Drukuj

                                             Protokół XXX/2020                                            

z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 11 września 2020 roku o godz. 14.00.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał członków Zarządu oraz Radnych Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle:

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  b) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”,
  c) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
  e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
 1. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE

Prośba o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu wynika z konieczności złożenia do dnia 14 września br. wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na wykonanie prac termomodernizacyjnych sześciu budynków oświatowych.

Ponadto zwołana sesja Rady Powiatu umożliwi podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów pn.: pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” oraz „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, na które dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 70%.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 11 września 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 4 podpunktu: f), który otrzymuje brzmienie:

„f) w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na finansowanie projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 17 radnych
w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem o głos przeciwny w związku z tym, iż wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Zarząd Powiatu będący jednocześnie wnioskodawcą. Głosów przeciwnych nie było.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Ewa Wawro, Jan Urban, Bożena Macek-Lubaś.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 17 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 17 Radnych.

Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Kolejny przybyły na sesję Radny podpisał listę obecności.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr  225). Wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik – chciałbym zwrócić się z następującym pytaniem do wnioskodawców i Przewodniczącego Zarządu Pana Adama Pawlusia, gdyż w uzasadnieniu zwołania sesji nadzwyczajnej m.in. mamy temat związany z koniecznością złożenia do 14 września wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynków oświatowych. Patrząc na te dokumenty, które otrzymaliśmy, takiego wniosku nie widzę. Mówiliśmy o tym w ramach dyskusji budżetowej na rok 2020, że to zadanie jest konieczne, pilne i potrzebne, bo w przyszłości będzie ograniczać wydatki bieżące w dziale oświaty i edukacji, niemniej jednak w materiałach na dzisiejszą sesję, absolutnie żadnego wniosku w tej materii nie mamy, aby cokolwiek mówić bliżej poza jedyną datą konkretną 14 września, natomiast w pozostałych materiałach nic nie mamy, to jest pierwsza uwaga. Natomiast do projektu uchwały wraz z autopoprawką, którą przedstawiła pani skarbnik, zwracam  konkretną uwagą, że po raz kolejny pomimo naszych uwag na ostatniej sesji, które zgłaszaliśmy o tak zwanych zadaniach nienazwanych, również i na tej sesji mamy kolejny przykład, że zwiększamy środki w dziale 600 rozdział 60014 na inwestycje o kwotę 795 tys. zł, nie wiemy na jakie zadania, poza nazwą ogólną: „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”, tak jak to miało miejsce ostatnim razem. Tym razem widzimy konkretnie, że ściągamy środki z wydatków inwestycyjnych, ze starostwa powiatowego. Jak mnie pamięć nie myli jest to praktyka od roku 2016, a tak naprawdę od budżetu 2016, 2017, 2018, 2019 roku. Dla Zarządu to tzw. „punkt wytrych”, czyli w uchwale budżetowej rezerwujemy środki na wydatki inwestycyjne, na modernizację obiektu, poprawę warunków pracy dla pracowników, a później z niewiadomych przyczyn te środki przesuwamy na inne zadania, tak jak powiedziałem nienazwane i w związku z tym moje pytanie: jak długo Panie Starosto Radni i Rada Powiatu w Jaśle będzie w ten sposób traktowana? Nie otrzymuje informacji, bądź otrzymuje informacje niepełne, bądź nie do końca wyjaśnione. Proszę o wyjaśnienie, czego dotyczy wniosek termomodernizacji, który mamy składać 14 września i prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego radni nie otrzymali, żadnej informacji w tym zakresie?                                      

Starosta Jasielski Adam Pawluś – krótko odpowiem jeżeli chodzi o przesunięcia środków na starostwie to wynika z tego, że przetarg, który był organizowany nie dał pozytywnego rozstrzygnięcia. W tej chwili ten przetarg jest w trakcie procedowania i te środki nie zostaną wydane w tym roku, jeżeli będzie rozstrzygnięcie przetargu to częściowo w tym roku, a większość środków zostanie wydane w przyszłym roku i nic bez zgody i wiedzy Rady się nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o wniosek termomodernizacja budynków oświatowych powiatu to macie państwo wszystko w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jasielskiego. Nad tym dokumentem pracuje wydział inwestycji i także tu wielkie podziękowania składam panu Ryszardowi Żygłowiczowi i całemu zespołowi inwestycji, ponieważ wykonali bardzo ogromną pracę w krótkim czasie.  6 obiektów, które znalazły się w tym programie do realizacji i ponad 16,5 mln to jest wartość tego projektu. Oczywiście zadanie jest w budżecie, jest znane, natomiast cała potężna szafa dokumentów składa się na ten projekt.            

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.4b. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”. (Druk Nr  226).

Przewodniczący poprosił Pana Starostę Adama Pawlusia  o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - internat, który obecnie funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy ks. Piotra Skargi nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego, sytuacja taka ciągnie się już od wielu lat. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie tego internatu do budynku bursy, tam są duże pomieszczenia na poddaszu, które będą pod ten cel adoptowane i będą już spełniać wszelkie wymogi sanitarne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Natomiast w budynku przy ulicy ks. Piotra Skargi będą sale lekcyjne, które pozwolą na prowadzenie w lepszym zakresie zajęć lekcyjnych. Ponieważ ten projekt został przygotowany głownie przez panią dyrektor Krystynę Dzik i wydział inwestycji w ramach tych zapowiedzi, które są w Programie Funduszu Inwestycji Lokalnych, chcielibyśmy z tego programu skorzystać, bo to są środki na COVID, a nam tu bardzo zależy, żeby młodzież niepełnosprawna miała zdecydowanie lepsze warunki do korzystania z tych obiektów.             

