Protokół XXXVI/2020

z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu pod przewodnictwem pana starosty Adama Pawlusia oraz kierowników, naczelników, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego uczestniczących również w sesji zdalnie.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności podpisanej przez 12 radnych oraz na podstawie liczby zalogowanych radnych do zdalnego systemu w ilości 10, stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 22 radnych, tak więc obrady są prawomocne.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w biurze Rady Powiatu w Jaśle. Do protokołu z XXXV sesji, uwagę na XXXVI sesji  zgłosiła radna Dorota Woźniak, uwaga radnej została uwzględniona w protokole.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 22 radnych,

Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 18 grudnia 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: f), g) i h), które otrzymują brzmienie:

„f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację,

 1. g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 2. h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.”

Pozostałe podpunkty punktu 6 zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w uzasadnieniu podjęcie uchwały, jeśli chodzi o PFRON, związane jest z koniecznością wydatkowania środków i ich przesunięcia. Jeśli chodzi o uchwalenie Rocznego programu współpracy, konieczność jego wprowadzenia wynika z tego, że nie jest to akt prawa miejscowego i musi być to w uchwale napisane, że jest uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w końcu z możliwością pozyskania środków na zadanie inwestycyjne, na drodze.       

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle:

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.

W głosowaniu brało udział 21 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21  radnych,

- nie głosował 1 radny.

Podpunkt „f” został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych.

Podpunkt „g” został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych.

Podpunkt „h” został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok,
  b) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku,
  c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,
  e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok,
  f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
  i) uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
  j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8.  Interpelacje
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Do posiedzenia Rady, na sali obrad dołączył radny Grzegorz Pers.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zgłosił do Komisji Wnioskowej

radnych: Anna Nigborowicz, Irena Baciak, Józef Rosół.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 radnych,

- nie głosował 1 radny.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 260 ). Z autopoprawką.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 rok. Z autopoprawką.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię, głosowało  9 radnych, 7 za, 2 wstrzymujące.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie jednogłośnie, zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, mamy m.in. pozycje dotyczącą partycypacji, bądź pokrycia kosztów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a związane jest to z potencjalna budową lądowiska dla helikopterów przy Komendzie Powiatowej Policji. Przypominam, że na ten temat dyskutowaliśmy i m.in. 19 grudnia ubr., podjęliśmy uchwałę, która dawała możliwość wystąpienia i przejęcia gruntów, nieodpłatnie od Skarbu Państwa. W związku z tym moje pytanie jest następując:, czy już te sprawy zostały uregulowane i czy Powiat Jasielski jest właścicielem tych prawie 40 arów w okolicach Komendy Powiatowej Policji przeznaczonych na ewentualną budowę lądowiska? To jest pierwsze pytanie i drugie, czy służby pana starosty sprowadzały ustalenia Studium rozwoju urbanistycznego miasta Jasła, czy w tym terenie zezwala się na lokowanie czy lokalizowanie lądowiska? Przypominam, że ten temat był m.in. przedmiotem zmiany studium i uchwalenia MPZP w Warzycach, tam gdzie mamy stowarzyszenie „Ikar”. I ostatnie już pytanie, czy ten wydatek, który jest tu zaproponowany, będzie realizowany na podstawie czego: porozumienia czy w jakiejś innej formie?

Przewodniczący zwrócił się do radnego Janusza Przetacznika, o powtórzenie ostatniego pytania w związku z zakłóceniami.

Radny Janusz Przetacznik - ten wydatek, który jest związany z przystąpieniem do projektowania MPZP, będzie realizowana na podstawie czego: porozumienia, faktury, czego?

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć -  to odpowiem na to ostatnie pytanie, ten wydatek będzie, oczywiście jak państwo uchwalicie dzisiaj, będzie przekazany na podstawie noty obciążeniowej miasta Jasła, w stosunku do powiatu. Ponieważ występując o wydanie takiego, czy wykonanie takiego dokumentu, nakłada na to przepisy prawa, że samorząd musi zapłacić i takim dokumentem pomiędzy samorządami jest nota obciążeniowa. I poprzednim razem, kiedy były inne studia, też w podobny sposób ponosiliśmy te wydatki. 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jeżeli chodzi o lądowisko dla szpitala obok Komendy Powiatowej, to Rada Miejska wyraziła wolę podtrzymującą, przekazanie Skarbowi Państwa, tych terenów i w tej chwili Skarb Państwa, może na nasz wniosek skomunalizować tą działkę. Oczywiście ja jako starosta reprezentujący Skarb Państwa, już zarządzam tą działką i utrzymujemy ją w odpowiednim stanie. Również mamy koncepcję, która przewiduje podniesienie poziomu tego lądowiska o kilka metrów w tej części, która jest przy ulicy Sroczyńskiego. Prawdopodobnie procedura zmiany planu, zakończy się na wiosnę przyszłego roku i wtedy będziemy mogli już wykonać plan i zrealizować to lądowisko w 2021 roku. Może nawet częściowo zrealizujemy, przy pomocy własnych sił.

Radny Krzysztof Buba - chciałem coś więcej dowiedzieć się na temat tej dodatkowej składki, na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Dlaczego dodatkowa, z czego to wynika?
Bo z tego co pamiętam to, chyba jużeśmy jednym podmiotem, który zapłacił.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - chcemy pomóc Euroregionowi. Jest on stowarzyszeniem. Stracił, dokładnie nie pamiętam, ale chyba 800 tys. złotych i to jest taka forma wsparcia, ponieważ inne samorządy otrzymały pomoc z budżetu państwa od ministra finansów.
Te straty, które zostały poniesione w wyniku upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Euroregion stracił te 800 tys. jest trochę w trudnej sytuacji tak powiaty, czy inne samorządy, zdecydowały, żeby podnieść wysokość składki, więc proszę tutaj Wysoka Radę o wsparcie tej inicjatywy. My na Zarządzie stwierdziliśmy jednogłośnie, że należy wesprzeć to stowarzyszenie. W tej chwili realizujemy trzy projekty, które są ze środków unijnych, z programu transgranicznego Polska – Słowacja mikroprojekty i właśnie stowarzyszenie prowadzi całą procedurę związaną z realizacją tych projektów, a w przyszłości jeżeli Unia Europejska na to pozwoli, to wspólnie z Euroregionem planujemy utworzenie TOF-u, czyli Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego i tu będzie również jednostka obsługująca ten instrument w powiecie jasielskim. To dotyczy trzech powiatów Beskidu Niskiego: gorlicki, jasielski i krośnieński. I będą dodatkowe środki, po Polskiej stronie, po Słowackiej stronie powiat Stropków, Svidnik i Bardejov. Więc w tym obszarze będziemy mogli korzystać z dodatkowych środków transgranicznych, które pozwolą na dofinasowanie, wszelkiego rodzaju inicjatyw turystycznych. Mam nadzieję, że ten instrument zostanie wprowadzony na naszym obszarze. W unii europejskiej takie TOF-y są w tej chwili prawdopodobnie tylko na granicy austriacko –włoskiej i słoweńskiej oraz między Francją, a Hiszpanią. Także nie wiele jest tych Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych. Myślę, że warto popierać Euroregion po to, żeby również pomagał nam w zagospodarowaniu tych pięknych terenów turystycznych.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym, żeby jednoznacznie zabrzmiała odpowiedź, ponieważ praktycznie rok temu podejmowaliśmy uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie tych dwóch działek ze Skarbu Państwa, czyli prosiłbym o odpowiedz. Czy my jesteśmy właścicielem  tych działek, czy jeszcze nie? Czy cały proces jeszcze trwa? Bo z tego co pan powiedział, to mamy w posiadaniu, natomiast te kwestie jeszcze są uregulowane między samorządem miejskim, a Skarbem Państwa  dotyczącym wieczystego użytkowania. Tą informację z 19 grudnia ubr., mieliśmy zupełnie inaczej przedstawianą. Mieliśmy od razu to przejąć. To jest pierwsza rzecz i druga, ponieważ pan mówił o koncepcji wtedy 19 grudnia m.in. radni mieli otrzymać koncepcję i opinię, dotycząca możliwości usytuowania w tym miejscu lądowiska dla helikopterów. Minął rok, niestety jako radny, jako członek Komisji Rozwoju, takiego dokumentu jeszcze nie otrzymałem i nie wiedziałem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ja wyraźnie powiedziałem, że Powiat Jasielski jeszcze nie jest właścicielem tego terenu. Właścicielem jest Skarb Państwa. Nie wiedzieliśmy, że nastąpiła zmiana w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli Skarb Państwa przejął działkę od samorządu miejskiego, to samorząd miejski był zobowiązany wyrazić swoje zdanie, opinię, czy podtrzymuje i pozwala na przekazanie tej działki na komunalizację.
Więc takie oświadczenie jest, ono niedawno zostało podjęte przez Radę Miejską. Więc te formalności zostaną dopełnione. Złożyliśmy, chyba w ubiegłym tygodniu wniosek do wojewody o komunalizację, ale tak jak mówię działka jest w naszej dyspozycji, starosty jako przedstawiciela Skarbu i te formalności zostaną dopełnione. Dokładne koncepcję, jesteśmy oczywiście w stanie przekazać, która jest w dyspozycji szpitala, bo szpital ją wykonał we własnym zakresie. Natomiast dokładne dokumenty będą, możliwe do procedowania po uchwaleniu zmiany miejscowego planu. Ponieważ tam była kolizja, związana z dopuszczeniem budownictwa wysokiego. Miasto trochę na tym traci, tak jak mówił burmistrz, że nie będą mogli realizować, budynków wyższych niż cztery kondygnacje, po tej zmianie planu. I radni wyrazili zgodę na to. Trawa procedura i mam nadzieje, że w krótkim czasie, może w pierwszym kwartale ta procedura zakończy się i wtedy przystąpimy do realizacji, do uzyskania pozwolenia budowlanego.

Radna Dorota Woźniak -  ja w temacie lądowiska, ponieważ też pytałam w 2019 roku
w grudniu, kiedy to nowe miejsce wyszło, jako usytuowanie lądowiska. Pan starosta powiedział teraz, że jest koncepcja, którą opracował szpital. Więc mam pytanie, czy tą koncepcję, jakiś projektant konsultował z osobami uprawnionymi? Może to źle brzmi,
albo z ULC- em? Po to, żeby nie było przeszkód w usytuowaniu tego lądowiska, bo na stronie Lotniczego Pogotowania Ratunkowego jest wykaz lądowisk, które są zawieszone, lub całkowicie zawieszone. W części jest to wynik, albo przeszkód z powodu budynków,
albo z braku dojazdu. Więc nie chciałabym, żeby nas coś takiego spotkało. Czyli, że prosiłabym o jakąś opinię, że faktycznie to miejsce spełnia wszystkie wymagania, które są określone w ustawie. Natomiast, gdyby przypadkiem okazało się, że jest to niemożliwe, chociaż nie sądzę, to czy mamy jakąś alternatywną możliwość zagospodarowania albo czy będziemy musieli oddać ten teren? To jest jedno. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że rozporządzenie ministra, wydłuża wykonanie lądowisk przyszpitalnych, do stycznia 2022 roku. Także faktycznie jest cały rok, na wybudowanie lądowiska. I mam pytanie jeszcze o koszty, ponieważ pan starosta, powołał się w ubiegłym roku na lądowisko w Dąbrowie Tarnowskiej, która to inwestycja wyniosła około 64 tys. zł, i Dabrowa robiła to siłami własnymi, ale to była płyta i oznakowanie. Natomiast później Dabrowa robiła jeszcze oświetlenie lądowiska i też pytanie o  koszty. I czy my będziemy ponosić koszty jako powiat, czy jest to przewidziane dofinasowanie, staranie się o dofinasowanie ze środków zewnętrznych? Czy będzie też uczestniczył w tym szpital? Bo z kolei w 2017 roku, kiedy Tarnów przy nowym szpitalu, przebudowywał swoje lądowisko, to ta przebudowa z oświetleniem, tak aby to było lądowisko całodobowe, to koszt prac przebudowy wyniósł 800 tys. zł. I z tym się wiąże też moje pytanie, czy to będzie lądowisko od godz. 7-20, czy lądowisko całodobowe? Wiem, pan dyrektor mówił rok temu, że nie wszystkie LPR-y całodobowo latają, ale najbliżej w Krakowie jest LPR, który pełni dyżur całodobowo i ma zezwolenie na loty nocne. Czas dolotu z Krakowa do nas jest około godzinę, więc być może i oby nie, nie trzeba było korzystać z nich, ale też chciałabym wiedzieć jaką koncepcję pan starosta przewiduje?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - moja wiedza jest skromna w tym zakresie, przyznam szczerze i myślę, że nie będę się wymądrzał, bo po prostu nie mam tej wiedzy. Jeżeli będą już konkrety, czyli będzie zmiana planu, będzie realizacja, to wtedy te sprawy zostaną ustalone i myślę, że przez szpital, nie przez starostwo. Jeżeli chodzi o finasowanie, na pewno będziemy szukać źródeł zewnętrznych, ale jeżeli ich nie będzie, to będziemy musieli sfinansować my, albo szpital, to to nie ulega wątpliwości. Liczymy na to, że niwelację terenu, uda nam się wykonać przy pomocy, tak jak w tej chwili różnych firm, które realizują inne zadania i w ten sposób podnosimy ten poziom, tego nalotu, bo różnica jest około 5 m w stosunku do planowanego lądowiska i to jest realizowane. PZD nad tym czuwa i wylanie płyty też nie będzie stanowić problemu, bo to każda zrobi firma, mamy fachowców. Natomiast roboty elektryczne, czy inne jakieś radiolokacyjne to będą musieli inni wykonać. Więc zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądać. Na dzień dzisiejszy za wcześnie mówić, ja takich informacji nie mam, ale przygotowujemy się do tego tematu, angażujemy ludzi, którzy mają wiedzę.                                                                                                                                               

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. Z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

- przeciw głosowało 4  radnych,

- wstrzymało się  4 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku. (Druk Nr 261).

