduszu Dróg Samorządowych na tę inwestycję i bardzo dobrze cieszę się, ale chciałbym, żeby powstały nowe inwestycje mostowe w samym mieście Jaśle. Będziemy rozmawiać o nowych ciągach i tu bym prosił również Wysoką Radę zwłaszcza Komisje Rozwoju o pochylenie się nad tym tematem, tak żeby temat całej infrastruktury drogowej rozwiązać do końca. Dzisiaj podejmiemy tą uchwałę mam nadzieję o tych środkach na drogę wojewódzka od ronda do ronda 992, rozmawiałem z dyrektorem Miąso, Zarząd Województwa wystąpił o przesunięcie terminu realizacji, wydłużenie ponieważ te terminy, które były w poprzednim przetargu były krótkie, jeżeli wydłużą ten termin realizacji to również może być korzystniejsza cena ,bo cena była bardzo wysoka 26 mln za 2 km drogi. W takim kontekście chciałbym abyśmy rozwiązywali wspólnie problemy w mieście z Panem Burmistrzem mam nadzieję, że dojdziemy do konsensusu, również Pan Przewodniczący Henryk Rak bardzo pozytywnie się wypowiadał na ten temat współpracy. Będziemy również prosić Miasto Jasło o wsparcie budowy parkingu, czy miejsc postojowych przy szpitalu, bo tam jest z tym wielki problem, więc tych problemów jest naprawdę dużo i rozwiążemy problemy mam nadzieję również tych małych rond.

Radny Jan Muzyka - okazuje się, że warto rozmawiać i bardzo mnie cieszy postawa Pani Ewy Wawro, która wycofa wniosek, bo pewną niekonsekwencją jest nie przyznawanie środków na remonty, czy przebudowy w szpitalu i ubieganie się o podwyżki dla najmniej zarabiających,
co jest też bardzo ważne. Druga rzecz, bo może źle zrozumiałem wypowiedz Pani Macek- Lubaś, przecież droga Szebnie – Tarnowiec – Potok jest realizowana, a ja zrozumiałem tak jakby nie. Jest uchwała Rady Gminy Tarnowiec o wsparciu 500.000,00 zł i idzie dalszy etap tej drogi wraz z mostem w Dobrucowej. Jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi mojego kolegi Jana Urbana, który to wspominał o tych terminach. Wiadomo było jeszcze przed marcem, że będzie fundusz dróg samorządowych itd., ale do końca jeszcze wszyscy nie wiedzieliśmy, jeszcze do dzisiaj, jakie będą kryteria i zasady. Powiem na przykładzie mojej Gminy i mówiłem to na Komisji Promocji i Rozwoju. Tę drogę Czeluśnica - Tarnowiec, na którą zrobił projekt Wójt Gminy Tarnowiec i chcieliśmy przejąć na czas remontu, żeby gmina wystąpiła, ale do końca nie wiedzieliśmy, czy można, tam jest lepsze dofinansowanie, bo 60% czy 70 %, ale okazuje się, że nie można. Także do końca nie wiedzieliśmy jakie będą zasadny naboru. Tak ogólnie powiem, Pana Janusz Przetacznika dzisiaj nie ma, często nie jest on miłośnikiem Zarządu, ale nie powinienem może mówić skoro go nie ma, ale na Komisji Promocji i Rozwoju uznał, że te akurat drogi, które wytypowaliśmy, pokrywają się z tym co wypracowała Komisja Promocji i Rozwoju w poprzedniej kadencji, której on był przewodniczącym, świadkowie są z Komisji Promocji i Rozwoju, on popiera te wszystkie zadania. Dlaczego Panie Janie to kwestionujesz?