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik -  zwracam Panu Przewodniczącemu uwagę, że w tamtym punkcie po odpowiedzi Pana Starosty prosiłem o głos, aby skomentować tą wypowiedź, trudno nie udało się, mam nadzieję, że przy realizacji dalszych punktów uda nam się wypowiedzieć na wszystkie tematy do końca i pewne sprawy sobie wyjaśnić. Jeżeli chodzi o projekt uchwały druk 226, który przedstawił Pan Starosta, chciałbym zwrócić uwagę, że temat związany z Funduszem Inwestycji Lokalnych m.in. jest związany z uchwałą Rady Ministrów. Pamiętacie państwo na ten temat wypowiadaliśmy się na jednej sesji, dokładnie na początku sierpnia, kiedy rozmawialiśmy m.in. o Funduszu Dróg Samorządowych, przypominałem, że 24 lipca ukazał się Monitor Polski, w którym została wydrukowana uchwała numer 102 Rady Ministrów z 23 lipca, gdzie m.in. zostały uruchomione pewne mechanizmy związane z dofinansowaniem działalności samorządów. Wspominałem m.in. o dwóch transzach po 6 mld.  Pamiętacie państwo Wieloletnią Prognozę Finansową i przydział dla Powiatu Jasielskiego środków w kwocie o ponad 3 mln 800 tys. Mówiliśmy też o drugim naborze, który jest w gestii Prezesa Rady Ministrów i przypominam, że m.in. przypominałem i pytałem Pana Starostę i Zarząd: na ile samorząd powiatowy powiatu jasielskiego jest przygotowany aby aplikować o tą również o drugą transzę, czyli aby aplikować o 6 mld zł, w ramach dwóch naborów realizowanych przez Prezesa Rady Ministrów? Przypominam było to na XXVIII sesji 7 sierpnia. Dzisiaj mamy 11 września, minęło ponad miesiąc czasu i pomimo, że zwracałem się z prośbą, abyśmy jako radni, jako Komisja Rozwoju, do tego tematu przystąpili, żebyśmy mogli nad pewnymi tematami porozmawiać. Jesteśmy po raz kolejny zaskakiwani pewnymi kwestiami, czy rozstrzygnięciami, tak jak już wielokrotnie się to utarło w tej kadencji i pod koniec V kadencji. Wszystkie ważne inwestycje podejmujemy w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Panie Starosto nie zaskoczył mnie pan, przekazując informacje, że wszystkie ważne decyzje właśnie Wysoka Rada podejmuje, tak ale poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej, a nie poprzez dyskusję w kategoriach naszych potrzeb, które powinniśmy realizować w trakcie kadencji. Nasze wnioski dotyczące aby usiąść porozmawiać na temat Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego, określenia pewnych dla nas priorytetów na tą kadencję i w dłuższej perspektywie, jakoś nie spotkały się ze zrozumieniem i tradycyjnie, w ostatnim możliwym terminie otrzymujemy tą informację. Jeżeli chodzi o temat pierwszy termomodernizację obiektów, tak jak wspomniałem, mówiliśmy o tym w ramach dyskusji nad uchwałą budżetową, mieliśmy te materiały otrzymać, nie otrzymaliśmy. W dniu dzisiejszym otrzymujemy info w ramach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i usłyszymy tylko słowa podziękowania Pana Starosty kierowane do pracowników, natomiast tak, żeby radni otrzymali więcej informacji to nic w tej materii. Wracając do kwestii adaptacji poddasza. Pierwszy raz pojawia się taka informacja w ramach informacji, które składa nam Zarząd. Mam przed sobą sprawozdania z realizacji uchwał Rady, zebrałem je od 23 marca, czyli po ogłoszeniu stanu epidemii, gdzie Zarząd mógł na spokojnie, bez udziału radnych pewne tematy przygotowywać. Nie spotkałem absolutnie ani jednego dokumentu, w tym również poprzez Komisję Rozwoju, że to jest temat ważny, istotny i powinniśmy się tym tematem zająć. Również na ostatniej sesji przedkładając informację dotyczące realizacji czy rozpoczęcia roku szkolnego ten temat nie zaistniał. W dniu dzisiejszym okazuje się, że jest to temat istotny, ważny i bez niego tak naprawdę powiat i oświata powiatowa istnieć nie może. Nie bardzo rozumiem Panie Starosto, pana działań, postawy, dlaczego akurat na ten temat mówimy dzisiaj, a nie wcześniej? Okazuje się, że tak naprawdę nasze działania są realizowane „od aplikacji do aplikacji”, czyli „od naboru do naboru” bez pewnej myśli przewodniej, propozycji wspólnego przegadania tematów. Uważam, że tego typu sprawy jak adaptacja poddasza, ale przede wszystkim inna istotna rzecz, aplikowanie o środki w ramach tej uchwały, o której powiedziałem, gdzie mamy dwa nabory, 6 mld zł winno wymagać pewnego zastanowienia i rozwagi, które z tematów i które elementy powinniśmy zaakcentować abyśmy mocno powalczyli o te środki? Jeżeli mamy składać wnioski i aplikować o środki to moje pytanie jest następujące: jaki mamy efekt?, czy tak jak w przypadku dróg samorządowych będziemy się domagać dopiero później, po złożeniu wniosku, informacji czego tak naprawdę ten wniosek dotyczy i jakie będą efekty z niego na przyszłość? Patrząc na te elementy zawsze patrzymy w kategoriach rozwoju, patrzę na rozwój, a nie na wydatki bieżące, chciałbym abyśmy skończyli Panie Starosto z praktyką, powtarzam działalności „od aplikacji do aplikacji”, „od naboru do naboru”, a zaczęli rozmawiać w kategoriach takich co powinno być przedsięwzięciem dla nas priorytetowym, ważnym, jeżeli mamy składać wnioski to je przemyślmy, tak aby one służyły całemu powiatowi.                                            