Przewodniczący poinformował, że miała być do tej uchwały autopoprawka, w związku z tym poprosił o wyjaśnienie Starostę Jasielskiego Adam Pawlusia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ponieważ otrzymaliśmy informację dosłownie przed samą sesją, że serwer zostanie dostarczony i dostawca zdąży, wystawić fakturę przed końcem roku, to nie będziemy wprowadzać tej poprawki do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku. Dlatego bardzo proszę o nieuwzględnienie tej autopoprawki.      

 

Przewodniczący otworzył dyskusję  oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 za, 2 wstrzymujące. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Radna Dorota Woźniak - prosiłabym raz jeszcze, co prawda było to przedstawiane na Komisji Finansowej, o przedstawienie nam jakie zadania zawierają się w tej modernizacji Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej? Na co pójdą te pieniądze? 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to są głównie urządzenia zabawowe, huśtawki jakieś tam zjeżdżalnie. Dokładnie ja nie pamiętam, ale to jest drobna architektura, która ma służyć dzieciom. W tej chwili trochę tych urządzeń brakuje, trochę uległy degradacji, po ponad 10 latach funkcjonowania, więc ze względu na to, że kilka tych postępowań się toczyło i one się nie zrealizowały, więc wydział inwestycji wnosił o to aby przedłużyć okres na realizację i na montaż tych urządzeń w parku na Foluszu.      

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku,
W głosowaniu brało udział 23  radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23  radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,(Druk Nr 262).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,
(Druk Nr 263).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - jestem i będę głosował, za projektem tej uchwały. Niemniej jednak z uwagi na to, że ta działka jest spora, w tej chwili jest przeznaczona pod wynajem na garaże. Moje pytanie jest takie, czy zamierzamy ją w sposób docelowy zagospodarować, aby to nie była, można by powiedzieć, taka radosna twórczość, tylko uporządkowany, zagospodarowany teren, którym  właścicielem jest starostwo powiatowe.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  chodzi o to, czy mamy jakieś plany, żeby te garaże, kiedyś jakby zlikwidować, zrobić inwestycję.

Radny Janusz Przetacznik -  inaczej zagospodarować tą działkę  panie przewodniczący
w sposób trwały, dookreślony..

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  na dzień dzisiejszy nie ma planów, nie mamy żadnej koncepcji, pan starosta odpowiada.   

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.


W głosowaniu brało udział  22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych.

- nie głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok. (Druk Nr 264).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Jan Urban- co prawda, chybna znane są losy wniosku, który za moment złożę, ale ja bym zaapelował i prosiłbym bardzo, ponieważ debatujemy nad planem pracy, który obejmuje stałą tematykę, abyśmy wpisali. Nie mówię datowo już, ale co do zasady, żeby to był wpisany dzień. Państwo stosujecie piątek, jeżeli już to niech to będzie piątek, ale dookreślmy, czy to będzie drugi, trzeci piątek. I wtedy można sobie planować normalnie jakoś miesiąc, tak aby móc uczestniczyć. Czy to jest taki wielki problem, aby dorzucić, że stały termin. Ja nie mówię o sesjach nadzwyczajnych, bo sama idea nadzwyczajnej sesji, przewiduje wydarzenia, które dzieją się poza planem. Tylko aby je wprowadzić, normalnie  dopisać, że to będzie drugi,
czy trzeci, piątek, czy pierwszy piątek w zależności  jak państwo się zgodzą. I taki wniosek bym złożył. Prosiłbym pana przewodniczącego, ponieważ to wszystkim nam ułatwi organizację pracy, tym bardziej, że to dotyczy tylko tych sesji, które są zapisane, stałe tematyczne.

Przewodniczący Rady powiatu Robert Snoch - czy to jest jako wniosek do głosowania?

Radny Jan Urban -  tak jako wniosek. Aby odbyło się procedowanie, to wniosek do projektu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle, druk 284 brzmiały: „w § 1 dotychczasowa treść otrzymuje numerację ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 o treści:  Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle w ….. każdego miesiąca, o którym mowa w planie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ” Jak pan tam ustali, czy to będzie czwartek, czy to będzie np. w ostatni czwartek. To już jakbyście się chcieli zgodzić, żebyśmy to po prostu wiedzieli, bo to nie wpływa, w żaden sposób i nie dezorganizuje pracy panu przewodniczącemu, bo pan przewodniczący zaproponuje, że dobra  niech to będzie usankcjonowane, że jest to  piątek, ostatni albo trzeci piątek miesiąca, albo czy tam czwartek, bo każdy z was ma to  poukładane pod siebie to robi. Ale, żeby to było zapisane i było by to z głowy.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad wnioskiem radnego Jana Urbana.

W głosowaniu brało udział  22 radnych.

- za wnioskiem głosowało 8 radnych,

- przeciw głosowało 13  radnych,

- wstrzymał się 1 radny,

- nie głosował 1 radny.

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok.

W głosowaniu brało udział  22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14  radnych,

- przeciw głosowało 8  radnych,

- nie głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - zadanie dotyczy niezwykle ważnej inwestycji, mianowicie zbiornika Kąty-Myscowa, znaczy inwestycja dotyczy odcinka drogi, czyli zmiany przebiegu drogi, która obecnie przebiega przez Przysiółek Zagrody w Kątach. Analizowaliśmy możliwość wykonania około kilometrowego odcinka drogi powiatowej,  prawą stroną rzeki Wisłoki, po zboczu i w ten sposób możemy umożliwić przejazd, mieszkańcom wsi Myscowej, całoroczny, niezależnie od kaprysów i stanu wody na rzece Wisłoce. W tej chwili jest to nielegalny, czy nie uregulowany przejazd przez rzekę Wisłokę w brud. Mieszkańcy domagają się budowy mostu. Planowana jest tam, w tym miejscu zapora. Proponujemy nowy przebieg, powyżej 350 poziomicy. Odcinek ten na miejscowości Kąty był by skomunikowany poprzez drogę gminną, do drogi za rzeką Wisłoką. W ten sposób mieszkańcy Myscowej, mieli by możliwość przejazdu, niezależnie od stanu wody w rzece Wisłoce, a mam nadzieję, że w przyszłości ta inwestycja będzie kontynuowana, powyżej 350 poziomicy, tak, że umożliwi przesiedlanie się mieszkańców Myscowej z czaszy planowanego zbiornika. Ponieważ większość tych mieszkańców chce, pozostać tam na miejscu. Chcą przenieść się powyżej planowanego obszaru zalania i ta droga powiatowa, która obecnie biegnie dnem doliny, czy w pobliżu rzeki Wisłoki, stanie się nie przejezdna z wiadomych przyczyn. Oczywiście zanim inwestycja powstanie, to trochę potrwa. Krótko tylko powiem, że trwają jeszcze prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą, że trwają prace związane ze zmianą planów miejscowych w miejscowości Kąty, Myscowa i Ostryszne. Więc w tej chwili trwają rady projektowe. Ja czasem uczestniczę w tych radach, więc mam częściową wiedzę na ten temat. Są środki na uchwalenie planów miejscowych i to będzie kolejny krok, w kierunku realizacji tej wielkiej inwestycji. Największą, chyba taką przeszkodą to będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, a później  pozyskanie środków na realizację tej inwestycji, niezwykle potrzebnej chociażby z tego względu, że bardziej dotkliwa w tej chwili jest susza niż powódź. Więc utrzymanie stałego przepływu wody w rzece Wisłoce jest niezwykle ważne dla poboru wody, dla mieszkańców tych miejscowości, których się znajdują nad Wisłoką m.in. dla miasta Jasła, Dębicy i Mielca. Kiedyś może powstanie akwedukt, który taka czystą wodę będzie kierował do mieszkańców doliny Wisłoki. Więc bardzo proszę o otwarcie tego zadania również, nie ukrywam, że pospiech jest spowodowany, tym że nasze służby od zamówień publicznych boja się, nowych przepisów, że przez najbliższe pół roku będą się dokształcać, żeby nie popełnić jakiś błędów i zanim się przyzwyczają do nowych procedur związanych z wdrożeniem nowego prawa zamówień publicznych, to trochę potrwa. Ale niema jakiegoś niebezpieczeństwa jeżeli chodzi o inne zadania inwestycyjne, bo mamy zaplanowane na przełomie 2021/2022.                                         

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Buba - jeżeli dobrze rozumiem, to nawet jakbyśmy nie budowali w przyszłości tego zbiornika Kąty-Myscowa, to ta droga poprawi, ułatwi życie mieszkańcom. Wtedy jakbyśmy ją wybudowali, nie trzeba będzie mostu. I prosiłbym, żeby do projektów uchwał, dołączyć jakąś mapkę, bo z tego to nic nie widomo. Tyle razy, żeśmy już zwracali na to uwagę. Komisji Rozwoju nie było. Jesteśmy zaskakiwani takimi materiałami. Przecież można dołączyć mapkę, jak będzie wyglądał przebieg tej drogi, żebyśmy lepiej troszkę byli zorientowani w temacie.     

 

Radny Janusz Przetacznik - tak jak wspomniał pan starosta, wprowadzając nas do tego projektu uchwały, temat jest istotny, ważny i tak jak pan starosta powiedział, bardzo potrzebny dla tego regionu. A z uwagi na to, że poziom wód gruntowych z każdym rokiem nam się obniża, zbiornik mokry jest w tym miejscu, czy na rzece Wisłoce jak najbardziej pożądany. Niemniej jednak, zwracam uwagę, że o ważnych sprawach, strategicznych wręcz i tu obiema rękami się pod tym podpisuję, co powiedział pan starosta, że to będzie największa inwestycja w powiecie jasielskim o znaczeniu strategicznym, że dyskutujemy o tej sprawie tak naprawdę, symbolicznie za pięć przed godziną dwunastą, czyli przed zamknięciem, można by powiedzieć roku. A jeszcze jeżeli nałożymy na to, że ten wydatek ma być dopiero w roku 2022, to tak naprawdę zachodzi pytanie, dlaczego tak szybko i w takim pospiechu to robimy? Kwota nie jest może wygórowana, jak na te kwestie, które ma to uregulować. Rozumiem, że jest to kwota 150 tys. na rozpoczęcie działań planistycznych, bo na pewno nie realizacyjnych. Warto by było w uzasadnieniu, pewne elementy pokazać, tak jak wspomniał pan radny Krzysztof Buba, określić pewien przebieg drogi. Zgadzam, że ta droga jeżeli by „poszła”, po tej stronie, czy po tej poziomicy, mogła by stanowić docelową drogę, bez względu na to, czy zbiornik by powstawał, czy nie. Oczywiście lepiej, żeby powstawał. Jeszcze raz panie starosto, zwracam się z prośbą, abyśmy o pewnych tematach przyszłościowych, rozwojowych, rozmawiali nieco wcześniej, po to mamy Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, że te tematy przyszłościowe, strategiczne mogłyby być przedmiotem naszych obrad. Przypominam, zamknęliśmy temat planu pracy Rady, tylko po wniosku pana radnego Jana Urbana. Natomiast co do zawartości załącznika, pan przewodniczący już nie dopuścił radnych do wypowiedzi. Szkoda, bo można było na ten temat rozmawiać, o niezrealizowanych kwestiach programowych, czy planowanych dyskusji o inwestycjach strategicznych m.in. o tym zbiorniku, bo to mieliśmy w planie w miesiącu maju roku mijającego. Nie zrobiliśmy tego. Teraz jesteśmy zaskakiwani, na koniec roku projektem uchwały, którym dajemy zezwolenie na zaciągniecie zobowiązań, dopiero w roku 2022. Trochę jest to dla mnie dziwne. Oczywiście będę głosował za projektem. Niemniej jestem przeciwny tego typu metodom i tego typu działaniem, czy sposobem działania Zarządu Powiatu.                                     

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych,

- nie głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - tu jestem winny słowo przeproszenia państwa radnych, gdyż wkradł się błąd w trakcie przygotowywania uchwały, który został zauważony, że ta uchwała, nie jest aktem prawa miejscowego, nie podlega publikacji w dzienniku województwa podkarpackiego. Dlatego niestety musi być zmieniony paragraf 3. Musi być to, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych,

- nie głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- słowem wyjaśnienia, niewielka kwota do przesunięcia, a nie wykorzystana jeszcze, czyli 3944 zł, z turnusów rehabilitacyjnych i przesunięcie było by jej, na wydatkowanie na to co jest najbardziej potrzebne, żeby wykorzystać środki, czyli na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.     

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.


W głosowaniu brało udział 22  radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych,

- nie głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.
(Druk Nr 265). Wraz z dwoma wnioskami Zarządu.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o wprowadzenie i zaprezentowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć przestawiła uchwałę.

Uchwała Nr 6/5/2020
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)

Skład Orzekający w osobach:

 1. Edyta Gawrońska - przewodnicząca
 2. Mariusz Hadel- członek
 3. Piotr Świątek- członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r. przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle

postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd przedłożył uzasadnienie do tego projektu oraz materiały informacyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając powyższe dokumenty stwierdza, co następuje:

 1. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 r. kierowano się postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).
 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne odpowiadają wymogom określonym w uchwale Rady Powiatu w Jaśle Nr LI/338/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego.
 3. Konstrukcja uchwały budżetowej zgodna jest z wymogami ustawowymi, a szczegółowość budżetu zgodna jest z ww uchwałą Rady Powiatu.
 4. Dochody budżetu określono stosownie do postanowień ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowano na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a także zadania, których możliwość realizacji przez powiat wynika z przepisów ustawowych, w formie wydatków bezpośrednich bądź w formie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 5. Budżet zaplanowano z deficytem, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

2

 1. W przedłożonym projekcie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co spełnia wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
 2. 5. Zastrzeżenie:4 ust. 4 projektu określa plan dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. na kwotę 1278 217,00 całość dział 855, natomiast wydatki w ust. 5 na te zadania dz. 855 wykazano na kwotę 220 938,00 (z uzasadnienia do wydatków wynika kwota 1 278 217,00).

