Drukuj

Protokół XXIX/2020

z XXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu w Jaśle pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia oraz uczestniczących w sesji drogą internetową online.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
18 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokoły w wersji elektronicznej oraz były do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Do protokołu z XXVII sesji nie wpłynęły uwagi.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 17 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 17 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Protokół został przyjęty.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Przewodniczący poinformował, że do protokołu z XXVIII sesji uwagi zgłosiła Radna Ewa Wawro, które zostały uwzględnione w protokole i tekst ujednolicony po tych poprawkach został radnym również przesłany drogą elektroniczną.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 18 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Do proponowanego porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
  b) udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle.
  c) 
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
  d) 
  rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Jaśle.
  e) 
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku.
  f) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym.
  g) 
  ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.
  h) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
 7. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.
 8. Informacja Zarządu Powiatu na temat naboru do szkół ponadpodstawowych.
 9. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w: Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Strzyżowie, na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2019.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Irena Baciak, Jan Czajka, Magdalena Stasiowska.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 20 Radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 215). Z Autopoprawką

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o przedstawienie projektu.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 rok. Z Autopoprawką.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja opiniowała projekt bez Autopoprawki, wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z Autopoprawką.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja w dziale 801 pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt bez Autopoprawki.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak na Komisji Rozwoju, zwracam się z prośbą dotyczącą wyjaśnienia i podania jakie zadania majątkowe w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 761.000,00 zł będą realizowane? Jest to kolejny projekt uchwały, który Wysoka Rada otrzymuje bez dokumentów źródłowych dotyczących jakie zadania zamierzamy z tych środków realizować? Od początku, kiedy dyskutujemy o uchwałach budżetowych i pewnych zapisach, w tym również o podziale nadwyżki bilansowej takiej informacji Rada nie otrzymuje i w tym przypadku również nie otrzymała. W związku z tym moje pytanie jest następujące: Kiedy Zarząd Powiatu będzie traktował Radnych jako partnerów do podejmowania wspólnych uzasadnionych, merytorycznych decyzji?

Starosta Jasielskie Adam Pawluś - nic innego nie będzie planowane, czy wykonane niż to co się znajduje w uchwałach Wysokiej Rady, więc odpowiedź jest prosta, to co jest w uchwałach Rady i nic innego nie będzie realizowane. Tych zadań mamy sporo, oczywiście szukamy i pozyskujemy środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania dobiegają końca, inne zadania będziemy realizować w miarę pozyskania środków zewnętrznych, więc prawdopodobnie będą z tego tytułu oszczędności.               

 

Radny Janusz Przetacznik - mówię o tzw. zadaniach nienazwanych, nie o nazwanych, które mamy imiennie wyszczególnione tak w uchwale budżetowej, jak również w uchwałach Rady zmieniających uchwałę budżetową, tu mówimy o kwocie ponad 1 700.000,00 na zadania nieznane, nienazwane, pod ogólna nazwą przypomnę: „drogi publiczne wydatki majątkowe w tym inwestycje, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych starostwo powiatowe”. To są zadania nienazwane, wiem jaka Pan Starosty jest narracja, że wszystko co jest uchwalone przez Radę, czy to w zmianach uchwały budżetowej, czy Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uchwałą Rady, a ja pytam o konkretny zakres rzeczowy, konkretne zadania, te właśnie nienazwane, bo one są pod jednym tytułem, za jedną kwotę. Czy i na to zadanie, tak jak przyjmowaliśmy uchwałę budżetową na rok 2019, czy 2020, jest wykaz zadań, które w tej pozycji będą realizowane, bądź sukcesywnie będą składane imienne wnioski do różnych projektów bądź funduszy w ramach tzw. aplikacji, czyli z zadań nieznanych przechodzimy w zadania nazwane, imiennie sprecyzowane. Tutaj mamy sytuacje identyczną, jak przy uchwałach budżetowych, jak Wysoka Rada uchwali te 1 700.000,00, to Zarząd będzie wydawał te środki w sposób przez siebie tylko uznany za zasadny i prawidłowy.

Starosta Jasielski Adam Pawluś-  wszystkie zadania są nazwane i jeżeli braknie nam środków na te zadania, które są w budżecie i są nazwane to wtedy będziemy oczywiście korzystać z tych środków. Natomiast nienazwanych zadań inwestycyjnych dużych rozmiarów nigdy nie realizowaliśmy i nie zamierzamy realizować. Są jakieś drobne projekciki, ale to są naprawdę tylko drobne, gdyby się pojawiły jakieś zadania, na które moglibyśmy pozyskać środki, a tych zadań nie ma w naszych uchwałach Rady Powiatu to wtedy oczywiście wystąpimy do Rady, tak jak wystąpiliśmy w przypadku drogi 1313 na odcinek do pierwszej bramy Gamrat-u i te szkody, które tam powstały. To jest zadanie nazwane, ale nie wiemy ile tych środków otrzymamy więc jeżeli otrzymamy w takiej wysokości jakiej nam się to będzie opłacało realizować, a gdy braknie nam środków to wtedy przesuniemy część tych środków nienazwanych na to zadanie, ale na dzień dzisiejszy, tam jest symboliczna kwota tak samo jak również na innych zadaniach nazwanych te kwoty są symboliczne, ponieważ stosowana jest taka zasada od lat, że w przypadku dofinasowań zewnętrznych, pomocy od innych samorządów korzystamy z tych środków i wspólnie realizujemy pewne zadania. Natomiast chcę państwa tu zapewnić, że nie będzie realizacji dużych zadań bez zgody i akceptacji Rady. Takich zamiarów Zarząd nie ma i  zapewniam państwa, że takiego działania nie podejmiemy. Natomiast jest to instrument, który umożliwia nam elastyczne podchodzenie do pewnych spraw, zwłaszcza do pozyskiwania środków. Liczyliśmy, że pozyskamy środki na likwidację skutków klęsk żywiołowych, ale sytuacja się zmieniła radykalnie w związku z COVID-em. Otrzymaliśmy środki COVID-owskie, które będziemy mogli wykorzystać na udział własny do zadań, które również są w budżecie powiatu, więc nic bez zgody Rady i wiedzy radnych tu nie zamierzamy wykonywać i działać bez zgody Rady, także jeszcze raz podkreślam wszystko jest za zgodą i wiedzą radnych.

Radny Franciszek Miśkowicz -  tak konkretnie, bo mamy wrzesień tytuł jest na drogi, czyli praktycznie Zarząd powinien mieć już gotowe propozycje na jakie drogi chce rozpisać przetargi i myślę, że stąd się wzięło to przesunięcie, że dajemy to na drogi, bo mamy już pomysły co chcemy z tego realizować. Czy można by było otrzymać taką odpowiedź, jakie zadania Zarząd zaplanował do realizacji w najbliższym okresie, bo praktycznie pozostaje kilka miesięcy i można będzie tylko wydatkować te pieniądze na określone zadania? 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  tych pieniędzy nie musimy wydać, my zmieniliśmy pewną taktykę, przeznaczyliśmy środki na realizację rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ale chcemy skorzystać ze środków zewnętrznych, obniżamy nasz udział w tym projekcie. Będzie on kosztował według szacunku około 17 mln złotych i gdybyśmy otrzymali 60 % dofinasowania, bo taki wniosek składamy w poniedziałek, jeżeli dzisiaj Wysoka Rada zaakceptuje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej taki wniosek złożymy do Wojewody i do Premiera, żebyśmy otrzymali przez te 3 lata 10 mln złotych, tak mówię w skrócie, dofinasowania do tej rozbudowy, więc te 14 mln, które było zaplanowane w pewnym sensie nam się teraz uwalnia. Również staramy się o inne środki zewnętrzne na nasze inwestycje, również na tą inwestycję szpitalną. Będzie on składał wniosek do Funduszu Solidarności, bo jest też taka możliwość. Mam informację, że Fundusz Solidarności dofinansowywał inwestycję szpitalne. Szpital nasz współpracuje z więzieniem w Roztokach i jest to również szansa pozyskania jakiś środków, więc szukamy wielu rozwiązań, żeby to zadanie zrealizować, ale zmniejszając jakby udział nasz powiatu. Myślimy też o innych źródłach pozyskania środków na tę inwestycję, nie wolno nam uruchomić przetargu przed decyzją rządu jeżeli będzie dla nas pozytywna decyzja rządu, że otrzymamy 60% dofinasowania to mamy wtedy sytuację jasną i rozwiązaną. Wtedy do tych 40 % albo użyjemy własnych albo będziemy pozyskiwać środki z innych źródeł tak jak przykładowo mówiłem z Funduszu Solidarności. Również pojawią się środki COVID-owskie, będą jeszcze dwa nabory w tym roku  i do tego też się przymierzamy. Mamy te 3 800.000,00 zł,  które możemy wykorzystać, bo tak zaplanowaliśmy, że w przyszłym roku je wykorzystamy na udziały własne, będziemy również obradować w miesiącu wrześniu na początku i decydować o inwestycji za 15, bądź za 16 mln  tego jeszcze dokładnie nie wiem, bo trwają opracowania i jest wreszcie szansa pozyskania środków na termomodernizację szkół, to jest wielkie wyzwanie, dobrze, że mamy własne służby sprawne, które wspólnie z projektantami, w krótkim czasie starają się przygotować ten wniosek, ale gdy nie będziemy próbować szukać, środków na zewnątrz to nie będziemy mieli nigdy takiej szansy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani. Mamy pozwolenie budowlane na rozbudowę szpitala o oddział psychiatryczny pierwszy etap, czyli trzy kondygnacje piwnica + parter + pierwsze piętro, w piwnicach techniczne urządzenia                                                                                    na parterze przychodnie dzienne i poradnie, na piętrze oddział zamknięty. Mam nadzieję, że będzie komfortowy i bezpieczny pod względem ppoż. sanitarnym i innym, nie tak jak to jest w tej chwili w starym historycznym budynku przy ulicy Szopena, gdzie budynek powinien być miejscem pamięci i świadczącym o tej wielkiej tragedii, kaźni przez Niemców, którzy tutaj na mieszkańcach powiatu jasielskiego i nie tylko pastwili się właśnie w podziemiach tego szpitala, bo tam są jeszcze te ślady i pozostałości, ale jest szansa dajemy ją sobie. Dlatego zwracam się do Wysokiej Rady, żeby zagłosować nad tymi zmianami, jak również nad zmianami wieloletniej, gdy nie będziemy próbować to tych środków nigdy nie uzyskamy. Tu od razu chcę podziękować Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi i Zarządowi Województwa Podkarpackiego, że wyraził pozytywną opinię, że ta nasza inwestycja wpisuje się w strategię Województwa Podkarpackiego i ta opinia pozwala nam sięgać po środki z rządu, jeżeli uzyskamy również pozytywną, to już Pani Wojewoda wystąpi o pozytywną opinię do Pani Minister Rozwoju Regionalnego i gdy taka opinia będzie pozytywna to myślę, że wielkie szanse są na uzyskanie tych środków nie wiem, czy w 60 %, czyli w tych 10 mln, ale gdy nie wypełnimy tego kuponu to nigdy nie dowiemy się, to też jest szansa. W przyszłym roku będziemy sprzedawać działki w Przysiekach. 30 działek budowlanych, jedna działka komercyjna. To też będą jakieś środki, które będą mogły zasilić nasz budżet, są też działki przygotowywane do sprzedaży w miejscowości Trzcinica, ale tam jeszcze ten okres przygotowania planu przestrzennego potrwa, więc te w Przysiekach prawdopodobnie w przyszłym roku już będą gotowe, więc szukamy źródeł na sfinansowanie inwestycji. Pan Prezydent w kampanii zapowiadał środki specjalne na szpitale powiatowe, to też może się pojawi, my jesteśmy przygotowani, mamy gotowy projekt, kosztorysy, pozwolenie budowlane i w tej chwili skreślamy, wypełniamy wniosek i taki wniosek jeżeli dzisiaj Wysoka  Rada przegłosuje w poniedziałek zostanie zawieziony do Urzędu Wojewódzkiego.

 

Radna Dorota Woźniak- Pan Starosta już w części odpowiedział na moje pytanie, bo chciałam zapytać skąd zdjęcie pieniędzy ze szpitala? Natomiast mam prośbę, gdyby Pan Starosta przedstawił na czym będą polegać te kolejne etapy budowy szpitala psychiatrycznego i mniej więcej w jakim czasie? Jeżeli nie na sesji to ewentualnie na maila radnym, bo ten etap pierwszy to mi tak nie do końca cokolwiek mówi, a chciałabym wiedzieć.  

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  Panie Przewodniczący jeżeli mogę odpowiedzieć to odpowiem bardzo krótko, my tego jeszcze dokładnie nie wiemy? Potrzeby są zidentyfikowane, jeszcze to robiły poprzednie Zarządy, mogą to być przychodnie specjalistyczne, które są przy ulicy Szopena, może to być również część administracyjna, tego nie wiemy? My jako Zarząd złożyliśmy wniosek również do Krajowego Programu Odbudowy na 30 mln taki wniosek został skierowany. Nie wiem kiedy się te środki pojawią? To są środki COVID-owskie uchwalone wspólnie przez Radę Europejską. Dla nas, Polski, to będzie około 23 mld euro, jeżeli również by się nam udało z tego wykroić jakieś środki to my złożyliśmy wniosek, żeby w Krajowym Planie Odbudowy, bo taki przygotowuje Polski Rząd na walkę z COVID-em, na ożywienie gospodarki, żeby również z tych środków skorzystać, dlatego jeżeli będziemy mieć środki na pierwszy etap to będziemy się zastanawiać, czy ruszyć drugim etapem, bo na drugi musimy mieć projekt, on na pewno będzie tańszy, bo nie trzeba będzie budować fundamentów podpiwniczeń. Nie wiem jak z tym dachem będzie, czy on da się podnieść, czy nie? To będzie tymczasowy dach pod tymi dwoma kondygnacjami, które będą wybudowane, więc będzie Wysoka Rada miała możliwość decydowania o tym drugim etapie i wtedy będziemy mieli szansę na realizację całości, szpital byłby wtedy w komplecie, ale pozostaje również ten nieszczęsny budynek, w którym mieści się administracja, obudowany rakotwórczym azbestem. Warunki są tam fatalne i to najpierw musimy zabezpieczyć funkcjonowanie oddziału psychiatrycznego, bo naprawdę funkcjonuje ten oddział w bardzo fatalnych warunkach, a  będziemy decydować o innych sprawach w trybie nadzwyczajnym i zdecydowaliśmy, że pomieszczenia socjalne dla zespołów ratowniczych zakupiliśmy kontenery i funkcjonują znakomicie, służą kierowcom i ratownikom i w ten sposób są również bezpieczniejsi i lepiej przygotowani w tym okresie pandemii.

Radny Janusz Przetacznik- do dwóch kwestii, gdybyśmy mieli określone zasady, o które wnioskowaliśmy i o których m.in. na Komisji Rozwoju rozmawialiśmy, o pewnych zasadach związanych z budowaniem strategicznego planu inwestycyjnego na tę kadencję, a nie od zadania do zadania, od aplikacji do aplikacji, nie było by problemów. Rozmawialiśmy również na Komisji Rozwoju i na to zwracałem uwagę, że Rady poprzednich kadencji decydowały o pewnych programach strategicznych, określały strategiczny cel albo cele na daną kadencję. My tego celu, takiej rozmowy nie odbyliśmy. Przypomnijmy m.in. proponowaliśmy inne formułowanie posiedzeń Rady i ich tryb zwoływania, mieliśmy podsumowywać strategię, rozmawiać o innych działaniach, nie rozmawiamy. Cały czas, do tego zmierzam, a mamy doświadczenia już z minionych lat z Zarządem Powiatu pod pana kierownictwem, że to zaufanie jest ograniczone, stąd moja decyzja o głosowaniu przeciwko wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za rok 2019, zresztą będzie okazja jeszcze o tym mówić. Chciałbym zwrócić uwagę, że pan niejednokrotnie podkreśla abyśmy zagłosowali również za Wieloletnią Prognozą Finansową bo to nam umożliwia aplikowanie o środki z rezerwy budżetowej państwa. O ile mnie pamięć nie myli Panie Starosto to my tych środków tam mamy znacznie więcej niż obecnie proponowane 7 mln 69 tys. zł., bo jak przypominam sobie to było to ponad 13 mln. Tak jak rozmawialiśmy wtedy w trybie nadzwyczajnym, ta inwestycja pod nazwą „pierwszy etap rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wszedł w trybie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie zostało wprowadzone 13 mln 30 tys. oraz gdzie m.in. z budżetu powiatu pokryliśmy koszty wykonania koncepcji. Tak jak przewidywaliśmy ta koncepcja nie do końca była i jest dla nas jasna, zrozumiała, czytelna, ponieważ dowiadujemy się teraz, że mogą być mocniejsze ławy fundamentowe, które by mogły w przyszłości przenieść kolejne kondygnacje budynku. Warto byłoby z nami na ten temat chociażby porozmawiać. Tak jak m.in. Panie Starosto zwracałem uwagę, że pozwolenia na budowę rozbudowy jasielskiego szpitala mamy i były od roku 2015. Co pan z nimi zrobił, to pan doskonale wie te pozwolenia nam się, mówiąc kolokwialnie „przeziębiły”. W związku z tym to dla mnie nie jest argument, czy my mamy pozwolenie na budowę, dokumentację, kosztorys inwestorski, ale przede wszystkim jaka jest wola? W związku z tym prosiłbym aby, jeżeli pan stara się nas przekonywać, to prosiłbym nas przekonywać wiarygodnie, bo o zmniejszenie z 13 mln w Wieloletniej Prognozie środków finansowych to mnie akurat pan nie przekonuje tak samo jak również decyzjami wprowadzającymi po stronie inwestycji te 3 mln 800 wynikających z tego programu COVID- owskiego, o których Pan Starosta mówił. Chwała Zarządowi i panu osobiście za to, że próbuje pan i Zarząd podejmować różne działania by tych środków finansowych do naszego samorządu  spływało coraz więcej, powtarzam chwała i dziękuję panu w imieniu swoim oraz mieszkańców, natomiast prosiłbym aby traktować radnych jako partnerów do dyskusji. Może warto, może pewne rozwiązania radni też by mogli podpowiedzieć w przypadku strategii i programów rozwojowych. I tak jak mówiliśmy o drogach lokalnych, warto byśmy rozmawiali ze sobą jak partnerzy. Przygotować program wieloletni przeznaczając środki na przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych np. tak jak sugerował Pan Radny Krzysztof Buba chociażby ulicy Mickiewicza, robić pewne kompletne, docelowe projekty uwzgledniające kryteria, które obowiązywać będą w Funduszu Dróg Samorządowych. Wtedy zupełnie łatwiej nam będzie abyśmy mając określoną strategię budowy. Teraz kadencja samorządu to 5 lat, przedtem było 4, ale wtedy samorząd potrafił się wspiąć nad wyżyny i pokazywać pewne kierunki strategiczne, inwestycyjne. Nas na to nie stać. My podejmujemy decyzje strategiczne, wielomilionowe na sesjach nadzwyczajnych, przy okazji zmiany Wieloletniej Prognozy i cały czas do tego mam uwagi Panie Starosto, do takich właśnie działań naszego powiatowego samorządu. Jeżeli popatrzymy na samorząd miejski to zupełnie inaczej wygląda informowanie o pracach samorządu miejskiego radnych, jak również mieszkańców.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  ale to nie jest temat sesji.