Radny Jan Urban - co do tego przedsięwzięcia owszem temat internatu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego już jest tematem znanym, tylko dostajemy projekt uchwały, który nic nie mówi, nie wyczerpuje pewnych kwestii. Akurat dobrze  by było abyśmy, czy nawet przez komisję edukacji, bliżej się zapoznali z tematem, czy docelowo to wykorzystamy? Nie mamy, żadnych informacji, czy to docelowo wystarczy na rozmieszczenie tam w bursie wychowanków? Jaka jest koncepcja, co w ogóle do kwestii naszego obiektu przy ulicy Asnyka? Czy Zarząd jakby ma koncepcję w jaki sposób to wziąć i całościowo rozwiązać, bo wiemy o tym, że ten obiekt przy Asnyka jest obiektem trudnym do remontów, że była koncepcja jakby poszukania innego alternatywnego rozwiązania? Czy w ogóle Zarząd wiedząc, że lada moment będziemy mieli pustki w naszej bazie oświatowej, bo te podwójne roczniki wyjdą ze szkoły, czy myśli nad kompleksowym wykorzystaniem tej bazy również pod kątem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego? Jest wiele rzeczy niewiadomych i jest taka wrzutka. Co do idei akurat jestem przekonany do tego, tylko nie zgodzę się i przykro mi jest to po raz kolejny powtarzać, że forma w jakiej my procedujemy pewne ważne zagadnienia jest taką wrzutką na sesji nadzwyczajnej, bez takiej merytorycznej dyskusji jak to docelowo będzie wyglądać? I tutaj mam żal do Zarządu jako organu wykonawczego. Już zdążyłem się przyzwyczaić, jest to przejaw jakby nieszanowania radnych, bo i tak mają wykonać określone zadania, ale to jest temat, który jest istotny, ponieważ na kilka lat będziemy mieli temat jeżeli chodzi o właściwe zabezpieczanie lokum dla uczniów, czy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, że się im stworzy godziwe warunki funkcjonowania. Tylko lakoniczny druk 226, gdzie praktycznie nie ma opisu docelowo ile będzie miejsc, jak to będzie wyglądało? Szkoda, że w ten sposób się nawzajem traktujemy i boleję nad faktem.                       

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 17 Radnych.

- przeciw głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.4c. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. (Druk Nr  227).

Przewodniczący poprosił Pana Adama Pawlusia Starostę Jasielskiego o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- jest to chyba jeden z ostatnich oddziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle pomijając psychiatrię, który wymaga przebudowy i w tej sprawie zwracał się do Zarządu pan doktor Błażowski, który jest ordynatorem tego oddziału. Oddział ten również nie posiada zabezpieczeń zwłaszcza izolatek ze śluzą, nie ma węzłów sanitarnych na poszczególnych salach tak jak obecnie jest na chirurgii, nie ma łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, więc tam jeszcze wymagane są wydzielenia izby przyjęć, gabinetu diagnostyczno- zabiegowego i innych pomieszczeń tak, żeby ten oddział spełniał warunki na miarę XXI wieku. W tej chwili szpital dokonuje aktualizacji dokumentacji i w najbliższym czasie będzie ta dokumentacja zaktualizowana, również Zarząd postanowił zaproponować Wysokiej Radzie, aby wystąpić z wnioskiem właśnie z tych 6 mld z tego II naboru,  również na ten cel i bardzo proszę o poparcie tego wniosku.        

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Ewa Wawro- niestety muszę powtórzyć słowa moich kolegów Pana Radnego Przetacznika i Radnego Urbana, bo podobną, identyczną sytuację mamy tutaj, tak jak przy wcześniejszej uchwale. Dostajemy wrzutkę, ale w tym wypadku jestem o tyle bardziej zaskoczona, ponieważ na poprzedniej sesji Pan Starosta już nam to zasugerował, że taka inwestycja będzie przygotowywana, a wcześniej też słyszeliśmy to na komisji i wydaje mi się, że na tyle było czasu, po pierwsze, żebyśmy mogli procedować tę uchwałę nie na sesji nadzwyczajnej, tylko zwyczajnej, a po drugie, żebyśmy jako Rada dostali informacje mówiące o  tym, jaki jest zakres tego zadania. Pan Starosta przed chwilą wyjaśnił nam to pokrótce, owszem, ale moje pytanie: dlaczego Rada i czy Rada nie powinna informacji o tym, jaki będzie zakres tego zadania mieć dostępny jeszcze przed sesją, żebyśmy mogli się zastanowić, w pełni świadomie podejmować tą decyzję? Jeżeli chodzi o Przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii, ja oczywiście będę głosowała „za” dlatego, że ogromnie doceniam pracę, jaką pan ordynator Błażowski włożył od samego początku w budowę jasielskiej pediatrii. Dzięki niemu ta pediatria jest na takim poziomie jakim jest i oczywiście, tak jak Pan Starosta wspomniał też, jest to jeden z oddziałów, chyba ostatni nawet, który jeszcze nie był remontowany, wymaga remontu i nikt z nas tego nie zakwestionuje, nikt z nas nie jest temu przeciwny. Natomiast chciałabym tu wyraźnie, dobitnie - i proszę o to, żeby to było zaprotokołowane  - podkreślić, że jestem przeciwna formie, w jakiej taką uchwałę mamy podejmować, podejmowaniu jej na sesji nadzwyczajnej, bez jakichkolwiek materiałów otrzymanych wcześniej.                   