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca składu orzekającego  mgr Edyta Gawrońska.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć – ja jeszcze właśnie gwoli wyjaśnienia dlatego, że w paragrafie 4 punkt 4, są określone dochody, które otrzymujemy i tutaj kolegium stanęło na stanowisku, że powinno się określić dochody i  wydatki z tytułu porozumień, a w punkcie 5 to są nasze wydatki na porozumienia, czyli to co dajemy w formie dotacji. I tutaj nam zwrócono uwagę, żeby jednak tam dopisać dochody, wydatki i co też zostało we wniosku ze strony Zarządu.  Powiem tak, proszę państwa, bo trochę już tych budżetów przygotowywałam, bo są oczywiście projekty przedkładane przez Zarząd. W latach wcześniejszych stanął na stanowisku, że w jednym punkcie się powinno określać tylko dochody, w innym wydatki, troszeczkę teraz takie zostało przedstawione interpretacja, więc też taką zmianę dokonujemy. Bo jeszcze proszę państwa oczywiście i też macie państwo, dostarczono wam jest opublikowane, ponieważ łącznie z opinią do projektu uchwały budżetowej, jest opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat jasielski w projekcie uchwały budżetowej i tutaj też została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywna   gdzie stwierdza, że powiat ma możliwość pokrycia tego deficytu.    

Uchwała Nr 6/91/2020
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)

Skład Orzekający w osobach:

 1. Edyta Gawrońska - przewodnicząca

2.Mariusz Hadel-                                członek

3.Piotr Świątek-                         członek

                                                                       

po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Jasielskiego w 2021 roku

postanawia

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej powiatu przewiduje dochody w wysokości 132 700 819,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 134 900 819,00 zł. Zatem planowany deficyt wynosi 2 200 000,00 zł, co stanowi 1,66% planu dochodów.

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie kredyt bankowy.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. Tak więc źródło pokrycia deficytu wskazane w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r. jest zgodne z cytowanym przepisem.

W tym stanie rzeczy Powiat Jasielski ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Stosownie do przepisów ad. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejszą  opinię należy opublikować w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429).

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca składu orzekającego  mgr Edyta Gawrońska.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  budżet na 2021 rok uchwalaliśmy przez kilka miesięcy, większość tych inwestycji, tych zadań, które państwo widzicie w tym budżecie, to były uchwalane zadania wieloletnie. Jest to budżet rozwojowy, który przyczyni się do wykonania ważnych inwestycji powiatowych. Największe inwestycje to oczywiście rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o nowy pawilon, jesteśmy w trakcie procedury IOWISZ-a, czyli uzyskania pozytywnej opinii wojewody na realizację tej inwestycji, na procedurę w etapie końcowym. Również mogę państwa z satysfakcją poinformować, że otrzymaliśmy środki na realizację przebudowy oddziału pediatrii, alergologii co prawda nie w kwocie 2 mln 100, ale 1 mln 800, ale to jest duża kwota, powyżej 65%. Myślę, że część środków będziemy wstanie wyegzekwować z innych źródeł. Bardzo niezwykle potrzebna inwestycja, czyli internat dla SOSW, który mieści się obecnie w budynku przy ulicy, księdza Piotra Skargi, nie spełnia warunków, ani pożarowych, ani sanitarnych. Mamy również zabezpieczenie finansowe w kwocie 1 milion 800. Byliśmy z panem posłem Bogdanem Rzońcą w PFRON-ie w Warszawie, rozmawialiśmy. Jest szansa pozyskania dodatkowych środków, na windy, na podjazdy i o te środki będziemy aplikować i do ROPS-u i do naszego PCPR-u, żeby w części sfinansować tą inwestycje ze środków PFRON -owskich. Również drogi, to państwo już wiecie, które drogi również mamy. Największe zadanie, jeżeli chodzi o historię powiatu w zakresie szkół na ponad 16 mln złotych, termomodernizacja, nie jest to zwykła termomodernizacja. To jest również poprawa energetyczności, fotowoltaika, wymiana szeregu instalacji, w sześciu obiektach szkolnych, więc bardzo duże zadanie, niezwykle potrzebne. Jesteśmy w trakcie naboru, w trakcie oceny formalnej i mam nadzieje, że ta inwestycja dojdzie do skutku. Jeżeli nie, to będziemy przygotowani z mechanizmu norweskiego, z europejskiego mechanizmu gospodarczego, czyli to funduszy, konkretnie norweskich, a jeżeli nie, to będziemy przygotowani do naboru do nowej pespektywy finansowej na zadania termo modernizacyjne. Z innych takich ważnych zadań, to jeszcze mogę wymienić szereg tych, które kontynuujemy, związane z trans granicznymi projektami i najważniejsze, to są te nowe połączenia komunikacyjne, czyli most na terenie miasta Jasła. Już został uruchomiony przetarg i drugi most w ciągu drogi powiatowej, łączącej Przysieki z Bieczem. Ta inwestycja będzie o tyle istotna, że w razie jakiś wydarzeń na drodze 28, to umożliwi przejazd alternatywny i umożliwi mieszkańcom położonym przy tej drodze do krótszego przejazdu na tej trasie. To może tyle z takich ważniejszych zadań. Mam nadzieję, że pozostaną nam środki z obecnego roku i nie będziemy musieli zaciągać kredytów. Nie wiem jaka będzie sytuacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, bo tu może być pewne zagrożenie, ale widzicie państwo, dwa kolejne lata budżetowe nie zaciągamy kredytu i wszystko wskazuje, że ten rok może być takim trzecim rokiem. A w tym roku zakończyliśmy, szereg bardzo ważnych inwestycji. Cztery obiekty mostowe, wiele nowych przejazdów, ciągów drogowych. Najdłuższy taki, to można wskazać jest pomiędzy Desznicą, a Świątkowa Wielką. Piękna droga, polecam w wolnych chwilach, przejechać się po tej trasie. Naprawdę zmienił się krajobraz, nikt się nie spodziewał, że uda nam się zrealizować. Za 200 tys. środków Powiatu Jasielskiego, zrobiliśmy prawie 4 km drogi. I kolejny przejazd w powiecie jasielskim, udrożniony, kolejny otwarty dla turystów, dla mieszkańców i dla poprawy bezpieczeństwa, bo skróci się przejazd, karetek i ewentualnie wozów strażackich, oby takich nie potrzeba było przejazdów i oczywiście dla turystów.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka odczytał:

 

Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Jaśle.

Komisja Finansowo - Budżetowa postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Zarząd Powiatu w Jaśle projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.  

Komisja Finansowo – Budżetowa analizowała projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok na posiedzeniach w dniach 23 i 30 listopada 2020 r. Komisja analizowała plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, zapoznała się z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej oraz uzyskała szczegółowe wyjaśnienia od Skarbnika Powiatu Pani mgr inż. Teresy Połeć.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zakłada dochody budżetu w łącznej kwocie 132 700 819 zł w tym dochody bieżące 132 499 419 zł i dochody majątkowe 201 400 zł. Planowane wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego wynoszą łącznie 134 900 819 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 120 935 065 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13 965 754 zł co daje wydatki na inwestycje 13 630 754 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 335 000 zł. Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej 1 515 123 zł w tym wydatki bieżące 823 814 zł, wydatki majątkowe 691 309 zł. Rezerwy na wydatki bieżące wynoszą 5 194 569 zł w tym rezerwa ogólna 394 569 zł, rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych 4 500 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000 zł.

Projekt  Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok zakłada deficyt 2 200 000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

Przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 r. zaplanowano na 6 200 000 zł jako kredyt bankowy, natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 4 000 000 zł na spłatę kredytów.

Komisje Stałe Rady Powiatu w Jaśle nie wniosły do Komisji Finansowo – Budżetowej żadnych wniosków w przedmiocie projektu Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok. Komisja Finansowo – Budżetowa również nie formułowała wniosków w przedmiocie projektu Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

Komisja Finansowo – Budżetowa większością głosów wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok. W głosowaniu, w którym wzięło udział dziewięcioro radnych członków Komisji, siedem osób wyraziło pozytywną opinię, jedna osoba była przeciwna pozytywnej opinii, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Komisja Finansowo – Budżetowa na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zmian w projekcie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok. Zmiany w projekcie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wynikają z Uchwały Nr 6/5/2020 z 2 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2021 oraz Uchwały nr XXXIV/260/2020 Rady Powiatu w Jaśle z 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec. Zmiany wynikające z uchwały Rady Powiatu w Jaśle dotyczą zmniejszenia wydatków jednostek budżetowych o 3882,00 zł do kwoty 105 267 633,00 zł z tego zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 3882,00 zł do kwoty 28 894 979,00 zł, zwiększa się natomiast dotacje na zadania bieżące o 3882,00 zł do kwoty 9 765 765,00 zł. Zmiany wynikające z uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczą zmiany brzmienia zapisów w paragrafie 4 zgodnie z zastrzeżeniem wynikającym z treści uchwały.                 

Komisja Finansowo – Budżetowa wyraziła pozytywną opinię w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zmian w projekcie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

W głosowaniu, w którym wzięło udział dziewięcioro radnych członków Komisji, siedem osób wyraziło pozytywną opinię, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywne opinie w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Podpis: Przewodniczący Komisji Jan Czajka.

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przewodniczącemu Komisji Finansowo- Budżetowej – radnemu Janowi Czajce za bardzo obszerną i merytoryczną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt- 5 głosów za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały- 4 za, 3 wstrzymało się.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- w pierwszej części chciałabym przedstawić opinię i wniosek szczegółowy, Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami, a później w dyskusji chciałbym, już indywidulanie jako radny Janusz Przetacznik wypowiedzieć się na temat projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

O P I N I A    i    W N I O S E K     S Z C Z E G Ó Ł O W Y

Klubu radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”

w przedmiocie projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok

kierowane do Rady Powiatu w Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XXXVI sesji Rady Powiatu
w Jaśle

 1. Opinia:

Klub radnych RPJ „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” negatywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok i wskazuje:

 1. na zakładany deficyt budżetowy, który w całości jest sfinansowany przez kredyt bankowy. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 6.200.000,00 zł przeznaczony jest na sfinansowanie zakładanego deficytu budżetowego w wysokości 2.200.000,00 zł, ale też na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł.

     Mamy tutaj do czynienia z oczywistym tzw. rolowaniem zadłużenia, a więc zaciąganiem kolejnych zobowiązań umożliwiających utrzymanie płynności i spłatę bieżących rat kredytowych. Planowany kredyt nie tylko zwiększy zadłużenie Powiatu Jasielskiego, ale w konsekwencji w każdym następnym roku budżetowym należy przewidzieć (zaplanować) środki na jego obsługę. Co prawda relacja planowanej łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów spełnia wymagania określone w art.243 ustawy o finansach publicznych, ale nie napawa optymizmem i praktycznie może uniemożliwić Powiatowi Jasielskiemu aplikowanie o środki pomocowe, gdzie będzie wymagany wkład własny.

    Informacja  zawarta w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 mówiąca o konieczności utrzymania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż 120 300 000,00 zł rocznie, które zapewniają (gwarantują) niezagrożoną spłatę zaciągniętych zobowiązań (obsługi długu) i sukcesywne likwidowanie zadłużenia musi budzić poważne obawy, które na koniec roku budżetowego tj. 31 grudnia 2021 roku ma wynieść 30.300.000,00 zł.

    W przedkładanym projekcie budżetu Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił programu ograniczenia wydatków bieżących w latach przyszłych oraz możliwych źródeł pozyskania dodatkowych dochodów, ale bardziej poważny niepokój budzi realność i prawdziwość przedkładanych danych, a przede wszystkim w kontekście  wydatków bieżących w obszarze oświaty.

 1. na brak stabilizacji wydatków bieżących w działalności oświatowej. Planowane wydatki zostały oszacowane na poziomie planowanych dotacji celowych oraz planowanych dochodów własnych. Podobny zabieg zastosował Zarząd Powiatu w projekcie budżetu powiatu na 2019 i 2020 rok, ale rzeczywistość daleko odbiegła od planów i konieczne były bieżące korekty w trakcie roku budżetowego. Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił żadnych działań czy zamierzeń perspektywicznych umożliwiających:
 • skuteczne dochodzenie należnej dla samorządu części subwencji oświatowej
  z tytułu wprowadzonych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1587), obowiązkowych regulacji płac nauczycieli począwszy od 1 września 2019 r.

     Za 2019 rok niedobór środków na wywiązanie się powiatowych jednostek oświatowych z ww regulacji płacowych wyniósł 150 309,84 zł.  Za 2020 rok Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił jeszcze końcowych danych, ale zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok świadczą, że i rok 2020 samorząd powiatowy zamknie niedoborem części subwencji oświatowej z tytułu wprowadzonych od 1 września 2019 roku regulacji płacowych,

 • w przyszłości obniżenie wydatków w tym obszarze, w tym np. w zakresie zmian organizacyjnych w zakresie zarządzania,  czy zwiększenia dochodów własnych niwelujących niższe dotacje celowe poza zasygnalizowaniem termomodernizacji obiektów oświatowych, o które w latach minionych wnioskowali dyrektorzy tych jednostek.

Przyjęty wieloletni projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” może i powinien przynieść poprawę efektywności energetycznej w budynkach oświatowych i w konsekwencji będzie możliwa częściowa redukcja wydatków na zakup energii, ale na efekty musimy poczekać do 2024 roku,

 • przyjęcie, że przedkładane dane są realne i prawdopodobne, a nie służą tylko domknięciu budżetu i WPF na lata 2021 – 2027 i utrzymania wydatków bieżących w działach 801 i 856 pod kontrolą.