Radny Franciszek Miśkowicz - ja może króciutko odnośnie tego nieszczęsnego dachu na CKP-e Panie Starosto: Jaki jest próg naborowy w Funduszu Norweskim? Ile milionów euro musi mieć projekt? Jak nie wiemy to nie opowiadajmy, że będzie złożony tam wniosek, nie będzie. Progi naborowe w Funduszu Norweskim są bardzo wysokie w projektach, tam się liczy projekt w milionach euro. Natomiast my tu mówimy o dachu, który według ostatniej koncepcji, która została przygotowana to była kwota 700, 800 tys. Ja nie mówię, że jest to sprawa drugorzędna tam uczą się i przebywają na zajęciach uczniowie, ten budynek degraduje się. O tym co Pan wspomniał wcześniej, to może mi Pan osobiście podziękować, że pojechałem do Marszałka, jeszcze Karapyty i przywróciłem wniosek wycofany przez was, Zarząd na końcu 2010 roku z Programu Rozwoju Centrów Kształcenia Praktycznego była to ostatnia chwila aby przywrócić, Zarząd się przychylił i projekt został zrealizowany. Bolało mnie natomiast to, że np. Krosno składało wniosek na 21 000.000,00 zł, Dębica na 17 000.000,00 zł kompleksowo realizowali wszystko, natomiast u nas była kwota niespełna 5 000.000,00 zł. Można było wtedy temat załatwić całościowo, już do niego nie wracać. U nas tak się robi w tym powiecie, że nie myśli się o całości tylko wyrywkowo aby załatać gorący temat. Niestety ten temat nie ma szans w najbliższym czasie na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Z tego co widzę Panie Starosto nie ma Pan serca jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Prosiłbym o zmianę nastawienia jeżeli nie ten rok to może następny i zrealizować ten temat, bo to nie są fanaberie Miśkowicza, Chlosta, kogokolwiek, to jest potrzeba uczniów, wizytówka dla naszego szkolnictwa zawodowego. Chcemy przyciągać uczniów, my ich odstraszamy. Czym? Wyglądem otoczenia, a więc zrozummy to na przyszłość. Ja nie kwestionuję tutaj innych zadań, które są pilne jak szpital co powiedział Pan Dyrektor, było to planowane dużo wcześniej tylko była kwestia możliwości finansowych. Natomiast załatwmy temat szkolnictwa zawodowego i określmy, że jeżeli nie w tym roku to zrealizujemy to na pewno w przyszłym, mimo tego, że już z żadnego zewnętrznego źródła nie uzyskamy środków, bo tam jest kilka jeszcze rzeczy do zrealizowania i ten temat będzie załatwiony. My będziemy wtedy spierać się o inne priorytety taka jest moja prośba, nie będę już w ogóle wracał do tego tematu tylko proszę o odrobinę dobrego serca i moje pytanie na koniec: Kto w obecnym Zarządzie odpowiada za sprawy oświaty?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ja odpowiadam.

Radny Franciszek Miśkowicz - to Panie Starosto odrobinę serca do oświaty.