Radny Janusz Przetacznik - mamy kolejny temat, z którego wynika, że mamy aplikować w ramach pierwszego naboru z puli pana premiera, przypomnijmy jest to kwota 6 mld złotych plus niewykorzystane środki z wcześniejszych naborów, które zostały przekazane. Środki mają być przekazane przez wojewodów na konta samorządów do 30 września. W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę na następującą sprawę, jeżeli chodzi o oddział pediatrii i jego przebudowę, czy potrzebę remontu, nie musimy się przekonywać, bo przede wszystkim był to pierwszy oddział, który znalazł się w dokumentacji projektowej i szkoda, że tak późno. W roku 2015 i następnie w roku 2016 był pierwszy oddział, który został uwzględniony w zmodernizowanej dokumentacji rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Tu w tej sali odbyło się, trochę późno, ale jednak, spotkanie z lekarzami, gdzie lekarze wraz z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatowym zastanawiali się nad programem dotyczącym rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i w pełni popierali ten projekt, który dawał możliwości rozbudowy szpitala, jego rozwoju, czyli budowy dodatkowych 5 tys. m2 z możliwościami dalszych remontów i modernizacji starej bazy. Co się okazało? Projekt dobry, w którym była przygotowana modernizacja i przebudowa oddziału pediatrii, został wyrzucony do kosza, środki publiczne zostały zmarnowane. Przypominałem i wielokrotnie tutaj na tej sali podkreślałem, że pierwsze działania Pana Starosty zostały skierowane i została nawet komisja powołana do budowy, renowacji czy rozbudowy oddziału psychiatrii, a nie akurat pediatrii, który był na pierwszym miejscu. Później pokazały się następne wnioski dotyczące remontu chirurgii, przypominam pierwszym i podstawowym był oddział pediatrii, ale tak się dziwnie dzieje, że nie decyduje się o potrzebach, nie myśli się w kategoriach perspektywicznych, natomiast rozstrzyga się tu i teraz. Teraz wróćmy do tematu związanego z przebudową oddziału pediatrii. Tak jak wspomniałem przejrzałem wszystkie sprawozdania Zarządu od 23 marca, pomijam kwestie związane z wcześniejszymi naszymi wypowiedziami, ale w sprawozdaniach z Zarządu nie pojawia się temat oddziału pediatrii. Jeżeli popatrzymy na sprawozdania od 23 marca, głównymi tematami jest wyrażenie zgody na dodatkowe dyżury, bądź ustalenie wynagrodzenia dla dyrektora, bądź zmiany dotychczasowych harmonogramów pracy. Po raz pierwszy w sprawozdaniach jest mowa o oddziałach od 1 lipca, kiedy pojawia się kwestia związana m.in. z oddziałem psychiatrycznym oraz z pediatrią. Dopiero 17 sierpnia mamy wzmiankę na stronie 4, że Zarząd wstępnie przychylił się do prośby Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o utworzenie w budżecie Powiatu Jasielskiego na 2021 rok nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii realizowanego w ramach zadania modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, jednak ostateczna decyzja w zakresie realizacji przedmiotowego zadania podejmowana będzie na etapie tworzenia projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, po wykonaniu przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle aktualizacji wymaganej dokumentacji i kosztorysów oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przypominam, że na sesji ostatniej zwracałem się do Pana Starosty, że chciałbym abyśmy wrócili do tematu, gdy Zarząd zobowiązywał Dyrektora Szpitala Specjalistycznego, od ogłoszenia stanu epidemii, do podjęcia określonych, konkretnych działań w zakresie inwestycji. Niestety nie doczekaliśmy się, natomiast dziś mamy temat, że będziemy aplikować o środki. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz 20 marca u.br., czyli ponad półtora roku temu, zwróciliśmy się do Pana Przewodniczącego Rady, korzystając z naszych uprawnień ustawowych, o zwołanie sesji poświęconej m.in. opiece zdrowotnej i Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 20 marca prosiliśmy i zwróciliśmy się do Zarządu Powiatu w Jaśle, za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, aby do tej sesji Zarząd przygotował łącznie z dyrekcją szpitala specjalistycznego informację, co możemy zrobić, jakie działania powinniśmy podjąć tak w zakresie inwestycyjnym jak i w zakresie działań modernizacyjno- remontowych, które są potrzebne naszemu jasielskiemu szpitalowi. Pomimo wniosku, bardzo szczegółowo opisanego, nie będę go teraz