Powyższa teza znajduje uzasadnienie w zestawieniu danych związanych z środkami przeznaczonymi na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane  (tabela nr 2)

 

Dział

Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 rok RPJ nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rok RPJ nr XX/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Projekt Uchwały budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2021 rok  - wg autopoprawki Zarządu
z dnia 8.12.00 r.

 
 

801

       27 718 934,00 zł

        36 158 198,00 zł

        34 907 822,00 zł

 

856

         3 729 040,00 zł

          4 733 373,00 zł

          4 446 760,00 zł

 
 

       31 447 974,00 zł

        40 891 571,00 zł

        39 354 582,00 zł

 
     
     

Dział

Przyrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane        

2020/2019

2021/2020

Dynamika 2020/2019

Dynamika 2021/2020

801

         8 439 264,00 zł

-         1 250 376,00 zł

130,45%

96,54%

856

         1 004 333,00 zł

-            286 613,00 zł

126,93%

93,94%

 

         9 443 597,00 zł

-         1 536 989,00 zł

130,03%

96,24%

 

                    Powyższe zestawienia przedstawiają wielkości środków przyjęte w uchwałach budżetowych na lata 2019 i 2020 oraz projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok bez uwzględniania rzeczywistego wykonania tych wydatków rzeczowych, które znacznie odbiegały od przyjętych planów. Należy pamiętać, że w projekcie uchwały budżetowej zakłada się rezerwę celową na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 4.500.000,00 zł ale i ona w świetle dokonywanych zmian w 2020 roku wydaje się o wiele za mała (niską).

 

 1. na przyjęty wzrost środków budżetowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a więc wydatków bieżących, które stanowią ok. 73% wydatków naszych jednostek budżetowych i ok. 63% łącznych wydatków bieżących samorządu powiatowego prześledźmy na przykładzie administracji publicznej – dział 750.

Planowana wysokość środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział

2019 rok

2020 rok

2021 rok

750

         6 018 761,00 zł

          6 365 761,00 zł

          6 828 676,00 zł

 

Przyrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (Tabela nr 2 )  

2020/2019

2021/2020

Dynamika 2020/2019

Dynamika 2021/2020

     347 000,00 zł

    462 915,00 zł

105,77%

107,27%

Jak wiarygodnie wyglądają planowane wydatki w obszarze wynagrodzeń obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie

Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rok RPJ nr XX/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Projekt Uchwały budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2021 rok  - wg autopoprawki z dnia 8.12.00 r.

Przyrost wydatków

Dynamika wydatków bieżących 2021/2020

  
  

wydatki bieżące

     117 440 762,00 zł

      120 935 065,00 zł

          3 494 303,00 zł

102,98%

  

wydatki jednostek budżetowych

     103 852 163,00 zł

      105 267 635,00 zł

          1 415 472,00 zł

101,36%

  

Wynagrodzenia
i składki od nich naliczone

       75 447 176,00 zł

        76 372 654,00 zł

            925 478,00 zł

101,23%

  

Zakładany roczny przyrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich płacone wynosi 925.478,00 zł, przy wzroście tych wydatków tylko w dziale 750 o kwotę 462.912,00 zł.

 

 1. w projekcie budżetu na 2021 rok zakłada się kolejne dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który ma zapewnione finansowanie swojej działalności z budżetu państwa. Należy zaznaczyć, że corocznie następuje obowiązkowe (ustawowe) zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, które wynika z przepisów przyjętej ustawy. W latach 2020-2022 na finansowanie ochrony zdrowia, zgodnie
  z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie może być niższy niż:
 2. 2020 rok – 5,03% PKB,
 3. 2021 rok – 5,30% PKB,
 4. 2022 rok – 5,55% PKB,

W 2021 roku łączna dotacja dla Szpitala ma wynieść 1.500.000,00 zł. Wydatki te  stanowić mają uzupełnienie wkładu (udziału) własnego Szpitala w aplikowanych projektach. Wydatki te są konsekwencją wcześniej podjętych decyzji w ramach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027. Brak zasad związanych z udzielaniem dotacji na realizację określonych zadań zdań publicznych i przede wszystkim egzekwowania zobowiązania od dotacjobiorcy do osiągnięcia zakładanego celu publicznego zgodnie ze składanym wnioskiem i zawartą umową może spowodować wyższe wydatki z budżetu powiatu na dotowane zadania, co już wielokrotnie miało miejsce, gdy dotacjobiorcą był Szpital, w tym również w przypadku zadania inwestycyjnego opisanego w pozycji nr 24 w tabeli nr 4.

Przy trudnej sytuacji samorządu powiatowego, konieczności utrzymania bardzo dużego  reżimu w planowaniu i realizowaniu wydatków bieżących aby zapewnić  niezagrożoną spłatę zaciągniętych zobowiązań, brak osadzonego w realiach programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 z jednej strony a z drugiej coraz wyższych nakładach na służbę zdrowia i dużych możliwościach osiągania wyższych przychodów przez Szpital z NFZ  to Szpital w całości lub w zdecydowanie znacznej części winien przejąć na siebie ciężar bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów będących w zarządzie jednostki, 

 

 1. na niewielkie środki zewnętrzne służące współfinansowaniu wydatków samorządu powiatowego. W przedłożonym projekcie przyjęto tylko 1.515.123,00 zł jako wydatki z przeznaczeniem na finasowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE, w tym dotacją celową zostaną pokryte wydatki Powiatu w łącznej wysokości 381.562,00 zł (w 2020 roku było to 1.801.800,00 zł.), w tym wydatki majątkowe w wysokości 691.309,00 zł (w 2020 r. 67.487,00 zł.). Trudno mówić czy pisać o sukcesie Zarządu Powiatu w Jaśle w tym obszarze, ale w przypadku inwestycji jakiś progres jest. Na uwagę zasługuje kontynuacja prac przypadające na rozdział 01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – scalanie gruntów w gminie Tarnowiec),

 

 1. na wykaz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, który zawiera w większości zadnia inwestycyjne, które głownie zostały przyjęte w formie zmiany WPF a nie decyzji kierunkowych Rady, bez dokonania analizy skutków czy efektów ich zrealizowania.

Po raz kolejny należy przywołać wymianę zdań przed  przystąpieniem do realizacji przez MDK w Jaśle Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej, a przede wszystkim dodatkowych wydatków bieżących, które są przez ten ośrodek generowane. Przypominajmy, że planowany łączny wzrost bieżących wydatków MDK w 2020 rok w uchwale budżetowej wynosił 504.799,00 zł tj. o ponad 42% w stosunku do uchwały budżetowej PJ na 2019 rok, przy zakładanych  rocznych wydatkach z tytułu eksploatacji i utrzymania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej, które miały nie przekroczyć 132.000,00 zł, ale jednak rzeczywistość nie dała się oszukać i budżetu powiatu na 2020 rok przedstawiał wielkości, które były już bardziej realne, ale i tak pewnie należy się liczyć z korektą (zwiększeniem) z uwagi na ogłoszony i trwający stan epidemii. W projekcie budżetu na 2021 rok w dziale 900 rozdział 90095 „pozostała działalność” mamy aktualnie zaplonowane wydatki w kwocie 374.971,00 zł, a więc trzykrotnie więcej niż to zakładaliśmy przystępując do tego projektu,

 

 1. na kolejne zwiększenie wydatków promocyjnych do planowanej kwoty 150.000,00 zł (plan na 2018 rok – 60.000,00 zł, plan na 2019 rok – 138.000,00 zł, plan na 2020 rok – 145.000,00 zł) bez przyjęcia przez Radę Powiatu w Jaśle „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego”,
 1. na brak w przedłożonych projektach uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz dodatkowych materiałach informacyjnych strategicznego celu czy celów Powiatu Jasielskiego w zakresie zwiększenia dochodów bieżących, programu pozyskiwania dodatkowych środków (dochodów).
 2. Wnioski szczegółowe

Mając w pamięci tryb i sposób rozpatrzenia przez Komisję Finansowo-Budżetową RPJ a następnie już na tzw. sesji budżetowej przez Radę Powiatu wniosków szczegółowych zgłaszanych przez Klub albo poszczególnych radnych  Klub radnych RPJ „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” do projektów budżetów na lata 2019-2020 odstępuje od zgłaszania wniosków szczegółowych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok poza jednym, naszym zdaniem bardzo istotnym i ważnym z punktu realizacji wydatków budżetowych a dotyczących przekazywanych przez Radę Powiatu upoważnień dla Zarządu - § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok (wniosek w załączeniu), ale konsekwentnie wnioskuje o wdrożenie wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu w Jaśle podczas minionych debat budżetowych.

 

Przewodniczący Klubu PSPP Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym powiedzieć Wysokiej Radzie, że opinię wraz z tym wnioskiem przesłałem na biuro Rady i mam nadzieję, że biuro Rady wydrukowało i ewentualnie wniosek już w formie papierowej dotarł do komisji wniosków. Później chciałbym zabrać głos w dyskusji, już jako radny Janusz Przetacznik.

 

Radny Jan Urban -  podejmujemy, czy podejmiecie państwo uchwałę, która jest najważniejszym dokumentem, który stymuluje funkcjonowanie powiatu w przyszłym roku. Pomijam sposób dojścia do tego budżetu, albowiem z roku na rok, jakby ten dokument, nie jest dokumentem Rady tylko jest to dokument autorski, nazwijmy to kilku osób. Na co należy zwrócić uwagę? Po raz kolejny, będziemy zaciągać kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów. Tak jak mój przedmówca powiedział jest to rolowanie. Ja to nazywam, zjadaniem własnego ogona. Ten budżet jest kolejnym budżetem, który pokazuje, że Zarząd tego powiatu, nie ma wypracowanej koncepcji długofalowej na rozwój tego powiatu, tylko to jest takie, rzucanie się troszeczkę, od ściany do ściany. To tu skoczymy, to tu zaplanujemy. Brak jest konsekwentnej linii, która pozwoli nawet społeczności lokalnej powiatu jasielskiego pokazać, kierunki rozwoju tego powiatu. Słuchając wypowiedzi przewodniczącego zarządu, to jawi nam się, powiat mlekiem i miodem płynący, który odnosi same sukcesy. A ja bym tutaj zwrócił uwagę, na kilka istotnych kwestii, związanych z rzeczami, które mamy napisane w ustawie o samorządzie powiatowym. Myślę, że w dalszej części dyskusji pojawi się kwestia niedofinasowana oświaty. Zwrócił na to uwagę mój przedmówca, że rok poprzedni, jeżeli chodzi o budżet, plan, który za chwilę na 2021 będzie przyjęty, te kwoty w oświacie są nawet niższe niż w roku, który kończymy. A to jakby w żaden sposób się dla mnie, nie klei i pokazuje, że po prostu trzeba było wziąć i zbilansować się w środkach, które przeznaczyło się na przykład na oświatę. Cały czas będziemy się borykać i borykamy się z wydatkami, które w głównej mierze, przejął na siebie powiat jasielski, jeżeli chodzi o zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zresztą widzimy to dosyć jaskrawo jeżeli chodzi o kwestie związane z zaangażowaniem środków powiatowych w działania na rzecz wsparcia szpitala. Brak jest, to też dzisiaj wybrzmiało, takiej jasnej i klarownej strategii rozwoju tego powiatu. Nie będę tutaj analizował poszczególnych działów i rozdziałów z prostej przyczyny, że spowoduje to tylko jeszcze większe znudzenie moich koleżanek i kolegów obecnych na sali i tak jak w ubiegłym roku bardzo aktywnie włączyliśmy się z wnioskami, które oczywiście z racji zgłaszających radnych, były gremialnie odrzucane przez rządzącą większość w powiecie. Ponieważ życie pokazało jednak, że mieliśmy rację. I mogę tak powiedzieć, że nie był to głos wołającego na pustyni. Jeżeli chodzi np. o zwiększanie środków na bieżące utrzymanie dróg, poboczy itp. rzeczy w tamtym roku kiedyśmy proponowali na zwiększenie, to się nie dało, a później i tak trzeba było zwiększyć. W tegorocznym budżecie zostały kwoty przyjęte, troszeczkę większe. Były również propozycje zdań, związane z budową rond itp. to nie znalazło oczywiście uznania, ponieważ ten gorszy sort, przedstawiał te swoje propozycje. Stąd też, aby państwu nie stwarzać dodatkowych kłopotów i zmuszać do systematycznego podejmowania głosowania w sprawie odrzucenia naszych wniosków. Nie będziemy zgłaszać wniosków. Klub SDM, Samorząd dla Mieszkańców, wydaje negatywną opinię, jeżeli chodzi o projekt budżetu na rok 2021. Jednakowoż, aby tradycji stało się zadość wniosek, który został skierowany do biura Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej. Również jest wnioskiem przez nas złożonym, a dotyczy on, przede wszystkim, aby ograniczyć Zarządowi możliwość zmian między działami, rozdziałami jeżeli chodzi o przeniesienia środków. Jeżeli chodzi pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych, tym bardziej, że funkcjonujemy przede wszystkim teraz i oby jak najszybciej ten dziwny czas minął. W kwestiach covidowskich Zarząd ma takie upoważnienie z ustawy o zwalczaniu covidu. Stąd też ten wniosek nasz, który mówi, że powinien mieć tylko upoważnienie do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami, w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych. My chcemy tutaj, aby jednak te parametry się nie zwiększały bez zgody Rady. Dopuszcza się zwiększanie planu wydatków majątkowych, przez zmniejszanie wydatków bieżących. Te wnioski wpłynęły myślę, że pan przewodniczący w swojej łaskawości podda je pod głosowanie. Reasumując z przykrością musimy stwierdzić, że kolejny budżet powiatu jasielskiego przyjmowany na rok 2021 nie uzyska naszej akceptacji, tak jak powiedziałem na wstępie dlaczego.    