Radny Janusz Przetacznik - Niech mi pan da dokończyć ja panu nie przerywałem. Co mamy na stronie starostwa powiatowego przed dzisiejszą sesją? Projekty uchwał Rady Powiatu, nic. Żaden projekt uchwały Rady Powiatu nie jest podany do publicznej widomości, czy to jest zgodne z ustawą? Oczywiście będę w wolnych wnioskach pytał Pana Przewodniczącego Rady jak wykorzystuje swoje instrumenty i dlaczego Pan Starosta tego nie zamieszcza, nie pierwszy raz zresztą? I jak my mamy dyskutować o planach strategicznych i dawać panu wotum zaufania jeżeli tego typu informacja nie jest informacją publiczną?      

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez  PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle. (Druk Nr 216).

Przewodniczący poinformował obecnych, iż do uchwały jest załączona opinia Skarbnika Powiatu Jasielskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim Pana Wicestarosty Stanisława Pankiewicza.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć oraz Wicestarostę Stanisława Pankiewicza o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez  PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - może bym tylko uzupełnił, bo wprawdzie na komisjach te informacje były przekazywane z mojej strony, że spółka Jasiel na dzień dzisiejszy ma bazę na dawnych lokalach PKS-u. Na dzień dzisiejszy właśnie udało się wylicytować u komornika nową bazę tak jak Pani Skarbnik mówiła przy ulicy Towarowej, kwota tej nieruchomości łącznie z obiektami warsztatowymi i dyspozytornią magazynami to jest 1 448. 400, 00 zł. jest to ¾ wycenionej wartości tej nieruchomości. Na dzień dzisiejszy opłaty czynszowe są na poziomie 15 tys. miesięcznie raty kredytowe będą na poziomie 17,5 tys., czyli praktycznie będą to koszty czynszu wynajmu tej bazy. Powiem tak, że sytuacja została unormowana, jeżeli mogę Panie Przewodniczący w tym temacie jeszcze powiedzieć, zorganizowany został ten system transportu, zostali włączeni przewoźnicy komercyjni, związek jest organizatorem tego transportu publicznego, przerabia środki finansowe na poziomie 17 mln złotych, wchodzą tam wszystkie środki zewnętrzne i środki naszych samorządów, czyli powiatu, gmin i miasta. W tym momencie nie ma już takiej licytacji i podbierania pasażerów. Rozkłady jazdy - panowie wójtowie sami to uzgadniają pod potrzeby naszych mieszkańców i myślę, że przychody też będą większe dlatego, że nie będą rozdzielane na komercyjny czy też publiczny transport, bo po wszystkie pieniążki oni występują, ci czterej przewoźnicy komercyjni jako podwykonawcy spółki Jasiel, bo taka formuła może istnieć i będą też korzystać z dopłaty funduszu przewozów autobusowych, czyli tego wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa, sytuacja finansowa będzie się poprawiać tej spółki. Jeszcze, chcę  zauważyć, że spółka musi wnieść swojego wkładu 20% czyli ponad 360 tys. zł. ma środki na ten cel i bardzo proszę Wysoką Radę o przegłosowanie tej uchwały. Pragnę podziękować też Panu Staroście, który włączył się w tą tematykę. Uzgadniane były kwestie z innymi bankami, Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym w tej sytuacji podał tą rękę aby ta możliwość inwestycyjna była zrealizowana i też pani skarbnik, dlatego że tak prawnie i finansowo uzasadniła ten nasz wniosek, za to jestem też wdzięczny.                  

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym abyśmy tutaj byli dobrze zrozumiani, ponieważ tak jak wspomniałem projektów uchwał nie ma na naszej stronie, natomiast sesja jest publiczna, tu padają różne kwoty. w różnych kwotach mamy różne uzasadnienia. Żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy to mówmy o następujących dokumentach i faktach. Kupujemy nieruchomość według tych dokumentów, które nam przedstawił Wicestarosta Pankiewicz za kwotę poniżej niewiele 1 450.000,00 netto plus 23 % podatek VAT. Spółka wpłaciła wadium w wysokości 193.120,00 zł w związku z tym cały ten udział, o którym mówimy „Spółki Jasiel” to jest niecałe 50.000,00 zł, ponieważ VAT inwestycyjny będzie podlegał rozliczeniu w normalnej działalności spółki. W związku z tym mówimy o kwocie poręczenia 1 400.000,00, bo tyle nam brakuje do sfinansowania zakupu, pozostałe środki finansowe konieczne do zakupu t.j. 50.000,00 zł. to jest podatek VAT w wysokości 23 %, który będzie podlegał rozliczeniu w normalnej działalności inwestycyjnej Jasiel-a. To jest pierwsza uwaga, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli o czym rozmawiamy, skąd te wielkości się biorą i dlaczego mówimy o takiej kwocie kredytu 1 400.000,00 i pozostałych rzeczach. Mnie przekonują te argumenty, o których mówił Pan Starosta Pankiewicz, że wysokość miesięcznych rat kredytowych to są mniej więcej miesięczne obciążenia dotychczas płacone, w związku z tym wszystko na to wskazuje, że kredyt w tej wysokości, przy takich warunkach jego spłaty jest kredytem bezpiecznym. Tak jak powiedziałem na komisji, chciałem powiedzieć, że będę głosował za poparciem tej uchwał. Po pierwsze, Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami, które reprezentuję, od 10 lat występuje w swoim programie o stworzeniu czy uruchomieniu, nie będę teraz mówił o możliwej formie prawnej, poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców z terenu powiatu jasielskiego. Wielokrotnie w rozmowach z przedsiębiorcami właśnie to była największa bolączka w powiecie jasielskim, system poręczeń kredytowych, zresztą to samo mówiliśmy przy okazji Powiatowego Urzędu Pracy, że tam mogą być również pożyczki, jednak czasami barierą były poręczenia majątkowe, bądź rodzinne jeżeli chodzi o spłatę i stąd niektórych przedsiębiorców rozwój napotykał na te trudności. Po drugie, patrząc na ustawę o finansach publicznych i wszystkie nasze wskaźniki, to ponieważ poręczenie kredytowe zwiększa dług powiatu jasielskiego i stanowi wydatek bieżący powiatu to cieszę się, że jakiekolwiek inne bieżące zadania, które będą wpadać, już będą podejmowane rozsądnie i w uzgodnieniu  i po dyskusji z Radą Powiatu, a nie na zasadzie takiej, że jeszcze się mieścimy w widełkach i  dopuszczalnym limicie zadłużenia.                              

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez  PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. (Druk Nr 217 ). Z Autopoprawką Zarządu.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. Z Autopoprawką.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię, bez Autopoprawki.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, bez Autopoprawki.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt, bez Autopoprawki.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- jak już wcześniej wspomniałem w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej mieliśmy zabezpieczone 13 mln 30 tys. zł.  i to potwierdziła Pani Skarbnik. Teraz zmniejszamy obciążenie i pojawia się jedyna dodatkowa rzecz. W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisujemy informację, że powiat zamierza ubiegać się o dofinasowanie przedmiotowego zadania w 60%. Przypomnijmy, że wtedy wydatki przyjmowaliśmy na to zadanie na poziomie 13 mln 30 tys. Natomiast to o czym wtedy dyskutowaliśmy i mieliśmy wtedy poważne obawy, na ile 13 mln jest kwotą realną, a nie wyższą. Okazało się, że jednak radni mieli zdecydowanie rację, że te środki są zdecydowanie zaniżone, kiedy w oparciu o koncepcję projektową, przyjmowaliśmy zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po raz kolejny się sytuacja powtarza i to co Pani Skarbnik powiedziała potwierdzam, że składając wnioski i aplikując o środki, które mają być inwestycjami wieloletnimi powinny te zadania być na trwale zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Niemniej jednak jeżeli mówimy o decyzjach wieloletnich, mających wpływ i skutek wieloletni powinniśmy na ten temat szerzej dyskutować, a nie poprzez tylko samą zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.                

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Jaśle. (Druk Nr 218).

Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Radną Magdalenę Stasiowską o przedstawienie stanowiska Komisji.

Radna Magdalena Stasiowska - Komisja zaproponowała państwu uchwałę, na posiedzeniu przyjęto skargę jako bezzasadną. Otrzymaliście państwo projekt uchwały i opinię, każdy miał czas, żeby się zapoznać, więc nie będę tutaj czytać uzasadnienia.   

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym przede wszystkim zacząć od wielokrotnie już powtarzanej sytuacji na tej sali i na sesjach, abyśmy się traktowali w sposób jak najbardziej odpowiedzialny i poważny w zakresie skarg. Jeżeli popatrzymy na daty, jak również na kwestie rozpatrywania konkretnych spraw określone w KPA czyli art. 237 nie jest przestrzegany. Żeby to było pierwszy raz, pewnie można by powiedzieć, można się pomylić, natomiast to nie jest już pierwszy raz, kiedy o terminie rozpatrzenia skargi radny nie jest informowany. Cytowałem Panu Przewodniczącemu, że radny oraz poseł powinien zostać poinformowany, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia skargi na organ, o trybie i terminie jej rozpatrzenia, a tym bardziej podania potencjalnych motywów dlaczego termin zostanie wydłużony. Otrzymałem pismo od Pana Przewodniczącego w tej akurat sprawie znacznie przekraczającej wszystkie możliwe i dopuszczalne terminy określone w KPA z wyznaczeniem daty rozpatrzenia tej skargi w terminie do 31 sierpnia. To pierwsza sprawa dotycząca procedury i przede wszystkim przestrzegania tych zasad, że radny i poseł jest tą osobą publiczną, która może występować w imieniu własnym, bądź na wniosek, że powinien być poinformowany w określonych terminach o trybie i sposobie rozparzenia jego skargi. Druga dotyczy projektu uchwały i uzasadnienia uznania skargi za zasadną, czy bezzasadną, czy wystąpiła strata, czy nie? Na ten temat próbowałem podejmować dyskusję na szczeblu Wysokiej Rady, jak się okazuje nieskutecznie. Pewnych tematów by nie było, gdyby nie upór Zarządu Powiatu, którym kieruje Pan Starosta Adam Pawluś. Przypomnijmy, że w 2017 roku Rada Powiatu uchwaliła Statut Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w którym m.in. stwierdziła, że Komisje Konkursową na dyrektora powołuje Rada Powiatu i od tego się zaczęło. Kadencja wtedy aktualnego dyrektora Michała Burbelki upływała w roku 2019. I z czym w roku 2019 mamy do czynienia? 6 lutego odbywa się sesja i Zarząd wnioskuje o zmianę statutu szpitala specjalistycznego wprowadzając m.in. poprawkę w § 12 ust.7, że komisję konkursową na stanowisko dyrektora powołuje Zarząd Powiatu w Jaśle, czyli w myśl zasady „szczęściu należy pomóc”, nie można liczyć na przypadek, obiektywizm transparentność, to nie przypadek i nie Rada Powiatu będzie decydować o komisji. Żaden przypadek, Zarząd ma mieć wszystko w swoich rękach. Gdyby akurat tych zmian nie było, pewnie i tej mojej skargi też by nie było i pewnych perturbacji związanych z zatrudnieniem i podejmowaną uchwałą. Co się stało 6 lutego? Jak powiedziałem jest uchwała Zarządu, w związku z tym Zarząd już konsekwentnie wdraża procedurę jakby był tym organem, który  powoływał będzie komisję konkursową, nic bardziej  błędnego. 21 marca 2019 roku rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 marca, a 21 jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego, stwierdza nieważność nowelizowanego statutu, nieważność tych zmian, czyli powracamy, że komisje konkursową na stanowisko dyrektora szpitala powołuje Rada Powiatu w Jaśle. Przypomnijmy, rozstrzygnięcie opublikowane 21 marca w Dzienniku Urzędowym, Wojewoda podejmuje tą decyzję 12 marca, a my mamy do czynienia z uchwałą Zarządu Powiatu z 18 stycznia. Jak powiedziałem to jest konsekwencją tego, że z uporem godnym lepszej sprawy, łamiąc przepisy prawa Zarząd decyduje się na podejmowanie uchwały w zakresie zatrudnienia lekarza Michała Burbelki na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora i od tego cały problem się wziął. Chciałbym kwestie wyjaśnić, bo może nie bardzo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozumie instytucję nieważności uchwały. Starałem się to na sesji wyartykułować, ale może niezbyt dokładnie, precyzyjnie. Postaram się to zobrazować następującym przykładem, który pozwoli nam zrozumieć co to znaczy stwierdzenie nieważności uchwały. Uchylenie można porównać do zaprzestania nagrywania, bez kasowania tego co już na taśmie zostało nagrane, natomiast stwierdzenie nieważności uchwały do całkowitego wymazania nagrania. Co to proszę państwa oznacza? Jeżeli stwierdzamy nieważność uchwały to wymazujemy wszystko co dotychczas zostało nagrane od daty podjęcia uchwały do czasu stwierdzenia jej nieważności. Jeżeli popatrzymy na wyroki sądów w tej sprawie potwierdzają tą moją opinię i podkreślają, że stwierdzenie nieważności uchwały powoduje, że podmiot, który dokonał takiego naruszenia prawa powinien naprawić szkodę w pełnym zakresie, obejmującym zarówno szkodę rzeczywista jak i utracony zysk, wyrządzony w skutek jej wejścia w życie. Proszę zwrócić uwagę właśnie na podstawie tych regulacji zwróciłem się do Zarządu 23 maja z zapytaniem jakie działania zostały podjęte przez członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 roku uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę celem naprawienia szkód spowodowanych jej działaniem? To proszę państwa jest wynikiem i konsekwencją stwierdzenia nieważności uchwały. Jakie działania podjął Zarząd, czyli organ, który podjął uchwałę, której nieważność stwierdził wojewoda, jakie działania podjął aby naprawić szkodę? Co w wyniku podjętej przez Zarząd uchwały stało się? M.in. starałem się zapytać, dopytywać. Przypomnijmy fakty, skończyła się kadencja Michała Burbelki i Zarząd, Pan Starosta wydał świadectwo pracy po zakończonej kadencji. Nie wiem, czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  miała okazję przeczytać i zapoznać się z uzasadnieniem wojewody, kiedy wygasła umowa o pracę i czy zostało wydane świadectwo pracy? Pan Starosta odpowiadając i zamieszczając odpowiedź na moje zapytanie na stronie internetowej tak podał, świadectwo pracy zostało wydane. W związku z tym umowa o pracę, z tytułu upływu kadencji, została z Michałem Burbelką rozwiązana. Od daty rozwiązania umowy Michał Burbelka jest lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji, którego może zatrudnić szpital specjalistyczny jako pracodawca. Szpital specjalistyczny, a nie Zarząd Powiatu działający w imieniu szpitala specjalistycznego. Stąd kolejne pytania i kwestie dotyczące wyjaśnienia, czy szpital zatrudniając lekarza medycyny Michała Burbelkę, lekarza posiadającego pierwszy stopień  specjalizacji na 1/5 etatu, bo takie otrzymałem odpowiedzi od pana Michała Burbelki jak również Pana Starosty, że lekarz z tą specjalizacją, czy specjalnością wymagany w okresie od 22 stycznia do 9 kwietnia był potrzebny Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle w wymiarze 1/5 etatu nie poniósł szkody? Te dane Komisja Skarg, Wniosków i Petycji miała, były dołączone do skargi. Zwróciłem się do szpitala jako pokrzywdzonego, czy podjął działania zmierzające do naprawienia szkody, że szpital specjalistyczny jako pracodawca, na podstawie błędnej decyzji Zarządu, wypłacał osobie wyższe wynagrodzenie niż stanowią jej kwalifikacje zawodowe. W materiałach macie wyliczone jaka to jest kwota, to nie jest mała kwota, jest niebagatelna, bo wskazująca m.in. chociażby, że jeden dzień urlopu wypoczynkowego to jest prawie 1000 zł. Jeżeli popatrzymy  na kwoty za dyżury wypłacone lekarzowi, a osobie pełniącej obowiązki dyrektora to są dwie różne kwoty. Jeżeli popatrzymy na przepisy ustawy o działalności leczniczej i tą specustawę, gdzie lekarz specjalista z drugim stopniem specjalizacji, który złoży tzw. „lojalkę”, że jedynym pracodawcą jest dany szpital, może dostać maksymalne wynagrodzenie 6,5 tys. zł., i od tego naliczane są dyżury. Proszę zwrócić uwagę od jakiej kwoty wynagrodzenia były naliczane dyżury lekarzowi Michałowi Burbelce w okresie od  22 stycznia do 9 kwietnia?