Radny Grzegorz Pers - po pierwsze podpisując się pod wypowiedzią Pana Starosty Muzyki, chciałem podziękować Pani Radnej Ewie Wawro za wycofanie tego wniosku, ponieważ tak jak tutaj już inni mówili były plany wcześniej, jeszcze jak Pan Franciszek Miśkowicz był wicestarostą, realizacji tego remontu chirurgii. Ja jestem III kadencję radnym i w poprzedniej kadencji radni, między innymi Pan Stanisław Zając zabiegali o to. Szanowni Państwo tak się przysłuchuję tej dyskusji i myślę, że rzeczywiście ten jasielski szpital się zmienia, praktycznie większość oddziałów jest wyremontowanych, to dzięki pracy Rad poprzednich kadencji. Były kadencje, gdzie była bardzo dobra współpraca, też były takie gdzie spieraliśmy się dość ostro niemniej jednak ten szpital się zamienia i w nim tak naprawdę dużo już do roboty nie zostało, bo Pan Dyrektor pewnie ma większą wiedzę, ale jeszcze oddział chirurgii, psychiatrii, o którym mówimy. Ja wnioskowałem również po konsultacjach z personelem medycznym i lekarzami o zwiększenie liczby miejsc internistycznych, ponieważ w takim szerszym pojęciu, że nasz powiat i krośnieński jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców jest porównywalny, a jak powtarzam w szpitalu wojewódzkim w Krośnie jest chyba ze trzy razy więcej miejsc internistycznych. Szanowni Państwo lekarze rodzinni, POZ- ów rozbijają się, może to rzeczywiście nie do końca jest wina jasielskiego SOR-u, tylko po prostu niema gdzie tych ludzi kłaść. Owszem to co doktor Sadzikowski powiedział powstają nowe oddziały i bardzo dobrze, zasługa Pana dyrektora, jak powiedział 18 miejsc geriatrycznych zostało zwiększone, ale to w mojej ocenie Panie dyrektorze znacznie za mało i to nie tylko moja ocena, tylko także po konsultacjach z kadrą medyczną. Dobrze, że Pani Radna Ewa Wawro wycofała wniosek. Natomiast przysłuchując się tej dyskusji na temat CKP-u, rozmawiałem kiedyś z Panem Radnym Franciszkiem Miśkowiczem, ja osobiście nie widziałem stanu tego dachu i odpowiadając za siebie myślę, że i tu mówię do Pana Radnego Miśkowicza, że jeżeli nie będzie tego naboru z funduszy norweskich, bo szanse są takie można powiedzieć pół na pół, wiemy, że tych środków w funduszach norweskich nie jest za dużo, to ja osobiście będę wnioskował za tym, że jeżeli w nie w tym roku to żebyśmy w przyszłym ten CKP zrobili. Bo jak Rada będzie współpracować, jak mówiłem kiedyś na temat nie personaliów, a tematów to uda się w tej kadencji znacznie więcej zrobić. To co Radny Krzysztof Buba mówił o drogach i rondach, bo ma on takie wykształcenie kierunkowe, więc merytorycznie znacznie więcej mógłby powiedzieć na ten temat, ale rzeczywiście przydała by się jakaś wspólna komisja, żeby te drogi uporządkować, tworzyć ronda tam gdzie te drogi są równorzędne by to miało sens. Szanowni Państwo jak jeździcie czasem po mieście Krośnie i widzicie te takie „mikro ronda” to tam ludzie jeżdżą na wprost. To wszystko trzeba robić z rozwagą, natomiast tutaj dogadanie się z Miastem jeśli chodzi o to, że przyjęlibyśmy mniejsze drogi, czy był by ciąg drogi powiatowej, nawet te kwestie odśnieżania, ograniczania kosztów to ma sens. Dlatego jeżeli będziemy pracować nad tematami i merytorycznie rozmawiać to można znacznie więcej w tej kadencji zrobić i tego bym sobie życzył.