 

Radny Grzegorz Pers -  kilka uwag, państwo tutaj moi przedmówcy krytykowaliście, że plan budżetu może się rozjechać. Ale szanowni państwo powiem tak, budżet na 2021 rok jest w mojej ocenie kolejnym budżetem rozwojowym. Nie będę powtarzał inwestycji, bo pan starosta wspominał o inwestycjach, które zamierzamy realizować w roku 2021. I naprawdę inwestycje w szpital, drogi, mosty to wszystko już zostało powiedziane. Przy palnie dochodów około 132 mln i wydatków 134. Na deficycie 2 mln złotych, gdzie jest szansa, że nie weźmiemy kredytu. Przy takich inwestycjach wielomilionowych, które skutkują rozwojem jasielskiego szpitala, rozwojem infrastruktury drogowej, turystyki. To wydaje mi się, że chyba państwa to boli, że jest tyle inwestycji, że jest dobry budżet. Powtarzacie jak mantrę, że kolejny zły budżet powiatu jasielskiego. To ja się pytam, to mamy nic nie robić? Mamy nie inwestować, mamy robić tak, żeby w szpitalu się nie inwestowało? Jesteśmy organem prowadzącymi  i organy prowadzące inwestują w swoje jednostki. Zgadzam się z tym, że finasowanie nie jest może takie jak powinno być w służbie zdrowia, ale to są lata zaniedbań, to nie są ostatnie lata. Nota bene, szpital nie jest finansowany z budżetu państwa tylko z NFZ, jeśli chodzi o ścisłość. I powiem tyle, że w ciągu roku budżetowego ile razy zmieniamy uchwały budżetowe. Wprowadzamy nowe zmiany do budżetu. W zależności od sytuacji pojawiają się nowe programy i to,  że aplikujemy o nowe środki  z różnych źródeł.
To myślę, że to dobrze świadczy o Zarządzie i to podziękowania dla radnych, którzy popierają te inwestycje. I w imieniu sowim i całego Zarządu. Zwracam się do państwa, jednak o poparcie tego budżetu. 

 

Radny Sławomir Madejczyk -  tak jak tutaj już zostało powiedziane przez pana starostę, czy członka Zarządu, starostę Persa. Spektrum zadań jeżeli chodzi o budżet na rok przyszły jest dość szerokie. Ja w ubiegłym roku, kiedy również w planie budżetu było dość szeroko było nakreślone te zadania, to też z pewną obawą, myślałem, czy to wszystko się uda zrealizować, bo plan był też ambitny. I jak pamiętamy, to było stosunkowo niedawno, mieliśmy sytuację kryzysową, była powódź na terenie powiatu, zniszczenia. I może one dotknęły bardziej poszczególne gminy i ich finansowo troszkę zdołowały. Natomiast my jako powiat mamy też swoje szkody i też je naprawiamy jeszcze po dzień dzisiejszy, to jeden aspekt. Drugi aspekt to taki, że przecież sytuacja kryzysowa z uwagi ze stanem epidemiologicznym to też nie jest bez wpływu na funkcjonowanie urzędu, ponieważ absencja chorobowa, obowiązkowe kwarantanny, to też wpływa na to, że niektóre procedury trzeba było mimo wszystko zrobić w terminach. Zanim firma wejdzie na swój obszar działania, to trzeba przygotować wszystkie procedury wszelkie procedury zamówień publicznych, wyłonienia wykonawców. Także to wszystko było po stronie utrudnień i tak wiele udało się zrealizować. Jeżeli chodzi o przyszły rok, jest tych zadań bardzo wiele i właśnie z równych dziedzin, bo i drogi, co naszą Komisję  Rozwoju najbardziej interesuje, ale również modernizacja różnego rodzaju obiektów, choćby tutaj starostwa powiatowego, ale również najbardziej potrzeby widzimy w obiektach właśnie szkolnych. Jeżeli chodzi o budowę infrastruktury tej sportowej, to jak najbardziej też jest potrzebna. Tutaj widzimy, z tego co tutaj było powiedziane będzie budowane boisko wielofunkcyjne na terenie I LO w Jaśle. Plan jeżeli chodzi o wykorzystanie Funduszu Dróg Samorządowych jak co roku nakreśliliśmy i wskazaliśmy te inwestycje, które są chyba najbardziej potrzebne, te drogowe i ten most w Przysiekach. Poza tym, nakreślone plany remontów innych dróg, które tam nie mają jeszcze swojego budżetu pełnego, są tylko zaczątki finansowe, ale jeżeli na to pozwolą sytuacje finansowe i będzie taka możliwość, to pewnie będą robione. Dlatego też, jestem pełen podziwu, że ten zakres, taki planujemy. Natomiast odnosząc się tutaj do uwagi jaka padła, że nie idziemy jakby, w myśl strategii rozwoju powiatu. Ja też tak może rok temu uważałem, że należy mieć jakąś wizje, jakiś plany takie nakreślone i się ich trzymać, ale życie pokazuje co innego, że jednak trzeba wykorzystywać te środki, te programy, które rząd, czy samorząd województwa nam udostępnia i w tym kierunku iść i wykorzystywać środki, które są w danym roku. Czy też planujemy wiemy, że będą w przyszłym. To jest ta strategia, ona się w ten sposób tworzy. Natomiast tą, którą mamy nakreśloną, ona niestety, nie daje się wykonać tak w rzeczywistości jakbyśmy chcieli. Chociaż tak jak powiedziałem, dobrze by było iść zgodnie z tym duchem tej strategii. Dlatego też, myślę, że jeżeli sytuacja w kraju, jeżeli chodzi o stan zdrowotny nas wszystkich, się nie pogorszy, a polepszy i tutaj starostwo powiatowe będzie na tyle wydajnym urzędem jakim było choćby w tym roku, w tej trudnej sytuacji, to jestem pełen optymizmu, że to wszystko się uda wykonać. Miejmy nadzieję, że strategia naszego powiatu, poprzez wykonanie tych wszelkich zadań, które są zaplanowane, czy też może innych, bo być może jeszcze się pojawią nowe w trakcie roku, które zostaną wprowadzone, że ta strategia w jakiś sposób będzie zrealizowana i będziemy w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku zadowoleni. Tak jak myślę jesteśmy zadowoleni z tego co udało się wykonać w roku tym bieżącym, który się kończy.   

 

Radny Antonii Zwierzyński - ja wrócę do oświaty i będę miał pytanie do Zarządu. Nie będę tutaj już powtarzał kwot i tak dalej, bo zostały one już wypowiedziane, ale dotyczy właśnie wynagrodzenia w oświacie i tu jest to pytanie. Czym się Zarząd kierował, żeby zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie na 2021 rok, w porównaniu z rokiem 2020? Wiemy, że w tym roku od miesiąca października mamy zmiany. Październik, listopad i nawet na dzisiejszej sesji  na początku przy zmianach budżetowych, wprowadzaliśmy zmiany na wynagrodzenia w oświacie, są to dość duże kwoty. Gdybyśmy to wszystkie kwoty dodali, to jest to kwota w granicach ponad 4 mln 300 tys. zł, na wynagrodzenia, więc to porównując jeszcze do zmniejszonego  planu wydatków to ta różnica, jeszcze nam się powiększy. Jeszcze jeżeli dodamy do tego zapewne z rezerwy oświatowej na wynagrodzenia również były przekazywane środki finansowe, to jeszcze więcej różniąca na wynagrodzeniach jeszcze bardziej się nam zwiększy. Także w przyszłym roku różnica będzie wynosić dość znacznie, jeżeli w tym roku w granicach tych 6 mln  chyba  nam wyszło, albo lepiej to w przyszłym roku jeszcze porównując tamtą różnice wyjdzie nam jeszcze więcej. Co prawda, jest rezerwa oświatowa dość duża 4,5 mln złotych. Kiedy nie są przewidywane podwyżki płacy, to wydaje się, że jest to chyba troszeczkę za duża taka rezerwa. Mogła by ona właśnie od razu pójść w dział wynagrodzeń, ale tu wniosku nie składałem co do tego i  nie będę składał. Natomiast jeszcze zakłada się sprzyjające warunki, że nie będzie dofinansowania takiego, tych dotacji do szkól niepublicznych, że będą one mniejsze, wzorem lat ubiegłych, tego roku, czy poprzedniego, więc też pozostaną jakieś kwoty. To jednak wydaje się, że i tak nam braknie do oświaty, do wynagrodzeń jakąś kwotę. Myślę wzorem tego roku, czy poprzedniego, kiedy dokładamy do oświaty, tak jak w październiku środki  spoza działu oświaty tylko z innych, do oświaty. To wiemy, że tu też prawdopodobnie braknie, więc to taki trochę ukryty deficyt budżetowy. Moje pytanie jeszcze raz powtórzę, czym się zarząd kierował jakie miał przesłanki, żeby zmniejszyć plan wydatków w 2021 w stosunku do 2020? Co do inwestycji, nie będę tutaj, że jest zakres inwestycji, natomiast jedyna uwaga to jest ta, że inwestycjami często jesteśmy zaskakiwani w ostatniej chwili. Myślę, że Komisja Rozwoju jakieś plany inwestycji powinna przedstawić, wszystkim radnym jak on przebiega, a nie tak czasami jesteśmy zaskakiwani, uchwałami już jako wprowadzenie do zmian budżetu.

 

Radny Stanisław Pankiewicz-  wsłuchując się w tą dyskusję dotyczącą budżetu na 2021,
to trzeba powiedzieć, że nie dostrzega opozycja zadań, które są planowane jako zadania prorozwojowe dla powiatu. Bo trudno nawet nie powtórzyć, to co pan doktor Pers mówił, ile tych zadań. Na rok 2021 jest zaplanowane 29 zdań inwestycyjnych, proszę państwa. Zresztą państwo macie tabele nr 4 plan wydatków budżetu powiatu jasielskiego na inwestycje, zakupy inwestycyjne na 2021 rok i tam mamy wypisane, 15 zadań, czy też inwestycyjno remontowych jeżeli chodzi o drogi powiatowe, jeżeli chodzi oświatę, również są zaplanowane te zadania. Od dawna nie było takich planowanych inwestycji w oświacie, a co wiele uwag było na ten temat. Myślę, że poprzednie Zarządy mogły też pewne inwestycje podjąć, a jednak nie podjęły tych inwestycji. Dotyczy tak samo kwestii inwestycji w szpitalu. Dwie duże poważne inwestycje. Termomodernizacja obiektów w Foluszu, adaptacja pomieszczeń w bursie jasielskiej, to też jest kwestia oświatowa i termomodernizacja tych budynków oświatowych, o czym pan starosta mówił, budowa infrastruktury sportowej. To wszystko jest zapisane w budżecie i wszystko jest zaplanowane do realizacji. Mówienie o tym podzielę, bo takie samo zdanie mam jeżeli chodzi o pokazanie strategii rozwoju powiatu. Ta strategia jest tworzona na bieżąco i o tym państwo też jesteście informowani. Mówi się, że jest to zaskoczenie, ale Zarząd też jest z zaskoczenia, kiedy przychodzi pismo i do 3, czy 4 dni trzeba złożyć wniosek, czy propozycje dotyczącą pozyskania jakiś środków finansowych.
To trudno wpisać w strategię dzisiaj w grudniu, kiedy nie wiemy jakie będą możliwości finansowe w marcu, czy w kwietniu, czy też i w maju. Też trzeba dołożyć jeszcze do tego, że pan starosta mówił ile pozyskaliśmy środków finansowych covidowskich i tych innych dla samorządów, to jest kwota 3 mln 800 i 3 mln 600 to mamy razem 7 mln 400m tys. zł, proszę państwa. A teraz w budżecie jest zapisane tylko udział własny, czyli tzw. wkład własny.
Są środki finansowe  przewidziane na ten cel. Zresztą tak jak i była taka uwaga zwrócona, że nie będziemy mieć na wkład własny. Będzie, bo pewne środki finansowe można przeznaczyć na wkład własny, niekoniecznie trzeba przeznaczyć na inwestycje. Wyraźnie to też zostało podkreślone w decyzji premiera. Dość często i praktycznie, na każdej sesji, jeżeli się pojawiają jakieś środki finansowe dotyczące dofinansowania szpitala, to odnoszę takie wrażenie, że nasz szpital jasielski, to jest chyba jedyny w kraju, który ma taką sytuację finansową. Przecież ta sytuacja finansowa w całym kraju jest podobna, czy też i gorsza w wielu szpitalach, które prowadzą powiaty, co prowadza też i województwa. Jak dobrze pamiętam to chyba 14 mld jest zadłużenie w skali kraju. To dług jasielskiego szpitala na poziomie 3, czy 4 mln, to jest małym procentem, czy nawet nie powiedziałbym procentem.
Ja uważam, że budżet jest bardzo prorozwojowy i trzeba powiedzieć, że wielkie zaangażowanie tutaj i osoby pana starosty, jak i też urzędu, mam na myśli przede wszystkim osoby, które przygotowują te dokumenty, gdzie dość często trzeba te dokumenty zawieść, jak to mówią „dziś na jutro”, aby mogły uzyskać pewne decyzje, pozwalające na rozpoczęcie tych inwestycji. O tym się nie mówi, o tym się nie narzeka. Jestem też przeciwny wprowadzeniu ograniczenia jeżeli chodzi do zapisu, upoważniającego Zarząd do dokonywania zmian, bo mam świadomość do czego zmierza jakby ta polityka, wniesienia tego wniosku. Zmierza do tego, aby ograniczyć możliwości Zarządu, abyśmy się na sesjach sprzeczali i tak jak o skuter, czy o zakup jakiegoś drobnego środka, czy też zrobienie jakiegoś remontu, kiedy nie można dokonać przeniesień na podstawie upoważnienia. Zresztą do tego upoważnienia nas ustawa i te zmiany są dokonywane w świetle przepisów ustawowych i tutaj nikt nie wymyśla nic nowego, a jest to swoboda działalności, o tym decyduje przede wszystkim Zarząd, a Rada, która upoważnia Zarząd do dokonywania takich zmian dla szybszego i lepszego gospodarowania środkami finansowymi. Uważam, że ten budżet jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany, oby tylko był spokój i zdrowie, aby ten budżet można było zrealizować. Czego życzę wszystkim urzędnikom, panu staroście, Zarządowi, wszystkim państwu radnym, abyśmy mogli się spotkać spokojnie w przyszłym roku i ocenić ten budżet jako bardzo pozytywny dla powiatu.          