Nie od kwoty maksymalnej, gdyby przyjąć, że Michał Burbelka posiada ustawowe specjalizacje i złożył „lojalkę”, że jasielski szpital jest jedynym źródłem i miejscem pracy, miałby wypłacone wynagrodzenie w kwocie 6,5 tys. zł. To wszystko macie państwo w moich materiałach, moim postępowaniu wyjaśniającym. Ponieważ na mój wniosek szpital odmówił wszczęcia postępowania, stąd skierowałem tą sprawę do Najwyższej Izby Kontroli i macie  państwo jej odpowiedź, która zasugerowała dalsze postępowanie już poprzez Regionalną Izbę Obrachunkową. Stąd też pojawiła się Regionalna Izba Obrachunkowa, która po najmniejszej linii oporu idąc, patrząc literalnie na sprawę: kto rozpatruje przedmiot skargi, a nie czego ona dotyczy? I skierowała sprawę do rozpatrzenia przez Radę Powiatu. Wbrew pozorom i temu co zapisała Komisja Skarg, Wniosków i Komisji, skarga jest w pełni zasadna. Szpital poniósł większe koszty związane z zatrudnieniem lekarza Michała Burbelki w okresie od 22 stycznia do 9 kwietnia. W tym czasie pełnoprawnymi członkami kierownictwa szpitala był zastępca ds. ekonomicznych oraz zastępca ds. leczniczych, którzy są umocowani w statucie szpitala. Gdyby nie upór związany ze zmianą statutu można by było tą sytuację błyskawicznie załatwić, tak jak tu zostało zrobione, kiedy komisja została powołana. Okres od czasu powołania przez Wysoką Radę Komisji Konkursowej do prawidłowego zatrudnienia Michała Burbelki od 10 kwietnia trwał 14 dni. Wszystko można było zrobić od 22 stycznia w 14 dni, tak jak sugerowaliśmy na posiedzeniu Rady. To jest pierwsza część skargi. Prosiłbym, aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając tyle czasu zapoznawała się z dokumentami i przede wszystkim starała się je zrozumieć i przeczytać. Przede wszystkim co znaczy nieważność, stwierdzenie nieważności uchwały i jakie i kto ponosi skutki takiej decyzji? To jest pierwsza sprawa. Druga dotyczy wypłaconego dofinasowania do studiów podyplomowych. Też na sesji to poruszałem, też tę sprawę  poruszałem w interpretacjach. I co proszę państwa m.in. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w uzasadnieniu uchwały nam podała? Powołała się m.in. na ostatniej stronie na indywidualną interpretację dyrektora Izby Skarbowej. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz i warto by było, aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przy okazji rozpatrywania innych spraw w przyszłości, tym tematem się zainteresowała i zajęła. Interpretacje indywidualne, a szczególnie z zakresu prawa podatkowego, nie stanowią źródła prawa i w tejże samej, mam nadzieję, że pani przewodnicząca i komisja przeczytała to pismo, na które się powołuje w uzasadnieniu tej uchwały. Chciałbym, żeby to też było zaprotokołowane z dzisiejszej sesji m.in. co można przeczytać, że „należy wskazać, że stanowisko Ministerstwa Skarbu z dnia 16 września 2008 roku w sprawie świadczeń dodatkowych przyznawanych osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi nie jest wiążące dla tutejszego organu, bowiem nie stanowi źródła prawa.” To jest po pierwsze, po drugie „każdą sprawę organ podatkowy jest obowiązany traktować indywidualnie, po trzecie na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.”  To warto było przeczytać. Czego dotyczy ta interpretacja podatkowa? Jest zawarta na stronie 8 z 9 stron, dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów takich wydatków, ale nie dla wszystkich dla konkretnej spółki. W związku z tym gorąca prośba, możemy wszystko pisać, przegłosowywać, ale bardzo bym prosił abyśmy w naszych dokumentach, które będą później zamieszczane na stronie podawać rzeczy faktyczne zgodnie z prawem, abyśmy się nie kompromitowali jako Rada, że nie wiemy co to znaczy unieważnienie czy stwierdzenie nieważności uchwały? Czy występują w tym przypadku szkody, czy nie? Który podmiot jest do czego zobowiązany oraz co jest źródłem prawa? Czy interpretacja podatkowa w indywidualnej sprawie stanowi źródło prawa, które jest zacytowane w projekcie niniejszej uchwały?             

 

Radny Krzysztof Buba - miałbym kilka pytań do komisji, pierwsze, czy to uzasadnienie jest opinią komisji? Bo czytając go rozumiem to troszkę inaczej, komisja przedstawiła swoją opinię w sprawie i wskazała co następuje. Czy radni mogliby otrzymać opinię komisji podpisaną przez panią przewodniczącą, czy przez całą komisję? Bo tak naprawdę nie wiem, kto to uzasadnienie czy tą opinię sporządził, czy to jest opinia komisji? To jest pierwsza rzecz, żeby mi odpowiedzieć. Druga sprawa, dlaczego nie otrzymaliśmy protokołu z kontroli wewnętrznej starostwa skoro w uzasadnieniu jest wpisane, że była przeprowadzona ta kontrola? Chciałbym ją też zobaczyć. Czegoś tu nie rozumiem, Pan Radny Janusz Przetacznik bardzo szeroko to rozwinął i wytłumaczył. Czegoś nie rozumiem, niech mi komisja poda na jakiej podstawie był zatrudniony pan dyrektor i na jakiej podstawie otrzymywał wynagrodzenie? Tego nie rozumiem, może nie jestem za bardzo inteligentny w tych sprawach, ale coś mi tutaj nie pasuje. Prosiłbym, żeby komisja udzieliła informacji w tym zakresie. Jak rozumieć, co ma wynagrodzenie, które było wypłacone panu dyrektorowi, nie mam pretensji wcale, o to, że pan dyrektor otrzymał wynagrodzenie, gdyż on to w dobrej wierze przyjął, ale co ma to, że i tak byłoby wypłacone wynagrodzenie dyrektorowi, który byłby powołany na podstawie przeprowadzonego konkursu? Nie był powołany nowy pan dyrektor, to niech może komisja wytłumaczy te kwestie związane z  wynagrodzeniem, żebym to zrozumiał.              

 

Radna Dorota Woźniak - mam kilka pytań do komisji skarg: Jeżeli chodzi o wytłumaczenie uzasadnienia dotyczącego tego punktu b, czyli przyznania środków na studia podyplomowe dla pana dyrektora. Nie chodzi mi o przyznanie środków tylko o wytłumaczenie. Pominąwszy to co Pan Radny Przetacznik stwierdził, że cytowana interpretacja indywidualna nie ma oparcia w prawie, nie stanowi źródła prawa, więc nie powinna być przytaczana w uzasadnieniu. Komisja w uzasadnieniu podaje, że przyznane dofinasowanie studiów jest w zgodzie z ustawą kominową, czyli  tą ustawą o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. W art. 11 jest napisane, że świadczeniami dodatkowymi, dla osób o których mowa w art. 5 ust.2, są świadczenia z tytułu zatrudnienia w tym bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz związane z ubezpieczeniem majątkowym i osobowe inne, bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz odrębnych przepisach. Dofinasowanie studiów nie stanowi świadczenia dodatkowego.  Komisja pisze, że można było przyznać dofinasowanie studiów. Ustawa o wynagrodzeniu, ta kominowa, stanowi, że kierownikowi samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej  przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne oraz świadczenia dodatkowe i nagroda roczna, skoro więc państwo tutaj przeprowadzacie, że dofinasowanie studiów nie stanowi świadczenia dodatkowego to w takim razie w świetle tej ustawy jego przyznanie nie znajduje uzasadnienia. Poza tym komisja napisała, że dofinasowanie studiów jest w zgodzie z kodeksem pracy art. 103, który stanowi pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki, zakwaterowanie i nawiązali państwo to do ustawy kominowej, do art. 11, że kierownik może dostać świadczenia dodatkowe inne lub wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania lub w odrębnych przepisach. Z kolei nie popatrzyliście państwo  na to, że ustawa kodeks pracy art. 24126 § 2 stanowi, że „układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy”. Czyli kierownik SP ZOZ-u jest wyłączony z oddziaływania regulaminu wynagradzania obowiązującego w zakładzie pracy i co jest jednoznaczne z tym, że nie może otrzymywać świadczeń, które są zawarte w tym regulaminie wynagradzania. Dla kierowników SP ZOZ-ów i to zawsze była dyskusja, bo tutaj jest kilku kierowników, podstawowym dokumentem, który określa wynagrodzenie za prace jest umowa o pracę i umowa o prace może mieć takie składniki wynagrodzenia jak premie, dodatki, czy inne świadczenia pod warunkiem uregulowania tych świadczeń zapisami, że takie świadczenia mogą być wypłacane, w umowie o pracę, chyba, że wypłata jakiś świadczeń wynika wprost z ustawy, czyli np. ta nagroda roczna, czy odprawa. One wynikają z ustawy i z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane tym osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. Zarówno w ustawie kominowej jak i w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów brak jest świadczenia w postaci dofinasowania studiów podyplomowych, więc mam pytanie, czy komisja rozpatrując skargę zapoznała się z umową o pracę pana dyrektora, bo jeżeli tam jest zawarte możliwość dofinasowania to jak najbardziej to dofinasowanie można przyznać. Natomiast na podstawie ustawy i rozporządzenia nie, ponieważ kodeks pracy wyklucza dyrektora z regulaminów zakładowych wynagrodzeń. Proszę o odniesienie się do tej sprawy.

 

Radna Magdalena Stasiowska -  drodzy radni, którzy pytaliście komisje, padło tutaj szereg pytań, po konsultacji, my jako komisja musimy odpowiedzieć wspólnie, więc przygotujemy wszystkie te odpowiedzi po posiedzeniu dla państwa na piśmie.

  

Radny Janusz Przetacznik - zdecydowanie krócej, ale ponieważ skargę składałem i nie było możliwości wcześniej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  obowiązuje przestrzeganie regulaminu, wszystkich.

Radny Janusz Przetacznik - ależ oczywiście Panie Starosto przestrzegamy.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  pan nie przestrzega regulaminu.

Radny Janusz Przetacznik - to chce pan bezimiennie decydować o czym? Pana śmiech już rozstrzygnął całą tą sprawę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Padły konkretne pytania, dzisiaj mamy podejmować uchwałę związaną z rozpatrzeniem skargi i przewodnicząca komisji wyartykułowała, że odpowie nam na piśmie. Rozumiem, że konsekwencją tego powinno być zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad i dopiero po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wątpliwości radnych dopiero ponowienie procedowania i taka powinna być konkluzja. Chciałbym zwrócić uwagę, jeszcze raz wracając do strat i pewnych elementów związanych z wypłaconym wynagrodzeniem. 52 tys. 250 zł 9 gr. zostało wypłacone w okresie p.o. dyrektora, w tym 15 tys. 606 zł za dyżury medyczne przypomnijmy, że dyżury medyczne liczone nie od kwoty 6,5 tys., a od kwoty prawie 14 tys., czyli ustalonej przez Zarząd. To Zarząd uchwałą przypomnijmy numer 3 z 18 stycznia ustalił wynagrodzenie dla lekarza Michała Burbelki, a Pan Starosta podpisał umowę o pracę.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nieprawda p.o. dyrektora.

Radny Janusz Przetacznik - proszę pana, już panu wojewoda stwierdził nie ma pełniącego obowiązki dyrektora szpitala specjalistycznego w Jaśle, bo stwierdził nieważność tej uchwały w związku z tym podpisywał pan, bo takie były intencje Zarządu, co do tego nie ulega wątpliwości.  Po zmianie statutu szpitala specjalistycznego chcieliście państwo dać sobie większe szanse, daliście je, a na wszelki wypadek jeszcze podjęliście stosowną uchwałę wprowadzając w tym wypadku po stronie szpitala wyższe koszty pomimo straty tego szpitala na poziomie ponad 3 mln 800 tys. zł. więc szpital z tego tytułu poniósł stratę, bo mógł w tym czasie zatrudnić pana Michała Burbelkę ewentualnie jako lekarza.        

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział  21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

- przeciw głosowało 7 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku. (Druk Nr  219).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym. (Druk Nr 220).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt.

Radna Ewa Wawro przedstawiła:  

Uwagi do

 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym.

Druk nr 2020

Nie mam tak dużego doświadczenia w samorządzie, jak większość z Państwa, i być może z tego wynikają nasuwające mi się pytania i uwagi. Prosiłabym jednak o pewne wyjaśnienia.

Dlaczego wprowadzamy nowy regulamin? Czy wcześniejszy, obowiązujący do tej pory jest zły albo wymaga aktualizacji ? 

W koszulce do tej uchwały czytamy, że cyt.:

„regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana do obowiązujących przepisów.

Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów w przedmiotowych zakresie”.

Co to znaczy aktualnej interpretacji? Przecież kryteria i tryb przyznawania takich nagród powinny być jasne, czytelne, enumeratywnie podane. O co chodzi z tą aktualną interpretacją?  Czy te przepisy w końcu się zmieniły czy tylko możemy je inaczej intepretować?
Bardzo proszę o wyjaśnienia.

Paragraf 2, punkt 7.

„Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy”. 

Wprowadzamy uznaniowość: czytaj „nagrodzimy tych” którzy nas popierają, nagrody będą dla swoich?

A nauczyciel, który będzie ciężko pracował, będzie miał wspaniałe osiągnięcia dydaktyczne, ale będzie popierał inną opcję polityczną, komuś się narazi, już takiej nagrody może nie dostać?

Czy Karta Nauczyciela narzuca nam tu uznaniowość? Jak dla mnie to chore i nieuczciwe w stosunku do wszystkich nauczycieli.

Paragraf 3.

Mamy tu podane kryteria przyznawania nagród, jest ich 5.  Ale nigdzie nie mamy zapisu mówiącego o tym ile z tych punktów nauczyciel musi spełnić? Wszystkie czy wystarczy wybrane? Czy o tym uznaniowo decyduje dyrektor, finalnie Zarząd Powiatu, a w praktyce pan starosta?  – czytaj w uproszczeniu: „jak mi się przypodobasz” to dostaniesz. Albo: Jak Cię lubię to wystarczy jak spełnisz jedno, w pozostałych kryteriach nie masz żadnych osiągnięć. To tak ma wyglądać? Proszę o wyjaśnienia.

Paragraf 8. Punkt 2.

„Dyrektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu określone kryteria.”

Moje pytanie analogiczne do wcześniejszego: a ile tych kryteriów musi spełnić? Wszystkie czy wystarczy kilka, a może tylko jedno, ale wg moich (dyrektora) oczekiwań?

Czytając tu regulamin widzimy, że  nauczyciel, który chce zapracować na nagrodę wcale nie musi tak bardzo przykładać się do pracy, nie musi być innowacyjny, nie musi mieć tak wspaniałych osiągnięć dydaktycznych.

A co musi? Musi przypodobać się swojemu dyrektorowi, przypodobać Panu staroście bo finalnie jak czytamy w paragrafie 7 to pan starosta stoi na czele komisji opiniującej i z mocy ustawy kieruje pracami Zarządu Powiatu i to on zdecyduje, kto te nagrody dostanie.

Nauczyciel nie musi zapracować na taką nagrodę, nauczyciel musi na nią zasłużyć – to chyba bardziej adekwatne określenie.

Bardzo proszę o wyjaśnienia.