Radna Irena Baciak - z racji tego, że jestem Przewodniczącą Komisji Edukacji, chciałam zabrać głos na temat szkolnictwa. Faktycznie ostatnie posiedzenie komisji mieliśmy w CKP-ie, nie miałam tej świadomości, bo jestem nową radną, ale jak tam weszłam to po prostu byłam przerażona z dwóch powodów. Jak to jest możliwe, że do tej pory budynek ten w tak opłakanym stanie nie został jeszcze wyremontowany? Jak to możliwe, że nasze dzieci tam chodzą do szkoły? Ja się dziwię, że rodzice jeszcze ich stamtąd nie zabrali. Nie chcę być za, ani przeciw tylko mówię obiektywnie o moich wrażeniach, tak jak mówili inni radni, ale są przecież sprawy ważne i ważniejsze niż drogi, szpital jest szkolnictwo zawodowe. Ja przyszłam ze wsi, moja placówka jak rozpoczynałam prace to miała ubikację na zewnątrz, woda przez okna lała się do środka. Zrobiłam wszystko, dosłownie pazurami drapałam, żeby zmienić tę sytuację. Zapraszam do mojej szkoły jest nowoczesną placówką, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do nauczania z rozbudowaną salą gimnastyczną, na małej wsi się dało. Ja nie rozumiem dlaczego w powiecie, gdzie są naprawdę większe możliwości do tej pory się nie dało. To jest naprawdę przerażające jak wygląda ten budynek. Tutaj z racji tego, że jestem też Przewodniczącą Komisji Edukacji, będę zabiegać o to, aby w jak najszybszym czasie ten budynek został wyremontowany, tu nie ma co krzyczeć na siebie tylko znaleźć jakieś rozwiązanie, bo jak tam się wejdzie to jest zaduch i czuć grzyb, przecież ta młodzież tym oddycha to są już kwestie zdrowotne, nie jest to taka błaha sprawa. Widzieliśmy, że budynek jako CKP jest bardzo dobrze wyposażony, były dwa projekty zrealizowane dyrektor przedstawiał prezentację, mają nowoczesny sprzęt skomputeryzowany, na którym uczniowie mogą przygotowywać się do zawodu i bardzo się z tego trzeba cieszyć, tylko zostało im poprawić trochę warunki bytowe i będzie to też plus dla powiatu bo te dzieci nie będą uciekały do innych szkół tylko zobaczą, że jest ładny nowoczesny budynek i chętnie rodzice do niego oddadzą swoje dzieci. Szpital jest sprawą ważną tak jak drogi, ale obiecuję tutaj z racji mojej rangi jako Przewodnicząca tutaj zwracam się do Pana Radnego Miśkowicza - będziemy zmiękczać Pana Starostę, żeby się do tego skłonił, jeżeli się nie uda z funduszy norweskich może zostanie ogłoszony nabór, to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo z tego co mówił tam dyrektor,r projekt jest przygotowany na dach w granicach 1 600.000,00 zł, trzeba środki te zabezpieczyć na wymianę tego dachu. Złożymy wszyscy wniosek, jesteśmy zgodni w tym temacie i przegłosujemy, trzeba znaleźć te środki. Z tego co widzę szkolnictwo zawodowe, tu budynki w jakich nasza młodzież się edukuje są w niezbyt dobrym stanie tak jak boiska sportowe, które zamknął Sanepid. Zaraz zamknie on CKP, nie wiem jeszcze jak inne budynki wyglądają, ale widzę, że potrzeby są ogromne. Byliśmy już na rozmowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym tak też są ogromne potrzeby, więc może zrobimy tak, że skończmy ten szpital, dajmy ludziom te środki jakie tam chcą niech zarabiają, szczęśliwie sobie tam pracują, nas leczą i zajmiemy się szkolnictwem zawodowym przy okazji drogami, aby dowozić młodzież, bo innego wyjścia nie mamy. Po to tu jesteśmy i Pan Starosta też będzie się skłaniał do tego, żeby ze wszech miar zobowiązać te osoby, które są odpowiedzialne za ściąganie środków zewnętrznych na przygotowanie odpowiednich wniosków, żeby poszukiwać, jeżeli się nie uda to coś trzeba będzie wybrać.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - wprawdzie już ten temat wychodzi z porządku, głosowanie decyduje o tych pieniążkach, bo tutaj Pani Radna Ewa wycofała wniosek, ale mnie tak bardzo dziwi, ja powiem tylko w jednym temacie, że tyle dyskusji na temat, który nie powinien być dyskutowany. Państwo tutaj jesteście radnymi niektórzy w powiecie, prawie tyle co ja w samorządzie to teraz proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie: W jaki sposób można rozpocząć inwestycję remontową jeżeli nie ma zadania w planie budżetowym? A tak się wszyscy kłócą niech będzie tylko te 10.000,00 zł, ale już można prace projektowe, kosztorysowe, czy przygotowawcze prowadzić. Jeżeli tego nie będzie to nie ma tytułu, a tutaj się „rozdziera szaty”, bo dlaczego 500 tys. Będzie tyle ile potrzeba jeżeli będzie kosztorys i stać na to powiat. To mnie bardzo dziwi, bo się każdy w jakiś sposób chce wypowiedzieć, że to nie ma uzasadnienia. Nie można rozpocząć żadnego zadania jeżeli nie ma zapisanego tytułu w budżecie.

Radny Ryszard Lisowski - chciałem tylko Pani Macek - Lubaś odpowiedzieć, że te wszystkie drogi, które tutaj są przedstawione i zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych nie są przypadkowe, tylko są drogami, które posiadają projekty, kosztorysy i dlatego zostały zgłoszone. Nie było więcej, bo gdyby były to byśmy je zgłosili, poprzednie drogi, które Pani wymieniła to już zostały dofinansowane. Natomiast kwoty przedstawione w projekcie są
40 %, bo na 60% liczymy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest jeszcze tzw., pomocnictwo, czyli jest ono prawnie dopuszczalne stosowane w całym kraju na poszczególnych szczeblach samorządowych, czyli dofinansowanie gmin, miast itd., na rozbudowę tych dróg, także liczymy również na wsparcie i te kwoty, które są tu przedstawione mam nadzieję, że będą jeszcze mniejsze. Wracając do dróg powiatowych, dużo dróg w wyniku rozbudowy miast i wsi straciło swój rzeczywisty status dróg powiatowych i obecne ich usytuowanie odpowiada bardziej drogą lokalnym, miejskim, gminnym niż powiatowym, a przecież my jeszcze mamy drogi klińcowe, mosty drewniane i myślę, że ten fundusz samorządowy nam pomoże je wyremontować, także wspólnie z miastami, gminami jak będziemy zgodni to uda nam się je doprowadzić do stanu używalności.

