1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. W sprawach skarg i wniosków klientów (interesantów) Starostwa przyjmuje Starosta Jasielski lub Wicestarosta Jasielski w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje również Sekretarz Powiatu w przypadku, gdy dotyczą one funkcjonowania Starostwa oraz Naczelnicy Wydziałów, gdy dotyczą spraw należących do zadań i kompetencji danej komórki organizacyjnej. Sekretarz Powiatu lub Naczelnik Wydziału, do którego wpłynęła skarga lub wniosek zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić je Staroście.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie drogą pocztową, jak również za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej lub Sekretariatu Starosty.

4. Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków do protokołu odbywa się:

a) podczas przyjęć interesantów przez Starostę lub Wicestarostę,

b) przez Sekretarza Powiatu lub Naczelnika Wydziału w przypadkach, o których mowa w pkt 2

5. Skargi mogą być również wnoszone w drodze elektronicznej, w tym przy pomocy poczty elektronicznej oraz formularza na stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl.

6. Skargi dotyczące działalności lub zadań organów powiatu należy kierować bezpośrednio do organów właściwych do ich rozpatrzenia, którymi są:

a) dla rady powiatu - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa;

b) dla zarządu powiatu oraz starosty oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia; c) dla zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, w sprawach nieobjętych pkt b) - rada powiatu.

7. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

8. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

9. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

 

Skargi i wnioski
Imię (imiona) i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego skargę lub wniosek(*)

Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania albo nazwa podmiotu wnoszącego skargę lub wniosek(*)

Nieprawidłowe dane

Adres do korespondencji (jesli inny niż powyżej)

Nieprawidłowe dane

Treść skargi lub wniosku(*)

Nieprawidłowe dane

Wpisz kod ochronny(*)
Wpisz kod ochronny

Nieprawidłowe dane


Nie udziela się odpowiedzi na korespondencję, w której nie podano danych osobowych interesariusza tj. imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych albo nazwy podmiotu w pozostałych przypadkach oraz adresu zamieszkania albo adresu siedziby.


Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 31, październik 2016 14:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31, październik 2016 14:58 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31, październik 2016 15:37 Paweł Szot