cytował, mam nadzieję, że osoby zainteresowane w tym również kadra medyczna, do której trafiło zaproszenie, go znają. Liczyliśmy, że otrzymamy te materiały zgodnie z naszym wnioskiem, a ta debata określi nam kierunkowo, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać. Dla przypomnienia otrzymaliśmy następujące materiały: zadania inwestycyjne realizowane przez szpital specjalistyczny w latach 2015- 2018, kwestie kadrowe dotyczące szpitala, jak również sprawozdanie z działalności szpitala w kontekście zasobów kadrowych. Taki trzy stronnicowy materiał, z głównymi potrzebami szpitala podpisany przez Pana Starostę Adama Pawlusia. Czego dowiedzieliśmy się z tego dokumentu? Przypominam była to sesja nadzwyczajna zwołana w określonych sprawach. Czego dowiedzieliśmy się i co Zarząd Powiatu nam zaproponował jako Radzie Powiatu? Zakup rezonansu magnetycznego wraz z przystosowaniem pomieszczeń pod pracownie, zakup dwóch aparatów RTG, budowa nowego pawilonu mieszczącego oddział psychiatryczny i poradnie specjalistyczne, utworzenie oddziału rehabilitacji, utworzenie lądowiska dla helikopterów sanitarnych. To były potrzeby wyartykułowane i przekazane Wysokiej Radzie przez Pana Starostę Adama Pawlusia, na tej sesji kierunkowej, gdzie chcieliśmy się wspólnie zastanowić nad przyszłością. Wnioskowaliśmy, aby ta sesja odbyła się w godzinach popołudniowych, z udziałem osób zainteresowanych, a odbyła się w godzinach rannych, po konsultacji terminu tylko i wyłącznie z radnymi zrzeszonymi w klubie „Prawa i Sprawiedliwości”, bo zgodnie z odpowiedzią Pana Przewodniczącego wymagane kworum było zapewnione, to wystarczało. Przywołuję pewne tematy, do których wracam. Oddział pediatrii jak również kwestie rehabilitacyjne były ujęte w programie i projekcie, który został zaniechany przez Wysoką Radę na wniosek tego Zarządu V Kadencji pod kierownictwem Pana Adama Pawlusia, żeby być bardzo precyzyjnym. Patrząc na tę sesję, poprzez uchwały budżetowe i na zadania tam ujęte, okazuje się, że to nie ma znaczenia, tych zadań tam nie ma. Jeżeli mamy kwestie związane ze środkami, o które można aplikować, to w takim razie aplikujemy, stąd moja teza, która była pierwotnie postawiona, że nasze działanie opiera się „od naboru do naboru”, „od aplikacji do aplikacji”, a nie jako przemyślany i dobrze zrównoważony budżet i wydatki finansowe. Przede wszystkim program działania, nie jest realizowany. Namawiam gorąco abyśmy może wreszcie skończyli z tą prowizorką, bo tam gdzie chcemy coś zrealizować, nie patrzymy na to czy mamy środki zewnętrzne, czy nie? Przykładem tego jest m.in. remont drogi powiatowej, słynna Trzcinica, czy jeżeli popatrzymy na remont chirurgii, który realizowaliśmy bez pomocy środków zewnętrznych. Proszę zwrócić uwagę, gdy pewne tematy chcemy zrobić to je realizujemy i chwała nam za to, bo określiliśmy pewne elementy docelowe. Natomiast jeżeli mówimy o pewnej strategii jaką daje nam uchwała Rady Ministrów mamy szansę co najmniej dwukrotnie. Raz poprzez już przekazanie nam kwoty ponad 3 mln 800 tys. na działalność inwestycyjną, która ma służyć rozwojowi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy rozwoju inwestycji lokalnych jak zwał tak zwał i druga poprzez indywidualne programy składane do pana Prezesa Rady Ministrów, które możemy dodatkowo wzmocnić argumentując, że będą służyć rozwojowi powiatu, ale tych argumentów trudno się jest tutaj doszukać. W przypadku oddziału pediatrii to tu możemy coś mówić, bo czytając uchwałę Rady Ministrów są to środki COVID-owskie i jeżelibyśmy popatrzyli, że to jest cały program rządowy związany również z ochroną czy walką z epidemią to taki temat byłoby wskazany. Niemniej jednak zwracam uwagę, że nie ma takich tematów, o których moglibyśmy rozmawiać w kategoriach perspektywicznych, natomiast to co mieliśmy, gdzie dawały taką szansę bezkrytycznie odłożyliśmy do lamusa. Jeżeli zsumujemy wszystkie wydatki dotychczas realizowane w obrębie szpitala, to przewidywane wtedy środki w kwocie 32 mln złotych już w wydaliśmy.  Jeżeli przypomnimy sobie tą dyskusję, którą prowadził wtedy Pan Przewodniczący Tadeusz Gorgosz z udziałem samorządów gminnych oraz przedstawicieli jasielskich przedsiębiorców, to wtedy szukaliśmy wspólnie rozwiązań i byliśmy w stanie zorganizować ten dobry projekt, który dawał szansę na faktyczny rozwój, a nie tylko modernizowanie szpitala.                                     