Starosta Jasielskie Adam Pawluś- oczywiście nagrody są uznaniowe, ale według panującego zwyczaju te nagrody są z reguły przyznawane dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. Starosta nie decyduje kto odchodzi na emeryturę i nie ma wpływu na to, kto odchodzi na emeryturę, także te zarzuty są absolutnie nieuzasadnione. Co do konieczności zmiany, czy dostosowania przepisów to faktem jest, że stare zasady były jeszcze uchwalone w 2005 roku, te sytuacje powodują, że nauczyciele dyplomowani zarabiają niejednokrotnie więcej niż dyrektorzy, to jest trochę zła proporcja. Te zmiany, które są tu zaproponowane, ale one nie spowodują wielkich wzrostów z wynagrodzeń, bo nas na to nie stać.

Druk 220, jeżeli chodzi o nagrody to praktyka jest od wielu lat również może na ten temat więcej powiedzieć Pan Starosta Miśkowicz. Nagrody były przyznawane i są z reguły za osiągnięcia, które są obiektywnie oceniane i tu nie ma naprawdę, kryteriów takich, których jakiś nauczyciel może. Bardzo Proszę panią przewodniczącą.

Radna Irena Baciak- może zabiorę głos i postaram się odpowiedzieć na te pytania, szkoda, że pani radna nie znalazła czasu i nie wzięła udziału w komisji, ponieważ pan naczelnik bardzo dokładnie wyjaśniał dlaczego taki regulamin jest uchwalany. Przede wszystkim uległy zmianie przepisów prawa na tyle, że one obligują organy prowadzące do zaopiniowania regulaminów przez związki zawodowe i do dopracowania do zgodności z przepisami prawa, wszystkie organy prowadzące takie regulaminy uchwalały w swoich organach. Ten regulamin przede wszystkim reguluje możliwość przyznawania nagród z podziałem na 30% przeznacza się na nagrody Zarządu Powiatu, a 70% na nagrody przyznawane przez dyrektora. W każdej placówce dyrektor we współpracy z nauczycielami określa sobie również wewnętrzy regulamin przyznawania nagród oparty o regulamin uchwalony przez organ prowadzący. W tamtych regulaminach szczegółowych te kryteria są uściślone i podane do informacji nauczycielom i oni powinni wiedzieć, czy mają spełnić 3 kryteria, czy wszystkie 5 i podejrzewam, że w każdej placówce jest to na tyle znane i przyjęte do wiadomości, że nauczyciele wiedzą co trzeba spełnić, żeby taką nagrodę otrzymać. Dyrektorzy przyznają nagrodę nauczycielom z puli tych 70% i tutaj organ prowadzący nie ma nic do ingerencji jedynie zatwierdza te przyznane nagrody. Organ prowadzący decyduje o przyznaniu nagród w wysokości 30%, przeważnie są to nagrody przyznawane dyrektorom. Często z doświadczenia wiemy tak, że dyrektor mając większą pulę jeżeli sobie wypracuje w swoim gronie taką taktykę, że nie docenia swoich nauczycieli to może przyznać nagrodę znacznie wyższą niż otrzymuje czasem dyrektor. Z doświadczenia wiemy, że niestety taka praktyka nie jest stosowana, te środki są dzielone równomiernie wśród nauczycieli i to również jest zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną, podane do widomości Rady Pedagogicznej. Ta nagroda uznaniowa to jest w regulaminie ze względu chyba na tą tradycje, która jest tu w starostwie i jest ona przyznawana dla tych nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę. Myślę, że to też ma swoje uzasadnienie, bo na pewno takich nauczycieli też trzeba docenić.                          

 

Radna Ewa Wawro- dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, natomiast ja wcale nie czuję się usatysfakcjonowana, bo po pierwsze pytanie: czy w poprzednim regulaminie też była zaznaczona uznaniowość, czy może my to w tej chwili wprowadzamy pod jakieś potrzeby, czy to nie jest wprowadzanie jakiejś dodatkowej furtki? Tworzymy prawo miejscowe i dla mnie wprowadzanie zapisów w regulaminie, które nie są precyzyjne, pozwalają na jakieś ruchy dodatkowe, jest chyba niewłaściwe. Pani przewodnicząca wyjaśniała, że w tych regulaminach wewnętrznych dyrektorzy już określają, jak to w każdej szkole jest, ile tych kryteriów musi być spełnionych, kto zasłuży na taką nagrodę, a kto nie. To zrozumiałe, ale jeżeli tworzymy prawo miejscowe, to ja sobie nie wyobrażam, że my będziemy uchwalać jakieś przepisy nieskonkretyzowane, takie, które zostawiają pewne ruchy do dyspozycji osób, które są decyzyjne.                

 

Radna Irena Baciak- była we wcześniejszym regulaminie możliwość przyznawania nagrody uznaniowej. O tej nagrodzie są poinformowani nauczyciele w poszczególnych placówkach, oni o tej nagrodzie wiedzą i niektórzy wręcz jej nawet oczekują, więc nie wiem, czy jest to jakaś złośliwość, czy robienie sobie prywaty jeżeli biorąc pod uwagę to, że organ prowadzący ma do dyspozycji tylko 30 % odpisu, a  odpis wiemy jest jednoprocentowy.    

 

Radny Janusz Przetacznik -  muszę powiedzieć, że czuje się co najmniej zażenowany i nie wiem proszę państwa jak mam przedstawić swoje uwagi. Mnie wyszło do tego projektu uchwały 4 strony uwag. Chciałbym zwrócić uwagę na materię, którą my w tej chwili będziemy omawiać, a przede wszystkim zatwierdzać. To co powiedziała pani przewodnicząca, czy co powiedział pan starosta. Chciałbym zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, a przede wszystkim kwestie prawne. Tworzy się fundusz, mówimy o karcie nauczyciela ale chciałbym przeczytać i zacytować ust. 2 Karty Nauczyciela art. 49 który brzmi: „Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku
.” Tyle stanowi podstawa prawna, która pani przewodnicząca,  nic się nie zmieniła, to my mamy ustalić kryteria na jakich zasadach dyrektorzy szkół będą przyznawać swoim nauczycielom nagrody, dokonując podziału. Ten projekt uchwały o tym nic nie mówi, to jest w kategoriach potężny zarzut legislacyjny, to jest pierwsza uwaga. Druga w dotychczasowej uchwale mieliśmy podział następujący 80% było w gestii dyrektora szkoły, a 20% Zarządu Powiatu w Jaśle. „Konia z rzędem” temu kto mi pokaże miejsce i uzasadnienie dlaczego zmieniają się te proporcje 30 na 70, skoro tak naprawdę nagroda się należy nauczycielom i powinien je przyznawać dyrektor szkoły. Proszę zwrócić uwagę, w uzasadnieniu m.in. przeczytaliśmy, że „regulacje zawarte w niniejszej uchwale zostały dostosowane do obowiązujących obecnie przepisów” i jeszcze, że „odpowiada aktualnej interpretacji w przedmiotowym zakresie”. To o czym mówiła Pani Radna Wawro, ujmując rzecz ogólnie, należy powiedzieć, że uchwała i wynikający z treści tej uchwały regulamin został napisany niechlujnie z naruszeniem delegacji ustawowej tj. art.49 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela z błędami logicznymi, językowymi i interpunkcyjnymi utrudniający zrozumienie interpretacji treści zapisów. Mam tych uwag bardzo dużo, powtarzam spisałem 4 strony, ale takie najważniejsze rzeczy, żeby pokazać państwu obraz w jakiej proponujemy dokument. Proszę zwrócić na treść proponowanego dokumentu druk 220. Zacznijmy od tytułu „w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym.” W samym tytule pojawia się dwa razy wyrażenie „dla nauczycieli”.  Tworzymy dobre prawo, czytam tą uchwałę i proszę zwrócić uwagę, że budujemy kryteria a  nie mamy funduszu. Budujemy kryteria, o których mówi art. 49 ust. 2, a nie mamy funduszu. Pochwale autorów czy autora tego regulaminu za jedną rzecz w stosunku do roku 2005. Karta Nauczyciela stanowi, że specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi co najmniej 1 %.  Tutaj, po raz pierwszy, pojawia się bardzo precyzyjne sformułowanie, ale nie w uchwale dotyczącej tworzenia specjalnego funduszu, tylko w regulaminie. Mylimy pojęcia w kategoriach poprawnej legislacji, najpierw tworzymy, a później mówmy o kryteriach i tak było w roku 2005, najpierw stworzyliśmy fundusz, a dopiero później przyjęliśmy kryteria, tak jak stanowi ustawa. My robimy zupełnie coś innego, ustalamy kryteria, a o funduszu mówimy w regulaminie tych kryteriów, my zaprzeczamy podstawom dobrej legislacji. Chwalę, że po raz pierwszy, nie co najmniej ale tylko 1 %. Przy dotychczasowej uchwale, powinniśmy przy każdej uchwale budżetowej, tak jak się o tym mówi w uchwale budżetowej państwa, dawać pewne wytyczne jak dalej ma się postępować. Mówiła pani przewodnicząca odpowiadając na pytania Pani Radnej Ewie Wawro, że szczegółowe regulaminy będą określać poszczególne szkoły, że nauczyciele o tym wiedzą, proszę mi wskazać delegację dla Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, czy dyrektora szkoły, że ma opracować taki regulamin i podać go do publicznej wiadomości „konia z rzędem temu”. W starej uchwale proszę bardzo mamy w § 5 i 6 są jasno sprecyzowane, ustala się następujący tryb przyznawania nagród dyrektora, kto występuje z wnioskiem i jak wygląda ten wniosek? A tu proszę bardzo co mamy? Nie mamy wniosku, nie wiemy na jakiej podstawie. Stąd pewne wątpliwości tutaj koleżanki Radnej Ewy Wawro są jak najbardziej na miejscu. Jedźmy dalej proszę państwa, popatrzmy na słowniczek, który został tutaj ekstra wprowadzony, żeby uniknąć pewnych błędów powtórzeniowych, legislacyjnych. Co czytamy  w słowniczku regulamin? Mówmy o szkole, o dyrektorze, ale już wszędzie w treści występuje dyrektor szkoły. Po co w takim razie jest ta definicja, ale popatrzmy na definicję szkoły. Szkołę należy przez to rozumieć szkołę i placówkę, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski i teraz przeczytajmy w druku 221, bo zaraz będziemy to mieć i omawiać, w tym samym słowniczku przez tych samych autorów, możemy przeczytać że przez szkołę należy rozumieć: szkoły, zespoły szkół oraz placówki oświatowe. Chciałbym abyśmy tworzyli naprawdę dobre prawo, z którego będziemy dumni. W tym przypadku i tu nie jesteśmy dumni, czy zespoły szkół są wykluczone, bo w następnym druku 221 o tym będziemy pisać? Nie będę mówił o charakterze uznaniowym nagród, pani radna powiedziała, natomiast należy wyraźnie stwierdzić, że mieliśmy jedną rzecz w starym regulaminie, który mówi, że nagroda jest za konkretne osiągnięcia, jest elementem wyróżnienia kogoś wśród innych, za doskonałą czy dobrą pracę i co mieliśmy zapisane w § 4? Że decyzje o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Powiatu w Jaśle po zapoznaniu się z opinią komisji, że od decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle odwołanie nie przysługuje. Precyzyjny zapis jest decyzja ostateczna Zarządu Powiatu, nie ma formy uznaniowej. Po co ta forma uznaniowa? Jak uznaniowa fakultatywnie możemy napisać, że jest przyznawana według uznania, dobrowolnie, opcjonalnie, nieobowiązkowo, stronniczo, nieobiektywnie tendencyjnie czytając polski słownik wyrazów. I teraz dalej proszę państwa popatrzmy na kryteria w dotychczasowej uchwale, bo mówimy, że coś się zmieniło. Tylko przeczytajmy co się zmieniło. W podstawowej uchwale z roku 2005 mieliśmy 5 kryteriów w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalności opiekuńczej, innej działalności statutowej szkoły, działalności pozaszkolnej. I oczywiście bardzo ładnie o wiele szerzej rozbudowane, dla nauczycieli bardzo jasne i precyzyjnie było to opisane, a my jakie mamy teraz kryteria?  Rozdzieliliśmy kryterium w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na zakres dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy, czyli z dwóch zrobiliśmy trzy, później zrobiliśmy kryterium w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie organizacji pracy, czyli adresowanego dla stanowisk kierowniczych tego nie było, wprowadzamy. Zero uzasadnienia, gdzie tak naprawdę czytając stare uregulowania mieliśmy jasną delegacje, kto z jakim wnioskiem występuje i dlaczego? I teraz czytając dalej w § 5 obecnych uregulowań mamy, że z wnioskiem o przyznanie dla nauczyciela nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle może wystąpić (podpunkt 2) Naczelnik Wydziału Edukacji. Naczelnik dla nauczyciela o nagrodzę dyrektora szkoły, novum tego dotychczas nie było. To dyrektor ma oceniać, ma do tego Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły, dodaliśmy Radę Rodziców jeżeli jest taka nowelizacja, chwała niech Rada Rodziców również. W § 8 natomiast czytamy, że z wnioskiem o przyznanie nagrody dla dyrektora może wystąpić i teraz proszę zwrócić uwagę Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców, wypadł naczelnik, czyli osoba, która bezpośrednio w imieniu Pana Starosty sprawuje nadzór nad działalności szkół i dyrektorów wypadła. Mieliśmy okazję z Panem Radnym Krzysztofem Bubą kontrolować sprawy kadrowe, akurat teczki personalne nazwijmy to kadrowe, dyrektorów szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych prowadzi naczelnik. W związku z tym, kto jak nie on jest najbardziej osoba kompetentną aby wystąpić z wnioskiem? Pomijam błędy interpunkcyjne, legislacyjne, bo naprawdę jest ich sporo i jeżeli porównamy dokument z roku 2005 z dokumentem z roku 2020, nie mamy informacji dlaczego zwiększamy dyspozycje z 20 na 30% dla Zarządu Powiatu? Dlaczego nie mamy informacji w jaki sposób i według jakich kryteriów mają nagrody przyznawać dyrektorzy? To jest nasza kompetencja, nie dyrektorów szkół. Ustawa mówi to organ prowadzący ustala kryteria, tryb i zasady, a my co mówimy, że to mają dyrektorzy robić, proszę mi pokazać delegację. Uważam, żeby się nie kompromitować Panie Starosto, gorąca prośba ściągnijmy ten projekt, przeróbmy. Swoje uwagi przekażę panu przewodniczącemu, naprawdę warto je na spokojnie przeanalizować. 

 

Radny Janusz Przetacznik złożył uwagi o treści:

                          

U W A G I

do

projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym 

oraz do

regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Powiatu Jasielskiego oraz tryb zgłaszania kandydatów do tych nagród.

- druk nr 220

Uwagi ogólne:

 1. Przepisy art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowią, iż w budżetach organów prowadzących szkołytworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół.” Ust. 2 stanowi: „Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.”
 2. W uzasadnieniu zmian m.in. czytamy, że „regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana do obowiązujących obecnie przepisów” i jeszcze, że „odpowiada aktualnej interpretacji przepisów w przedmiotowym zakresie.”
 3. Ujmując rzecz ogólnie należy powiedzieć, że uchwała i wynikający z treści tej uchwały Regulamin został napisany niechlujnie, z naruszeniem delegacji ustawowej tj. art. 49 ust. 1 i 2  Karty Nauczyciela, z błędami logicznymi, językowymi, interpunkcyjnymi utrudniającymi zrozumienie i interpretację treści zapisów.  

Uwagi szczegółowe:

 1. Zacznijmy od tytułu projektu uchwały: w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym.   

W tytule zbędnie dwukrotnie używamy wyrażenia  „dla nauczycieli” a z treści tej uchwały lub innej uchwały nic nie wynika, że w ramach budżetu Powiatu Jasielskiego został utworzony specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 1. W § 3 projektu uchwały czytamy cyt. „Traci moc uchwała  Nr XXVI/164/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. …”, która w § 1 ust.1 zawiera uregulowania dotyczące utworzenia funduszu nagród.

Co prawda w projekcie (druk nr 220) mamy załącznik pod tytułem „Regulaminu określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Powiatu Jasielskiego oraz tryb zgłaszania kandydatów do tych nagród”, który już jest tytułem nie zawierającym błędu powtórzeń, ale jak sam tytuł wskazuje ma być regulaminem, w którym zostały ustalone kryteria i tryb, o których mowa w ustawie, ale to w tym dokumencie został wprowadzony w § 2 ust.1 przepis o tworzeniu funduszu nagród. Według zasad poprawnej legislacji regulamin czy kryteria winny odnosić się do konkretnego tworu, który już mamy. A więc najpierw coś tworzymy, a później ustalamy zasady jego podziału (tryb, kryteria itp.).