Radny Jan Urban – Tak warto rozmawiać, nawet taki program kiedyś był i autorzy tych programów w ramach kampanii unijnej jeżdżą po Polsce. Janku tak tylko trzeba chcieć rozmawiać. Do rozmowy jest potrzebne przynajmniej dwie osoby i tutaj póki co jest brak tej dobrej woli, ja się łudzę, że pójdziemy wszyscy po rozum do głowy i zaczniemy rozmawiać o rzeczach, które są istotnymi sprawami dla powiatu. Pan Starosta Pankiewicz mówi, że aby mieć zadanie powinno być ono wpisane w planie budżetowym nawet za symboliczną kwotę i zgadzam się z tobą Stanisławie, tylko my mówimy o potrzebie robienia dachu na CPK-u, ale nie wpisujemy tego CKP-u i nie mamy go wpisanego. Odpowiadam krótko Irenko CKP był wpisany a na ten rok został wykreślony. To pieniądze wpisane w tamtym budżecie i nie wykorzystane również zasiliły nadwyżkę budżetową. Ja mówiłem tylko o tym, że skoro w tamtym roku nam się nie udało zrobić, te pieniądze weszły w nadwyżkę, czyli wolne środki, one powinny z powrotem wrócić na zadnie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z priorytetami to, czy dach na placówce oświatowej dla nauczyciela jest mniej ważny niż budowa zaplecza socjalnego na Foluszu? Na to się znalazło 350.000,00 zł? A nie znajduje się na to, żeby rozpocząć zgodnie z deklaracją Pana Pankiewicza, który mówi, żeby coś robić koło zadania, to musi być utworzone i wpisane. Chodzi o jedną rzecz są priorytety i jakbyśmy chcieli o nich porozmawiać to podejrzewam, że w normalnych rozmowach byśmy doszli do tego, że są rzeczy ważne i ważniejsze to nie „czyja miedza skraja” tylko interes ogółu. Strasznie się cieszę, że Irena jako Przewodnicząca komisji oświatowej tak ciepło mówiła o tym i spójny był odbiór, bo to samo widzieliśmy. Tylko w ramach przejawu tej dobrej woli z ekipy trzymającej władzę również powinno być pochylenie się nad tym tematem i niech by te 350.000,00 zł, bo pieniądze są bo wolnych środków trochę było zamiast na to zaplecze sanitarne na Foluszu, aby dać już ten zaczynek i te 350,000,00 zł, przeznaczyć na rzeczone początki, bodaj połowę tego dachu, bo dyrektor CKP mówił, że można by to spróbować zetapować, ale widocznie póki co jeszcze nie czas na to.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tylko chcę przypomnieć wysokiej Radzie, że zadanie jest zapisane, trzeba czytać po prostu uchwałę budżetową, termomodernizacja budynków oświatowych jeżeli dokładnie pamiętam tytuł, więc nie trzeba tutaj nowego zadania otwierać, rozważmy również skorzystanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale tam dofinansowanie jest bardzo małe na jedno zadanie może być dofinansowanie do kwoty 100.000,00 zł, więc może się pojawić taki nabór. Widzicie Państwo jeżelibyśmy chcieli całe zadanie wykonać to jest 1 600.000,00 zł, a możliwość pozyskania z wojewódzkiego funduszu to jest 100.000,00 zł jest to kropla, naprawdę trzeba się nad tym zastanowić jak wykonać to zadanie, żeby w maksymalny sposób uzyskać środki zewnętrzne.

Radny Franciszek Miśkowicz – już miałem nie zabierać głosu, ale Starosta przypomniał, że trzeba czytać dokumenty budżetowe. Natomiast kwestia jest Panie Starosto weryfikacji przez przetarg, w poprzednim budżecie już nie pamiętam ile tam było dokładnie 400, czy 500 tys., na CKP, można było ogłosić przetarg i przekonać się jaka jest rzeczywista kwota, czy nas będzie stać na to czy nie, bo ja nie mówię o kompleksowej termomodernizacji całości obiektu. Sam dach to jest pierwszy etap konieczny, żeby się tam nie lało i to można zrobić, bo wielokrotnie tak jak tutaj Pan Starosta wspominał, że jeżeli w szpitalu chcemy wiedzieć jaka będzie rzeczywista kwota remontu ogłośmy przetarg mimo, że możemy mieć niepełną kwotę zabezpieczenia i wtedy będziemy wiedzieć ile to kosztuje, tu jest podobnie.