 

Radny Grzegorz Pers- chciałem państwu podziękować, radnym obecnej i poprzedniej kadencji, Panu Staroście Adamowi Pawlusowi. Rzeczywiście szanowni państwo, możemy się spierać co ważniejsze, czy psychiatria, pediatria, chirurgia. Ja taką krótką refleksją chciałem się z państwem podzielić, wczoraj miałem dyżur w szpitalu w Jaśle w sumie po długiej przerwie, bo dyżurowałem tam chyba z 15 lat temu, braki kadrowe, ale to nie o to chodzi. Powiem państwu ten szpital jeżeli chodzi o infrastrukturę zmienił się diametralnie, byłem na oddziale chirurgii w kwestii takich konsultacji, na oddziale wewnętrznym, naprawdę XXI wiek szanowni państwo i to co Zarządowi można zarzucać, to na pewno nie, determinacji tutaj z Przewodniczącym Zarządu Panem Starostą Adamem Pawlusiem, bo naprawdę szanowni państwo blok operacyjny, centralna sterylizatornia XXI wiek. Chirurgia, przepięknie zaprojektowana i oddana. My się kłócimy, a jak będzie, ile salek, prysznicy? Czy to jest szanowni państwo, aż tak istotne na tym oddziale pediatrii? Ktoś to będzie projektował opracuje koncepcję, kto się zna na tym, musi to spełniać wymogi sanitarne, przeciwpożarowe itd. I rzeczywiście chciałem w tym miejscu podkreślić, że może jest tu jak Pan  Przewodniczący Przetacznik mówi pewna niesprawiedliwość, że ten oddział pediatrii na końcu, bo zawsze tak trzeba ułożyć, że któryś musi być pierwszy, drugi, trzeci, ponieważ ten oddział mówię pod względem takim merytorycznym stricte, jest się czy pochwalić, Pan doktor Błażowski prowadzi ten oddział od wielu lat z osiągnięciami naukowymi i wiele szpitali w Polsce, powiatowych boryka się z trudnościami kadrowymi. Oddziały pediatryczne są zamykane ze względu na braki kadrowe, zauważcie państwo, że tu jeżeli chodzi o oddział dziecięcy to mówię, wysoki poziom świadczonych usług medycznych, a można powiedzieć, że jak na dzień dzisiejszy przy tych brakach szeroka kadra i dzieci z naszego powiatu naprawdę mają wspaniałe zabezpieczenie, bo jest to Oddział Pediatrii i Alergologii, więc wszystkie te schorzenia układu oddechowego, diagnostyka są na wysokim poziomie. Dlatego ja myślę, że w swoim imieniu, ale też Zarządu i państwa radnych tej i poprzedniej kadencji, bo pamiętacie państwo, którzy byli w poprzedniej kadencji i Pan Radny Stasiu Zając, ile się o zabiegał o remont tego oddziału chirurgii? Udało się to wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca. Można narzekać wiem, że może gdyby było to w formie tak jak państwo mówiliście sesji zwyczajnej, był by czas przedyskutować jeszcze na komisjach, natomiast jeśli jest możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, jeśli pojawiają się takie szanse, to Zarząd aplikuje o te środki, ale też nic nie dzieje się bez zgody Rady, czy jest też miejsce i czas na Radzie, aby ewentualnie taką dyskusje przeprowadzić. Myślę, że co do tego zadania przebudowy pediatrii to nikt nie ma wątpliwości, ale żeby też zobaczyć wiele pozytywnych aspektów w działaniu Zarządu.                                          

 

Radna Ewa Wawro - chciałam się odnieść tutaj do słów Pana Radnego Persa odnośnie oceny zmian, jakie zaszły w jasielskim szpitalu przez ostatnie lata i przyznam, że tak, naprawdę trzeba to podkreślić, że nasz szpital w tej chwili wygląda nieporównywalnie lepiej w stosunku do tego, jak było to jeszcze powiedzmy 10 lat temu. I oczywiście to jest zasługa remontów, które się sukcesywnie odbywały, ale jeżeli mamy mówić o infrastrukturze medycznej XXI wieku, to wystarczy podejść do prywatnej kliniki Pana doktora Naszkiewicza i zobaczyć, jak wygląda odpowiednio przygotowany szpital, czy klinika. To oczywiście jest przykład w mniejszej skali , ale pokazuje, jak to wygląda naprawdę w XXI wieku. Można? Widać można. Pan doktor Naszkiewicz z jasielskiego szpitala odszedł i pozostaje dalej pytanie otwarte, na które chyba wszyscy tak po cichu znamy odpowiedz, dlaczego doktor Naszkiewicz, takiej wysokiej klasy specjalista odszedł z jasielskiego szpitala i zdecydował się na leczenie pacjentów gdzie indziej? Prywatnie, tak, to fakt, ale naprawdę w warunkach takich, jakich lekarze powinni oczekiwać, pacjenci mogli oczekiwać. I życzyłabym wszystkim szpitalom u nas w Polsce i szczególnie naszemu jasielskiemu, aby chociaż w części miał taką infrastrukturę, przygotowanie, staranność i przemyślane wszystko tak, jak jest w tej klinice, którą polecam odwiedzić.         

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 17 Radnych.

- przeciw głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.4d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020–2027. (Druk Nr 228) .