 1. Z uwzględnieniem powyższej uwagi, muszę pochwalić autora czy autorów tego uregulowania, którzy nareszcie odpowiedzialnie i wprost podeszli do utworzenia funduszu nagród w konkretnej, określonej wysokości tj. w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. To dobrze, gdyż aktualny przepis w brzemieniu „co najmniej 1%”, sugeruje, aby corocznie, w uchwale budżetowej Rada Powiatu określała wysokość tego odpisu, pamiętając, żeby to jednak nie było mniej niż 1%.  I to moim zdaniem jedyna ważna i konieczna aktualizacja.
 2. W całym Regulaminie występuje niekonsekwencja stosowania terminów objaśnionych w tzw. słowniczku do uchwały (§ 1 pkt 3). Słowniczek definiuje termin "dyrektor", zaś w Regulaminie używa się pojęć  "dyrektor szkoły" co konkretyzuje stosowanie Regulaminu do kierowników tych typów jednostek (czyli szkół), wykluczając np. dyrektorów zespołów szkół i placówek. Oczywiście pod pojęciem „szkoły” (§ 1 pkt 2) możemy dowiedzieć się, że chodzi również o placówki oświatowe, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, ale zostały pominięte „zespoły szkół”, które pod pojęciem „szkoła” zostały zdefiniowane prawidłowo w druku nr 221. Warto zapytać: w takim razie to po co definicja zawarta w pkt 3 dotycząca dyrektora? Z taką sytuacją mamy do czynienia w § § 2 ust.2 (w ust.4 już jest prawidłowo), 4, 5, 6.
 3. Do  Regulaminu:
 1. 2 ust. 1 wprowadzono inny podział specjalnego funduszu nagród pomiędzy poszczególnych dysponentów. Aktualna propozycja to 30/70, było: 20/80 oraz zostały utrzymane podstawowe warunki, które uprawniały nauczyciela do ubiegania się o nagrodę Zarządu Powiatu w Jaśle lub dyrektora. Zaliczyłbym je do tzw. warunków brzegowych, czy warunków koniecznych takich jak:

 W uzasadnieniu zero komentarza czemu ma to służyć? Kto lepiej zna prace nauczyciela, dyrektor czy Zarząd Powiatu, chyba, że zmiana jest podyktowana chęcią nagradzania „swoich” dyrektorów, których jest coraz więcej, a 20% było za mało.

 1. 2 ust. 7 stwierdza się, że "nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy". Słownik Języka Polskiego PWN wyjaśnia, że "uznaniowy"  - przyznawany w zależności od czyjejś decyzji jako wyraz uznania za dobrą pracę " (inaczej dobrowolny, fakultatywny, opcjonalny, nieobowiązkowy, stronniczy, nieobiektywny, tendencyjny). Brak delegacji ustawowej do ustalenia takiego charakteru nagrody.
 2. w § 3 Regulaminu ustala się 5 kryteriów.(dotychczas było 4 kryteria bardzo konkretnie opisane). Trzy pierwsze identyczne jak dwa pierwsze w uchylanej uchwale, gdyż kryteriom pracy dydaktyczno-wychowawczej zostało teraz zastąpione przez dwa niezależne kryteria w zakresie pracy dydaktycznej i w zakresie pracy wychowawczej. Dwa dotychczasowe kryteria do nagrody w zakresie innej działalności statutowej oraz działalności pozaszkolnej zostają zastąpione kryterium „w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. Pojawia się ekstra 5-te kryterium „w zakresie organizacji pracy (dotyczy nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze). Po skreśleniu w/w kryteriów, co prawda niektóre moim zdaniem ważne elementy podlegające ocenie pracy nauczyciela w zakresie jak: „udzielania pomocy młodym nauczycielom w adaptacji zawodowej”, „udziale
  w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego” i „prowadzi lekcje otwarte” pozostały, ale inne zaproponowane zmiany już nie są zrozumiałe i według mnie nie promują aktywne postawy i pracowitych nauczycieli, a mogą być zdecydowanie lepszym czytaj efektywnym narzędziem do przyznawania corocznych nagród tym samym osobom. 
 3. w § 5 Regulaminu czytamy, że z wnioskiem o przyznanie nagrody ZPJ może wystąpić m.in.: Naczelnik Wydziału Edukacji SP w Jaśle (pkt 2) i rada rodziców (pkt 5). Są dwie aktualizacje w stosunku do aktualnych przepisów i naprawdę trudno jest się doszukać w tej propozycji logiki. Akurat nowy podmiot tj. rada rodziców da się obronić i znajduje merytoryczne uzasadnienie, o tyle przyznanie urzędnikowi SPJ prawa do występowania z wnioskiem o nagrodę dla nauczyciela na równi
  z dyrektorem uważam za niedopuszczalne i dopuszczenie rady rodziców traktuję w tym przypadku jako swoisty „listek figowy” tym bardziej, że podobnie jak Starosta Jasielski Naczelnik Wydziału (§ 7 ust. 1 pkt 3) będzie miał wielki wpływ
  w ostateczne sformułowanie treści opinii do wniosku w sprawie nagrody,
 4. natomiast w § 8 Regulaminu z podmiotów uprawnionych do występowania
  z wnioskiem o przyznanie nagrody dla dyrektora został wyłączony (pozbawiony prawa wnioskowania) Naczelnik Wydziału Edukacji SP w Jaśle, a w jego miejsce została wpisana rada rodziców. Jak wspomniałem wyżej ta propozycje, przede wszystkim w tym przypadku, znajduje merytoryczne uzasadnienie.
 5. w § 9 Regulaminu mamy regulację w ustępie 1, a nie ma ustępu drugiego, numeracja zbędna
 6. istotna uwaga dotycząca prac komisji (§ 7). Przy zachowaniu treści proponowanych uregulowań poważne obawy musi budzić wyłączenie opiniowania przez ta komisje nagród dla dyrektora, gdyż warunki te zostały zawarte odpowiednio w regulacjach 8 i 9, a w proponowanych zapisach brak jest jednoznacznej delegacji, że i te wnioski podlegają zaopiniowaniu przez przedmiotową komisję. Brak tej regulacji potwierdza niechlujstwo albo świadome działanie i pozostawia wolna drogę do „interpretacji” regulaminu na korzyść jednoosobowej decyzji Starosty Jasielskiego, co może potwierdzać kolejny druk, który będzie procedowany ma dzisiejszej sesji tj. druk nr 221 w którym zostały spotykamy się z „nagrodami Starosty”.
 7. i jeszcze jedna istotna uwaga. Przedłożona propozycja w druku nr 220 nie reguluje spraw dotyczących trybu przyznawania nagrody nauczycielom przez dyrektora. Taki tryb wraz z wzorem wniosku o nagrodę był uregulowany w § § 5 i 6 uchylanej uchwały. Reasumując, uwzględniając postanowienia zawarte w § 2 ust.1, pieniądze w dyspozycji dyrektora może i są mniejsze, ale za to dyrektor zyskał pełną swobodę w nagradzaniu, uznaniowość nagród, brak kontroli, mniej transparentności.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik

 

Radny Krzysztof Buba - mam jedno pytanie w uzasadnieniu pojawia się, że uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, przepraszam, ale nic tu takiego nie widzę. Nie wiem, była ta uchwała zaopiniowana, mamy opinie związków zawodowych? Jaka jest pozytywna, negatywna? Mają do tego uwagi itd.?  Kolejny raz pytanie, dlaczego nie otrzymujemy kompletu materiałów, bo jeżeli, a podejrzewam, że była uchwała przedstawiona związkom zawodowym, dlaczego tego nie otrzymujemy? Prosiłbym o udzielnie mi odpowiedzi.   

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym.

W głosowaniu brało udział  20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało  13 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

(Druk Nr 221).

Przewodniczący nadmienił, iż zmienił się publikator Dziennik Ustaw, rok 2020 poz. 920.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt.

Radny Krzysztof Buba - miałbym prośbę do pani skarbnik, żeby swoją opinie odczytała, nie mogłem być dłużej na komisji, dlatego zapomniałem się spytać, żebym wiedział co pani skarbnik na ten temat sądzi? I drugie pytanie, czy ta uchwała też ma podlegać zaopiniowaniu przez związki zawodowe, czy nie?

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - przepraszam za takie niewyraźne pismo, ale czasem w ostatniej chwili mi przyniosą, tak proszę państwa opinia jest krótka, że wszystkie wydatki z tego tytułu muszą, powinny się zmieścić w planach finansowych poszczególnych szkół to jest krótkie. Przepraszam, że nie wyraźnie, ale postaram się następnym razem wyraźniej napisać.    

Radna Ewa Wawro przedstawiła:

Uwagi do

Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Druk 221

 

 1. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja Regulaminu? Czym podyktowane są proponowane zmiany?

Proszę o odpowiedź na te pytania ten i przede wszystkim w kontekście słów -fragmentu uzasadnienia do uchwały cyt. „Podjęcie uchwały z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. uzasadnione jest ze względu na trudną sytuację materialną nauczycieli …”.

Nie rozumiem tego. Taki zapis sugeruje, że w wyniku tej nowelizacji sytuacja materialna nauczycieli się poprawi od 1 września br.  To byłoby super, ale jak?

Jakie to wywoła skutki dla budżetu powiatu? Czy ktoś to będzie kontrolował i w jaki sposób?  Chyba przed podjęciem decyzji powinniśmy to wszystko wiedzieć.

Opinia Skarbnika Powiatu nic w tej sprawie nie sygnalizuje, a odwołuje się tylko do podania klasyfikacji budżetowej tych wydatków. Czy Pani Skarbnik ma taką wiedzę?

Projekt przygotowany został z inicjatywy Zarządu Powiatu, zapewne autorzy przeanalizowali dokładnie proponowane zmiany które nazwali „aktualizacją”.

W większości wydatki na oświatę i szeroko rozumianą edukację to wydatki bieżące.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wynika, że były wyższe niż środki finansowe otrzymane z budżetu Państwa na ten cel w ramach tzw. subwencji oświatowej. Niedobór za 2019 rok a więc po nowelizacji Karty Nauczyciela, o której mowa w uzasadnieniu, a dotyczący tylko 4 miesięcy 2019 roku - wyniósł ponad 4,2 mln zł.

A jak to będzie wyglądać teraz?

 1. I kolejna uwaga i pytanie:

Rozdział 3, punk 1  – dodatek motywacyjny.

Czytamy: dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

Po raz kolejny Zarząd Powiatu chce prowadzić nam  uznaniowość? I to w regulaminowych dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego? Trudno się oprzeć wrażeniu, że to kolejna wspaniała furtka dla nagradzania swoich, lojalnych pracowników – jak czytamy w uzasadnieniu  - powołując się na „trudną sytuację materialną”, a nie tych pracowitych, uczących nasze dzieci, korzystających z nowoczesnych technik nauczania. Uznaniowość oznacza, że dodatek dostaną wybrańcy.  A co z pozostałymi? Czy wszyscy pracowici, innowacyjni nie mają prawa do tego dodatku. Nie Ci, którzy zapracowali tylko Ci co zasłużyli dostaną?

Po raz kolejny mamy wymienione warunki do spełnienia, ale ile tych warunków nauczyciel musi spełnić by dostać ten dodatek motywacyjny?

Popatrzmy na obowiązujący jeszcze regulamin – precyzyjnie określa nam te warunki, tutaj wprowadzamy niedomówienia, furki pozwalającej na manewry uznaniowe.

Czy nie odnosicie Państwo wrażenia, że przy tych proponowanych zapisach nowego regulaminu, który tak naprawdę zamyka się w par. 4 ust.1, jedynym kryterium będzie to, czy nauczyciel to „swój, nasz człowiek”, który „rozumie „naszą” reformę oświatową a ten co nie sumienne wypełnienie swoich obowiązków ?

 1. I jeszcze jedno pytanie:

Popatrzmy na nagłówek projektu uchwały – co to są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy? Czy to nie powinni być konkretnie podane, wymienione?  Czy może mamy tu kolejną furtkę do „wrzucania” tu uznaniowych nagród za „posłuszeństwo” i „poklask” dla działań Zarządu?

Radny Janusz Przetacznik - tu również mamy do czynienia z dokumentem, co do którego powinniśmy się wstydzić i tak naprawdę w takiej wersji nie powinien być dokumentem przez nas procedowanym, zawiera tak jak i druk 220 bardzo dużo błędów, uchybień, ale przede wszystkim jest dokumentem, dla nas z punktu widzenia Rady, która ma kompetencje do ustalania tych dokumentów, bardzo niejasnym, nieprecyzyjnym i tak do końca nie wiemy, czego dotyczy. Podobnie jak dokument nr 220, ten również druk posiada bardzo dużo błędów, pewnie w odróżnieniu od komisji zapoznałem się z dokumentem, którym ta uchwała uchyla.  Mówię w odróżnieniu, bo gdyby się komisja zapoznała się z nim.

 

Radna Irena Baciak – zapoznała się, to są pomówienia.

 

Radny Janusz Przetacznik -  to będziemy zaraz rozmawiać na ten temat, czy się zapoznała, czy nie? I pani udowodnię, że się nie zapoznała, zobaczymy, czy są to pomówienia, czy stwierdzenie po prostu faktów jeżeli chodzi o omawiany projekt uchwały.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - pan się nie stosuje do czasu, przede wszystkim.

Radny Janusz Przetacznik - będę się stosował. Powtarzam raz jeszcze, nie pan będzie tutaj kierował sesją, Panie Starosto. Chyba chciałby pan, żeby pan jak na ostatniej sesji powiedział: z drogi z Przysiek do Uniwersytetu Jagiellońskiego, były tego efekty, czyli budujemy prawo naprawdę dobre, wewnętrzne, z którego będzie pan dumny również.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - przeważnie to są do absurdów wnioski.

Radny Janusz Przetacznik -  zobaczymy absurd wniosku i dokumentów. Wracając do projektu uchwały druk 221. Tak jak wspomnieliśmy nie mamy w dokumentach, żadnej dodatkowej informacji, dlaczego akurat dokonujemy zmian i z czego te zmiany wynikają? Jedyna formuła, która się pojawiła to art. 34a Karty Nauczyciela, który wprowadził co najmniej wysokość dodatku wychowawczego w minimalnej wysokości 300 złotych. I w projekcie uchwały, który będziemy procedować, akurat ta kwota w § 8 ust. 2 znalazła się w minimalnej wysokości jak stanowi Karta Nauczyciela w art. 34a, w pozostałych przypadkach mamy do czynienia z tzw. widełkami. Teraz wracając do tego projektu uchwały i konkretnego regulaminu. Regulamin m.in. ma określać kwestie nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Proszę zwrócić uwagę ten dokument tego nie reguluje i w związku z tym powinniśmy to wykreślić. W uchwale, która zostaje uchylona m.in. w rozdziale 8 był dodatek mieszkaniowy opisany w § 22, którego w tym projekcie uchwały nie ma, w związku z tym to były inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy w związku z tym w tytule tego nie powinno być. Idąc dalej omawiając ten projekt uchwały, również i w tym przypadku przygotowałem na piśmie moje uwagi, żeby można było się z nimi zapoznać. Jeszcze raz wskazuję na kwestie słowniczka i braku konsekwencji, ten brak dotyczący dyrektorów szkół jest w § 6, 8, 9, 10 i 13 tak jak Pani Radna Ewa Wawro powiedziała są to kwestie związane z uznaniowością, tego nie ma w żadnej delegacji prawnej  dla organu prowadzącego aby ustalać taki charakter dodatku motywacyjnego. Teraz pani skarbnik zapisała, że w ramach planu finansowo-gospodarczych będziemy się poruszać według tej uchwały. I co uchylamy? W uchwale z roku 2009 m.in. wprowadziliśmy jasne kryteria dotyczące po pierwsze dodatków motywacyjnych. W starej uchwale dodatki funkcyjne są bardzo precyzyjne, dla każdego rodzaju szkół, liczby oddziałów. W tej uchwale mamy uznaniowość widełki „od do”. Nie uważam to za zasadne, aby to było tylko i wyłącznie w gestii starosty, abyśmy nie mogli jako organ prowadzący ustalić tych zasad tak jak dotychczas regulowała to uchwała, zero komentarza dlaczego zmieniamy bardzo precyzyjny system dodatków funkcyjnych, który się sprawdzał i był określony w § 8 dla wszystkich dyrektorów i zastępców, bardzo precyzyjnie.  Opisany teraz ma formę uznaniowości i widełek tak rozpiętych, które zaproponował projektodawca od 1000 do 1800, czy od 1400 do 2800 zł. Uwag związanych z kryteriami, które omówiła pani Ewa, nie będę szczegółowo omawiał. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na takie ewidentne błędy. Proszę zwrócić uwagę na § 13 ust. 2 i co proszę państwa w § 13 świetnego dokumentu czytamy: „wysokość nagrody uznaniowej itd. mamy „nagrodę Starosty Jasielskiego”!  Przed momentem przyjęliśmy bardzo zły dokument, gdzie mamy nagrodę Zarządu Powiatu w Jaśle, tu wprowadzamy nagrodę Starosty Jasielskiego, będzie co kolejna uchwała?  Mówiąc o nagrodach Starosty Jasielskiego, czy tak naprawdę mamy do czynienia z nagrodami Zarządu Powiatu lub po prostu wreszcie wprost napisaliśmy kto i kiedy decyduje i o czym? W tym przypadku Starosta, a Zarząd jest tylko i wyłącznie kwestią formalną. Proszę zwrócić uwagę, dalej jeżeli popatrzymy na §14 mamy numeracje ustępu 1, nie ma ustępu 2 w związku z tym zbędna numeracja. W §15 regulamin kolejna wpadka gramatyczna cyt.:„Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom (czego? brak członu zdania) z tego funduszu oraz sposób podziału środków reguluje odrębna uchwała. Jeżeli popatrzymy na inne zapisy, to tych błędów jest sporo, mam to wszystko wyliczone i spisane. Prosiłbym, abyśmy podejmowali nasze dokumenty w sposób staranny, przecież to będzie na stronie internetowej, mało tego będzie opublikowane. Teraz zwrócicie uwagę na największą wpadkę dziwie się że pani skarbnik tego nie wyłapała § 16. Co czytamy  w § 16  ust.1: 1.„Kwoty dodatków: motywacyjnego (bark przecinka) funkcyjnego, za warunki pracy, (przecinek zbędny) określa się do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.” Ten zapis co proszę państwa sugeruje, że jak mamy 38 groszy, lub 48 groszy to pozostawiamy, proszę zwrócić uwagę na niechlujstwo tego zapisu zaokrąglenia „do 0,49 zł” pomija się, a nie 49 groszy. Nie potrafimy tego napisać? I samo dotyczy wysokości dodatków, proszę zwrócić uwagę na zwrot „w sprawie określenia”, określa się dodatek, czy ustala się jego wysokość? Proszę zwrócić uwagę są takie błędy językowe, które naprawdę warto wyeliminować. Jeżeli uchylamy uchwałę, moim zadaniem dotychczas dobrze funkcjonującą i dobrze opisaną, oczywiście dodatki mieszkaniowe można z niej wyeliminować, wprowadzając dodatek wychowawczy w kwocie nie procentowej a 300 złotych. Proszę zwrócić uwagę, ta uchwała nic nam nie reguluje, a stwarza pewien sposób dowolności i tą uznaniowość,  tak jak tutaj szczerze przynajmniej zostało to określone w § 13, ma starosta, czyli on będzie podejmował pełne decyzje w tej materii. To jest to samo co już w uchwale, którą podjęliśmy a dotyczące nagród zapisaliśmy. Komisji przewodniczy Pan Starosta i naczelnik, a zatwierdza Zarząd, trudno, żeby to co zaopiniował pozytywnie starosta, Zarząd zaopiniował negatywnie i stąd nagroda starosty nazwijmy to zwyczajowa. Naprawdę proszę i namawiam Wysoką Radę na chwilę refleksji, tych błędów jest sporo, zastanówmy się, róbmy dobre prawo, a nie na zasadzie takiej, że mamy zwykłą lub bezwzględną większość.                        