Radny Krzysztof Buba - chciałem podziękować Panu Grzegorzowi Persowi za docenienie mojej wiedzy i umiejętności w zakresie dróg i organizacji ruchu, ale apeluję do Pana Starosty, żebyśmy nie mówili tylko o współpracy, tylko podjęli realne działania. Naprawdę przeznaczyć tak jak wnioskowałem tę kwotę 100.000,00 zł, na to żeby wykonać projekty budowy tych rond, które są naprawdę potrzebne i poprawią bezpieczeństwo, szczególnie to na ulicy Grota-Roweckiego, Szopena, Szkolnej. Na sesji w dniu 17 stycznia to wszystko bardzo dokładnie przedstawiałem, nie będę do tego wracał, trochę dobrej woli i współpracy. Tematów, na które trzeba wspólnie szukać rozwiązań jest bardzo wiele, ale to nie na tej sesji powinna być rozmowa. Na poniedziałkowej Komisji Rozwoju – cała Komisja jednogłośnie zagłosowała za podjęciem działań zmierzających do budowy tych rond. Myślę Panie Starosto, że trzeba wykonać pierwszy krok, żeby to zacząć, nawet później będzie łatwiej te drogi przekazać, czy ustalić kto, za którą będzie odpowiadał. Most będzie budowany, to tym bardziej to rondo jest potrzebne, także jeszcze raz apeluję do Pana Starosty i Zarządu, żeby podjąć działania abyśmy w tym zakresie coś zrobili, naprawdę jest to potrzebne.

Radna Bożena Macek – Lubaś - ja zwracam się do Pana Radnego Ryszarda Lisowskiego. Pan przed chwilą powiedział, że tamte drogi otrzymały dofinansowanie, to jest bardzo dobra nowina tylko nie wiem: Jakie dofinansowanie? Które drogi miał Pan na myśli? I skąd to dofinansowanie? Teraz do Pana Starosty jeszcze się zwrócę: Panie Starosto poczułam się na dzisiejszej sesji jak radna najgorszego sortu, bo na pytania innych radnych Pan Starosta odpowiadał, a do mojego głosu Pan się w ogóle nie odniósł, po prostu moją wypowiedź Pan zwyczajnie zignorował. Jest mi przykro Panie Starosto.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to nie była ignorancja z mojej strony, ale prawdę mówiąc, nie wiedziałem dokładnie jak Pani odpowiedzieć, bo raz Pani mówiła, że tej inwestycji nie ma, później Pani mówiła, że jest. Radny Muzyka odpowiedział, więc chcę Wysokiej Radzie wyjaśnić, że dzisiaj Zarząd Powiatu Jasielskiego, wybrał firmę w przetargu na budowę mostu na rzece Jasiołce w Dobrucowej wraz z odcinkiem drogi, a kwota, która został wybita na przetargu to jest 6 300.000,00 zł w zaokrągleniu. Widzicie Państwo zakładając, że uzyskamy dofinansowanie 50% - czyli 3 150.00,00 zł z budżetu ze środków własnych musimy na to przeznaczyć i na dzisiejsze deklaracje 500.000,00 zł z Gminy Tarnowiec i 200.000,00 zł z Gminy Jasło to jest 700.000,00 zł, czyli 2 650.000,00 zł tyle potrzeba nam środków w budżecie powiatu jasielskiego. Mam nadzieje, że również spróbujemy aplikować do Funduszu Dróg Samorządowych, bo tam jest lepsze dofinansowanie, więc mamy szanse otrzymać o 600 tysięcy więcej. Zarząd mnie upoważnił do prowadzenia rozmów z wójtami, żeby jednak to dofinansowanie zwiększyć, ja nie mówiłem celowo o tym, żeby po prostu nie dawać atutów dla adwersarzy. Mam nadzieję, że firma która przedstawiła taką ofertę nie wycofa się z tej ceny, bo mieliśmy lepszą ofertę na 4 600.000,00 zł, firma taką cenę zaproponowała i byliśmy bardzo zadowoleni, ale tylko na krótko ponieważ dali odpowiedź, że się pomylili i nie będą realizować. Firma, która ma dobrą renomę nie mniej jednak nie zrealizujemy tego mostu wraz z drogą za 4 600.000,00 zł. Mamy szanse za 6 300.000,00 zł, z tego nie wiemy, czy to się nam uda, wiec to jest takie w tej chwili niewiadome, ale prowadzimy działania jest krótki okres na realizację tej poważnej inwestycji, bo według kosztorysu całość inwestycji wynosiła 7 000.000,00 zł, więc mielibyśmy tutaj oszczędności prawie 700.000,00 zł, w stosunku do wartości kosztorysowej, firma która ma bardzo dobre notowania na rynku, dobre recenzje jest szansa, że ta inwestycja się powiedzie, ale nie chciałbym zapeszać dopóki nie będzie podpisana umowa, dopóki nie będziemy mieć zapewnionego finansowania.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4 b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. (Druk nr 58).
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o jej przedstawienie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027.
Przewodniczący otworzył dyskusję, poprosił o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Jan Czajka - opinia Komisji na temat zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027, jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk- opinia Komisji na temat zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016- 2027, jest pozytywna.
Więcej dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4 c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Druk nr 59).
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Przewodniczący otworzył dyskusję, poprosił o opinię Komisje.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Jan Czajka - opinia Komisji co do tego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk- opinia Komisji co do tego projektu uchwały jest pozytywna.