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020–2027.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym zwrócić uwagę, że w tym projekcie uchwały druk nr 228 konsumujemy wcześniej podjęte decyzje, czy rozstrzygnięcia. Chciałbym zwrócić uwagę na to o czym państwo mówicie, czy mówimy tutaj, gdzie padają argumenty jak wszystkie te nasze działania są ważne, istotne i powinny być realizowane, tylko, że jak popatrzymy na treść uchwały, że realizacja, czy to bursy,  czy przebudowy oddziału pediatrii nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinasowania. Sami sobie zaprzeczamy tym głosowaniem za takim zadaniem, które następuje pod warunkiem uzyskania dofinasowania, po prostu jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd, bo jeżeli już podejmujemy uchwały tzw. „kierunkowe”, to później Zarząd je wykonuje, ale w sposób dla siebie wygodny albo np. ich nie realizuje mimo, że dofinasowanie zostało przyznane, to tak na marginesie rzecz biorąc. Patrząc na Wieloletnią Prognozę Finansową nie ulega wątpliwości, że Wieloletnia Prognoza stara się przede wszystkim popatrzeć na finanse publiczne w sposób zorganizowany, bym powiedział planowy, tak aby to planowanie wydatków ze środków publicznych było racjonalne i nie doprowadziło do sytuacji takiej, że mamy sytuację nazwijmy to „podbramkową”, że wydatki bieżące nie są pokrywane dochodami bieżącymi. Stąd te wskaźniki, jak również zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie mogą okazać się nie do końca dla nas możliwe do realizacji, co przyznała 7 sierpnia pani skarbnik, że gdyby nie wprowadzone właśnie dotacje w ramach tego rządowego programu inwestycji lokalnych w wysokości ponad 3 800.000,00 w roku 2021 po stronie dochodowej, majątkowej, budżet i Wieloletnia Prognoza by nam się nie domknęły. I to z tego wynika? Wieloletnia Prognoza jest pewnym elementem dla nas dość istotnym i ważnym, natomiast nie mogę się zgodzić z sytuacją taką, że zadania wprowadzamy do budżetu bez zapewnienia tzw. „montażu finansowego”. W przypadku bursy nie miałbym wątpliwości, jeżeli chodzi o montaż finansowy, ale w przypadku drugiego zadania już zdecydowanie tak, o tym nie mówimy. Zawsze trzeba popatrzeć, że jeżeli rozstrzygnięcia przetargowe będą nieco inne, a nasze wydatki mogą być wyższe, o czym świadczą sprawozdania Zarządu Powiatu w Jaśle m.in. w odniesieniu do oddziału psychiatrycznego, to występuje konieczność korekt i dokonania zmiany wysokości wydatków w następnych latach. Także patrząc na Wieloletnią Prognozę po raz kolejny zwracam się do Zarządu, aby przed zmianami w Wieloletniej Prognozie, a przede wszystkim obarczaniem wydatkami lata przyszłe, zawsze starać się szukać pewnych rozwiązań kompromisowych i określać ten efekt finalny to znaczy, że wydatki majątkowe się nie zmieniają, a wydatki bieżące w latach przyszłych po naszych inwestycjach będą maleć, a nie rosnąć.                          

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosował 1 Radny.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.4e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. (Druk Nr  229).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała jest podejmowana rokrocznie, gdyż ma ona umożliwić Powiatowemu Zarządowi Dróg wystąpienie o zamówienie usług.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radna Ewa Wawro - oczywiście rozumiem, że to jest - jak to Pan Przewodniczący teraz określił - rutynowa uchwała, którą podejmujemy i te środki trzeba zabezpieczyć, natomiast moje pytanie po raz kolejny już dziś na tej sesji: czy to musieliśmy przyjmować na sesji nadzwyczajnej? Retoryczne pytanie, jeżeli chodzi o nasz powiat?   

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - poprosimy panią dyrektor o zabranie głosu o wyjaśnienie, ale pani dyrektor zwraca się do Gmin z pytaniem, czy chcą przejąć niektóre zadania związane z zimowym utrzymaniem, więc to pozwoli jej szybciej działać i taka była argumentacja, gdy już będzie mieć pewną informację, z którymi Gminami będzie mogła zawrzeć umowę to na pozostałe zadania ogłosi przetargi, więc to z pozoru tak wygląda, że to są proste czynności, niemniej jednak wymagają szeregu rozmów i bardzo bym prosił, żeby państwo podeszli do tego tematu i umożliwili prowadzenie tych działań przez panią dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.         

 

Radny Jan Urban - Panie Starosto niech pan nie opowiada bajek, że pani dyrektor jest potrzebna. Po prostu wszyscy wiemy i tu nikt nie dyskutuje, ponieważ jest to typowo porządkowa uchwała, którą zawsze robimy, koleżanka Ewa Wawro tylko tu zadała pytanie, czy musiała ta uchwała być na sesji nadzwyczajnej, bo to jest oczywista rzecz, że muszą zabezpieczyć piasek, środki, to jest oczywista rzecz i tutaj tłumaczenie, że to pozwoli. Jeżeli dzisiaj mamy kwotę przyjętą w uchwale to pani dyrektor wie na czym stoi. Jest kwestia tego typu, jeżeli się ona dogada z gminami to najwyżej będzie pomniejszenie. Tylko chodzi o jeden fakt, rzecz, która jest porządkowa przyjmujemy na sesji nadzwyczajnej, nic poza tym. Wiem, że nie mamy sztychu, jest wrzesień trzeba się przygotować, to jest oczywista, oczywistość tylko była niedawno sesja zwyczajna można to było zrobić i tutaj nie ma żadnej dyskusji, bo to jest zwykła uchwała, którą przyjmujemy od wielu lat, która pozwala na normalne funkcjonowanie jednostki powiatowej jakim jest Powiatowy Zarząd Dróg i tu nie ma nikt uwag, żadnej dyskusji, chodziło tylko o to, że usłyszałem, że na nadzwyczajnej trzeba było czymś wypełnić porządek obrad, może wystarczyło tak odpowiedzieć i byłoby z głowy, bo tu nikt nie dyskutuje, bo taka jest potrzeba i muszą zrobić, kupić. Jest wrzesień za chwile może nas zaskoczyć zima, więc musi być PZD przygotowane i tutaj nie mam żadnych wątpliwości.                 