Radny Janusz Przetacznik złożył uwagi o treści:

U W A G I 

do

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

- druk nr 221

Uwagi ogólne:

 1. W uzasadnieniu zmian czytamy, że przyczyną aktualizacji jest cyt.: „nowe brzmienie art. 34a Karty Nauczyciela” oraz „zmian przepisów oświatowych”. Należy zaznaczyć, że nowe brzmienie art.34a Karty Nauczyciela zostało wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. – art. 1 pkt 12 w brzmieniu:

„12) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

Art. 34a. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

 1. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.”;

a więc skąd ten „pośpiech” by zdążyć przed 1 września 2020 r. albo uzasadniać cyt. „ z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. uzasadnione jest ze względu na trudną sytuację materialną nauczycieli ..?

 1. W kontekście przytoczonego uzasadnienia „trudnej sytuacji materialnej nauczycieli” bardzo trudno doszukać się w przygotowanym projekcie Regulaminu nowych uregulowań, które mają obowiązywać od 1 września 2020 r.,  w stosunku do stanu prawnego obowiązującego na gruncie przepisów Uchwały Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu
  w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. Nie wiemy co się zmienia: stawki, warunki przyznawania a może warunki obliczania i wypłacania?

Czy od 1 września 2019 r. nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy nie pobierał dodatku funkcyjnego albo pobierał go w niższej wysokości niż określonej
w art.34a ust.2? 

 1. Regulamin napisany niechlujnie, z naruszeniem delegacji ustawowej tj. art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela, z błędami logicznymi, językowymi, interpunkcyjnymi utrudniającymi zrozumienie i interpretację treści zapisów.  

Art. 30 ust. 6 Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa
w ust. 3.”

Uwagi szczegółowe:

 1. W tytule projektu uchwały oraz w załączniku do tego projektu uchwały stwierdza się, że „regulamin określa” …. „szczegółowe warunki obliczania i wypłacania (...) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy".

Jakie to są te "inne świadczenia" wynikające ze stosunku pracy? Trudno z lektury załącznika doczytać czy doszukać się „innych świadczeń” w tym przede wszystkim „szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania.

 1. W § 1 Regulaminu wymienionych jest 6 typów dodatków do wynagrodzeń, o których mówi tytuł Regulaminu i projekt uchwały Rady ustalający ten Regulamin, ale nie wyszczególnia się żadnych „innych świadczeń". Tytuł więc wykracza poza zawarte regulacje i wymienia zakres, który w uchwale nie zastał omówiony - sprzeczne z Zasadami Tworzenia Prawa (poprawnej legislacji).        
 2. Zapis w § 1 zawiera błędy gramatyczne  cyt.:„Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń (brak przecinka) obliczania i wypłacania (czego? brak członu zdania):

1)   za wysługę lat,

2)   motywacyjnego,

3)   funkcyjnego,

4)    za warunki pracy,

5)   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny zastępstw doraźnych (zdanie niespójne z punktami, kropka zamiast przecinka) ,

6)    wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli (niespójne z punktami, brak kropki).

 1. W § 3 ust. 1 - człon zdania „oraz zasad obliczania okresów pracy uprawniających do dodatku(...)"  niegramatyczny wobec pierwszej części zapisu. 
 2. W § 3 ust.3 Regulaminu - błąd frazeologiczny polegający na nieprawidłowym utworzeniu związku wyrazowego tj. "potwierdzania wysokości tego dodatku określa dyrektor szkoły". Potwierdzania się dokonuje, a nie określa(!)
 3. W całym Regulaminie występuje niekonsekwencja stosowania terminów objaśnionych w tzw. słowniczku do uchwały (§ 2 pkt 5 w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu). Słowniczek definiuje termin "dyrektor" i "wicedyrektor" , zaś w Regulaminie używa się pojęć  "dyrektor szkoły" i "wicedyrektor szkoły" co konkretyzuje stosowanie Regulaminu do kierowników tych typów jednostek (czyli szkół), wykluczając np. dyrektorów zespołów szkół i placówek. Oczywiście pod pojęciem „szkoły” (§ 2 pkt 3) możemy dowiedzieć się, że chodzi również o zespoły szkół oraz placówki oświatowe, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, ale w takim razie to po co definicja zawarta w pkt 5 dotycząca dyrektora? Taka sytuacja występuje w § § 6, 8, 9, 10 i 13.
 4. Do § 4 Regulaminu (dodatek motywacyjny):
 1. w ust. 1 stwierdza się, że "dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy". Słownik Języka Polskiego PWN wyjaśnia, że "uznaniowy"  - przyznawany w zależności od czyjejś decyzji jako wyraz uznania za dobrą pracę " (inaczej dobrowolny, fakultatywny, opcjonalny, nieobowiązkowy, stronniczy, nieobiektywny, tendencyjny). Brak delegacji ustawowej do ustalenia takiego charakteru dodatku motywacyjnego.
 2. w ust 2 zaproponowano takie same kryteria dla dodatku motywacyjnego dla nauczycieli jak i dla kadry kierowniczej pomimo tego, że wykonują zupełnie inne zadania. W przypadku kadry kierowniczej regulamin nie określa, czy wymagane osiągnięcia dotyczą ich zajęć w ramach pensum, czy całej szkoły. Jeżeli całej szkoły, to kadra kierownicza w świetle stawianych wymagań otrzymywałaby dodatek motywacyjny za osiągnięcia innych nauczycieli. Regulamin nie ustala też, czy dodatek motywacyjny. przysługuje kadrze kierowniczej zwolnionej przez Radę Powiatu z realizacji pensum w trybie art.42 ust 6a Karty Nauczyciela.
 3. w ust. 2 zawarto 21 kryteriów szczegółowych w 5 obszarach nie określając, ile z nich powinno być spełnione, aby uzyskać dodatek w najniższej bądź najwyższej kwocie. Oznacza to, że nauczyciel/dyrektor musi spełnić WSZYSTKIE kryteria, w tym prowadzenie innowacji, lekcji koleżeńskich, zajęć pozalekcyjnych. Warto zdać pytanie: Czy to możliwe, zwłaszcza dla kadry kierowniczej? W przepisie tym nie określono także, za jaki okres spełnianie kryteriów mają być brane pod uwagę (rok? dwa ostatnie lata? dziesięć ostatnich lat? itp.).
 1. W § 5 Regulaminu ustala się widełki kwotowe dla dodatku motywacyjnego (od 200 do 1000 zł) nie przypisując konkretnych kwot do zakresu spełnionych kryteriów.  Tworzy to możliwą sytuację, że jeden nauczyciel otrzyma wyższy dodatek za mniejszy zakres spełnionych kryteriów niż inny.                                                   
 2. W § 7 Regulaminu dopuszcza się stosowanie kryteriów pozaregulaminowych (innych niż wymienionych w regulaminie ze wskazaniem  na bliżej nieokreślone Projekty Unijne. Ponadto należy podkreślić nieuzasadnione użycie wielkich liter. Stanowi to rażące przekroczenie delegacji art.30 ust 6 Karty Nauczyciela – należy podkreślić, że to wyłącznie organ prowadzący ustala w drodze regulaminu szczegółowe warunki przyznawania dodatków, a także wykracza poza ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,  określone w § 6 Rozporządzenia MEN wymienionego w § 2 pkt 2 (słowniczku) Regulaminu. Ponadto sam zapis § 7 zawiera błąd w konstrukcji zdania "Dodatek motywacyjny może być zwiększony do 50% przyznanego dyrektorowi/nauczycielowi (czego? dodatku? wynagrodzenia? świadczenia?) w przypadku realizacji innych kryteriów  (...)".
 3. W § 8 ust. 1 oraz w § 10 Regulaminu wprowadza się nieuzasadniony zapis:  cyt. " Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowemu (...)”. Taki zapis niczemu nie służy, bo uzyskanie dodatku nie jest uzależnione od posiadanego stopnia awansu, tylko od pełnionej funkcji. Wystarczy napisać "Nauczycielom...."                      
 4. W § 8 ust.2 i w § 9 Regulaminu ogólnikowo i nieprecyzyjnie uregulowano warunki przyznawania dodatku funkcyjnego. Dla opiekunów stażu, wychowawców klas i doradców metodycznych przewidziano konkretne stawki dodatku, bez uwzględnienia zróżnicowanych warunków w jakich nauczyciele ci wykonują swoje zadania np. w szkole specjalnej, w przedszkolu, w szkole średniej z ogromnymi różnicami choćby w liczbie uczniów.  Dodatek dla kadry kierowniczej ustalony jest w kwotach widełkowych. Widełkowa wysokość tego dodatku powiązana jest TYLKO z liczbą oddziałów i typem jednostki oświatowej , zaś kompetencje do dookreślenia innych 6 warunków regulamin w § 9 de facto ceduje na dyrektora lub starostę przyznającego dodatek. Jest to rażące wykroczenie poza delegację art.30 ust 6 Karty Nauczyciela, która nie przewiduje przekazywania innym organom ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków. Jedynie Rada Powiatu jako organ prowadzący jest do tego uprawniona. 
 5. W § 9 niejasno i nieprecyzyjnie  określa, jakich osób dotyczą  warunki wymienione w tym paragrafie. Wskazany jest tu "dyrektor szkoły" oraz "nauczyciel zajmujący inne stanowisko" (jakie? kierownicze? bibliotekarza? pedagoga szkolnego?).  I znowu nasuwa się pytanie: czy właściwe jest , aby dyrektor  dokonywał oceny tych warunków we własnej szkole ?

Ponadto czytając uregulowania zawarte z   w § 9 Regulaminu należy stwierdzić i podkreślić udziwniony szyk wyrazów w tym zapisie, błędna konstrukcja zdania, błędy interpunkcyjne, zawężone znaczenie pojęcia "dyrektor szkoły" (nieadekwatność do słowniczka czy chociażby treści § 8 ust. 2 - tabela) powodują trudności interpretacyjne i wykluczają praktyczne stosowanie tego zapisu.              

 1. Widełkowa wysokość dodatków funkcyjnych  zapisana w § 8 ust.2 przy braku powiązania ich z konkretnymi warunkami oraz niezgodne z prawem przekazanie kompetencji do ustalania tych warunków otwiera pole do stronniczego i nieprawidłowego dysponowania dodatkiem funkcyjnym.
 2. Rozdział 7 „Nagrody ze specjalnego funduszu nagród”.
 1. w § 13 ust. 1 Regulaminu cyt. „1. Tworzy się specjalny fundusz nagród za osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wysokości określonej odrębną uchwała.” I co ten zapis nam mówi, warto choć przez chwilę się zastanowić. Pomocna będzie nam lektura druku nr 220 – projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym.”, w którym w § 2 załącznika do projektu uchwały możemy przeczytać, że specjalny fundusz na nagrody tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród Zarządu Powiatu w Jaśle i nagród dyrektorów szkół. I tutaj również występuje niekonsekwencja, o której mówiłem w pkt 6 tj. w całym Regulaminie, poza chlubnym wyjątkiem w § 2 ust.4, występuje niekonsekwencja stosowania terminów objaśnionych w tzw. słowniczku do uchwały (§ 1 pkt 3). Słowniczek definiuje termin "dyrektor", zaś w Regulaminie używa się pojęć  "dyrektor szkoły", pod pojęciem „szkoły” (§ 1 pkt 3) możemy dowiedzieć się, że chodzi również placówkę, dla której organem prowadzącym jest Powiat Jasielski i pewnie tylko siłą wyobraźni
  i dobrej woli musimy przyjąć, że pod pojęciem „placówki” mieszczą  się również „zespoły szkół”, o których mowa w innym słowniczku projektu uchwały druk nr 221.
 2. w § 13 ust. 2 spotykamy się z „nagrodami Starosty”, a więc jeszcze innymi niż to zostało opisane w druku nr 220. Niechlujstwo czy zamierzony cel i należy spodziewać się kolejnej uchwały.
 3. w § 14 Regulaminu mamy regulację w ustępie 1, a nie ma ustępu drugiego, numeracja zbędna
 4. w § 15 Regulaminu kolejna wpadka gramatyczna :„Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom (czego? brak członu zdania) z tego funduszu oraz sposób podziału środków reguluje odrębna uchwała.
 1. W § 16 ust.1 Regulaminu spotykamy kolejną perełkę językowo-legislacyjną. „Kwoty dodatków: motywacyjnego (bark przecinka) funkcyjnego, za warunki pracy, (przecinek zbędny) określa się do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się,
  a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.”
  I teraz zagadka! A jak będzie 0,48 zł albo 0,39 zł? To co pozostawiamy? bo przecież proponowany przepis wyklucza (pomija) tylko 0,49 zł a nie wszystkie możliwe sytuacje związane z wyliczoną, w oparciu o promowane zapisy Regulaminu, kwotą wysokości dodatku
  z końcówką w złotych w przedziale od 0,01 zł do 0,49 zł.  Kwotę dodatku się ustala i zatwierdza do wypłaty, a nie określa(!)

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. (Druk Nr 222).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7 Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r. (Druk Nr 223).

Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali informację, gdyż jest ona obowiązkowa. Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej sprawie.

Ad.8. Informacja Zarządu Powiatu na temat naboru do szkół ponadpodstawowych. (Druk Nr 224).