Radny Krzysztof Buba - bardzo merytoryczna dyskusja na temat budowy drogi 992 była na Komisji Rozwoju, ja bym tylko apelował do Pana Starosty, bo wybudowanie tej drogi spowoduje szereg komplikacji dla mieszkańców tej części, szczególnie od gminy Tarnowiec
i te wszystkie miejscowości wzdłuż ulicy Floriańskiej, Sobniowskiej, gmina Jasło itd. Będą tam duże utrudnienia w ruchu jeżeli zostanie to oddane, ja sygnalizowałem już ten problem
w swojej interpelacji w kwestii budowy mostów. Pan Starosta tutaj mówi o celach strategicznych, bardzo się cieszę, ale uważam i myślę, że Pan Jan Muzyka mnie tutaj poprze, że takim strategicznym celem dla powiatu jest budowa mostu łączącego ulice Fabryczną
z drogą powiatową, kwestia, czy to bliżej Gliniczka, czy Wolicy to w tej chwili nie ma znaczenia. Panie z wydziału inwestycji mówiły nam na Komisji, że jest wstępnie opracowany kosztorys, który wynosi, gdzieś około 12 000.000,00 zł, to co Pan Starosta mówił o kwestii dofinansowania, czy naprawdę warto podjąć ten temat, rozpocząć prace projektowe jest, że tak powiem cztery samorządy bardzo zainteresowane tym, bo myślę, że powiat jasielski jest zainteresowany Miasto ogromnie. Myślę, że Gmina Jasło i Gmina Tarnowiec tak samo, także nie odkładajmy tego zacznijmy coś robić, bo jak oddamy tą drogę 992 to wtedy zaczną się problemy, a sam Pan Starosta wie jak wygląda kwestia wiaduktów rozmawialiśmy na ten temat na jednej z komisji także uważam, że w trybie pilnym powinniśmy podjąć jakieś działania w tej kwestii. Miasto myśli o tym poważnie, to co Pan Starosta tutaj wszystkim zakomunikował, są złożone projekty na budowę dwóch mostów, dlatego też powinniśmy tutaj podjąć działania w kwestii budowy tego mostu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - rozumiemy ten problem i w poprzednim Zarządzie zwracaliśmy się do Generalnej Dyrekcji, żeby poszerzyć wjazd na drogę 28, problem wiąże się z tym, że Generalna Dyrekcja na razie nie widzi źródeł pokrycia, czy sfinansowania przebudowy tego skrzyżowania, bo najlepiej byłoby przebudować to skrzyżowanie. Jest ono dodatkowo w pasie kolejowym to wydłuża procedurę, z PKP się bardzo trudno rozmawia
i czasem to bardzo długo trwa, niemniej jednak zwracaliśmy się, ponowimy swój wniosek
i również będziemy rozmawiać z Ministrem Adamczykiem, żeby spróbować poszerzyć
o dodatkową segregację ruchu na tym skrzyżowaniu lub wybudować rondo w tamtym miejscu. Dobra uwaga o tym, żeby zbudować most na przedłużenie ulicy Fabrycznej, opracowaliśmy taką koncepcję, nie ma większych problemów z pozyskaniem terenów, dlatego że tereny które ewentualnie wchodziłyby pod przyszłą drogę to są tereny Gminy Tarnowiec, ulica jest w gestii Zarządu Miasta Jasła z racji tej, że powiat ma możliwość pozyskania 60 % dofinansowania to wydaje się logicznym, żeby właśnie rozmawiać o zamianie tych dróg, bo wtedy my jako powiat możemy skorzystać z wyższego dofinansowania, ale tu musi być wspólne działanie i porozumienie. Nie wiem na ile Gmina Jasło będzie zainteresowana, mówiliśmy o tym, aby drogą gminną dołączyć do tej przeprawy mostowej na lewym brzegu rzeki Jasiołki. Należało by tylko jedną działkę wykupić, właściciel tej działki jest gotów ją odsprzedać, więc wydaje się, że nie było by większych problemów proceduralnych. Trzeba zebrać się rozmawiać i zdecydować co jest ważniejsze i co w pierwszej kolejności należy wykonać.
Również tematem szkół też powoli się trzeba zacząć zajmować dlatego, że zwłaszcza boiska są w opłakanym stanie i młodzież nie ma gdzie ćwiczyć, więc tu tych problemów jest bardzo wiele i mam nadzieję, że znajdziemy jakiś konsensus, ale wspólnie z samorządami i ta współpraca zapowiada się dobrze.