 

Radny Ryszard Lisowski- każdą kwotę, którą byśmy tu wpisali to będzie za mała i loteryjna, nie wiemy jak będzie zima? Z mojego doświadczenia wiem, że raz te pieniądze, które są zaplanowane, czy godziny oddaje do budżetu, a raz czy dwa ściągam po prostu większą sumę, która jest potrzebna do utrzymania dróg. Tutaj wielki szacunek dla pani dyrektor,  proszę państwa ona ma 90 dróg do utrzymania. Ja mam 8 dróg 200 km na drogach wojewódzkich i np. planuje 200 godzin, jeżeli mi braknie to oczywiście pismo do Zarządu, protokół konieczności i zwiększam te godziny, dlatego to jest kwota tak mi się wydaje szacunkowa i wcale nie duża. Dlatego myślę, że powinniśmy to przyjąć bez  problemu.      

 

Radny Jan Urban - panie Ryszardzie, nikt tutaj słowem się nie odezwał o kwocie, bo my wiemy, że jak przyjdzie bieda to trzeba będzie zwiększyć, tu nikt nie dyskutuje, jak nie będzie zimy. Czy ktoś tu się odezwał o kwotach? Nie. Wyliczyła na podstawie doświadczeń i to „jest po frytkach”, więc pan chyba nie usłyszał mojej wypowiedzi i tylko tyle. Nikt nie dyskutuje tu o pieniądzach, bo jak trzeba będzie zwiększyć, to musi się zwiększyć, bo trzeba będzie drogi utrzymywać, tutaj nikt o pieniądzach nie dyskutuje, bo to jest loteria, nie mieliśmy w tamtym roku zimy, a i tak poszło na zimowe utrzymanie, bo sezon był długi, więc tutaj proszę mi nie tłumaczyć pewnych rzeczy, bo ja to rozumiem w 100%. Pan chyba nie słyszał o czym jak mówiłem, ale trudno.      

Radna Ewa Wawro- po pierwsze chciałam podkreślić to samo co Pan Radny Urban, że naprawdę tak to wygląda, że my sobie, jako radni, mówimy, bo mamy możliwość wypowiedzenia swojego zdania tylko tutaj, ale nikt chyba nas nie słucha. Przepraszam Panie Radny Lisowski, ale to nie była odpowiedź na zadane pytanie. A poza tym, czy my w jakikolwiek sposób, czy ja w swojej wypowiedzi, czy koledzy, rzuciliśmy cień jakiejś negatywnej uwagi na pracę Pani Dyrektor? Absolutnie nikt z nas tego nie negował, natomiast nasze pytanie wraca cały czas do tego samego: czy tego typu uchwały porządkowe mamy podejmować na sesjach nadzwyczajnych? Czy po to są sesje nadzwyczajne?        

 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz- temat jest oczywisty z tego względu, że muszą być rozstrzygnięte przetargi i to nie jest tak, że to jest celowa wrzutka, po prostu okres jest taki, że jeżeli była by sesja później i kwestia przetargu, bo nie widomo, kiedy spadnie śnieg, kiedy trzeba będzie odśnieżać? I w tej sytuacji jest sposobność podjęcia takiej oczywistej uchwały, która nie powinna budzić, żadnych kontrowersji, czy ona jest na takiej sesji, czy na innej?   

 

Radny Grzegorz Pers - też w tej kwestii, czy nadzwyczajnej, czy zwyczajnej dyskutujemy o tym 20 minut. Nie wiem ile trwa czynność przyciśnięcia guzika „za”? Czy to ma, aż takie wielkie znaczenie, czy na sesji zwyczajnej, czy nadzwyczajnej skoro sami państwo zauważacie, że jest to uchwała porządkowa. Co roku taką uchwałę podejmujemy, więc nie wiem nawet jak to określić z państwa strony, po co ta dyskusja przez 20 minut?

    

Radny Janusz Przetacznik - składam wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie.

Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy wobec zgłoszonego wniosku jest głos przeciwny. Wobec braku głosów przeciwnych Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 18 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na finansowanie projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mamy tutaj kolejny projekt uchwały. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo staranne przygotowanie uzasadnienia tego projektu uchwały, w odróżnieniu od innych uchwał, które precyzuje i dokładnie przedstawia merytoryczną treść i dlaczego mamy rozstrzygać tego typu uchwały i tego typu rozstrzygnięcie Wysokiej Rady jest potrzebne. W odróżnieniu od wcześniejszej uchwały, tu również są kwestie związane ze zobowiązaniami, niemniej jednak tu mamy kompletną informację i dlaczego to robimy. Uważam, że jak najbardziej te kwestie należało wpisać i gdyby w poprzedniej uchwale zostały wpisane kwestie dotyczące postępowania przetargowe też pewnie by nie było pytań czy uwag, skoro na miesiąc wrzesień nie była planowana sesja Rady Powiatu.       

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na finansowanie projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia”.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 18 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXX Nadzwyczajnej  Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15.15.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                              

Przewodniczący Rady

                                                                                                      Robert Snoch

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Protokoły z sesji Rady Powiatu
Kategoria: Protokoły z sesji Rady Powiatu VI kadencji
Odsłony: 128

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 13, październik 2020 11:01 Paweł Krajciewicz