 

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym się odnieść do wypowiedzi moich przedmówców dotyczących projektu budżetu. W pierwszej kolejności chciałbym zapewnić pana radnego Grzegorza Persa, że w stanowisku Klubu PSPP wyraźnie powiedzieliśmy o wydatkach z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Natomiast o przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia szpitala. Także proszę, dokument jest w biurze Rady, proszę przeczytać, nie popełniamy takich błędów. Natomiast chciałbym wrócić do kwestii budżetowych, a przede wszystkim tego, czy ten budżet jest dobry, jest zły, jest wiarygodny, czy nie wiarygodny?
Tak jak już wspomniałem na początku w stanowisku klubu, jak również wspomniał to pan radny Jan Urban, to są kwestie związane z tabelą nr 4 tj. z inwestycjami. Proszę zwrócić uwagę, że wiele inwestycji przyjmowaliśmy jednogłośnie, jednomyślnie, nie będąc, czy nie głosując przeciw. Natomiast wskazywaliśmy, że inwestycje te nie wynikają z elementu planowanego strategicznego rozwiązywania, tylko przysłowiowego wrzucenia za kołnierz, tak jak np. mieliśmy w dniu dzisiejszym, kwestie związaną z drogą w Myscowej po poziomicy jak pan starosta nazywa 350. Proszę zwrócić uwagę nie ma sytuacji takiej, że na ten temat rozmawiamy tak jak np. o ośrodku edukacji ekologicznej w Ożennej, gdzie mogliśmy na ten temat rozmawiać szerzej w tym również popatrzeć w kategoriach wydatków bieżących, czy w perspektywie dłuższej, dalszej. Natomiast te elementy budżetu, czy te inwestycje wchodziły jako zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Tak jak już wspomniał nasz przewodniczący Komisji Rozwoju pan radny Sławomir Madejczyk, kwestie związane z inwestycjami drogowymi. Proszę zwrócić uwagę, ten budżet zrealizował czy realizuje te wydatki co do których radni nie mieli możliwości wyboru. Głosowaliśmy wnioski, czy projekty dróg z którymi występował Zarząd do Funduszu Dróg Samorządowych, żadnej dyskusji, żadnego działania, stąd trzeba przyznać to co klub napisał, załączniki, czy tabela numer 4 jest konsekwencja przyjętych rozwiązań, czy zadań inwestycyjnych w ramach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Chciałbym zwrócić uwagę, bo jeżeli pan radny Stanisław Pankiewicz mówi o 29 zadaniach, chciałbym aby spojrzał jeszcze raz dokładnie, bo jest współautorem tego projektu budżetu, które zadania mają szansę powodzenia, bo jeżeli wymieniał termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w kwocie 50 tys. to może to być co najwyżej dokumentacja, bądź sensowny audyt energetyczny, który można za taka kwotę zrobić. Już nie mówiąc o udziale własnym. Natomiast chciałbym  zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz z punktu widzenia naszej uchwały budżetowej. Chciałbym, abyście państwo zwrócili uwagę na zapis konkretny w naszej uchwale budżetowej, a dotyczący paragrafu 2 w ustępie 1 określa się planowane dochody budżetu powiatu jasielskiego, mówił o tym zresztą pan radny Grzegorz Pers 132 mln 700.819,00 zł w tym dochody majątkowe 201.400,00m zł. Takie mamy dochody majątkowe, panie radny Grzegorzu, jeżeli chodzi o dochody majątkowe i nasze sprawne działanie. Przypomnę moją dyskusję i wypowiedz na sesji 7 sierpnia br. kiedy podejmowaliśmy uchwałę numer 211, była to XXVIII sesja, przypomnijmy zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej m.in. wtedy tutaj toczyłem ostry spór i polemikę z panią skarbnik Teresą Połeć, wskazując, że mówimy nieprawdę i fałszujemy dokumenty finansowe miedzy innymi powołując się na uchwałę 102 Rady Ministrów i przyznanie powiatowi jasielskiemu dotacji przeznaczonych na inwestycje, była to kwota 3 mln 878.576 zł. W tej uchwale, o której powiedziałem, te środki się znalazły jako prognoza naszych dochodów majątkowych (dotacje na inwestycje) w roku 2021. I ta uchwała została przyjęta przez Wysoka Radę, pozytywnie zaopiniowana prze Regionalną Izbę Obrachunkową, stała się faktem oczywistym. Przypominam i wskazywałem w dyskusji, że te środki premier i Rząd ma przekazać najpóźniej w terminie do 30 września i pewnie na początku września się pojawiły na naszym rachunku bankowym i tak jak powiedziałem powinny być zaksięgowane, po stronie dochodów roku 2020.  A co mamy proszę państwa w tegorocznym projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 i związanym z tą uchwała prognozą wieloletnią, którą będziemy po uchwale budżetowej przyjmować? Co mamy proszę państwa w tym dokumencie, akurat prognozę dochodów majątkowych (dotacje na inwestycje) na rok 2021 zero złotych. Czyli te wypowiedzi, które 7 sierpnia wskazywałem, że powinny być i które w swojej szczerości pani skarbnik Teresa Połeć zacytuję jej wypowiedz wypowiedziała jakże są oczywiste.

„Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - są zapisane jako dochody majątkowe, a więc nie są to dochody bieżące i od razu panu odpowiedziałam, są przewidziane na nowe zadania inwestycyjne, a więc nowych zadań inwestycyjnych w tym roku Zarząd nie zamierza realizować z tych środków,  więc są przypisane do roku następnego. Odpowiadam bardzo prosto, bo gdyby były nie przypisane, powiat nie mógłby zaciągnąć zobowiązań, na tym etapie na nowe zadania, te które składa do Fundusz Dróg Samorządowych, bardzo prosta odpowiedz, nie było by nas już stać”.

Szczera, do której doprowadziłem, wypowiedź. Chciałbym zwrócić uwagę jak mamy wierzyć, również w to o czym mówił pan radny Antoni Zwierzyński w kategoriach, że mamy być partnerem. Jeżeli pokazujemy elementy dotyczące spraw wynikających z ustawy o finansach publicznych i mówiące o tym, że jeżeli mamy składać wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, powinniśmy na ten temat rozmawiać, wspólnie decydować, z pewnej pespektywy, okazuje się, że nie. My musimy realizować i opiniować te projekty, które mam przedkłada Zarząd, a na wszelki wypadek jeszcze zróbmy w takim razie sobie rezerwę  środków i przez to przeksięgujmy środki, które są przynależne do roku 2020 do roku 2021 i co się nam stanie tak panie starosto? Będzie nadwyżka bilansowa i będzie pan po raz kolejny mógł powiedzieć, że robimy budżet bez kredytu, bo mamy nadwyżkę bilansową. Bo to jest tzw. sztuczne księgowanie, czy można by powiedzieć, kreatywna księgowość, o której mówiłem 7 sierpnia. Nikt nie chciał słuchać i nie chciał z nami rozmawiać. Potwierdzeniem są te dokumenty i projekt uchwały budżetowej na rok 2021, Wieloletnia Prognoza Finansowa, która potwierdza, że środki, które wpłynęły na rachunek bankowy do samorządu powiatowego mają być zaksięgowane i są zaliczane jako dochody tego samorządu w roku budżetowym. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te elementy, czy kwestie proinwestycyjnego budżetu jak najbardziej popieramy. Proszę zwrócić uwagę, że my krytykujemy przede wszystkim to, że nie jesteśmy partnerami do rozmowy, do dyskusji. Chcielibyśmy podejmować te decyzje wspólnie, natomiast nie być zaskakiwani tymi decyzjami, przede wszystkim poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wróćmy do szpitala do finansowania jego działalności. Proszę zwrócić uwagę proinwestycyjne wydatki związane z chociażby rozbudową oddziału psychiatrycznego. W jaki sposób są realizowane? Poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy, poprzez brak zasad przyjmowania dotacji, o który wnioskowaliśmy jeszcze w pierwszym budżecie na rok 2019. Nie robimy tego, wolimy realizować to tak jak pan starosta Pankiewicz powiedział, nie w kategoriach strategicznych tylko od aplikacji do aplikacji i tym się panie starosto różnimy. Ja chciałbym to robić planowo. Natomiast nie działać od aplikacji do aplikacji, bo to świadczy o tym, że my nie mamy pomysłu na powiat, nie mamy pomysłu na przyszłość. My czekamy na te nabory i wtedy dopiero wymyślamy zadanie. O wiele łatwiej by nam było aplikować o wyższe środki, podejmować decyzje. Czy będziemy dumni np. z programu termomodernizacji budynków oświatowym? Mówimy dopiero o projekcie norweskim. Czy ten projekt, tak jak wspominałem 7 sierpnia, nie mógł trafić na biurko premiera w pierwszej lub drugiej transzy rozdziału rządowych inwestycji lokalnych jako istotna inwestycja z punktu widzenia zmniejszających wydatków bieżących. Proszę zwrócić uwagę, co do wniosku, który  będziemy składać i złożyliśmy jako PSPP, dotyczy ograniczenia upoważnienia do przesunięcia środków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Udowadnialiśmy to przy każdej dyskusji o absolutorium, o wykonaniu budżetu, że bez kontroli Zarząd przesuwa i wydaje więcej środków niż ustalamy limit. Proszę zwrócić uwagę, po co w taki razie uchwała budżetowa zawiera limit wydatków określających na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, po co ten złącznik jest? Skoro Zarząd może przesuwać te środki w sposób dowolny. W taki razie wyłączmy ten załącznik i zostawmy tylko tabele nr 2. Natomiast nie mówmy o limitach wynagrodzeń. O czym rozmawiamy? Nie o wszystkich wydatkach, tylko o wydatkach na wynagrodzenia, które podejmuje i limituje Wysoka Rada w uchwale budżetowej. Jak to wygląda, że wszystkie pozostałe wydatki określa Rada, że Zarząd występuje, a Rada akceptuje poza wydatkami na wynagrodzenia. Stąd konsekwentnie proponujemy, aby to upoważnienie dla Zarządu ograniczyć, jeżeli chodzi o wydatki bieżące w sferze wynagrodzeń, bo te wydatki są wydatkami, które są z konsekwencjami w następnych latach budżetowych. Proszę zwrócić uwagę, w wieloletniej prognozie mówimy o wydatkach 120 mln 300 tys., które nam gwarantują bezpieczną spłatę zadłużenia. Tego długu, który na koniec roku będzie sięgał 30 mln 300 tys. złotych,  a już w roku 2021, przekraczamy ten próg  o ponad 600 tys., to powinniśmy się na ten temat poważnie zastanowić. Żaden z nas nie mówił w wypowiedzi o wydatkach inwestycyjnych. My mówimy cały czas z obawą i troską o wydatkach bieżących. Nie mówimy o wydatkach inwestycyjnych. Rozmawiamy też o wydatkach inwestycyjnych, których tu nie ma, które mogą ograniczyć w przyszłości wydatki bieżące. Takim wydatkiem jest np. termomodernizacja budynków oświatowych czy DPS. Proszę sobie przypomnieć nasze wnioski z roku 2018 i 2019 jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Foluszu. Już na zakończenie chciałbym powiedzieć panu radnemu Pankiewiczowi, ze zadłużenie szpitala jest większe. To o czym pan mówi to o stracie netto za dany rok kalendarzowy, który zbliża się do 4 mln złotych. Natomiast zadłużenie szpitala, niedługo będzie się zbliżać do zadłużenia powiatu jasielskiego.