Radny Krzysztof Buba - budowa tego mostu rozwiąże nam problemy na tym słynnym skrzyżowaniu na Kasprowicza z wiaduktami, ludzie sami będą widzieli, że są inne przeprawy patrząc na drogi gminne na strefie ekonomicznej, które umożliwiają przejazd do ulicy Piłsudskiego, naprawdę rozwiąże nam to fajnie organizację ruchu. Jak najszybciej trzeba podjąć działania, żebyśmy ten most zaczęli budować nie odkładać tego, bo to nam nic nie da.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ale na razie powiat nie ma ciągu drogowego, więc od tego trzeba zacząć.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Mieszkanka Miasta Jasła, która prosi o głos - chodzi mi o rondo, które jest u zbiegu ulic Grota-Roweckiego, Szkolnej i Szopena. W tamtym roku był utworzony Jasielski Budżet Obywatelski, ja chodząc między lokatorów, mieszkańców złożyłam wniosek do Urzędu Miasta na ten Budżet Obywatelski to była kwota do 300.000,00 zł, wszystko było pięknie, ładnie dokumenty zostały przyjęte. Okazało się, że droga Szopena jest drogą powiatową, a nie miejską i od tego zaczął się cały problem, a jest ta droga bardzo potrzebna, ponieważ jak się jedzie od Gądek wjeżdża się na ulicę skrzyżowanie z Grota-Roweckiego od tej ulicy (Grota-Roweckiego) nie widać, czy cokolwiek jedzie, bo są budynki i zasłaniają cały przejazd, postawione zostało lustro, które w ogóle nie zdaje egzaminu. My chcielibyśmy, ja już dałam pismo do Burmistrza i Starosty wszystkie mam tutaj odpowiedzi, więc Starosta twierdzi, że jeżeli Miasto się zgodzi będzie robić, to Starostwo dofinansuje i tak się to wszystko ciągnie od tamtego roku i nie widać końca tego. Ja was bardzo bym chciała poprosić, żeby można to było wciągnąć to nie jest taka duża inwestycja, prawdopodobnie do 300.000,00 zł, gdyby po połowie Miasto i Powiat zrobiło to byś my tą drogę mieli, a tam jest bardzo dużo wypadków na tym rondzie.

Ad. 6. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15:45.

Protokolant

Anna Bara

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół XI/2019pdf1.22 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 09:35 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, maj 2019 14:41 Paweł Szot