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- oczywiście ten nabór może jeszcze trochę się zmienić nie wiem w jakim zakresie, ale generalnie musimy ocenić pozytywnie. Do liceów zostało przyjętych  399 uczniów: w I liceum mamy 5 oddziałów łącznie 143 przyjętych uczniów w tym z poza powiatu jest 16 uczniów. W II liceum mamy 4 oddziały po 32 osoby, było bardzo duże zainteresowanie tą szkołą,  łącznie 128 osób z poza powiatu t. j. 14 uczniów, w liceum w Zespole Szkół Nr 4: 34 uczniów przyjętych. Wyjątkowo dobry w tym roku jest również nabór w liceum w Kołaczycach, gdzie łącznie zostało przyjętych 94 uczniów w tym z zewnątrz 17, czyli mamy dwie klasy mundurowe, jedna klasa 29 uczniów, druga 28 i jeden oddział humanistyczno-biologiczno-chemiczny 18 i 19 uczniów w sumie 37. Jeszcze raz w liceach 399 przyjętych uczniów i 51 z poza powiatu. W technikach mamy przyjętych w Zespole Szkół Technicznych 129 uczniów z tego 21 z poza powiatu, technik programista, technik elektryk, to jest dwa razy po 16 uczniów, technik pojazdów samochodowych i technik spawalnictwa dwa razy po 17 uczniów, technik informatyk 31, technik mechanik 32. Zespół Szkól Usługowych i Spożywczych mamy przyjętych 66 uczniów do techników, technik technologii żywności 26, technik chłodnictwa i klimatyzacji 27 nowy kierunek, technik usług fryzjerskich 23, technik przemysłu mody 28. W Zespole Szkół Nr 3 mamy przyjętych 118 uczniów do technikum na technik analityk 27, na technik logistyk 33, technik mechatronik 27 osób, technik teleinformatyk 20 i technik usług kelnerskich 12 i w tym z poza powiatu 20 uczniów. Zespół Szkół Nr 4 mamy technika grafiki i poligrafii cyfrowej 30 uczniów, technik reklamy 32 uczniów, technik rachunkowości 33, technik handlowiec 18 uczniów, technik organizacji turystyki 15 uczniów, łącznie 33, czyli razem 128 uczniów. Zespół Szkół Budowlanych, technik geodeta na dzień dzisiejszy 21 uczniów, tu pani dyrektor mówiła, że może się zmienić, bo są zainteresowani uczniowie z Jedlicza i prawdopodobnie jeszcze dojdą, technik budownictwa 11 uczniów, technik architektury krajobrazu 15 uczniów, czyli razem mamy 47 uczniów,  razem w technikach mamy 485 w tym 77 z poza powiatu. Szkoły Branżowe I stopnia  Zespół Szkół Technicznych mamy jeden oddział łączony, czyli elektro-mechanik-pojazdów samochodowych 15  i elektryk 15 łącznie 30 i mechanik pojazdów samochodowych 30, czyli tu mamy dodatkowo jeszcze 6 uczniów, 7 z poza powiatu.
W Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych mamy przyjętych uczniów na kierunek cukiernik i wielozawodowa 24, czyli na cukiernik 14 i na wielozawodowy kierunek 10, fryzjer 27 i jeszcze wielozawodowa 32, łącznie z poza powiatu 7 uczniów  i ostatnia szkoła branżowa, czyli Zespół Szkół Budowlanych monter zabudowy i robót wykończeniowych budownictwie 22 w tym 5 z poza powiatu, razem szkoły branżowe 165 osób. Łącznie wszystkich przejętych na dzień dzisiejszy do liceum, techników i branżowych 1149 uczniów 147 uczniów z poza powiatu.  Jeszcze krótką informację mamy o szkołach, które są prowadzone przez stowarzyszenia w naszych obiektach w Nowym Żmigrodzie 14 uczniów wszyscy z naszego powiatu, natomiast do szkoły w Trzcinicy przyjęto 53 uczniów w tym z poza powiatu 15 uczniów, łącznie na terenie powiatu zostało przyjętych 1116 uczniów w tym z poza powiatu 162, i na dzień 26 sierpnia 2020 roku 153 uczniów szkół podstawowych wybrało szkoły poza terenem naszego powiatu, ale jak z tych wyliczeń wynika bilans jest dla nas dodatni, na plus 9 uczniów. Tutaj muszę podziękować Panu Staroście Pankiewiczowi i firmom przewozowym, które są skupione w związku transportowym, że te zainteresowania naszymi szkołami wynikają również tego, że jest polepszony dojazd do szkół, wydajemy na to pieniądze dodatkowe, ale wzmacniamy przez to również nasze szkoły średnie.   

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. z inicjatywy Starosty Jasielskiego odbyło się spotkanie w dobie pandemii przed inauguracją roku szkolnego na sali konferencyjnej budynku starostwa powiatowego z dyrektorami szkół prowadzonymi przez Powiat Jasielski, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady i wiele rzeczy zostało wyjaśnionych. Uczestniczył w nim również Powiatowy Inspektor Sanitarny magister Zbigniew Paja oraz pani kierownik od placówek edukacyjnych. Padło wiele pytań i wiele rzeczy zostało wyjaśnione. Przewodniczący wyraził pogląd, że dyrektorzy szkół zajęli obecnie bardzo dobrą postawę, gdyż rzeczywiście są gotowi do inauguracji roku szkolnego w powiecie jasielskim na dzień 1 września.     

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- chciałem podziękować Komendantowi i Strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, jak również ochotnikom, którzy dzisiaj pomogli rozwieść środki ochrony i maseczki do placówek-szkół. Państwowa Straż Pożarna Komenda Powiatowa w Jaśle  rozwiozła te środki do naszych szkół średnich w takiej ilości jakie zostały zamówione przez dyrekcję poszczególnych szkół, natomiast ochotnicy pomogli rozwieść te środki po terenie powiatu do szkół podstawowych. Bardzo dziękuje za sprawną i zorganizowaną akcję, mam nadzieję, że te środki będą właściwie wykorzystane i pozwolą na bezpieczny powrót młodzieży do szkoły. Chciałem zaapelować do rodziców, również mówił o tym Powiatowy Inspektor Sanitarny, żeby rodzice zwracali uwagę na swoje dzieci, młodzież jeżeli mają temperaturę, objawy kaszlu, gorączki, żeby je nie posyłać do szkoły w ten sposób próbować izolować od pozostałej młodzieży. Jest to niezwykle ważne, nie ma obowiązku mierzenia wszystkim uczniom temperatury, ale wczoraj apelowaliśmy o to, żeby możliwość taka była, żeby uczniowie, gdy chcą sobie temperaturę sprawdzić, żeby taką możliwość mieli. To jest ważne, żeby uczniowie mieli ten kontakt bezpośredni z nauczycielami i swoimi rówieśnikami, bo to rzutuje również na przyszłość. Zawierane są znajomości i przyjaźnie i tego nie da się zastąpić środkami łączności elektronicznej, dlatego dziękuję jeszcze raz panu przewodniczącemu, a przede wszystkim panu doktorowi Robertowi Snochowi za to, że wsparł tą naszą inicjatywę, akcję, żeby wspólnie zastanowić się w jaki sposób zapobiegać i przygotować nasze szkoły do warunków i funkcjonowania w tym okresie zagrożenia pandemii.         

Radny Krzysztof Buba - prosiłbym o doprecyzowanie, te dane, to już są ostateczne liczby uczniów, którzy zostali przyjęci do szkół, czyli zakwalifikowani?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to się może jeszcze zmienić, ta migracja będzie trwała jeszcze do 1 września, albo nawet i dłużej, ale to już w niewielkim stopniu. Tak jak mnie dzisiaj pani dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych informowała, że są uczniowie, którzy pytają, ponieważ nie było naboru na kierunek geodety w Krośnie, czy w Jedliczu tego nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, że są uczniowie zainteresowani, którzy chcą przyjść do Zespołu Szkół Budowlanych właśnie na ten kierunek to tak w czasie rozmowy to wyszło, więc to się jeszcze może w niewielkim procencie zmienić.

Radny Krzysztof Buba - w odniesieniu do roku ubiegłego, czy zmniejszyła się liczba oddziałów, które będziemy prowadzili, zwiększyła jak to wygląda?   

Starosta Jasielskie Adam Pawluś - powiem szczerze, że nie jestem zbyt przygotowany, rok ubiegły był trochę inny dlatego, że był podwójny nabór, więc tu były różnice. Ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale możemy takie dane przygotować. My mieliśmy, dyrektorzy w swojej ofercie mieli przygotowanych więcej tych klas o kierunkach zawodowych, niestety uczniowie nie wybierali tych klas m.in. w Zespole Szkół Budowlanych i musieliśmy tą ofertę dostosować do preferencji uczniów, bo gdybyśmy nie starali się dostosować to większość tych uczniów mogłaby odejść od nas z powiatu, zwiększyliśmy  o jeden oddział w I liceum planowaliśmy 4, ale wyraziliśmy zgodę na 5 oddział, więc również planowaliśmy wcześniej mniejszą ilość oddziałów w II liceum, ale to jest maksymalna ilość oddziałów jaka tam się może pomieścić w tym budynku, czyli 4 oddziały i dużo było chętnych i sporo było odwołań, także część uczniów nie zakwalifikowała się do tych szkół ogólnokształcących. Nie mamy dokładnej informacji, czy wybrali poza powiatem, bo mieliśmy informację wcześniej, że tylko 90 uczniów chciało skorzystać z oferty poza powiatem, a ostatecznie okazuje się, że 153 uczniów szkół podstawnych wybrało szkoły poza terenem naszego powiatu, ale tak jak mówię to się może jeszcze zmienić, ale już w bardzo drobnym procencie.           

Radny Krzysztof Buba - w sprawozdaniu widzę, że tam niektóre kierunki zostały zlikwidowane, Pan Starosta wytłumaczył, że nie było chętnych.  

 

Ad.9. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w: Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Strzyżowie, na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2019.

Radni nie zabierali głosu w niniejszej sprawie.

Ad.10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

 

Radny Krzysztof Buba- strona 4 sprawozdania punkt 11 interesuje mnie taka rzecz, że będziemy wydawać środki na rozbudowę serwera o możliwość nagrywania rozmów.  Czy jako starostwo planujemy jakieś nagrywanie rozmów wychodzących, przychodzących ze starostwa, tak to mam rozumieć, dobrze to rozumiem, że po to zmieniamy serwer, że będziemy te rozmowy nagrywać?       

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- to jest nie tylko nagrywanie rozmów, ale również poprawa systemu tego, który funkcjonuje  w starostwie.

 

Radny Janusz Przetacznik- kontynuując, mamy zapis mówiący o możliwości nagrywania rozmów, czyli jeżeli mówimy o kontunuowaniu to potwierdzamy, że są rozmowy nagrywane i teraz zwiększamy ich ilość. Czy w takim razie rozbudowując serwer będzie on poszerzony dodatkowo, nie tylko poprzez centralę analogową, ale również przez bramkę nagrywając rozmowy z telefonów komórkowych, czy tylko ograniczy się do telefonii analogowej?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  nie wiem, odpowiemy na piśmie, nie jestem przygotowany na odpowiedź.   

 

Radny Janusz Przetacznik - teraz jeszcze pytanie o inne dodatkowe kwestie, które przeczytaliśmy w sprawozdaniu str. 3 pkt. 4 interesuje mnie zapis dodatkowych 50 tys. pochodzących z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w szkole polegających na przebudowie ścianki i remoncie sali nr 18. Z tego co byliśmy informowani to środki wydaliśmy na ściankę i prace były zakończone, w ramach środków inwestycyjnych. Co w takim razie przebudowujemy i w takim razie z czego wynika ta przebudowa? To jest pierwsza rzecz.   

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  Zespól Szkół Technicznych, więc to chodzi o salę, chyba na II piętrze dlatego, że tam były przecieki w dachu i zostały wykonane obróbki kominowe tych przecieków już nie ma, dyrektor prosił, żeby po prostu nie były te sale tak obskurne, więc przeznaczyliśmy środki.

 

Radny Janusz Przetacznik -  mam takie pytanie str. 5 dotyczące niewyrażenia zgody na wykonanie zadania inwestycyjnego 1823R Siepietnica -Święcany- Lisów, jakie to będzie miało skutki, czy wykonawca jest w niedoczasie i w takim razie będziemy żądać kar umownych?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  mogę powiedzieć od razu, że było już uroczyste przekazanie drogi, wszystko zostało wykonane w terminie, wykonawca spóźniał się, ale wykonał zadanie w terminie.  

Ad.11. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXIX sesji Rady Powiatu.

Ad.12. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik- ponieważ dzisiaj było dużo o nauczycielach, przed nami nowy rok szkolny, w takim razie ponieważ już wcześniej zadawałem pytania kontynuując:

 

Radny Janusz Przetacznik- złożył zapytania o treści:

Z A P Y T A N I E  nr  19/2020

Dotyczy:    ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole

Podstawową funkcją kadry kierowniczej jest kierowanie szkołą. Celem uregulowania dotyczącego obniżenia tym osobom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jest właśnie zapewnienie im czasu na realizację podstawowych obowiązków w zakresie kierowania szkołą. Za sprzeczne z tymi zasadami należy uznać równoczesne obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin kadrze kierowniczej w sytuacji, gdy przyznaje się, a wręcz wyraża zgodę na godziny ponadwymiarowe. Takie działania są sprzeczne z celowością i oszczędnością wydatkowania środków publicznych oraz nieumiejętnie prowadzoną polityką kadrową w szkołach naszego powiatu.

Karta Nauczyciela wprowadziła zasadę, zgodnie z którą dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla realizacji ramowego planu  nauczania w jednym oddziale. Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 6a k.n. dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

W roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z treścią art.221 przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej nie mogła przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat w roku szkolnym 2016/2017. Czytając to uregulowanie wprost, oznacza to że dyrektor szkoły ponadpodstawowej nie mógł przydzielić większej liczby godzin ponadwymiarowych niż przypadająca w roku szkolnym 2016/2017  na etat nauczycielski. Regulacja ta miała zapobiegać nadmiernemu przydzielaniu godzin ponadwymiarowych nauczycielom w roku szkolnym, w którym w szkołach ponadpodstawowych spotykają się dwa roczniki, co umożliwi zatrudnianie nauczycieli gimnazjów. Ograniczenie to nie dotyczy nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie:

Czy w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 zostały przydzielane godziny ponadwymiarowe nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze ?

Jeżeli „tak” to proszę podać ilość godzin ponadwymiarowych przydzielonych poszczególnym osobom zaliczonym do kadry kierowniczej z podaniem pełnionej funkcji i podstawowego pensum oraz uzasadnienie takich decyzji.  W odpowiedzi proszę uwzględnić szkoły i zespoły szkół, dla których Powiat Jasielski jest organem prowadzącym 

W związku z moimi wcześniejszymi zapytaniami (m.in. XX sesja RPJ z dnia 19 grudnia 2019 r.) dotyczącymi realizacji godzin ponadwymiarowych przez kadrę kierowniczą I LO w Jaśle i brakiem rzetelnych informacji, tym razem do odpowiedzi proszę o kserokopie wykazów godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw realizowanych przez kadrę kierowniczą w okresach tygodniowych sporządzanych na koniec każdego miesiąca oraz sumę wypłaconych kwot za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla dyrektorów i wicedyrektorów na koniec każdego miesiąca, z poszczególnych szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski w roku szkolnym 2019/2020.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik

 

Radny Janusz Przetacznik- to jest konsekwencja przyjętej m.in. uchwały na druku 221 jeżeli tak to w takim razie chciałbym to otrzymać, zweryfikować, czy te dane, które otrzymujemy, a co za tym idzie również dane dotyczące sprawozdawczości są poprawne. I kolejne zapytanie:  

Z A P Y T A N I E nr 20/2020

Dotyczy:    informowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli od 1 września 2020 roku

Tak już wcześniej pisałem, zgodnie z przepisami art. 224 przepisów wprowadzających  ustawę Prawo Oświatowe dyrektor ma obowiązek poinformowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Kurator udostępnia ww. informacje na stronie kuratorium oświatyDo 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje nauczycielom  zlikwidowanych gimnazjów.

W związku z powyższym zawracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie:

Czy dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski informowali kuratorium oświaty o wolnych stanowiskach pracy od 1 września 2020 roku?

Do odpowiedzi, z podziałem na poszczególne szkoły proszę dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszczenie informacji na stronie kuratorium oświaty – oferty pracy dla nauczycieli –  informacje o wolnych stanowiskach pracy.

Ponadto, aby przeanalizować powyższe zagadnienie w nawiązaniu do zapytania nr 19/2020,  proszę o poniższe dane z podziałem na szkoły i zespoły szkół:

Stanowisko (kadra kierownicza)

Klasa, nauczany przedmiot, tygodniowa liczba realizowanych godzin

Łączna liczba realizowanych godzin tygodniowo

Ilość godzin do realizacji po zniżce tzw. kierowniczej (ilość godzin ponadwymiarowych) tygodniowo

    

Podpis radnego: Janusz Przetacznik

 

Radny Janusz Przetacznik - po prostu sobie sprawdzimy, przeliczymy jak to w praktyce funkcjonuje również w przeliczeniu tych naszych podjętych uchwał dotyczących ograniczenia pensum dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w kontekście również przyjętych tych regulacji, które mają obowiązywać od 1 września 2020 roku, bo taką informację na druku 220 i 221 otrzymaliśmy. To są te dwa zapytania, które kieruję do Pana Starosty. Chciałbym wrócić do zapytania, na które otrzymałem odpowiedź, a dotyczy porozumienia z PKP, którego nie otrzymałem. Rozpocząłem sesję informując m.in., że na naszej stronie internetowej brak jest projektów uchwał, nie mówiąc o skardze. Zwracałem się z tym tematem do Pana Przewodniczącego i odpowiedź jest jednoznaczna skoro ustawa tak nie stanowi to nic nie będziemy zamieszczać. Rozumiem, ale może jednak warto by było jeżeli chcemy uczestniczyć i budować społeczeństwo obywatelskie, warto o tym informować. Projektów uchwały Rady Powiatu na tą i inne sesje też nie było. Chciałbym powiedzieć, że  zwracałem się jako radny do Pana Starosty o porozumienie, ciężko było dostać, do tej pory nie dostałem, żadnych materiałów w tej sprawie, poza szkicem projektowanej drogi i mostem przez rzekę Jasiołkę. Namawiam radnych aby weszli sobie na stronę internetową Urzędu Miasta w Jaśle, zobaczyli na materiały będące przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia. Jest tam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP, jak pamiętacie państwo na tej sesji, takiej zgody Pan Starosta Jasielski nie potrzebował. Do czego innego zmierzam, treść porozumienia mam, dostałem inną drogą, bo inny samorząd potrafił to opublikować i przekazać do wiadomości publicznej. Dowiedziałem się z niego m.in. na 2 str. treści tego porozumienia, że powiat zawnioskował o wybudowanie, w ramach inwestycji, dodatkowego przystanku osobowego o roboczej nazwie Jasło –Soboniów. Tak jak ostatnio słyszeliśmy: „Zarząd prawie zawsze mówi prawdę”, Pan Starosta poprawiał, że prawdę. Z tego porozumienia wynika, że to my wychodzimy z inicjatywą, natomiast Rada dowiaduje się, że to była i jest inicjatywa PKP i projektantów, tak naprawdę  przy modernizacji linii ktoś wymyślił peron. Chciałbym byśmy się naprawdę szanowali i traktowali jak partnerzy. Chcemy rozmawiać i o tym wszystkim decydować, nie jest dobrze, żeby o kwestiach takich dowiadywać się od samorządu miejskiego poprzez publikacje na jego stronie projektów porozumień, różnych koncepcji.  Natomiast, żeby radny nie mógł dostać w swojej macierzystej jednostce, w samorządzie powiatowym, czy w starostwie powiatowym materiałów to już moim zdaniem jest po prostu skandal.                           