Radny Stanisław Pankiewicz-   ja bym chciał jeszcze wrócić, bo uszły mi uwadze kwestie oświatowe, bo to dość często jest taki wytyk, że wydatki na oświatę są bardzo duże, że nie będzie nas stać itd. Pojawią się też i takie dyskusje na komisji, że Zarząd nie ma polityki oświatowej. Ja myślę, że ta polityka jest właśnie dość wyraźna i widoczna. Chce powiedzieć, że w 5 naszych placówkach oświatowych, które kształcą w technikach i szkole branżowej prowadzonych, czy też kształconych jest w 20 specjalnościach i myślę, że może nawet wypada wymienić, bo wiele jest tutaj takich słów, gdzie szczegóły się czyta. Powiem tak, że Zespół Szkól Usługowych i Spożywczych w Jaśle, to 3 specjalności technik: technologii żywności, chłodnictwa i klimatyzacji, usług fryzjerskich, przemysłu mody, usług fryzjerskich,  technologii żywności, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle 6 specjalności technik: programista, elektryk, pojazdów samochodowych, spawalnictwa, elektryk, pojazdów samochodowych,  elektryk, informatyk, mechanik, elektryk, pojazdów samochodowych, elektryk. Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle, 3 specjalności, technik: handlowiec, organizacji turystyki, reklamy, organizacji turystyki, organizacji reklamy, obsługi turystycznej. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle 6 specjalności, technik: teleinformatyk, usług kelnerskich, urządzeń systemu energetyki odnawialnej, plus technik żywienia, usług gastronomicznych, technologii chemicznej, logistyk, kelner plus technik analityk, technik elektronik, elektro informatyk, technologii chemicznej plus technik urządzeń systemu energetyki odnawialnej. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle 2 specjalności technik: budownictwa, architektury krajobrazu, geodeta i architektury krajobrazu. Proszę państwa często spotka się te uwagi, ze nie ma oszczędności w oświacie. Pytanie jak to zrobić? Jak to zrobić? Prosty sposób likwidacja oddziałów dwuzawodowych i z pewnością obniży koszty funkcjonowania tych jednostek. Bo przecież wiemy wszyscy, że kwestie wynagrodzeń, to jest powyżej 80% kosztów funkcjonowania oświaty. Ale trzeba też powiedzieć, że właśnie ta polityka powiatu, czy Zarządu przede wszystkim, idzie w tym kierunku, że kształci się młodzież pod potrzeby społeczne, naszych przedsiębiorców, firm usługowych, bo przede wszystkim to dość często w tych usługach ta młodzież pracuje, a przy likwidacji tych dwuzawodowych oddziałów, trzeba zwolnic nauczycieli. Prosta rzecz, często też spotyka się z takim sygnałami, że nie dba się o tych nauczycieli. Myślę, że to jest wyraźny czynniki, czy też poziom, że się dba o tych nauczycieli i czynnik ekonomiczny jest tutaj bardzo istotny, ale jest również istotny czynnik wykształcenia i wychowania młodzieży, po to aby ten w przyszłości dochód narodowy przysparzali dla nas. I gdybyśmy tak stworzyli to tej młodzieży nie mielibyśmy w jasielskich szkołach, a do nich dowozimy ponad 200 uczniów z innych powiatów. Czyli tym samym pomnażamy, jakby tą subwencję oświatową, która nam przychodzi na tych uczniów i dajemy możliwości pracy dla  naszych nauczycieli i wychowawców.                                      

 

Radny Franciszek Miśkowicz - przykro mi panie Stanisławie, że pan poruszył taki temat, że ktoś chce tutaj ograniczać kierunki kształcenia. O tym dyskutowaliśmy wcześniej gdy, były programy naboru i nikt o takich rzeczach nie mówił. Natomiast niepokojące jest co innego. W budżecie tegorocznym, jak już wspominał radny Przetacznik i radny Antoni Zwierzyński, wydatki na płace są niższe niż w ubiegłym roku. W związku z tym było pytanie, dlaczego tak są zaplanowane, z czego to wynika? I tu moje pytanie jest do pani skarbnik.
Co było powodem, że ta kwota jest niższa niż w roku ubiegłym? Bo to jest niepokojące, co Zarząd planuje? Czy Zarząd planuje właśnie zwolnienia nauczycieli? Czy ograniczenie wynagrodzeń? Ewentualnie, gdzie jest ukryta kwota, która na pewno będzie potrzebna do zabezpieczenia płac do końca 2021 roku? To jest właśnie takie zasadnicze pytanie, na które chcemy wiedzieć uchwalając ten budżet, jaka będzie sytuacja w ciągu całego roku?

          

Radny Jan Urban - co prawda pan Franciszek Miśkowicz już jakby na pewne rzeczy zwrócił uwagę, ja tu chciałem zaapelować do pan radnego Pankiewicza, żeby słuchał o czym my mówimy, a nie odczytywał przygotowane notatki, bo przy budżecie nie jest to istotne, ile jakich oddziałów jest, ponieważ my to wiemy. Jest tutaj osoba, która na temat oświaty powiatowej może najwięcej powiedzieć, który przede mną zabierał głos. Myśmy wręcz odwrotnie panie Stanisławie, mówili, pokazywali, że oświata jest w tym momencie niedofinansowana. Pytania, które skierował radny Antonii Zwierzyński, które jeszcze raz przypomniał Franciszek Miśkowicz, właśnie dotyczyły tego, co tam jest takiego dziwnego, że te pieniądze są mniejsze w roku 2021 w budżecie, nad którym się dzisiaj pastwimy, do tego co było w budżecie w 2020 roku. Myśmy nie mówili o tym, żeby ciąć, żeby oszczędzać. Tylko myśmy pokazywali na niedoinwestowanie oświaty. Wiem, że magia cyfr mówi o tym, że tyle i tyle inwestycji, tylko obnażył tą magię cyfr Janusz Przetacznik, pokazując jakie tam są wpisane kwoty. Tak równie dobrze mogliście państwo wpisać jeszcze kolejne 10 zadań inwestycyjnych, wpisując po 1000 zł na przykład i powiedzieć, że w powiecie jest zaplanowane tyle i tyle i wydrukować załącznik inwestycyjny tylko z nazwami zadań. Więc tutaj, jeżeli ten dokument ma być poważny, to my się poważnie pytamy o pewne rzeczy, bo jesteśmy odcięci od wiedzy, informacji. Potrafimy jednak czytać, między paragrafami działami, rozdziałami, z racji doświadczenia, które reprezentują radni z długoletnim stażem samorządowym. Dziwię się i myślę, że nie obrazi się kolega Madejczyk, że on oficer straży mówi, że to zarządzanie strategiczne to jest tak od aplikacji, do aplikacji, nie. W każdej normalnej funkcjonującej organizacji, tym bardziej jeżeli chodzi o samorząd, trzeba mieć pewne priorytety wytyczone, trzeba wiedzieć do czego chcemy dążyć, jaki mamy, że tak powiem, kierunek dojścia do tego, a tutaj to tak wygląda jakbyśmy wrzucili do betoniarki, od ściany do ściany, się miotamy, tak jak rząd PiS-u w walce z koronawirusem, od tego do tego. Zamknąć otworzyć, otworzyć zamknąć. Tak samo my tutaj próbujemy zrobić, bo się pojawi aplikacja. Tak, ale wiemy mniej więcej w jakich obszarach będą pewne rzeczy, mamy wytyczone kierunki, są to obszary, o których wiemy doskonale, bo one są spięte zadaniami, które ma przejąć powiat i wtedy w to idziemy. To nie jest tak, że my potępiamy w czambuł, bo zwróćcie uwagę nawet na dzisiejszą sesję. Była wrzutka, co prawda, poziomica 350 jak dobrze pamiętam, droga ta właśnie do Myscowej, łącząca. Wszyscyśmy zgodnie uznali jak dobrze pamiętam, owe zadanie przeszło jednogłośnie. Mogę pokazać, że jest mnóstwo uchwał, które my podnosimy ręce, ponieważ wiemy, że są to uchwały słuszne i rozsądne.
Ja byłem nauczony w swojej karierze ponad 20- letniej, jeżeli chodzi o służbę w powiecie, że niezależnie, od tego kto, z której strony był, tośmy się wspólnie na komisjach wspierali, pokazywaliśmy kierunki, rzeczy, które są ważne i zdarzało się tak i to bardzo często, że wspólnie się pracowało i nie ważne, czy to był radny z tego klubu, czy z drugiego klubu od opcji sprawującej w danym momencie rządy w powiecie, ale te wnioski były uwzględniane, ponieważ one były słuszne. Więc tutaj, wiem, że jest nowa świecka tradycja w tej kadencji VI Rady Powiatu, że nie rozmawiajmy poważnie. Budżet jest takim dokumentem strategicznym. Wiem, że on w ciągu roku ulega zmianom, bo się pojawiają środki, zmieniają się realia, ale to wszystko może być robione w sposób godny, konsensualny, tak żebyśmy wszyscy mogli jakby tutaj zgodnie podnieść łapkę i powiedzieć, że tak, to jest dobry, my się z tym utożsamiamy. Tutaj przed chwilą z ust Stanisława Pankiewicza usłyszeliśmy, że my mówimy o tym, że my się pytaliśmy, jeżeli chodzi o wydatki oświatowe. My się pytamy dlaczego? wiedząc, że już tych pieniędzy braknie, więc pokazujemy. W swoim stanowisku, wskazałem wyraźnie, że również oświata jest niedofinansowana. Więc proszę państwa to nie jest tak,
że my się czegoś czepiamy, nie zauważamy dobrych rzeczy. Tu nie można potępiać w czambuł. Tylko tutaj nie podniesiemy reki nigdy za takimi populistycznymi działaniami, które jakby nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mówię, ileś tych zadań można było, a kwota tych zadań? Zwróćcie państwo uwagę. To jest takie. Pojdzie wynik, że jest tyle i tyle zadań. Proszę zwrócić uwagę na załącznik nr 4. Powiat mlekiem i miodem płynący.                                    

 

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć -  powiem krótko, ponieważ zarówno pan radny Jan Urban, pan radny, były starosta Miśkowicz dobrze wiedzą jak wygląda tworzenie budżetu, bo obaj byli członkami Zarządu i znają. Tak się akurat złożyło, że razem przeżyliśmy też kolejne tworzenie budżetu i wiedzą, że tworząc budżet w zakresie oświaty, problem jest złożony, ponieważ niestety proszę państwa w wydatkach, te które mamy na oświatę, muszą się znaleźć dotacje dla szkół niepublicznych i innych szkół prowadzonych przez organy, przez stowarzyszenia. Teraz jeśli byśmy sobie porównali, jeżeli mówimy o tych dwóch latach.
To dotacje dla szkół niepublicznych. Będę używać słowa, niepublicznych. I innych placówek niepublicznych, które nam się pojawiły w tym roku, a rok do roku to jest ponad 2 mln różnicy i tam są proszę państwa te pieniądze. Krótko odpowiadam i tam się niestety musiały umieścić te pieniądze. Czy nam się to podoba, czy nie? Dlatego, że tak przepis stanowi, że w planach na rok następny, niestety trzeba umieścić dotacje dla organów prowadzących szkoły niepubliczne w wysokości określonych, czy zakładanych przez te jednostki, czy przez te organy prowadzące, planowanych słuchaczy. Ponieważ to co tutaj było dzisiaj na sesji, że ponad 700 tys. było zmniejszanie wydatków z szkół  niepublicznych. Przypomnę kilka sesji wcześniej było zmniejszanie 1 mln 400, czyli ponad 2 mln już było zmniejszanie na szkołach niepublicznych, które zostały przeznaczone na szkoły publicznej. I gdybyśmy tak popatrzyli na historię powiatu, to jakbyśmy się cofnęli przez kolejne lata, to co roku niestety na szkoły niepubliczne musimy spore kwoty planować, a potem te kwoty wędrują do szkół publicznych i tu są proszę państwa przede wszystkim umieszczone te kwoty. I jeszcze następna kwota, z tego co zauważył pan radny Zwierzyński, że nasza rezerwa oświatowa na rok 2021, w zeszłym roku było 3 mln, a w tym roku jest 4,5 mln. Czyli te 1,5 mln jest właśnie tam. Tak zaplanowane zostało dlatego w rezerwie oświatowej. Bo Proszę państwa doświadczenia lat poprzednich, pokazują, że tak naprawdę, w której szkole, w którym rozdziale? To dopiero wiadomo tak do końca braknie we wrześniu i dlatego ja odpowiadam. Natomiast propozycje, które później Zarząd rozpatrywał oczywiście, przedkładając państwu projekt uchwały budżetowej na rok następny w zakresie oświaty, przygotowywał wydział edukacji, który ma tą wiedzę dużo szarszą niż ja, bo ja już troszeczkę od tej oświaty odeszłam. Kiedyś tam może więcej na ten temat wiedziałam. Dzisiaj już się aż tak bardzo w to nie wgłębiam. Wiedzą, jakie ilości godzin. Tak proszę państwa niestety, trzeba zaplanować dla szkól niepublicznych i to było bolączką wszystkich samorządów i zarządów, odkąd powiat istnieje, praktycznie od 2001 roku. I niestety zawsze co roku. A przypomnę państwu, że wtedy kiedy było jeszcze liczone inaczej dotacje, czy inaczej liczyło się w metryczkach dla dorosłych, to ściągaliśmy nawet 4 mln  ze szkół niepublicznych. Tam są te pieniądze.                           

Przewodniczący zamknął dyskusję i poinformował, że do Komisji Wnioskowej wpłynęły wnioski.                                                                                                                                                                                              

                                                                                          

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej –radna Irena Baciak- do Komisji wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy wniosek Janusza Przetacznika:

R A D A   P O W I A T U 

w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XXXVI  sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku w imieniu Klubu Radnych PSPP wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2021 roku.

 1. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wprowadzić następujące zmiany:
 • pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”

U z a s a d n i e n i e:

            Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późniejszymi zmianami) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania innych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione  art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu.  Proponowane upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” pozwala na:

 • skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu,
 • pełną kontrolę Rady i utrzymanie dyscypliny budżetowej w obszarze  „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi”, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej – § 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane. 

Podpis: Janusz Przetacznik

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej –radna Irena Baciak- załączone jest uzasadnienie, radny Janusz Przetacznik to uzasadnienie już nam przedstawił, więc pominę.

Przewodniczący stwierdził, iż jest to pierwszy wniosek pana radnego Janusza Przetacznika i zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Przetacznika o wprowadzenie zmian §8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok poprzez zmianę zapisu  pkt.2.

W głosowaniu brało udział 23  radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

- przeciw głosowało 15 radnych,

Wniosek został odrzucony.

Radny Krzysztof Buba-panie przewodniczący zgłaszałem się na dyskusji do budżetu, chciałem zabrać głos, a pan przewodniczący zamyka dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- nie podnosił pan ręki, ani.

Radny Krzysztof Buba-podnosiłem rękę panie przewodniczący.

Przewodniczący stwierdził, iż są dwa wnioski klubów połączonych PSPP i SDM oraz poprosił o przedstawienie pierwszego wniosku.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej –radna Irena Baciak przedstawiła poniższe wnioski, pierwszy wniosek, po którym nastąpiło głosowanie, a następnie drugi wniosek, po którym również nastąpiło głosowanie.

RADA POWIATU
w Jaśle
za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XXXVI sesji
Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasiel­skiego na 2021 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spła­ta zakładana jest do 2027 roku w imieniu Klubów Radnych PSPPSDM wnioskujemy do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosków, których przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2021 roku. Wnioski poniższe proszę rozpatrywać odrębnie.

