Karta informacyjna wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.

 


Podstawa prawna

art. 9b ust. 4 pkt. 2 ; art. 9g ust. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który powinien zawierać: imię i nazwisko nauczyciela, miejsce jego pracy, miejsce zamieszkania, miejscowość i datę przygotowania wniosku, nazwę organu właściwego do nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nazwę wniosku, treść wniosku, podpis osoby wnioskującej, wykaz złożonych załączników. Wnioskodawca we wniosku może ponadto wskazać związek zawodowy, którego przedstawiciel wejdzie w skład komisji egzaminacyjnej.
Wniosek powinien zawierać załączniki:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;
w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego
w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Formularz/wnioski do pobrania

brak

Opłaty

brak

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 4486404

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
- nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia przez Starostę Jasielskiego obowiązków ustawowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na podstawie
art. 9b ust. 4 pkt. 2 ; art. 9g ust. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
Odbiorcą danych osobowych jest nauczyciel oraz dyrektor odpowiedniej szkoły/placówki.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania aktu mianowania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie:
www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacje dodatkowe

Jeżeli wniosek oraz dokumentacja składana przez nauczyciela nie spełniają wymagań formalnych, Starosta Jasielski wskazuje stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed dniem posiedzenia komisji. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego, odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).