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  odpowiem na pierwsze i drugie pytanie pisemnie, natomiast jeżeli chodzi o trójporozumienie, niestety jest to trójporozumienie i czekamy, czy miasto w tej sprawie zajmie w końcu jakieś stanowisko i uda się podpisać to trójporozumienie. Jeżeli chodzi o inwestycje peronu to jest to inwestycja kolejowa, nie jest to inwestycja powiatu, oczywiście Zarząd wystąpił z taką inicjatywą, ale nie do Rady, bo to nie są środki Rady, ona tutaj nie decyduje, czy powstanie ten przystanek, czy nie i nie przeznaczamy, żadnych środków na ten cel i inicjatywa z naszej strony nie rodzi, żadnych skutków prawnych poza tym co mamy do wykonania w obowiązujących nas uchwałach, mianowicie w czasie wielokrotnych spotkań i dyskusji, którędy ma przebiegać planowana droga łącząca Osiedla Sobniów i Hankówka radni i mieszkańcy nie chcieli, żeby przebieg tej drogi był po najkrótszym śladzie, czyli od ulicy Hankówka  na wprost do przebiegającej przez tory linii 108 przejazdu kolejowego, więc po konsultacjach z miastem przyjęliśmy inne rozwiązanie, żeby i po uzgadnianiach z PKP, którzy przygotowują projekt rewitalizacji tej linii, doszliśmy do wniosku, że niemożliwe jest umieszczenie tego przejazdu w istniejącym obecnie przejeździe obok nastawni bliżej od strony miasta, bo wtedy ten łącznik miałby bardziej taki prosty charakter, niestety tak się nie udało dlatego, że musieliśmy przyjąć warunki takie jakie są. W tej chwili nie jest jasna jeszcze sytuacja budki dróżnika, bo PKP jest podzielone na wiele spółek i budka dróżnika została wyłączona z obszaru zamkniętego kolejowego i przeznaczona była do sprzedaży, ale w trakcie m.in. tych naszych szczegółowych rozmów i spotkań z przedstawicielami PLK, czyli Polskich Linii Kolejowych dowiedzieliśmy się, że jest projektowana elektryfikacja linii do Krosna w celu również zwiększenia dostępności do planowanej rozbudowywanej biorafinerii w Jedliczu i nowe przepisy przewidują nową skrajnię, która obejmie tą działkę, którą PKP  nieruchomości chciało sprzedać, więc poprzez m.in. takie rozpoznanie w terenie mam nadzieję, że zablokowaliśmy sprzedaż tej działki i po prostu spółki wewnątrz samej PKP ustalą tą sprawę i już w projekcie rewitalizacji linii 108 ten przejazd  dla naszej drogi powiatowej będzie spełniał normy obowiązujące, czyli będzie miał szerokość drogi „Z”. Natomiast zwróciliśmy się z taką propozycją, żeby ewentualnie wybudować taki przystanek Jasło- Sobniów, bo wydaje się logicznym, że przy pociągach intercity, czy innych pociągach, które będą zmierzały bezpośrednio do Rzeszowa wjazd na stacje Jasło wydłuża ten przejazd o ponad 20 minut, a pociąg mógłby się zatrzymywać na stacji Jasło –Sobniów, bo dzisiaj pociągów dalekobieżnych będzie można łatwo dojechać jeżeli miasto rzeczywiście przystąpi do realizacji tego parkingu, od którego uzależnia wykonanie tego peronu PKP, ono chce mieć gwarancję, że ten peron zostanie wybudowany i nie zostanie w szczerym polu, ale że będzie przy tym peronie dojście i miejsca na parkingi przynajmniej 10 miejsc,  my planujemy w projekcie drogi budowanej łączącej ulice Towarową  z ulica Graniczną zatoki autobusowe w tamtej właśnie okolicy tam jest teren miasta, więc nie ma problemu na zlokalizowanie tych parkingów. Prośba kolei była do miasta również o to, żeby miasto zrzekło się ewentualnie odszkodowania za wywłaszczony teren pod powiększoną inwestycję i również pod ten peron i to całe trójporozumienie na tym wszystkim się opiera. Niestety Miasto nie wykazało należytego zainteresowania, termin do wykonania projektu jest krótki, bo do zakończenia wykonania projektu prawdopodobnie to jest październik tego roku, a środki unijne z poprzedniej perspektywy mogą być wykorzystane dwa lata jeszcze później, więc tego czasu na wykonanie rewitalizacji jest niewiele to są środki RPO one w pełni nie zabezpieczą rewitalizacji całej linii 108. My jako Zarząd nie pytaliśmy   Rady, bo nie było na to czasu, ale wystąpiliśmy o rewitalizacje tej linii w ramach programowanego krajowego programu odbudowy, zwróciliśmy się do Zarządu Województwa, żeby ten zakres został poszerzony jeszcze o odcinek do granicy województwa, czyli linia 108, żeby była rewitalizowana od Siepietnicy do Krościenka, Zarząd Województwa wystąpił o środki w ramach tego programu odbudowy na rewitalizacje do granicy z Ukrainą, ale od właśnie stacji Jasło Główna, więc ten odcinek, który jest obecnie na liście rezerwowej  w RPO już dzisiaj wiemy, że tych środków nie będzie, nie da się tego zrobić, nie da się wykonać rewitalizacji linii 108 od Jasła do Siepietnicy ja rozpoznawałem to jest około 60 mln według obliczeń PLK Rzeszów i wystąpiliśmy o objęcie całej linii na terenie województwa podkarpackiego linii 108. Również wystąpiliśmy do tego programu z linią nową 166 również wystąpiliśmy do Marszałka i do Zarządu Województwa o skierowanie wniosku do programu kolej plus na linie 166. To jest właśnie projekt, który jest wpisany w sieć linii krajowych o krajowym znaczeniu, dokumenty strategiczne województwa, a jeszcze niedawno był przedmiotem żartów, więc mam nadzieję, że te wnioski znajdą się w tym krajowym programie w jednym, albo drugim i za to chciałem podziękować Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i całemu Zarządowi jak również radnym, bo sejmik, komisja rozwoju zaopiniowała te wnioski pozytywnie jednogłośnie. Również chcę podziękować Panu Marszałkowi i Zarządowi za opinię w sprawie budowy szpitala, to już mówiłem wcześniej, ale nasza inicjatywa, wniosek o opinię uzyskała poparcie Zarządu Województwa możemy po dzisiejszej uchwale skierować wniosek do wojewody i mam nadzieje, że finał będzie pozytywny, czy to będzie 60% tego nie wiemy, ale w każdym razie staramy się o środki zewnętrzne. Jeszcze mogę przekazać informację też dobrą dla strażaków to głównie dla Patowej Straży Pożarnej  w Jaśle Fundacja LOTOS jest w trakcie przyznawania 70 tys. zł na zakup hełmów bojowych. Dzisiaj trwały ćwiczenia na terenie byłej rafinerii na terenie LOTOS infrastruktura, więc firma LOTOS zdaje sobie sprawę, że Państwowa Straż Pożarna ma tu niezwykłą funkcje również dla bezpieczeństwa tej części LOTOS-u, która jest w Jaśle.  To by było chyba tyle, także bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za przyjęcie tych uchwał, które są konieczne  i niezbędne do starania się o środki zewnętrzne i zapewniam, że te środki, które zostały pomniejszone na inwestycji szpitalnej zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem jakie pozwala nam Rada Powiatu, lub pozostaną niewykorzystane jeżeli nie będzie takiej możliwości.                                                              

Ad.13. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch przekazał informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu na bieżący rok w rozdziale 92 120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, udzielił Parafii Rzymskokatolickiej Pod Wezwaniem św. Jana Chrzcielna w Załężu, dotacji w wysokości 70 tys. zł. przeznaczonych na pokrycie kosztów zadania pn. Załęże Kościół Pod Wezwaniem św. Jana Chrzcielna z XVIII wieku prace budowlano-konserwatorskie. Beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 151.198, 80 zł.  

Radna Dorota Woźniak - po tych ulewach, które były parę tygodni temu został zniszczony rów przy drodze Bączal –Skołyszyn od strony Skołyszyna, był on wyłożony takimi bloczkami betonowymi, więc prosiłabym jeżeli PZD miałoby jakieś moce przerobowe, żeby ten rów naprawić, bo w przypadku kolejnych deszczy cała woda idzie drogą i niszczy nawierzchnię.    

 

Radny Ryszard Lisowski - obchodzimy Stulecie Wojny Polsko-Bolszewickiej, w której brali udział mieszkańcy z naszego regionu. Pragnę przedstawić jedno z wydarzeń z tej wojny.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość wydarzenie to było celebrowane w całej Rzeczpospolitej także i w Jaśle. Mieszkańcy ściągali orła dwugłowego Austrowęgierskiego i wieszali symbol wolnej Polski Orła Białego euforia wolnością została zahamowana, kiedy wybuchła wojna Polsko-Bolszewicka jako próba rozszerzenia władzy komunistycznej na zachód. Polacy nie godzili się z tym, że po 123 latach niewoli najeźdźca będzie wstanie ponownie odebrać suwerenność, postanowili walczyć. W lipcu 1920 roku Wódz Naczelny Józef Piłsudzki ogłosił zaciąg ochotniczy do wojska, aby bronić ojczyznę w wojnie Polsko –Bolszewickiej. Pod broń stanęli weterani I wojny światowej, młodzież, harcerze, niedoświadczeni ochotnicy włącznie z uczniami Państwowego Gimnazjum i liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, zgłosiło się ponad 300 ochotników, uczniów, którzy ukończyli 16 lat na ich czele stanęli profesorowie Roman Saphier oraz Jakub Kłuska. Mój stryj Edward Lisowski walczył podczas I Wojny Światowej m.in. na froncie włoskim, gdzie został ranny w 1916 roku, po powrocie do zdrowia wrócił do Dębowca i pracował jako stolarz cieśla przy budowie domów na odezwę marszałka wstąpił na ochotnika do Polskiej Armii wraz z trzema innymi Dębowczanami walczyli oni w XVI Pułku Piechoty Ziemi Tarnowieckiej w ramach VI armii pod dowództwem Stanisława Hallera ramie w ramię z uczniami z Jasła. Z opowiadań uczestników walk, którzy powrócili z wojny wiem, że Edward Lisowski dowodził grupą żołnierzy, która bohatersko walczyła pod Firlejówką i Krasnych na terenie dzisiejszej Ukrainy. W okolicach 6 września ich oddział został okrążony przez będących ogromniej przewadze kozaków, którzy bezlitości zabili ich szablami. Moja babcia Wiktoria Lisowska otrzymywała rentę przyznaną od Piłsudskiego za bohaterską śmierć syna była to symboliczna kwota, ale jednocześnie wielkie wyróżnienie. Niestety zginęli również inni nasi krajanie m.in. profesor Roman Saphier oraz uczniowie Antoni Aman, Tadeusz Rabal, Jan Lejpras, Seweryn Marcinkowski, Jan Sanocki, Jan Skuba, Jan Soczek, Józef Urbanik, Jerzy Zając. Pamięć o bohaterskim czynie pod Firlejówką kwitł w okresie międzywojennym i celebrowano ją w okolicach 6 września. Po II Wojnie Światowej w okresie komunizmu temat wojny bolszewickiej był tematem tabu, a mimo to pamięć przetrwała dzięki ocalałym uczestnikom wojny oraz ich rodzinom, którzy ze łzami w oczach wspominali tamte czasy. Dopiero w 2006 roku udało się ustalić lokalizację grobów na Ukrainie w miejscowości Andriwka dawna Firlejówka obecnie elementem wskazującym jest to miejsce zbiorowego pochówku stanowi krzyż kamienny ufundowany w 2011 roku przez miasto Jasło. Na groby bohaterów wojny Polsko –Bolszewickiej, którzy zginęli pod Firlejówką wielokrotni urządzano wycieczki. Parę lat temu Pan Bogdan Rzońca ówczesny Marszałek Województwa Podkarpackiego złożył na grobie w Firlejówce hołd polskim bohaterom poległym na Krasnym i Firlejówce przypomniał o uczestnikach wojny profesorach uczniach, Edwardzie Lisowskim oraz innych spoczywających w tamtejszej mogile bohaterach. W stulecie tych wydarzeń w wolnej Polsce koniecznym jest przypominać młodym mieszkańcom o tych ludziach, którzy swoją bohaterską nadludzką ofiarą poświecili się dla świętej sprawy dla wolności ojczyzny, ten czyn zasługuje na podziw i wieczną pamięć.

Na pewno uczestników tej wojny z naszego regionu było więcej, tutaj Pan Starosta mówi, że jego przodkowie również uczestniczyli w tej wojnie, dlatego proszę Pana Przewodniczącego o oddanie hołdu wszystkim ofiarom tej wojny z naszego regionu.

Przewodniczący Rady Powiatu przychylił się do prośby Radnego Ryszarda Lisowskiego, po czym obecni na sali oddali hołd bohaterom minutą ciszy. Po czym obecni odmówili modlitwę za poległych.                                    

Radny Janusz Przetacznik - dziękując za te informację, bo te informacje w większości już posiadamy, zwracałem uwagę co do zasady. Została zwołana sesja nadzwyczajna na 19 czerwca i ona stanowiła podstawę tych działań i radni powiatowi nie otrzymali żadnych, powtarzam żadnych informacji, natomiast przed sesją  Rady Miejskiej Jasła, która odbędzie się 31 sierpnia jest dostępna treść i radni otrzymali projekt trójporozumienia. Powtarzam raz jeszcze, co do zasady, prosimy o taką informację i materiały, które stanowić będą przedmiot obrad Rady. Co czytamy w trójporozumieniu?, że podstawą zobowiązań powiatu jest uchwała wieloletnia. Proszę zwrócić uwagę, my podejmujemy decyzję poprzez uchwałę WPF,  natomiast Rada Miejska czy inne samorządy poprzez konkretne uchwały, zobowiązujące się do określonych rzeczy. Powtórzę co do zasady, prosilibyśmy o informację i materiały w terminie. Natomiast drugi temat powiedziałem wcześniej, że w sprawach różnych to powtórzę więc jeszcze raz powtarzam chciałbym, aby projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady były udostępniane na stronie  Starostwa Powiatowego tak jak to robią inne samorządy.      

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  nie mam wpływu na pana burmistrza, natomiast apel był ze strony PKP, żeby pilnie zając stanowisko, więc tu nie było złej woli z mojej strony absolutnie, ani ze strony Zarządu.   

 

Radny Janusz Przetacznik - Panie Starosto, co było przeszkodą, żeby nam np. dać projekt porozumienia?    

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  mamy jedną pracownicę, która się tym zajmuje i naprawdę nie jest to proste, ale myślę, że nie ma problemu, gdyby pan prosił, zapytał nie ma problemu damy ten materiał.

Radny Janusz Przetacznik - poprosiłem pana  i wysłałem panu zapytanie. I co mi pan odpowiedział Panie Starosto na zapytanie z 23 lipca, nic mi pan nie dosłał, ani  żadnego dokumentu, nic.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  dokumentu jako takiego jeszcze nie ma, są trzy strony, więc trudno powiedzieć jaki ten dokument będzie, dopóki miasto nie zajmie stanowiska.

Radny Janusz Przetacznik - ale dlaczego mają projekt, a my nie? 23 lipca o to prosiłem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś-  ale my możemy im nie podpisać tego trójporozumienia i co wtedy? Będziemy się zachowywać tak jak burmistrz?   

 

Radny Janusz Przetacznik - Panie Starosto my się nie rozumiemy, pan nie jest partnerem, a my nie jesteśmy dla pana partnerem i tu jest cały problem. Pan nie rozumie tematu, czy istoty problemu, my nie mówimy o zadaniu, tylko o dokumentach, o tym, żeby nas informować i być współgospodarzem podejmowania decyzji, a te decyzje podejmuje pan sam za naszymi plecami. 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  ale w głosowaniu Rady. Wszyscy głosowaliśmy.

 

Radny Janusz Przetacznik - właśnie po raz kolejny panu powtarzam to głosowanie Rady jest tutaj zacytowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, panu cytuje co jest w tym dokumencie.  

Ad.14. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 18:30.    

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                               

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Protokoły z sesji Rady Powiatu
Kategoria: Protokoły z sesji Rady Powiatu VI kadencji
Odsłony: 132

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, październik 2020 10:57 Paweł Krajciewicz