Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018,
c. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego, od dnia 1 września 2019 r.,
d. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,
e. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle,
f. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle,
g. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach,
h. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
i. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle,
j. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Jaśle im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
k. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
l. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle,
m. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle,
n. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,
o. stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle,
p. włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle,
q. ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć,
r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski,
s. powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej,
t. wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej,
u. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
v. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle,

7. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie.
8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.
9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.
10. Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i działaniach mających na celu jego zmniejszenie.
11. Informacja Dyrektora PZD w Jaśle o stanie dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
12. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2018 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w Powiecie Jasielskim.
14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
15. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 14, maj 2019 08:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, maj 2019 08:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, maj 2019 09:56 Paweł Szot