 1. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wprowadzić nastę­pujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ra­mach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,"

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późniejszymi zmianami) w uchwale budżetowej organ stanowią­cy jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania in­nych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu. Proponowane upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania ,przeniesień wydat­ków bieżących między rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem piana wydatków bieżących przeznaczanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy" pozwala na:

 • skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu,
 • pełną kontrolę Rady i utrzymanie dyscypliny budżetowej w obszarze „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi", które zostały przyję­te przez Radę w uchwale budżetowej — §2 ust. 4 lit.a (wysokość wydatków na wyna­grodzenie i składki od nich naliczane) - tabela ar 3 „Plan wydatków bieżących w jed­nostkach budżetowych" i bez zgody Rady wielkości te nic powinny być zmieniane.

 

 1. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wprowadzić nastę­pujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących), "

Uzasadnienie:

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione w art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu. Jeżeli proponowane w projekcie uchwały upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania ,,przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych" działa w obu kierunkach tj. umożliwia dokonywania przeniesień z planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących w ramach działu to takie upoważnienie pozbawia Radę kontroli nad realizacją budżetu i może w efekcie doprowadzić do zaniechania realizacji planowanych in­westycji (wydatków majątkowych) kosztem zwiększonych wydatków bieżących, w tym z tytułu uposażeń i wynagrodzenia ze stosunku pracy, których limit wydatków w ramach wydatków bieżących określa Rada w uchwale budżetowej - §2 ust. 4 lit. a (wysokość wydat­ków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych" oraz §2 ust. 5 (wysokość wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok - tabela nr 4 „"Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane.

Celem uniknięcia nieporozumień w zakresie interpretacji proponowanego upoważnienia i zachowania kontroli Rady nad realizacją budżetu, w tym realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) proponuje się następujący zapis takiego upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Jaśle w brzmieniu:

„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wy­datków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących), " który pozwala na:

 • skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków majątkowych w ramach działu, poprzez elastyczną realizację wydatków budżetowych - zmniejszenie wydatków bie­żących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w tym dziale,
 • utrzymanie dyscypliny budżetowej w obszarze „wydatków majątkowych" umożliwia­jąc jednocześnie Zarządowi Powiatu w Jaśle podpisywanie umów realizacyjnych przekraczających limity na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w Tabeli nr 4
  kosztem zmniejszonych wydatków bieżących w tym dziale.

Podpisy: Janusz Przetacznik,  Jan Urban

Głosowanie nad wnioskiem radnych: Janusza Przetacznika i Jana Urbana o wprowadzenie zmian § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok poprzez zmianę zapisu  pkt.2. (pierwszy wniosek).

W głosowaniu brało udział 23  radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

- przeciw głosowało 15 radnych,

Wniosek został odrzucony.

Głosowanie nad wnioskiem radnych: Janusza Przetacznika i Jana Urbana o wprowadzenie zmian § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok poprzez zmianę zapisu  pkt.3. (drugi wniosek).

W głosowaniu brało udział 23  radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

- przeciw głosowało 15 radnych,

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok. Wraz z oboma wnioskami Zarządu.

W głosowaniu brało udział 17  radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

- przeciw głosowało 2 radnych,

- odmówiło udziału w głosowaniu 6 radnych.

Uchwała została podjęta.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- chciałem tylko podziękować bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie. Będziemy pracować, żeby ten budżet zrealizować dla dobra mieszkańców powiatu jasielskiego.  

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 — 2027. (Druk Nr 266).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 — 2027 oraz poniższą uchwałę:

Uchwała Nr 6/5/2020
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 230 ust. 3 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)

Skład Orzekający w osobach:

 1. Edyta Gawrońska przewodnicząca

2.Mariusz Hadel

                                                           członek

3.Piotr Świątek                                  członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027

postanawia

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2020 r, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął (elektronicznie) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

Mając na uwadze przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej na 2021 rok stwierdza się, co następuje:

 1. Konstrukcja projektu uchwały spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy o finansach publicznych.
 2. Wykaz przedsięwzięć wypełnia dyspozycje art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 3. Projekt wpf spełnia wymogi ustawowe wynikające z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach
 4. Wartości przyjęte w projekcie uchwały w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów zgodne są z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, co wypełnia dyspozycje art. 229 ustawy o finansach publicznych.
 5. W okresie objętym prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co powoduje, że relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.
 6. Częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2021-2027.
 7. W latach 2021-2025 prognozuje się uchwalanie budżetów, których realizacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Z kolei w latach 2026-2027 prognozuje się uchwalanie budżetów, których realizacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Powyższe powoduje, że przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wypełnia dyspozycje z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2500).

 1. Przedłożony projekt zapewnia przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji,

Stosownie do przepisów art._ 246 ust._ 2 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię należy opublikować w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.  1429).

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca składu orzekającego  mgr Edyta Gawrońska.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka odczytał:

Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

Komisja Finansowo - Budżetowa postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.

Komisja Finansowo – Budżetowa pracując nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok, analizowała również projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2020 r. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie projektu uchwały udzieliła Pani mgr inż. Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu. 

Komisja Finansowo – Budżetowa a także pozostałe Komisje Stałe Rady Powiatu w Jaśle nie formułowały wniosków w przedmiocie projektu  Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027

Komisja Finansowo – Budżetowa w głosowaniu, w którym wzięło udział dziewięcioro radnych członków Komisji, siedmioro osób wyraziło pozytywną opinię w sprawie projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

Komisja Finansowo – Budżetowa na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji  Jan Czajka

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt. 5 za, 3 wstrzymujące się, 1 przeciwny.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – przeciw 2.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 4 za, 3 wstrzymujące.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - w trakcie dyskusji, czy debaty dotyczącej uchwały budżetowej na rok 2021, zwracałem uwagę m.in. na uchwałę z 7 sierpnia i tzw. dochody majątkowe, które zostały zapisane w kwocie 3 878.576,00 zł, zostały zapisane po stronie dochodów majątkowych na rok 2021. Przypominam to jest uchwała z 7 sierpnia. Pozwalało nam to zrealizować, tak dzisiaj pozytywnie oceniany budżet, w załączniki nr 4, czyli drogi, czyli wystąpienie z wnioskami do Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast w Wieloletniej Prognozie, którą mamy w tej chwili na lata 2021 - 2027 i samej uchwale budżetowej, przypominam dochody majątkowe dotacje na inwestycje są zerowe. Tak traktuje się poważnie radnych.     

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

- przeciw głosowało 5 radnych,

- wstrzymało się 3 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

Radni nie zabierali głosu w sprawie sprawozdania.

Ad.8.  Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXXVI sesji Rady Powiatu.

 

Ad.9. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik - składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbudowy ulicy Mickiewicza w Jaśle, droga Nr 1313R Jasło Mickiewicza ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Działając na podstawie przepisów art.2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września o dostępie do informacji publicznej. Zwracam się o udostępnienie wniosków Powiatu Jasielskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Jaśle, kierowanych do Wojewody Podkarpackiego i Ministra Spraw Wewnętrznych, wraz z ewentualną dodatkową korespondencją w tej sprawie, która jest w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Jaśle. W przedmiocie odbudowy ulicy Mickiewicza w Jaśle, droga Nr 1313R Jasło Mickiewicza, ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły miasto Jasło w dniach 27 i 29 czerwca. O złożeniu przedmiotowych wniosków Starosta Jasielski informował Radę Powiatu w Jaśle podczas XXVIII nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 7 sierpnia br. Podczas dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok druk nr 210. I jednocześnie na podstawie art. 14  ust.1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji pocztą elektroniczną w formie skanów oraz podanie, gdzie znajdują się dokumenty źródłowe.

Ad.10.Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- chciałbym podziękować dyrektorowi, pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, za realizację tarczy antykryzysowej, od kwietnia wykonywane są pożyczki dla mikro przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego w kwocie do 5 tys. zł, z możliwością umorzenia. Na dzień 18 grudnia, czyli na dzień dzisiejszy, wypłacono 4058 pożyczek na  łączną kwotę prawie 20 mln 150 tys. zł. Od dnia 17 kwietnia realizowane jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samo zatrudnionych, dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek ZUS, dla mokro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego i kościelnych osób prawnych. Na dzień 18 grudnia 2020 roku, złożono ponad 1500 wniosków obejmujących około 5 i 5 tys. pracowników na kwotę ponad 19 mln 200 tys. zł, które są realizowane na bieżąco, więc te wszystkie wsparcia cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców. W ten sposób chronimy miejsca pracy i blisko 40 mln zostało wydatkowanych. Powiat zarezerwował środki do 40 mln 790 tys. zł, z rządową gwarancja zwiększenia tej kwoty w razie potrzeby. I od jutra wchodzą w życie przepisy tzw. tarczy 6.0 w zakresie dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców z branż określonych w ustawie w kwocie do 5 tys. zł, z możliwością umorzenia. Nabór ze względu na to, że mamy weekend, zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu się rozpocznie tych wniosków.

Chciałbym jeszcze poinformować Wysoką Radę, że w ostatnich dniach otrzymaliśmy 150 tys. zł, na ochrony osobiste dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i dotacje, dzisiaj przyszła informacja na około 200 tys. zł, na instalację tlenową, więc to są środki, które płyną do szpitala i jest on przygotowany do walki z covidem. Widzimy, że ta sytuacja lekko się w naszym powiecie poprawiła, ale ciągle jest bardzo niebezpiecznie.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, za poparcie, uchwalenie budżetu, wspieranie naszych działań, umożliwienie podjęcia takich działań, które pozwolą na rozwój powiatu.

Za tydzień już będziemy mieli święta, będziemy się cieszyć narodzinami Pana Jezusa.
Z tej okazji chciałem złożyć wszystkim radnym, rodzinom i wszystkim mieszkańcom powiatu i również gościom, którzy tu będą przebywać, zdrowych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, obfitujących w łaski Boże oraz spokoju na każdy dzień nowego roku 2021.Te życzenia są również w imieniu przewodniczącego Rady pana Roberta Snocha i całego prezydium Rady oraz moim własnym i całego  Zarządu Powiatu w Jaśle.            

 

Radna Dorota Woźniak -  prosiłabym o zmianę ustawienia kamery, tak jak było zanim, była możliwość także online, ponieważ nie widzimy osób, które są na sali obrad. Gdyby można było zmienić to ujęcie, byłoby bardzo dobrze, bo patrzenie na stoły jest takie mało komfortowe, nie tylko dla nas, ale także dla osób, które z pewnością oglądają sesję, to po pierwsze. Jeszcze mam słowo do pana starosty Pankiewicza. Niestety pan przewodniczący nie pozwolił nam, dalej dyskutować nad budżetem. Może nie do samego budżetu, ale  uraził mnie ten podział na opozycję, ponieważ na poziomie powiatu nie powinno być podziałów partyjnych, powinniśmy razem pracować dla powiatu. Natomiast państwo otoczyliście się taką otoczką i nie chcecie słuchać  naszych rad, a naprawdę niekiedy one są bardzo, bardzo merytoryczne. I panie starosto Pankiewicz, proszę nie mówić, że jesteśmy przeciwko rozwojowi. Tutaj pan przytoczył Folusz. Folusz był modernizowany, DPS poszczególnymi etapami od wielu, wielu lat, zanim jeszcze pan znalazł się w Radzie, także to nie jest zasługa tej obecnej Rady. Tak samo szpital, Rada zawsze wypowiadała się za pomocą dla szpitala. Natomiast to, że różniliśmy się, to jest chyba normalne. Osobiście wolałabym, żeby powstał i realizowany był projekt, który był wykonywany, tworzony za czasów starosty Miśkowicza, bo teraz mielibyśmy piękne sale operacyjne, czy możliwość przeniesienia oddziałów,
czy stworzenia nowych oddziałów w głównym budynku. Także bardzo proszę miarkować co pan mówi w kierunku radnych tzw. strony przeciwnej,  jak pan powiedział, czyli opozycji.        

 

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym aby nie pozostawić pewnych niedomówień, związanych z uchwałą budżetową. Chciałbym przypomnieć, że tak wypowiedź pana radnego Antoniego Zwierzyńskiego, pana radnego Miśkowicza, czy stanowiska klubu PSPP, dotyczyła limitu wynagrodzeń w szkołach publicznych i składek od nich naliczanych.
Nie wydatków, tak jak pani skarbnik powiedziała na szkoły, na oświatę publiczną i niepubliczną. My zwracaliśmy uwagę na niedoszacowanie ponad 1,5 mln złotych w pozycji wydatków bieżących, wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń. Czyli konkretna kwota i przede wszystkim zwracaliśmy na jedną ważną rzecz, brak skutecznego dochodzenia subwencji oświatowych, która nam się należy w związku z prowadzonymi regulacjami przez rząd. I tylko o tym rozmawialiśmy. Rząd podpisuje porozumienia, wprowadza podwyżki, nie daje subwencji i na to zwracaliśmy uwagę. Stąd przytaczaliśmy kwestie niedoszacowania, tylko za 4 miesiące roku 2019 w kwocie 150 tys. zł i nieskutecznego dochodzenia przez Zarząd Powiatu wyrównania tej subwencji. Czekamy na wyniki roku 2020 i o tym rozmawialiśmy. Jeżeli mamy wydatki bieżące, to one są na wyższym poziomie z uwagi na przyjęte regulacje płacowe przez rząd i podpisane porozumienie ze Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W takim razie, powinniśmy te środki dostać w 100% i mówiliśmy o tym.
O braku skuteczności i zadawaliśmy pytania, dlaczego to co jest rzeczywiste,  realne
i namacalne, które osiągnęliśmy w roku 2019 i 2020, nie jest zaplanowane w roku 2021?      

 

Ad.11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 18.52.

Imienne wykazy głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                 

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 04, styczeń 2021 15:19 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04, styczeń 2021 15:23 Paweł Krajciewicz